SKKN: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH LỚP 10 THÔNG QUA SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐỊA LÝ

24 1.6K 2
SKKN: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ CHO HỌC  SINH LỚP 10 THÔNG QUA SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐỊA LÝ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thực tế chất lượng môn Địa lí ở lớp 10, tại trường THPT Nguyễn Trung Trực rất thấp, tỉ lệ học sinh yếu kém cao, trên 80%. Để khắc phục tình trạng trên, nâng cao chất lương bộ môn chúng tôi nghiên cứu chọn giải pháp: Nâng cao kết quả học tập môn Địa lý thông qua sử dụng sơ đồ trong dạy học bộ môn cho học sinh lớp 10 nhằm giúp cho học sinh hứng thú học tập, nắm và khắc sâu kiến thức. Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương của Trường THPT Nguyễn Trung Trực (lớp 10C5 là nhóm thực nghiệm, lớp 10C6 là lớp đối chứng). Thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế từ tuần thứ 10 đến hết tuần 19, năm học 2012 – 2013

Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng MỤC LỤC TÓM TẮT ĐỀ TÀI…………………………………………………………Trang 2 GIỚI THIỆU ……………………………………………………………….Trang 2.1 Hiện trạng…………………………………………………………….Trang 2.2 Giải pháp thay thế…………………………………………………….Trang 2.3 Một số nghiên cứu gần liên quan đến đề tài…………………… Trang 3 PHƯƠNG PHÁP……………………………………………………………Trang 3.1 Khách thể nghiên cứu…………………………………………………Trang 3.2 Thiết kế……………………………………………………………… Trang 3.3 Quy trình nghiên cứu …………………………………………………Trang 3.4 Đo lường………………………………………………………………Trang 4 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ……………………………………Trang 4.1 Trình kết quả………………………………………………………Trang 4.2 Phân tích liệu………………………………………………………Trang 4.3 Bàn luận……………………………………………………………….Trang 5 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ……………………………………… Trang 5.1 Kết luận ……………………………………… …………………… Trang 5.2 Khuyến nghị……………………………………… …………………Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………… ……… Trang MINH CHỨNG – PHỤ LỤC CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU…………….Trang 10 Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng Tên đề Tài: “ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH LỚP 10C5 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC THÔNG QUA SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐỊA LÝ” Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh Huỳnh Thị Kim Hương Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Trung Trực TÓM TẮT ĐỀ TÀI: Chúng tơi q trình giảng dạy mơn Địa lý, quan sát thấy thái độ học tập thiếu tích cực học sinh, số học sinh tự giác thực nhiệm vụ mà giáo viên yêu cầu Số lại thực nhiệm vụ có sự giám sát chặt chẽ giáo viên Một nguyên nhân nhiều học sinh có học lực yếu chưa có hứng thú học tập môn Địa lý Thực tế chất lượng môn Địa lí lớp 10, tại trường THPT Nguyễn Trung Trực thấp, tỉ lệ học sinh yếu cao, 80% Để khắc phục tình trạng trên, nâng cao chất lương môn chúng nghiên cứu chọn giải pháp: Nâng cao kết học tập môn Địa lý thông qua sử dụng sơ đồ dạy học môn cho học sinh lớp 10 nhằm giúp cho học sinh hứng thú học tập, nắm khắc sâu kiến thức Nghiên cứu tiến hành hai lớp tương đương Trường THPT Nguyễn Trung Trực (lớp 10C5 nhóm thực nghiệm, lớp 10C6 lớp đối chứng) Thực nghiệm thực giải pháp thay từ tuần thứ 10 đến hết tuần 19, năm học 2012 – 2013 Qua nghiên cứu thu thập số liệu, kết độ chênh lệch điểm trung bình T- test cho kết p=0,0001 < 0,05 cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến việc làm giảm số lượng học sinh yếu chất lượng học tập môn Địa lí lớp 10C nâng lên Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng GIỚI THIỆU 2.1 Tìm hiểu trạng: - Qua quan sát trình học tập học sinh lớp học, chúng nhận thấy Lớp học bao gồm nhiều học sinh có khả nhận thức khác nhau, gần tương ứng với hứng thú học tập mơn địa lý khác - Chất lượng học tập mơn Địa lí học sinh lớp 10C trường THPT Nguyễn Trung Trực chưa cao, kết khảo sát đầu năm cho thấy tỉ lệ học sinh yếu nhiều ( Lớp 10C 85% học sinh) *Nguyên nhân: - Nhiều học sinh khơng có phương pháp học tập mơn - Khả tiếp thu kiến thức số học sinh hạn chế - Thêm thực tế xã hội coi mơn Địa lí mơn phụ nên học sinh khơng ham thích học phụ huynh khơng quan tâm 2.2 Giải pháp thay - Qua trạng trên, chúng định chọn đề tài “Nâng cao kết học tập môn Địa lý cho học sinh lớp 10C5 trường THPT Nguyễn Trung Trực thông qua sử dụng sơ đồ dạy học môn”, nhằm giảm số lượng tỉ lệ học sinh yếu, lớp 10C5 2.3 Vấn đề nghiên cứu Sử dụng sơ đồ dạy học mơn địa lý có làm tăng kết học tập môn cho học sinh lớp 10C5 không? 2.4 Giả thuyết nghiên cứu Sử dụng sơ đồ dạy học mơn địa lý có làm tăng kết học tập môn cho học sinh lớp 10 C5 Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng PHƯƠNG PHÁP 3.1 Khách thể nghiên cứu *Giáo viên: Phùng Thị Tuyết Anh Huỳnh Thị Kim Hương – giáo viên dạy Địa lý lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực trực tiếp thực việc nghiên cứu *Học sinh: Học sinh yếu lớp 10C5 (Nhóm thực nghiệm) học sinh yếu lớp 10C (Nhóm đối chứng) 3.2 Thiết kế Chúng dùng thiết kế kiểm tra trước sau tác động với nhóm tương đương Bảng Kiểm chứng để xác định nhóm tương đương Đối chứng Thực nghiệm TBC 3.15 2.88 p= 0.32 Bảng Bảng thiết kế nghiên cứu Nhóm Nhóm Kiểm tra trước tác động O1 Nhóm O2 Tác động Sử dụng sơ đồ dạy học môn địa lý Dạy học không sử dụng sơ đồ Kiểm tra sau tác động O3 O4 Nhóm 1: lớp 10C5 ( 40HS) nhóm thực nghiệm Nhóm 2: Lớp 10C6 ( 41HS ) nhóm đối chứng 3.3 Quy trình nghiên cứu: Chúng tiến hành sử dụng sơ đồ sau: + Sử dụng sơ đồ việc kiểm tra kiến thức cũ học sinh vào đầu giờ học + Sử dụng sơ đồ việc định hướng nhận thức học sinh - dùng vào lúc mở đầu học + Sử dụng sơ đồ để thể toàn kiến thức học sinh lĩnh hội Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng + Sử dụng sơ đồ việc tổng kết - đánh giá cuối 3.4 Đo lường thu thập - Kiểm tra trước, sau tác động nhóm thực nghiệm thực đề kiểm tra học kỳ I đề kiểm tra học kỳ I - Hình thức kiểm tra: Kiểm tra tập trung tồn trường - Đề kiểm tra học kỳ I kiểm tra học kỳ I, Tổ Sử – Địa – GDCD Ban Giám hiệu kiểm tra - Sau kiểm tra học kỳ I kiểm tra học kỳ I môn Địa lý, Tổ Sử – Địa – GDCD tiến hành chấm theo đáp án cho sẵn tổ Ban Giám hiệu duyệt thống kê kết - Đề kiểm tra, hình thức kiểm tra khách quan với tác động thực nghiệm chúng - Qua kết kiểm tra học kỳ I, chúng thống kê kết tác động nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ Bảng so sánh điểm trung bình sau tác động: Đối chứng Thực nghiệm Điểm trung bình 5.18 6.04 Độ lệch chuẩn 0.94 0.93 Giá trị p T-test Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD 0.0001 0.91 4.2 Phân tích liệu: - Kết kiểm tra sau tác động cho thấy điểm trung bình nhóm thực nghiệm 6.04 cao nhiều so với điểm trung bình kiểm tra trước tác động 2.88 Điều chứng tỏ chất lượng học tập môn Địa lý học sinh lớp 10C5 nâng lên đáng kể Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng - Độ chênh lệch chuẩn kiểm tra sau tác động nhóm thực nghiệm 0.93 < điều cho thấy mức độ chênh lệch có ý nghĩa - Độ chênh lệch điểm trung bình T-test cho kết p=0,0001 < 0,05 cho thấy sự chênh lệch điểm khảo sát trung bình trước sau tác động có ý nghĩa, tức sự chênh lệch điểm trung bình khảo sát trước sau tác động khơng xảy ngẫu nhiên mà tác động giải pháp thay mang lại hiệu - Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 0.91 so sánh với bảng tiêu chí Cohen cho thấy mức độ ảnh hưởng giải pháp khắc phục học sinh yếu, môn Địa lý lớp 10C _ nhóm thực nghiệm lớn Giả thuyết đề tài “Nâng cao kết học tập môn Địa lý cho học sinh lớp 10C5 trường THPT Nguyễn Trung Trực thông qua sử dụng sơ đồ dạy học môn ” kiểm chứng 6.04 5.18 3.15 2.88 Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động sau tác động lớp thực nghiệm lớp đối chứng Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng - Kết cụ thể thực lớp thực nghiệm Lớp thực Giỏi Số Trung bình Yếu Kém Tỉ Số Tỉ Số Tỉ Số Tỉ Số Tỉ lệ lượng lệ lượng lệ lượng lệ lượng lệ 7.5 % 22.5 % 26 65.0 % 5.0 % 0 nghiệm lượng 10C5 Khá Học sinh Biểu đồ thể kết xếp loại học lực nhóm thực nghiệm Loại Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng 4.3 Bàn luận: + Ưu điểm: - Kết kiểm tra sau tác động nhóm thực nghiệm TBC= 6.04, kết kiểm tra tương ứng nhóm đối chứng TBC = 5.18 Độ chênh lệch điểm số hai nhóm 0.91 Điều cho thấy điểm TBC hai nhóm đối chứng thực nghiệm có sự khác biệt rõ rệt, nhóm tác động có điểm TBC cao lớp đối chứng Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn hai kiểm tra SMD = 0.91 Điều có nghĩa mức độ ảnh hưởng tác động lớn Phép kiểm chứng T-test điểm trung bình sau tác động hai nhóm p = 0,0001 < 0.05 Kết khẳng định sự chênh lệch điểm trung bình hai nhóm khơng phải ngẫu nhiên mà tác động + Hạn chế: Nghiên cứu giúp nâng cao kết học tập môn địa lý cho học sinh lớp 10C5 trường THPT Nguyễn Trung Trực thời gian nghiên cứu ngắn nên chưa đánh giá cách hồn tồn xác sự tiến học sinh, dẫn đến sự tiến sau lại trở lại tình trạng ban đầu không thường xuyên cho học sinh học sơ đồ, rèn luyện cho học sinh lập sơ đồ học tập địa lý Giáo viên nhiều thời gian biên soạn kiến thức sơ đồ, chuẩn bị thông tin phản hồi sơ đồ rèn luyện phù hợp với sự tiến đối tượng học sinh Kết luận khuyến nghị: 5.1 Kết luận : Việc giảng dạy sơ đồ làm cho kết học tập môn địa lý nâng lên, số lượng học sinh yếu giảm đáng kể Học sinh tự tin học tập, thêm u thích mơn học ngày thân thiện với trường, lớp Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng 5.2 Khuyến nghị: 5.2.1 Đối với cấp lãnh đạo: Cần khuyến khích giáo viên nghiên cứu chọn giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục học sinh yếu môn học Động viên, giúp đỡ khen thưởng giáo viên có thành tích việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường 5.2.2 Đối với giáo viên: Phải khơng ngừng đầu tư nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Phải khơng ngừng học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ thân, tích lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp thân, biết cách áp dụng hợp lí với lớp giảng dạy Tài liệu tham khảo - Tài liệu “ Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng” Dự án Việt Bỉ - Bộ GD & ĐT - Sách giáo khoa Địa lý 10 bản, nâng cao (Nhà xuất giáo dục) - Sách giáo viên Địa lý 10 bản, nâng cao (Nhà xuất giáo dục) Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng Minh chứng – phụ lục cho đề tài nghiên cứu Phục lục 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRƯỚC VÀ SAU TÁC ĐỘNG TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LỚP 10C5_THỰC NGHIỆM Trước Họ tên học sinh tác động Trần Hửu An Tô Văn Cảnh Trần Minh Chiến Đỗ Chí Cương Lê Quân Cường Mai Thanh Duy Vương Nguyễn Quốc Duy Nguyễn Thành Đạt Phạm Hiền Đức Phạm Thị Ngọc Giàu Hồ Thị Ngọc Hân Nguyễn Trung Hiền Phạm Thị Phương Hiền Võ Trấn Hiệp Đặng Thị Ánh Hồng Đặng Thị Mỹ Hương Hứa Hoàng Minh Khang Nguyễn Hoàng Khương Trần Nguyễn Minh Luân Huỳnh Thị Trà My Mai Thị Trúc My Ngơ Thị Thùy Nga Đỗ Hồng Minh Nguyệt Lý Hoàng Nhân Võ Thị Mỹ Nhung Phạm Minh Quân Nguyễn Xuân Quyên Chiêm Ngọc Tài Ngô Hiếu Thiện Lâm Minh Thuận Nguyễn Thị Minh Thư Nguyễn Anh Thy Lý Thuyền Tơng Phạm Mai Bảo Trang Ngũn Thị Bích Trâm 5.3 1.5 2.5 2.8 1.5 2.8 3.3 2.5 1.5 2.5 3.3 3.3 2.3 2.3 3.3 2.3 3.5 2.5 2.5 Sau tác động 6.3 6.3 5.5 5.5 5 4.5 6.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.3 6.8 4.5 5.5 6 8 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LỚP 10C6_ ĐỐI CHỨNG Trước Họ tên học sinh tác động Hồ Quốc Anh Ngũn Đồn Việt Anh Ngơ Quốc Cường Châu Thanh Duy Ngô Quốc Dủng Nguyễn Hồng Đức Lê Thị Ngọc Giàu Phan Thị Kim Giàu Nguyễn Phát Huy Bùi Vĩ Khang Nguyễn Anh Kiệt Phan Duy Lâm Trần Hàn Lâm Nguyễn Tấn Lực Nguyễn Thị Trúc Mai Nguyễn Thị Xuân Mai Phạm Thanh Mẫn Nguyễn Lê Ngân Trần Thị Tuyết Nhị Phạm Thị Hạnh Như Trần Văn Phi Phạm Hồng Phú Huỳnh Thị Mỹ Phương Đỗ Thành Sơn Huỳnh Phương Thanh Lê Thị Phương Thanh Nguyễn Trần Hồng Thái Võ Hạnh Thi Phạm Thị Anh Thư Phan Thị Mến Thương Lê Diễm Trang Nguyễn Ngọc Triết Nguyễn Trần Thanh Trúc Văn Nhật Trường Nguyễn Quốc Tuấn Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 5.5 3.5 3 2 2 1.5 2.3 3.3 3.5 5 3.5 2.8 2.8 3.3 Sau tác động 4.3 5.5 4.3 5.8 5 4.5 5.3 2.3 5.5 4.3 4.3 4.3 5.5 5 5.3 7 10 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 36 37 38 39 40 Lê Thị Bảo Trân Võ Minh Trí Nguyễn Thị Vui Lê Phú Xuyên Nguyễn Thị Hồng Trâm p_ trước tác động p_ sau tác động Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Mức độ ảnh hưởng(SMD) 2.5 3.5 3.5 0.32 0.0001 2.88 Khoa học sư phạm ứng dụng 5.3 5.3 7 36 37 38 39 40 41 Huỳnh Ngọc Tuyết Phan Thanh Tú Trương Thị Cẩm Tú Đỗ Tường Văn Nguyễn Thụy Lê Vy Trần Thị Cẩm Xuân 6.04 0.93 3.3 3.5 2.5 4.3 5.5 4.5 3.15 5.18 0.94 0.91 Phục lục 2: Giáo án minh chứng Thí dụ 1: Trong 18: “ SINH QUYỂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT” Tôi sử dụng sơ đồ: - Trong việc kiểm tra kiến thức cũ học sinh vào đầu học - Sử dụng sơ đồ việc củng cố đánh giá cuối Bài minh chứng Tiết: 21 Tuần dạy: 11 Bài 18: SINH QUYỂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu khái niệm sinh nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố sinh Kỹ năng: - Rèn kỹ phân tích so sánh mối quan hệ sinh vật với mơi trường cho HS - Quan sát tìm hiểu thực tế địa phương để thấy tác động nhân tố tới sự phát triển phân bố sinh vật - Rèn kỹ sống: Giao tiếp(HĐ1, HĐ2), tư (HĐ2), làm chủ thân (HĐ1, HĐ2) Thái độ: Quan tâm đến thực trạng suy giảm diện tích rừng VN giới Tích cực trồng rừng, chăm sóc xanh,và bảo vệ lồi động vật, thực vật II NỘI DUNG: Sinh Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển phân bố sinh vật Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 11 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Hình 18 (sgk) Học sinh: Chuẩn bị trước nhà IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ôn định tổ chức kiểm diện Kiểm tra miệng: Dựa vào sơ đồ sau, trình bày tóm tắt vai trị nhân tố trình hình thành đất Các nhân tố hình thành đất Đá mẹ Khí hậu Sinh vật Địa hình Thời gian Con người Giảng mới: Giáo viên giới thiệu Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Cá nhân - Sinh gì? - Sinh vật có phân bố tồn chiều dày sinh không? Tại sao? - Nêu giới hạn sinh quyển? GV bổ sung: Giới hạn sinh nơi giáp với tầng ôzôn, giới hạn đáy đại dương, lục địa giới hạn cuối vỏ phong hóa, ( trung bình 60m) Hoạt động 2: Nhóm Nhóm 1: thảo luận câu hỏi - Nhân tố khí hậu có ảnh hưởng đến sinh vật? Cho thí dụ chứng minh Nhóm 2: thảo luận câu hỏi - Nhân tố đất địa hình có ảnh hưởng đến sinh vật? Cho thí dụ chứng minh Nhóm 3: - Quan sát hình 18: nhiệt độ giảm lượng mưa thay đởi theo độ cao tạo nên vành đai thực vật núi Ki -li -man -gia rơ? Nhóm 4: Thảo luận câu hỏi - Nhân tố sinh vật người ảnh hưởng Nội dung học I Sinh Là Trái Đất có chứa toàn sinh vật sống - Chiều dầy sinh tùy thuộc giới hạn phân bố sinh vật : + Giới hạn phía trên: (sgk) + Giới hạn phía (sgk) - Giới hạn sinh bao gồm tồn thủy quyển, phần thấp khí quyển, lớp phủ thở nhưỡng lớp vỏ phong hóa II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố sinh vật Khí hậu: ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển phân bố sinh vật qua yếu tố: Nhiệt độ, nước, độ ẩm khơng khí ánh sáng: - Mỗi lồi thích nghi với giới hạn nhiệt định - Những nơi có điều kiện nhiệt, ẩm nước thuận lợi môi trừong tốt để sinh vật phát triển, hoang mạc khơ hạn lồi sinh sống - Ánh sáng định trình quang hợp xanh Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 12 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng đến sinh vật? - Tìm số thí dụ chứng tỏ thực vật ảnh hướng tới sự phân bố động vật ? * Đại diện nhóm trình bày GV chuẩn xác kiến thức GDBVMT - Nêu dẫn chứng người có ảnh hưởng tích cực tiêu cực người sinh vật, tồn phát triển sinh vật? Đất Các đặc tính lý, hố đất ảnh hưởng tới sự phát triển phân bố thực vật Địa hình: - Độ cao, hướng sườn, ảnh hướng đến sự phân bố thực vật ờ vùng núi Sinh vật: - Động vật có mối quan hệ Thực vật nơi cư trú, nguồn thức ăn, thực vật ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố động vật + Nhiều loài động vật ăn thực vật thức ăn động vật ăn thịt Vì chúng phải sống môi trừong sinh thái định Con người: Ảnh hướng lớn sự phân bố sinh vật + Tác động tích cực: người làm thay đổi phạm vi phân bố nhiều lọai trồng, vật nuôi; việc trồng rừng làm mở rộng diện tích rừng + Tác động tiêu cực: người gây nên thu hẹp diện tích rừng tự nhiên, làm nơi sinh sống làm tuyệt chủng nhiều loài động, thực vật hoang dã V TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Tổng kết Dựa vào sơ đồ sau, trình bày nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển phân bố sinh vật? Nhân tố ảnh hưởng Khí hậu Đất Địa hình Sinh vật Con người (Đáp án: Phần II) Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 13 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng Hướng dẫn học tập: * Học hài - Ảnh hưởng nhân tố tự nhiên, người đến sự phát tiển phân bố sinh vật? * Chuẩn bị bài: Sự phân bố sinh vật đất Trái đất - Trình bày qui luật phân bố sinh vật theo độ cao - Quan sát hình 19.1 19.2 kể tên kiểu thảm thực vật chính, nhóm đất Trái Đất - Thảm thực vật đài nguyên đất đài nguyên phân bố phạm vi nào? Những châu lục có chúng? Tại - Những kiểu thảm thực vật nhóm đất thuộc mơi trường đới ơn hịa phân bố châu lục nào, tại sao? VI: PHỤ LỤC VII Rút kinh nghiệm: - Nội dung:…………………………………………………………………………………… - Phương pháp: ……………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng dạy học: ………………………………………………………………… Thí dụ 2: Trong Bài 21 : “QUI LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ PHI ĐỊA ĐỚI” Sử dụng sơ đồ việc định hướng nhận thức học sinh dùng vào lúc mở đầu học: Bài minh chứng Tiết: 24 Tuần: 12 Bài 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI I MỤC TIÊU: Sau học, HS cần Kiến thức: - Nắm khái niệm quy luật địa đới, nguyên nhân biểu quy luật - Trình bày khái niệm quy luật địa ô quy luật đai cao Kỹ : Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trình bày biểu quy luật chủ yếu lớp vỏ địa lý Thái độ: Nhận thức đúng đắn quy luật tự nhiên, từ biết vận dụng, giải thích tượng địa lý tự nhiên cách đúng đắn II NỘI DUNG: Quy luật địa đới Quy luật phi địa đới: III CHUẨN BỊ: Giáo viên: sơ đồ 19.11 Học sinh: Chuẩn bị nhà IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định tổ chức kiểm diện Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 14 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng Kiểm tra miệng Nêu khái niệm lớp vỏ địa lý Trình bày sự biểu ý nghĩa thực tiễn quy luật tính thống tính hồn chỉnh lớp vỏ địa lí Giảng mới: GV giới thiệu Hoạt động GV HS Nội dung học Hoạt động 1: Cá nhân I Quy luật địa đới GV dùng sơ đồ giới thiệu nội dung 1.Khái niệm( sgk) (Sơ đồ phần tổng kết) - Nêu khái niệm quy luật địa đới? Hoạt động 2: cặp Biểu quy luật: - Sự hình thành vịng đai nhiệt phụ thuộc a Sự phân bố vòng đai nhiệt Trái vào yếu tố nào? đất - Trên Trái Đất có vành đai nhiệt? Kể Từ cực Bắc đến cực Nam có vịng đai rõ giới hạn vành đai nhiệt (sgk) * Quan sát hình 12.1 Hãy cho biết b Các đai khí áp đới gió Trái - Trên TĐ có đai áp đới gió Đất nào? - Có đai khí áp - Kể đới gió đai áp? - Có đới gió - Hãy cho biết bán cầu có đới khí c Các đới khí hậu Trái Đất hậu? kể tên đới khí hậu đó? - Có đới khí hậu * Dựa vào hình 19.1 19.2 cho biết: d Các nhóm đất kiểu thực vật - Sự phân bố kiểu thảm thực vật - Có 10 kiểu thảm thực vật nhóm đất đất có tuân theo quy luật địa đới - Có 10 nhóm đất khơng ? - Hãy kể kể tên kiểu thảm thực vật từ cực xích đạo? GV chốt ý: -Nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới bức xạ mặt trời dạng hình cầu TĐ - Biểu hiện: + Sự phân bố vòng đai nhiệt + Các đai khí áp đới gió Trái Đất + Các đới khí hậu Trái Đất + Các nhóm đất kiểu thực vật Hoạt động 3: Cả lớp II Quy luật phi địa đới: GV yêu cầu HS đọc khái niệm nguyên nhân việc hình thành quy luật phi địa đới - GV giải thích làm rõ: Những quy luật khơng phải địa đới thuộc quy luật phi địa đới Quy luật đai cao “quy luật địa đới theo đai cao” Vì: Các vành đai theo chiều cao biểu địa hình núi cao thuộc vĩ độ (nhiệt đới, ôn Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 15 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng đới, hàn đới) Sự xếp vành đai từ chân núi lên đỉnh núi gần tương tự đới theo chiều vĩ tuyến, chúng khác chất: Quy luật đai cao có nguyên nhân từ nguồn lượng bên trong, quy luật địa đới phụ thuộc vào bức xạ Mặt Trời Hoạt động 4: Cặp - Trình bày khái niệm quy luật đai cao - Trình bày biểu Qui luật đai cao - Nêu nguyên nhân quy luật địa - Trình bày biểu Qui luật địa - GV u cầu HS quan sát hình 19.1 (trang 70), cho biết: Ở lục địa Bắc Mỹ, theo vĩ tuyến 400 B từ đông sang tây có kiểu thảm thực vật nào? Vì kiểu thảm thực vật lại phân bố vậy? ( nguyên nhân: ảnh hưởng sự phân bố lục địa, đại dương, dãy núi Coocdie phía Tây lục địa chạy theo hướng kinh tuyến làm cho khí hậu có sự phân hóa từ tây sang đơng Khu vực lục địa gần Đại Tây Dương ấm ẩm, vào sâu lục địa nóng khơ Những dãy núi ven biển chắn gió làm cho khu vực bồn địa gần Thái Bình Dương bị khơ.) * Biểu hiện: - Quy luật đai cao: Biểu rõ qui luật đai cao sự phân bố vành đai đất thực vật theo độ cao - Quy luật địa ô: Biểu rõ qui luật địa ô sự thay đổi kểu thảm thực vật theo kinh độ V TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: Tổng kết Dựa vào sơ đồ trình bày nguyên nhân biểu qui luật địa đới phi địa đới Bài 21: Qui luật đại đới phi đại đới Qui luật địa đới Biểu Nguyên nhân Qui luật phi đại đới Biểu Nguyên nhân Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 16 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng - Nguyên nhân, biểu quy luật địa đới (Đáp án: phần I) - Nguyên nhân, biểu quy luật phi địa đới (Đáp án: phần II) Hướng dẫn HS học nhà: * Học bài: - Khái niệm, nguyên nhân, biểu quy luật địa đới phi địa đới * Chuẩn bị bài: Dân số sự gia tăng dân số - Dựa vào bảng, nhận xét tình hình dân số giới xu hướng phát triển dân số tương lai - Các khái niệm: Gia tăng tự nhiên, tỉ suất tử thô, tỉ suất sinh thô Tỉ suất gia tăng tự nhiên - Ảnh hưởng tình hình dân số sự phát triển KT – XH VI: PHỤ LỤC VII Rút kinh nghiệm: - Nội dung:……………………………………………………………………………………… - Phương pháp: ………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng dạy học: ………………………………………………………………… Thí dụ 3: Trong Bài 23: CƠ CẤU DÂN SỐ * Sử dụng sơ đồ để thể toàn kiến thức học sinh lĩnh hội Bài minh chứng Bài 23: CƠ CẤU DÂN SỐ I MỤC TIÊU: Sau học, HS cần Kiến thức: - Hiểu trình bày đựoc cấu sinh học ( t̉i, giới) cấu xã hội (lao động, trình độ văn hóa.) dân số kỹ năng: - Phân tích biểu đồ kiểu tháp t̉i, biểu đồ cấu lao động theo khu vực kinh tế II NỘI DUNG: Cơ cấu sinh học Cơ cấu xã hội III CHUẨN BỊ: Thầy: Bản đồ dân cư thị lớn giới Trị: Chuẩn bị nhà IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định tổ chức kiểm diện Kiểm tra miệng: Câu 1: Trình bày nhân tố ảnh hưởng đến tỉ xuất sinh thô tỉ xuất tử thô Câu Thế tỉ suất gia tăng tự nhiên ? Tại tỉ suất gia tăng tự nhiên coi động lực phát triển dân số Giảng Giới thiệu Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 17 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Cặp - Cơ cấu dân số theo giới gì? Nêu cách tính - Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết cấu theo giới? - Cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế tổ chức đời sống xã hội? - Cơ cấu dân số theo độ t̉i gì? - Trình bày cách phân chia nhóm t̉i giới cảu Việt Nam - Dựa vào bảng số liệu so sánh tỉ lệ nhóm t̉i cấu dân số trẻ cấu dân số già - Cơ cấu dân số trẻ cấu dân số già có khó khăn việc phát triển kinh tế? Hoạt động 2: Cá nhân - Có loại tháp t̉i nào? - Nêu nhữg đặc trưng dân số thể kiểu tháp tuổi Hoạt động 3: Cả lớp - Cơ cấu dân số theo lao động cho ta biết điều gì? - Thế nguồn lao động? - Phân biệt nhóm dân số hoạt động kinh tế nhóm dân số khơng hoạt động kinh tế - Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế chia làm khu vực? Đó khu vực nào? - Dựa vào hình 23.2 so sánh cấu lao động theo khu vực kinh tế nước - Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa cho ta biết điều gì? - Người ta dựa vào tiêu chí để xác định cấu dân số theo trình độ văn hóa ? - Dựa vào bảng 23 nêu nhận xét tỉ lệ Khoa học sư phạm ứng dụng Nội dung học I Cơ cấu sinh học Cơ cấu dân số theo giới - Kh/n:Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giới nam so với giới nữ so với tổng số dân.(đơn vị: %) - Cơ cấu dân số theo giới biến động theo thời gian khác nước, khu vực - Cơ cấu dân số theo giới ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống hoạch định chiến luợc phát triển kinh tế xã hội quốc gia Cơ cấu dân số theo độ tuổi Khái niệm: Là tập hợp nhóm người xếp theo nhóm t̉i định - Trên giới thường chia làm nhóm t̉i: Nhóm t̉i lao động, nhóm t̉i lao động, nhóm t̉i lao động - Căn cứ vào tỉ lệ dân cư nhóm t̉i quốc gia để phân chia thành dân số trẻ hay già - Để nghiên cứu cấu sinh học người ta thường sử dụng tháp dân số (hay tháp tuổi) với kiểu tháp dân số bản: Kiểu mở rộng, kiểu thu hẹp, kiểu ổn định II Cơ cấu xã hội Cơ cấu dân số theo lao động Cơ cấu cho biết nguồn lao dộng dân số hoạt động theo khu vực kinh tế a Nguồn lao động (sgk) - Được chia nhóm: Nhóm dân số hoạt động kinh tế nhóm dân số khơng hoạt động kinh tế b Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế - Trên giới dân số hoạt động khu vực kinh tế (sgk) Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa - Cơ cấu theo trình độ văn hóa phản ánh trình độ dân trí học vấn dân cư - Để xác định cấu dân số theo trình độ văn hóa người ta thường dùng hai tiếu chí: tỉ lệ biết chữ số năm đến trường Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 18 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng người biết chữ số năm học nhóm nước giới ? V TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Tổng kết Thí dụ 1: Sau hướng dẫn học sinh tìm tịi, khám phá kiến thức cần nắm “Bài 23: Cơ cấu dân số” giáo viên thể kiến thức cần thiết sơ đồ sau: Sơ đồ: CƠ CẤU DÂN SỐ THEO GIỚI CƠ CẤU SINH HỌC Cơ cấu dân số theo giới Cơ cấu dân số theo tuổi CƠ CẤU XÃ HỘI Cơ cấu dân số theo lao động Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa Hướng dẫn HS tự học * Học kỹ: - Cơ cấu theo giới tính theo độ t̉i - Có kiểu tháp t̉i nào? Mơ tả kiểu tháp t̉i * Chuẩn bị bài: Phân bố dân cư Các loại hình quần cư thị hóa - Thế sự phân bố dâ cư? Nhân tố định đến sự phân bố dân cư - Dựa vào bảng số liệu nhận xét tình hình phân bố dân cư giới - Đặc diểm loại hình quần cư - Đơ thị hóa gì? Ảnh hưởng q trình thị hóa đến sự phát triển KT XH môi trường? VI PHỤ LỤC VII RÚT KINH NGHIỆM - Nội dung:………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng dạy học: ……………………………………………………………………… Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 19 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Trước tác động) MÔN: ĐỊA 10 Chủ đề (nội Nhận biết dung ) mức độ nhận thức Vũ trụ Hệ - Trình bày chuyển tượng mùa động Trái đất - Nội lực gì? 30% = điểm Tác động ngoại lực 10% = 1điểm - Trình bày trình phong hóa lí học - Trình bày tượng ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ 30%= điểm Khí quyến sự phân bố nhiệt độ khơng khí Trái Đất - Sự phân bố khí áp Một số loại gió 40% = điểm Tởng số điểm 10 Tởng số câu: 20% = điểm - Trình bày mối quan hệ khí áp gió - Ngun nhân hình thành khối khí 10% = điểm 4điểm = 40% tổng số điểm Thông hiểu Vận dụng - Giải thích nguyên nhân sinh mùa - Nguyên nhân sinh nội lực Khu vực giờ gốc 16 giờ ngày 2/10/2012.Việt Năm giờ, ngày mấy? (Được biết Việt Nam múi giờ thứ 7) - Khu vực giờ gốc 16 giờ ngày 2/10/2012 Nhật Bản giờ, ngày mấy? (Được biết Nhật Bản múi giờ thứ 9) 10% = 1điểm - Tại q trình phong hóa xảy mạnh bề mặt Trái Đất? - Sự thay đổi mùa có tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động sản xuất đời sống người? 10% = điểm 10% = 1điểm Phân tích ngun nhân làm thay đởi khí áp - Tính chất khối khí 30% = điểm 4điểm = 40% tổng số điểm điểm = 20% tổng số điểm Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 20 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng ĐÈ VIẾT RA TỪ MA TRẬN Câu 1: (3 điểm) - Trình bày tựong mùa Nguyên nhân sinh mùa - Khu vực giờ gốc 16 giờ ngày 2/10/2011.Việt Năm giờ, ngày mấy? (Được biết Việt Nam múi giờ thứ 7) Câu 2: (3 điểm) Trình bày trình phong hóa lí học Tại q trình phong hóa xảy mạnh bề mặt Trái Đất? Câu 3: ( 4điểm) Trình bày mối quan hệ khí áp gió Phân tích ngun nhân làm thay đởi khí áp ĐÁP ÁN Câu 1: (3 điểm) - Hiện tựơng mùa + Mùa phần thời gian năm, có đặc điểm riêng thời tiết khí hậu Một năm chia làm mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông); mùa hai bán cầu trái ngược (1đ) - Nguyên nhân: Trục TĐ nghiêng không đổi phương chuyển động quỷ đạo quanh MT (1đ) - Khu vực giờ gốc 16 giờ ngày 2/10/2012 Việt Nam 23 giờ, ngày 2/10/2012 Câu 2: (5điểm) - Q trình phong hóa lí học q trình phá hủy đá thành khối vụn có kích thước to nhỏ khác mà không làm biến đổi màu sắc, thành phần khống vật hóa học chúng (2đ) - Q trình phong hóa xảy mạnh bề mặt Trái Đất, bề mặt Trái đất tiếp xúc trực tiếp với nguồn luợng bức xạ Mặt Trời (1đ) Câu 3: ( 4điểm) * Mối quan hệ khí áp gió: Khí áp Trái Đất phân bố thành đai áp cao, áp thấp xen kẽ đối xứng qua đai áp thấp xích đạo Khơng khí di chuyển từ nơi có khí áp cao đến nơi có khí sap thấp sinh gió (1đ) * Ngun nhân thay đởi khí áp (3đ) - Độ cao: Khí áp giảm lên cao lên cao, khơng khí lỗng - Nhiệt độ: Nhiệt độ tăng, khơng khí nở ra, tỉ trọng giảm đi, khí áp giảm Nhiệt độ giảm, khơng khí co lại, tỉ trọng tăng, khí áp tăng - Độ ẩm: Khí áp giảm khơng khí chứa nhiều nước (độ ẩm khơng khí tăng) Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 21 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Sau tác động) MÔN: ĐỊA 10 Chủ đề (nội dung ) mức độ nhận thức - Sóng Thủy triều Dịng biển - Thở nhưỡng qũn Các nhân tố hình thành thở nhưỡng - Sinh Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển phân bố sinh vật 40% = điểm câu Nhận biết Vận dụng - Trình bày nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư sơ đồ - Vẽ biểu đồ tròn nhận xét điểm điểm 30% = điểm 30% = điểm - Trình bày ảnh hưởng nhân tố: người đến sự phát triển phân bố sinh vật - Thở nhưỡng gì? Trình bày vai trị nhân tố: địa hình việc hình thành đất - Mơ tả giả thích ngun nhân sinh sóng thần Kể số tác hại sóng thần mà em biết - Thủy triều gì? Nguyên nhân sinh thủy triều Trong trường hợp có dao động thủy triều lớn nhất? điểm - Phân bố dân cư Đơ thị hóa 60% = 6điểm câu Tổng số điểm:10 Tổng số câu: Thông hiểu 40% = điểm Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 22 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng ĐỀ XUẤT RA TỪ MA TRẬN Câu 1: Mơ tả giả thích nguyên nhân sinh sóng thần Kể số tác hại sóng thần mà em biết (2đ) Câu 2: Trình bày nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư sơ đồ (3đ) Câu 3: Trình bày ảnh hưởng nhân tố: người đến sự phát triển phân bố sinh vật (2đ) Câu 4: (3điểm) Cho bảng số liệu sau (Đơn vị; %) Nước Khu vực I Khu vực II Khu vực III Mê - hi- cô 28 24 48 Hãy vẽ biểu đồ tròn thể cấu lao động theo khu vực kinh tế nước Mê – hi – cô, năm 2004 Nhận xét ĐÁP ÁN ĐỀ: Câu 1: Sóng thần gì? Ngun nhân gây sóng thần Tác hại sóng thần (2đ) - Sóng thần: sóng có chiều cao khoảng 20 – 40m truyền theo chiều ngang với tốc độ 400 - 800km/h (1đ) - Nguyên nhân: chủ yếu động đất, núi lửa phun ngầm đáy biển, bão (0,5đ) - Ảnh hưởng: có sức tàn phá ghế gớm, làm thiệt hại lớn người (0,5đ) Câu 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư (2đ) Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư Điều kiện tự nhiên Khí hậu Nước Đất Khống sản Kinh tế - xã hội Địa hình Phương thức sản xuất Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương Lịch sử khai thác lãnh thổ 23 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Khoa học sư phạm ứng dụng Câu 3: - Trình bày ảnh hưởng nhân tố người đến sự phát triển phân bố sinh vật (đ) - Con người: có ảnh hưởng lớn sự phát triển sinh vật + Tác động tích cực: người làm thay đổi phạm vi phân bố nhiều lọai trồng, vật nuôi; việc trồng rừng làm mở rộng diện tích rừng (1đ) + Tác động tiêu cực: người gây nên thu hẹp diện tích rừng tự nhiên, làm nơi sinh sống làm tuyệt chủng nhiều loài động, thực vật hoang dã.(1đ) Câu : (3điểm) b Vẽ biểu đồ nhận xét - Vẽ đúng, có tên biểu đồ, có ghi tỉ lệ, chú thích (2đ) ( Thiếu tên: - 0,5đ ; Thiếu tỉ lệ: - 0,25đ, thiếu chú thích: - 0,25đ ) - Nhận xét: (1đ) Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế Mê – hi – cô: + Khu vực III chiếm tỉ trọng cao : 48% + Khu vực II có tỉ trọng thấp : 24% Người thực hiện: Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 24 ... trạng trên, nâng cao chất lương môn chúng nghiên cứu cho? ?n giải pháp: Nâng cao kết học tập môn Địa lý thông qua sử dụng sơ đồ dạy học môn cho học sinh lớp 10 nhằm giúp cho học sinh hứng... định cho? ?n đề tài ? ?Nâng cao kết học tập môn Địa lý cho học sinh lớp 10C5 trường THPT Nguyễn Trung Trực thông qua sử dụng sơ đồ dạy học môn? ??, nhằm giảm số lượng tỉ lệ học sinh yếu, lớp 10C5... cứu Sử dụng sơ đồ dạy học mơn địa lý có làm tăng kết học tập môn cho học sinh lớp 10C5 không? 2.4 Giả thuyết nghiên cứu Sử dụng sơ đồ dạy học mơn địa lý có làm tăng kết học tập môn cho

Ngày đăng: 26/11/2014, 20:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan