SKKN_SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN

32 1,721 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:35

Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Phan Thị Kim Kha A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI   !"#$#%&'(& )&*+,+-./& -( 0&'-#1&$&023!4567819: 4+5&;0<(!0=>?@ABCDDEF?G<H#I JKLCDDKLG?MNOPQ<ELELCDDK:5M1R.1N$S T/<''(&(&:#1&$:5=UVW &#X# #IV&#",!:5W=.YZ (&,/-V=[<!,+-B,H%(\= #1#H/&#]$"&%!B?  #$#^,0#1#WI$< <"1"5$<]_$<'(`?A“học” a,H$b&,&!&,5;c'&>8(  .H&-(d)?“Dạy”a%$#1B %(&$&V&>$<,+B5#1 ,5&$<?8# #%ef:51I!$5> NB%#Ve#"#7fH&.'./0(  ;71? 3.1^5&##$<S#V #^a50$#",!# R: $#1$ 2=# (H+,H%&,+-"^5.g".! hi5#XU.1$5%$#1#5$&? h$#1B:5-25 $#12? hQ-%#1$#1'(&:#1&'(&$:5 2;<cV$<%V???? .#f#7#]$,Ha/5")V.1?Q<) Q89j&,H%.1^5kR%#1),!&#B>#5) ,%.1/.HB>5#5a/'&/ a<H)#"5<?4e^,/-<,5 Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Trang:J Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Phan Thị Kim Kha ^;V.1<?X.!eb,^,-"R% ,H%.1(\?l#2H/"!$< <H&b(.1&>,$#V#d<m %BS(<'.1? 6)We(H#^1I,!/$<.1^5& )<# ^)V.1^55&2<I $<'(f,5!V^5(\ #2I#5./.g"%,5g<''(& $:5&$"&"&%B.1?QWe'#^ #"SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN,^5 n)Q89j? II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 60<(!I1I!V^5(\./ ^5n? 3B!I!V#7;0<(# $<^5ng m%-%B.1? III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU III.1. ĐỐI TƯỢNG: G$<^5nR2Q89j? 9$<'(&'V2&,+-B ,H%B!(\:5.1^5? III.2. PHẠM VI: 9.$<^5n IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 4HBI!I!V^5(\./ ^5no-m+5(\:5&.R )*I?Y2^f-5-(B%&(& Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Trang:C Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Phan Thị Kim Kha '(:#1B:5?"#^-%B5$,Ha/ B.15? V. NHIỆN VỤ NGHIÊN CỨU 4%R'B!#^5& #$<]'(&'V 4%,5&^5n?p ^5n# ;0<(!I1I!V^5<''(&:#1 <g-%&5<B.1? Q(!$<.1^5n? VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4%B"#&$<&?? 9!"'B$<&$<'(.1^5? 4%($$<^5nRQ89j4<\G5O? A!,!V^5(\1I.$< R ^5n VII. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI: "<YDqf' r? TfR#f M? Tf1 9?Tf,H,B Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Trang:q Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Phan Thị Kim Kha B. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC THỰC TIỄN VÀO BÀI DẠY HÓA HỌC TĂNG HỨNG THÚ, SAY MÊ VÀ Ý THỨC HỌC TẬP BỘ MÔN. I.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ: IQ89j]5^"#"!5 m%B.155&]k'^,Ha/5 X''#^?42$<^5/.Hs 0m#X# %5:5&#^$<.g,5 !V^5(\(#2I<# ])< ^5)fS]?N/%#V$#1(( B]eR'B5 I.1.1: Tổ chức hoạt động hướng dẫn học sinh học tập theo hướng tích hợp: 3(.U:5(,5+(3B'&j&8^5 >#$S#V057,H%#I 2&Be,!H,^?6!5<$<^5 ^+(,5^&25Is.< )<Ia5!e:5+(,e:5^55be5 ,5,5&^5&&B'&> i$<,H%^5.), W+()$<c&^5 &>#"a5#H,H%B'5<"!V&X ,H%^5e;&&]&>#"a5#H,H%&,c e0tR1]'Vo:#1b0 /2&#Y2)<#V(!e55? Ví dụ:khi học vật lí ta giải thích hiện tượng: càng lên cao thì không khí càng loãng dựa vào lực hút của trái đất, thì với hóa học các em sẽ hiểu rõ hơn là do khối lượng mol các khí nặng nhẹ khác nhau nên bị hút mạnh yếu khác nhau, khí oxi có khối lượng mol nặng hơn so với khối lượng mol của không khí nên tập trung bên dưới, tầng trên chỉ còn lại các khí có khối lượng mol nhỏ như: H 2 , ít khí oxi nên không khí loãng. Q<# $<]'V&2/.He )#"a5&)^):5# /$<bf,H%\  Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Trang:u Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Phan Thị Kim Kha *"#jNiX!5,/?45/ (5!V(\UV1.-%&5< B& .1? 4H2,HVI$<'Vc!V (\&:#1&'(5<BbYv#V1 ,5./!2&-^./!%,t]2a5 ,H%(\#^?0<S#5#5#d<$ -f#0<? I.1.2: Tổ chức hoạt động hướng dẫn học sinh cách thiết lập sự liên hệ các nội dung học với thực tiễn. 8)<%\.Ha$< ^#!(He5,H%,5(\#2I <?l)",H%^5^ !#V!V(; a55? Ví dụ:Vì sao ta để muối thô trong lọ không có nắp khi sử dụng lại dễ bị chảy nước? Giải thích: Muối ăn có thành phần chính là natri clorua ngoài ra còn có một số muối khác như magie clorua. Chính MgCl 2 rất ưa nước, nó hấp thụ nước trong không khí và cũng rất dễ tan trong nước. I.1.3: Tổ chức hoạt động hướng dẫn học sinh thông qua các tình huống giả định bằng các hiện tượng thực tiễn. Qa$<H5k1, $<o? N^ "$<Yv5&#^% /$<.g#55I/#,[$<#  5BW5<':#1&$:5W5$#V2 /# ]5#W#^<'? Ví dụ: Khi học về axetilen, GV có thể đưa ra tình huống: Vì sao ném đất đèn xuống ao làm cá chết ? HS sẽ nhanh chóng trả lời đó là đất đèn có thành phần chính là canxi cacbua CaC 2 , khi tác dụng với nước sinh ra khí axetilen và canxi hiđroxit: CaC 2 + 2H 2 O → C 2 H 2 + Ca(OH) 2 Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Trang:E Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Phan Thị Kim Kha Tuy nhiên nếu hỏi chất nào làm cá chết thì học sinh không dễ giải thích được: Axetilen có thể tác dụng với nước tạo ra anđehit axetic, chính chất này làm tổn thương đến hoạt động hô hấp của cá vì vậy có thể làm cá chết. QI5'#IB<o,''B#55 0/2?9]o,H%0? I. 2: MỘT SỐ HÌNH THỨC ÁP DỤNG CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TRONG TIẾT DẠY: I.2.1: ĐẶT TÌNH HUỐNG VÀO BÀI MỚI QH$<^0<(m:55<,22*@F )"?Q#^fR#f#X.!a5&H5.H#X51I( \X1I/#<fU &/'a5.o I#V(m:5H$<? I.2.2: LỒNG GHÉP TÍCH HỢP MÔN TRƯỜNG TRONG BÀI DẠY 3)#"2&,,'&#)&???#5#V2s#H)"? Q1Ig<!V2;<.)X/:515 &Y]&Y???=,^.:5<;5<5&b$&#Y 5$&???^a5#He\.H.)2:52H!5<,? N$<.1^5^ Yv!V#^f/;) )&5<%:51I)???4!0<(m:5H$<b m%&!./!2W?QU<($:5 W#55)<!V f:]? I.2.3: LIÊN HỆ THỰC TẾ TRONG BÀI DẠY i;)#")<^%(\1I] om&b&:#1<#  &# ?O#^w. #55#V1I%(\oI#V(m:5? NSfm,c!V^5(\,vv /')#"&)#1.1^5RQ89j5 0a\.H :5(!5<!V?O#^/.H(5/'UV& Ht5b5^ ,'!&R55ba5 :5.1]o#V R)5? Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Trang:K Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Phan Thị Kim Kha Chương II: HỆ THỐNG CÁC HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC THỰC TIỄN DÙNG CHO CÁC BÀI GIẢNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 9 II.1: Hệ thống các hiện tượng sử dụng trong những bài giảng chương I: CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ Câu 1: Tại sao khi cho vôi sống vào nước, ta thấy khói bóc lên mù mịt, nước vôi như bị sôi lên và nhiệt độ hố vôi rất cao có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người và động vật. Do đó cần tránh xa hố đang tôi vôi hoặc sau khi tôi vôi ít nhất 2 ngày ? Giải thích: i#7;/<5/%$5;#; 95xh8 C x → 95@x8F C T/%<t5)"!.I#]]/e$ 95@x8F C )t$,^Us?O!t55"!#1:5I )5?O#^2#1Bf;5I# ;IIo0< < #H$? Áp dụngN^ #X0tf#X)#".RBài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG Câu 2: “Hiện tượng mưa axit” là gì ? Tác hại như thế nào ? Giải thích:yi'/!,'/:5#1#I@&;]<F^ %5,'jx C &4x&4x C &>9,'<;x C ,,' 2;;,$@^,^&.<FXz$55;{8 C jx u 5;84x q ? Cjx C hx C hC8 C x|C8 C jx u C4xhx C |C4x C u4x C hx C hC8 C x|u84x q r;8 C jx u 84x q 55$555;?35b':555;8 C jx u b84x q #^5%5? y8!5<55;Y\'R1IH?p55; U5):<;0<(&V#W#d$& #&#H@$#<f'959x q F 959x q h8 C jx u |95jx u h9x C }h8 C x 959x q hC84x q |95@4x q F C h9x C }h8 C x Áp dụng4<5<!V55;e$:5^#-0<eBa/ &#X.!Re! ?3)#"\2 Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Trang:~ Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Phan Thị Kim Kha #V/Ha50?3!455#5)#H)#"<?O B</)e .H"!V55;S $:5^g05m%./!2?9 ^ #X0 t!'V2bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG&m%C^  !,bài 29: AXIT CACBON VÀ MUỐI CACBONAT Câu 3: Axit clohiđric có vai trò như thế nào đối với cơ thể ? Giải thích: r;#^5b)a5a5#):5 ? Q$<:52^5;#Y#1,/WD&DDDJ#HD&DDJ L@^#18%uqF?4!b55I,^5&^b) ;/%0:<);@)#2&.1F)]@#$F )#/#  ^ )#V? AV5;$<t5<%.2#"0<.! 2?i$<^Y#15;tD&DDDJL@8•u&EF25s .!,^&V$Y#15;D&DDJL@8€q&EF25s.!V 5?p1IIe5#5$<%5I#5.54589x q @bI IF^b5.V5;$<? 4589x q h89 → 459h9x C h8 C x Áp dụng4f<5:52,v]f-I<#5 $&?3)#"-I/R$<<-?N^ #5 )#"<f%:55;#Rbài 4: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG Câu 4: Vì sao không nên đổ nước vào axit sunfuric đậm đặc mà chỉ có thể đổ axit sunfuric đậm đặc vào nước ? Giải thíchQ.),a< ^5S05# /..$#_ Trong bất kì tình huống nào cũng không được đổ nước vào axit sunfuric đậm đặc, mà chỉ được đổ từ từ axit sunfuric đặc vào nước`?35B<• i5;{XB%o^/%^5;/<5&#Y2ot5 51!V?r;{#XIfX?4H.$ 5;&o."X5;?i;/<5/%^5&7 !.s^]0<< ? Q$,.$5;{o,axit sunfuric đặc nặng hơn nước&HWW5;&^o;I#<&5#^0.I#" Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Trang:‚ Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Phan Thị Kim Kha .1?4B<,^/%;/<5&!V5#V0.I #"&!#1o-WW,1a5? p1m,575;{.$_phải đổ từ từ ` 5;,5.:<?MR:<o\R,- !#1,5? Áp dụng3)#"5,'!#V#X#feH$<^ c^5)?X.!,H;5;8 C jx u #X)< ?N^ #X0t/2"575;8 C jx u ,$<ftính chất vật lí:55;{#Xbài 4: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG Câu 5:Vì sao khi ăn trái cây không nên đánh răng ngay ? Giải thích:3)5@%5;eF^0<o,HVef I#-]./<o),o-0<V?MR B<25#V#H,.b5V5;0<)&5&& 5> Áp dụngN^ #X0tfR1')^5:55;, .5z$/%b5bài 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT Câu 6:Vì sao nước rau muống đang xanh khi vắt chanh vào thì chuyển sang màu đỏ ? Giải thích9^1I)^5)k&5<# ,#15;5<#?Q5I@$5,F^)<k<& 5^~ƒ5;;?3s555<##15;&#^5<# :55?i5s55I;5v%5),"? Áp dụngN^ #X0tfR1')^5:55;, a„'Rbài 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT XRbài 7: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ Câu 7Vì sao bôi vôi vào chỗ ong, kiến đốt sẽ đỡ đau ? Giải thích:O:5&,H&!@1I,F^5;e5; {@89xx8F?3).5zb55;5#Z#5? Áp dụngN^ #X0tfR1')^5:5.5zR Bài 7:TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ Câu 8: Tại sao khi tô vôi lên tường thì lát sau vôi khô và cứng lại ? Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Trang:n Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Phan Thị Kim Kha Giải thích35;#;&)5',$ s#&,295@x8F C 5I,%$ 9x C ,,'] 95@x8F C h9x C  → 959x q  ↓ h8 C x ↑ Áp dụngN^ #X0tfR1')^5:55; #;RBài 8:MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG Câu 9:Tại sao những người có thối quen ăn trầu thì luôn có lợi và hàm răng chắc khỏe? Giải thích:QHf^95@x8F C %595 Ch x8 y a$] -@95 E @Tx u F q x8F;/<5BV E95 Ch hqTx u qy hx8 y  € 95 E @Tx u F q x8 9']<I$0-? Câu 10: Tại sao ăn trầu phải có đủ cau, trầu và vôi, nhất là không thể thiếu vôi ? Giải thíchQf^%5f&$5^%51)5]& )<^'#1?i^Hf, < 5#t&) ,",5])<< 5]5,#1^ 0<)&)5XY&#ts&I/&! ,d$!&X0-? Áp dụngN^ #XC0tf'V./!%,t]RBài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG Câu 11:Bột nở là chất gì mà có thể làm cho bánh to ra và xốp được ? Giải thích:@48 u F C 9x q #VU.1R,1.1X.1,& .@48 u F C 9x q 0:<),'.;IR? @48 u F C 9x q  D t → 48 q  ↑ h9x C  ↑ h8 C x ↑ Câu 12: Tại sao khi nấu nước giếng ở một số vùng, lâu ngày thấy xuất hiện lớp cặn ở đáy ấm? Cách tẩy lớp cặn này như thế nào ? Giải thích:Q(&R1IU%$2y^%5 I5;95@89x q F C p@89x q F C ? i)0<)<;/<5^5 95@89x q F C |959x q …h9x C }h8 C x p@89x q F C |p9x q …h9x C }h8 C x Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Trang:JD [...]... chưa áp dụng đề tài này thì tỉ lệ học sinh yêu thích bộ môn hóa học rất ít Từ đó dẫn đến kết quả học tập của học sinh cũng rất thấp Sau khi tôi áp dụng phương pháp dạy học tích cực lồng ghép các hiện tượng thực tiễn vào bài giảng thì tỉ lệ học sinh thích học bộ môn tăng lên rõ rệt thông qua chất lượng học tập bộ môn này được nâng cao Kết quả ở HKI của bộ môn hóa học 9 của trường như sau : Năm học HKI(2009-2010)... hệ thực tế các vấn đề học tập vào cuộc sống Khả năng tự học Khả năng tổ chức các hoạt động học tập của học sinh Tăng cường học tập cá nhân phối hợp với học tập hợp tác Áp dụng các hiện tượng thực tiễn phải biết lựa chọn đúng nội dung bài, thời gian hợp lí trong giờ học mới cuốn hút sự chú ý, tập trung của học sinh tạo không khí thoải mái trong tiết học, mới tạo được ý thức học tập và yêu thích bộ môn. .. một đêm rồi rửa sạch Áp dụng: Giáo viên có thể đặt câu hỏi trên cho phần mở rộng tính chất hóa học thứ 5: một số muối bị nhiệt phân hủy (ở bài 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI) Mục đích là cung cấp cho học sinh một số vấn đề có trong đời sống từ đó có thể giải thích được bản chất vấn đề nhằm kích thích sự hưng phấn trong học tập Đây là hiện tượng mà học sinh có thể quan sát và thực hiện được dễ dàng Câu... thương trở nên thông dụng Nhưng để giải thích được ý cồn có khả năng sát khuẩn thì không phải ai cũng giải thích được Trong bài giảng, nếu học sinh được giáo viên giải thích thì sẽ rất hứng thú về hóa học có những ứng dụng rất thực tế và sẽ thêm yêu hóa học Giáo viên có thể đề cập ở phần ứng dụng trong bài 44: Rượu etylic Câu 5: Vì sao ắn sắn (củ mì) hay măng đôi khi bị độc ? Giải thích: Trong sắn và măng... Thị Kim Kha Áp dụng: Giáo viên có thể đề cặp vấn đề trên ở phần nội dung phản ứng thủy phân của tinh bột trong bài 52: TINH BỘT nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản của sự chuyển hóa tinh bột trong khi ăn Học sinh cũng có thể kiểm nghiệm được trong khi ăn Câu 12: Tại sao khi ăn thịt, cá người ta thường chấm vào nước mắm giấm hoặc chanh thì thấy ngon và dễ tiêu hóa hơn ? Giải thích: Trong môi trường... vậy, trong thành phần than đá ngoài cacbon và các hợp chất hữu cơ phức tạp còn có các khoáng là các muối silicat Nên so với gỗ khi đốt cháy than còn cho nhiều tro hơn Áp dụng: Đây là câu hỏi nhằm kích thích tư duy học sinh Học sinh không lạ gì với hiện tượng trên nhưng để giải thích thì không phải dễ Giáo viên có thể nêu vấn đề trên sau khi dạy xong bài 41: NHIÊN LIỆU II.5: Hệ thống các hiện tượng sử dụng. .. có 3 điều kiện: Lượng muối sắt trong nước phải đủ lớn; Thời gian đun sôi phải đủ lâu; Nồi nhôm phải là nồi mới Áp dụng: Giáo viên có thể nêu hiện tượng trên để dẫn nhập vào bài 18: NHÔM Sau đó học sinh dựa vào những kiến thức đã học để giải thích hiện tượng nồi nhôm bị đen Câu 6: Tại sao khi đánh phèn chua vào nước thì nước lại trở nên trong ? Giải thích: Công thức hóa học của phèn chua là muối sunfat... tính toán của các nhà khoa học thì nếu hàm lượng CO 2 trong khí quyển tăng lên gấp đôi so với hiện tại thì nhiệt độ ở mặt đất tăng lên 4oC Về mặt hấp thụ bức xạ, lớp CO 2 ở trong khí quyển tương đương với lớp thủy tinh của các nhà kính dùng để trồng cây, trồng hoa ở xứ lạnh Do đó hiện tượng làm cho Trái Đất ấm lên bởi khí CO2 được gọi là hiệu ứng nhà kính Áp dụng: Ngày nay hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”... vấn đề sau khi dạy xong bài 21: ĂN MÒN KIM LOẠI để cho học sinh giải thích nhằm giúp cho học sinh biết cách vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng trong cuộc sống II.3: Hệ thống các hiện tượng sử dụng trong những bài giảng Chương III: PHI KIM Câu 1: “Ma trơi” là gì ? Ma trơi thường xuất hiện ở đâu ? Giải thích: Trong xương của động vật luôn có chứa một hàm lượng photpho Khi cơ thể động vật chết đi,... ẩm sinh ra etilen làm trái cây mau chín Áp dụng: Đây là hiện tượng đã được sử dụng rất lâu nhưng không phải ai cũng biết giải thích được Giáo viên có thể sử dụng hiện tượng trên liên hệ thực tế trong phần ứng dụng của etilen ở bài 37: ETILEN Câu 4: Vì sao ném đất đèn xuống ao làm cá chết ? Giải thích: Đất đèn có thành phần chính là canxi cacbua CaC 2, khi tác dụng với nước sinh ra khí axetilen và canxi . ^)V.1^55&2<I $<'(f,5!V^5( #2I#5./.g"%,5g<''(& $:5&$"&"&%B.1?QWe'#^ #"SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN,^5 n)Q89j? II PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC THỰC TIỄN VÀO BÀI DẠY HÓA HỌC TĂNG HỨNG THÚ, SAY MÊ VÀ Ý THỨC HỌC TẬP BỘ MÔN. I.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ: IQ89j]5^"#"!5 m%B.155&]k'^,Ha/5 X''#^?42$<^5/.Hs 0m#X#. Thị Kim Kha Chương II: HỆ THỐNG CÁC HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC THỰC TIỄN DÙNG CHO CÁC BÀI GIẢNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 9 II.1: Hệ thống các hiện tượng sử dụng trong những bài giảng chương I: CÁC HỢP
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN_SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN, SKKN_SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN, SKKN_SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN, VII. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI:

Từ khóa liên quan