SKKN Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn Tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải

15 2.7K 19
SKKN Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn Tin  học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ Giả thuyết của đề tài ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học. ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc Hµ thÞ thu hµ sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ I. TÊN ĐỀ TÀI Nâng cao kết quả học tập. dung dạy học trong chương trình môn học. 9 ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc Hµ thÞ thu hµ sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ Bài

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan