SKKN Dạy lịch sử ở trường THCS

22 1.1K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:03

. ta. Thứ năm, coi trọng và đẩy mạnh việc dạy học lịch sử địa phương.  . Cấu tạo chương trình lịch sử ở các trường phổ thông. Chương trình lịch sử ở các trường phổ thông đã được hội dồng bộ môn. mệnh, Lịch sử nước ta có nhiều nội dụng lịch sử giá trị, và là những công trình sử học Mác Xít đầu tiên ở nước ta. Hơn nữa Nguyễn ái Quốc đã thực sự giảng dạy như một giáo viên lịch sử ở các. vấn đề được bổ dọc( lược sử, lịch sử văn minh, lịch sử kinh nghiệm…) chương trình cũ xem nhẹ nội dung lịch sử thế giới ( chiếm 1/7 tổng số thời gian) và chỉ học lịch sử cận hiện đại thế giới.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Người viết

    • Nguyễn Thành Vinh

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan