0

SKKN Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn Tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải

15 2,631 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:30

. đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ Giả thuyết của đề tài ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học. ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc Hµ thÞ thu hµ sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ I. TÊN ĐỀ TÀI Nâng cao kết quả học tập. dung dạy học trong chương trình môn học. 9 ″ Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn tin học 6 thông qua việc Hµ thÞ thu hµ sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải ″ Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn Tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải, SKKN Nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn Tin học 6 thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học ở trường THCS thị trấn Cát Hải,

Từ khóa liên quan