SKKN_SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN

32 1.9K 11
SKKN_SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. ^)V.1^55&2<I $<'(f,5!V^5( #2I#5./.g"%,5g<''(& $:5&$"&"&%B.1?QWe'#^ #"SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN,^5 n)Q89j? II PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC THỰC TIỄN VÀO BÀI DẠY HÓA HỌC TĂNG HỨNG THÚ, SAY MÊ VÀ Ý THỨC HỌC TẬP BỘ MÔN. I.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ: IQ89j]5^"#"!5 m%B.155&]k'^,Ha/5 X''#^?42$<^5/.Hs 0m#X#. Thị Kim Kha Chương II: HỆ THỐNG CÁC HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC THỰC TIỄN DÙNG CHO CÁC BÀI GIẢNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 9 II.1: Hệ thống các hiện tượng sử dụng trong những bài giảng chương I: CÁC HỢP

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:35

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • VII. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI:

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan