hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

109 1K 11
hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội. Mục lục MỤC LỤC Danh mục tài liệu tham khảo 83 Trần Văn Bảy – QH&QLGTĐT K46. 1 Danh mục từ viết tắt DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. TCT: Tổng công ty. VTHKCC: Vận tải hành khách công cộng. GTĐT: Giao thông đô thị. GTVT: Giao thông vận tải. TTĐH: Trung tâm điều hành. CNLX: Công nhân lái xe. NVBV: Nhân viên bán vé. KTGS: Kiểm tra giám sát. CSDL: Cơ sở dữ liệu. NVĐH: Nhân viên điều hành. VT&DV: vận tải và dịch vụ. Trần Văn Bảy – QH&QLGTĐT K46. Danh mục từ viết tắt UBNDTP: Uỷ ban nhân dân thành phố GIS: Hệ thống thông tin địa lý ( Geographic Information System) GPS: Hệ thống định vị toàn cầu. ( Global Poritioning System) Trần Văn Bảy – QH&QLGTĐT K46. Danh mục bảng biểu DANH MỤC BẢNG BIỂU. Bảng 1.1. Phân loại đô thị Việt nam. Bảng 1.2. Xác định sức chứa xe theo công suất luồng hành khách. Bảng 1.3. Xác định sức chứa xe theo lượng luân chuyển hành khách trên 1 Km hành trình. Bảng 2.1. Số lượng tuyến và phương tiện mà TTĐH xe buýt quản lý Bảng 2.2. Hiệu biểu mẫu. Bảng 2.3. Định biên lao động của TTĐH xe buýt. Bảng 2.4. Thời gian biểu chạy xe trên tuyến buýt số 35. Bảng 2.5. Biểu theo dõi giờ xe trên tuyến buýt số 09 (Chiều Bờ Hồ 1). Bảng 2.6. Báo cáo phát sinh trên tuyến. Bảng 2.7. Kết quả hoạt động của các tuyến TTĐH xe buýt quản lý qua các năm. Bảng 2.8. Một số tuyến buýt hoạt động không hiệu quả. Bảng 2.9. Tổng hợp vi phạm trên mạng lưới tuyến xe buýt. Bảng 3.1. Kế hoạch vận chuyển hành khách bằng xe buýt đến năm 2010. Bảng 3.2. Kế hoạch vận chuyển hành khách bằng xe buýt đến năm 2020. Trần Văn Bảy – QH&QLGTĐT K46. ii i Danh mục bảng biểu Bảng 3.3. Các điểm dừng đỗ trên chiều đi tuyến buýt số 23. Bảng 3.4. Các điểm dừng đỗ trên chiều về tuyến buýt số 23. Bảng 3.5. Các điểm dừng đỗ trên chiều đi tuyến buýt số 23 mới. Bảng 3.6. Các điểm dừng đỗ trên chiều về tuyến buýt số 23 mới. Trần Văn Bảy – QH&QLGTĐT K46. ii Danh mục sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Cấu trúc hệ thống GTVT đô thị. Sơ đồ 1.2. Quy trình điều tra trong giao thông vận tải. Sơ đồ 2.1. Mô hình tổ chức Tổng công ty vận tải Nội. Sơ đồ 2.2. Mô hình tổ chức TTĐH xe buýt-Tổng công ty vận tải Nội. Sơ đồ 2.3. Quy trình điều hành xe buýt. Sơ đồ 2.4. Quy trình xử lý sự cố trên tuyến. Sơ đồ 3.1. Quy trình thu thập và xử lý số liệu của TTĐH xe buýt. Biểu đồ 2.1. Biểu đồ kết quả hoạt động của các tuyến TTĐH xe buýt quản lý qua các năm. Hình 3.1. Các góc nhìn về GIS. Hình 3.2. Các thành phần của GIS. Hình 3.3. Cơ sở dữ liệu trong GIS. Hình 3.4. Chức năng của GIS. Hình 3.5. Thu thập và nhập dữ liệu trong GIS. Hình 3.6. Lưu trữ và quản lý dữ liệu trong GIS. Hình 3.7. Tra cứu dữ liệu trong GIS. Hình 3.8. Phân tích vị trí-Bố trí mạng lưới. Hình 3.9. Hiển thị dữ liệu trong GIS. Hình 3.10. Xuất dữ liệu trong GIS. Trần Văn Bảy – QH&QLGTĐT K46. Danh mục sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ Hình 3.11. Mô phỏng hoạt động của hệ thống GPS. Hình 3.12. Mô hình Module di động. Hình 3.13. Thiết bị đặt trên xe buýt. Hình 3.14. Định vị GPS và thông tin được truyền về TTĐH xe buýt. Hình 3.15. Mô hình hệ thống quản lý xe buýt. Hình 3.16. Lộ trình chiều đi tuyến buýt số 23. Hình 3.17. Lộ trình chiều về tuyến buýt số 23. Hình 3.18. Điều chỉnh lộ trình chiều đi tuyến buýt số 23. Hình 3.19. Lộ trình chiều đi tuyến buýt số 23 mới. Hình 3.20. Điều chỉnh lộ trình chiều về tuyến buýt số 23. Hình 3.21. Lộ trình chiều về tuyến buýt số 23 mới. Trần Văn Bảy – QH&QLGTĐT K46. iii Lời mở đầu LỜI MỞ ĐẦU. 1. Sự cần thiết của đề tài. Không chỉ tại các nước đang phát triển, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải chưa hoàn thiện,chất lượng dịch vụ chưa cao như hiện nay, mà ngay cả ở những nước phát triển thì giao thông vận tải luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt là VTHKCC. Ngày nay cùng với sự phát iv Lời mở đầu triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy việc sử dụng phương tiện cá nhân tăng cao. Điều này đã trực tiếp làm ô nhiễm môi trường, ùn tắctai nạn giao thông ngày càng tăng lên. Thủ đô Nội, là trung tâm kinh tế-văn hoá-chính trị của cả nước trong những năm qua đã có sự phát triển về mọi mặt, đã thu hút được nhiều người về làm việc, sinh sống. Chính điều này đã tạo nên áp lực lớn lên giao thông đô thị. Mặc dù VTHKCC bằng xe buýt đã được quan tâm đầu tư nhiều trong những năm gần đây nhưng vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu đi lại ngày càng cao của nhân dân, việc sử dụng phương tiện cá nhân (đa số là xe máy) vẫn là chủ yếu. Để VTHKCC bằng xe buýt thực sự đóng vai trò chủ đạo trong việc giải quyết những khó khăn mà giao thông vận tải đô thị đang mắc phải như hiện nay thì chúng ta cần phải làm tốt hơn ngay từ khâu điều hành, quản lý tại mỗi doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực này. Trung tâm điều hành xe buýt thuộc Tổng công ty vận tải Nội là một bộ phận trực tiếp điều hành mọi hoạt động của xe buýt thuộc công ty trong địa bàn thành phố Nội. Với đặc điểm hoạt động ngoài doanh nghiệp, trên một phạm vi rộng nên việc giám sát xe buýt hết sức khó khăn. Chính vì vậy chúng ta cần phải có những biện pháp thích hợp để có thể làm tốt hơn công tác này, để đưa VTHKCC bằng xe buýt đến gần với người dân hơn, góp phần giải quyết áp lực của giao thông Nội hiện nay. 2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu. Mục đích của đề tài này là nhằm đề xuất phương án “ Hoàn thiện công tác điều hành VTKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt- Tổng công ty vận tải Nội” để nâng cao hiệu quả hoạt động. Các mục tiêu cụ thể là: - Nghiên cứu chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển VTHKCC. - Nghiên cứu về thực trạng hoạt động của Trung tâm. - Nghiên cứu về lộ trình các tuyến xe buýt. Lời mở đầu Trên cơ sở đó để đưa ra các giải pháp hợp lý. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Công tác điều hành của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Nội. Phạm vi nghiên cứu: do giới hạn về tài liệu, thời gian nghiên cứu và trình độ nên đề tài chỉ dừng ở những phạm vi sau: - Nghiên cứu cơ sở vật chất phục vụ cho công tác điều hành xe buýt của trung tâm. - Nghiên cứu về lộ trình các tuyến xe buýt đang hoạt động mà hiện nay Trung tâm quản lý (áp dụng cho tuyến buýt số 23). 4. Phương pháp nghiên cứu. Đề tài chủ yếu dùng phương pháp nghiên cứu các tài liệu sẵn có bao gồm các tài liệu về chuyên nghành Quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, các văn bản nhà nước về phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong đô thị, các văn bản, tài liệu của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Nội. Ngoài ra còn thực hiện khảo sát thực tế trên một số tuyến xe buýt trong nội thành Nội. 5. Kết cấu của đề tài. Mở đầu. Mục lục Chương 1. Tổng quan về VTHKCCcông tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt. Chương 2. Đánh giá thực trạng hoạt động của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Nội. Chương 3. Các giải pháp hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Nội. [...]... các công trình đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường 1.2 Cơ sở lý luận về công tác điều hành VTHKCC 1.2.1 Khái niệm về điều hành Điều hành là hoạt động có hướng, có mục đích của chủ thể quản lý (người quản lý) bằng các cách thức khác nhau (trực tiếp hoặc gián tiếp) tác động vào đối tượng điều hành để hướng cho đối tượng điều hành vận động và phát triển theo yêu cầu của chủ thể điều hành Điều hành VTHKCC. .. trong vận chuyển hành khách ở trong đô thị của nước ta, phù hợp với cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và đồng nhất của nước ta c Vai trò của VTHKCC trong thành phố - Vận tải buýt là loại hình vận tải thông dụng nhất trong hệ thống vận tải hành khách ở đô thị Nó đóng vai trò chủ yếu ở những vùng đang phát triển của thành phố, những khu vực trung tâm đặc biệt là ở những thành phố cổ - Ngoài chức năng vận chuyển... GTĐT phục vụ phương tiện và hành khách trong thời gian không (hay tạm dừng) hoạt động như: điểm đỗ, điểm dừng, depot, bến xe,  Hệ thống vận tải đô thị Là tập hợp các phương thức và phương tiện vận tải khác nhau để vận chuyển hàng hoá và hành khách trong thành phố Vận tải hành khách trong thành phố người ta phân ra thành 2 loại: VTHKCCvận tải cá nhân VTHKCC là loại hình vận chuyển trong đô thị có... tiện vận tải và trang thiết bị phục vụ) cho một chuyến đi bằng xe buýt nhỏ hơn xe máy 3,3 lần , nhỏ hơn ô tô con là 23 lần - Chi phí xã hội cho một chuyến đi theo giá mờ bằng xe buýt chỉ bằng 45% so với xe máy và bằng 7,7% so với ô tô con 1.1.4 Khái quát về mạng lưới tuyến VTHKCC bằng xe buýt a Khái niệm tuyến VTHKCC bằng xe buýt Tuyến VTHKCC bằng xe buýt (hay còn gọi là tuyến buýt) là đường đi của phương... hành khách và độ dài trung bình chuyến đi của hành khách Lời mở đầu - Hành trình đi đến các công trình lớn không phải chuyển tải, khi xác lập điểm dừng cần phải chú ý đến các phương thức vận tải khác - Hành trình xe buýt trong thành phố càn phải kết hợp với các hành trình của các phương thức khác - Độ dài các tuyến xe buýt trong thành phố cần phải phù hợp với diện tích và dân số thành phố - Đảm bảo... - Tuyến xe buýt tự do  Theo giới hạn phạm vi hành chính: Theo tiêu thức này tuyến buýt được chia thành các loại sau (căn cứ vào vị trí điểm đỗ đầu và điểm đỗ cuối của tuyến) - Tuyến nội thành: là tuyến xe buýt chỉ chạy trong trong phạm vi thành phố, phục vụ luồng hành khách nội thành - Tuyến ven nội đô: là tuyến bắt đầu từ ngoại thành và kết thúc ở vành đai thành phố Tuyến này phục vụ luồng hành khách... năng cơ động, xe buýt còn được sử dụng như một phương tiện tiếp chuyển và vận chuyển kết hợp với các phương thức vận tải khác trong hệ thống vận tải hành khách công cộng cũng như hệ thống vận tải của thành phố - Trong các thành phố có quy mô vừa và nhỏ, xe buýt góp phần tạo dựng thói quen đi lại bằng phương tiện công cộng cho người dân thành phố, tạo tiền đề phát triển cho các phương thức VTHKCC hiện... quan về VTHKCCcông tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt 1.1 Tổng quan về GTĐT và VTHKCC bằng xe buýt 1.1.1 Tổng quan về đô thị a Khái niệm về đô thị Đô thị là điểm tập chung dân cư với mật độ cao, chủ yếu là lao động phi nông nghiệp, có hạ tầng cơ sở thích hợp, là trung tâm tổng hợp hay trung tâm chuyên nghành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển của cả nước, của một vùng lãnh thổ, của một tỉnh, của một... đúng với kế hoạch lập ra hay không: + Chạy đúng hành trình không + Đón trả khách đúng thời gian và địa điểm quy định không + Kiểm tra lệnh vận chuyển + Kiểm tra việc thực hiện đúng giờ, đúng nốt, không bỏ nốt tự tiện 1.3 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt Việc đánh giá hiệu quả của công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt hết sức khó khăn Tuy nhiên ta có thể đánh... phí xây dựng và khai thác cao c Thành phần của hệ thống giao thông vận tải đô thị Hệ thống giao thông vận tải đô thị bao gồm hai hệ thống: hệ thống giao thông đô thị và hệ thống vận tải đô thị Được thể hiện trên Hình 1.1 Sơ đồ 1.1 Cấu trúc hệ thống giao thông vận tải đô thị Vận tải hàng hoá Vận tải dịch vụ Vận tải cá nhân vận tải công cộng Các điểm đầu cuối Các điểm trung chuyển Các điểm dừng dọc tuyến . Chương 3. Các giải pháp hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt- Tổng công ty vận tải Hà Nội. Lời mở đầu Kết. về VTHKCC và công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt. Chương 2. Đánh giá thực trạng hoạt động của Trung tâm điều hành xe buýt- Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Ngày đăng: 02/04/2013, 16:45

Hình ảnh liên quan

Hình thức thể hiện thời gian biểu hay biểu đồ chạy xe ở dạng bảng hay ở dạng biểu đồ cho từng hành trình cụ thể nào đó dựa vào yêu cầu của tổ chức quản lý và phục vụ  hành khách để lập: - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Hình th.

ức thể hiện thời gian biểu hay biểu đồ chạy xe ở dạng bảng hay ở dạng biểu đồ cho từng hành trình cụ thể nào đó dựa vào yêu cầu của tổ chức quản lý và phục vụ hành khách để lập: Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 2.1. Số lượng tuyến và phương tiện mà TTĐH xe buýt quản lý. - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Bảng 2.1..

Số lượng tuyến và phương tiện mà TTĐH xe buýt quản lý Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 2.2. Hiệu biểu mẫu. - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Bảng 2.2..

Hiệu biểu mẫu Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 2.3. Định biên lao động của TTĐH xe buýt. TTBộ phận - Chức danh Định biên lao động - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Bảng 2.3..

Định biên lao động của TTĐH xe buýt. TTBộ phận - Chức danh Định biên lao động Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 2.4. Thời gian biểu chạy xe tuyến 35 Trần Khánh Dư – Nam Thăng Long. - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Bảng 2.4..

Thời gian biểu chạy xe tuyến 35 Trần Khánh Dư – Nam Thăng Long Xem tại trang 69 của tài liệu.
Bảng 2.6. Báo cáo phát sinh trên tuyến. - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Bảng 2.6..

Báo cáo phát sinh trên tuyến Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 2.7. Kết quả hoạt động của các tuyến TTĐH quản lý qua các năm. - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Bảng 2.7..

Kết quả hoạt động của các tuyến TTĐH quản lý qua các năm Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 3.2: Kế hoạch vận chuyển hành khách bằng xe buýt đến năm 2020 - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Bảng 3.2.

Kế hoạch vận chuyển hành khách bằng xe buýt đến năm 2020 Xem tại trang 79 của tài liệu.
3.2.2. Cơ sở thục tiễn. - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

3.2.2..

Cơ sở thục tiễn Xem tại trang 79 của tài liệu.
Hình 3.2. Các thành phần của GIS. - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Hình 3.2..

Các thành phần của GIS Xem tại trang 82 của tài liệu.
 Chức năng của GIS. (Hình 3.4). - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

h.

ức năng của GIS. (Hình 3.4) Xem tại trang 84 của tài liệu.
Hình 3.3. Cơ sở dữ liệu trong GIS. - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Hình 3.3..

Cơ sở dữ liệu trong GIS Xem tại trang 84 của tài liệu.
• Lưu trữ và quản lý dữ liệu. (Hình 3.6). - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

u.

trữ và quản lý dữ liệu. (Hình 3.6) Xem tại trang 85 của tài liệu.
• Tra cứu dữ liệu. (Hình 3.7). - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

ra.

cứu dữ liệu. (Hình 3.7) Xem tại trang 86 của tài liệu.
Hình 3.7. Tra cứu dữ liệu trong GIS. - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Hình 3.7..

Tra cứu dữ liệu trong GIS Xem tại trang 86 của tài liệu.
• Phân tích dữ liệu. (Hình 3.7). - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

h.

ân tích dữ liệu. (Hình 3.7) Xem tại trang 87 của tài liệu.
• Xuất bản dữ liệu. (Hình 3.9). - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

u.

ất bản dữ liệu. (Hình 3.9) Xem tại trang 88 của tài liệu.
Hình 3.11. Mô phỏng hoạt động của hệ thống GPS. - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Hình 3.11..

Mô phỏng hoạt động của hệ thống GPS Xem tại trang 90 của tài liệu.
Mô hình đề xuất. - hoàn thiện công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt của Trung tâm điều hành xe buýt-Tổng công ty vận tải Hà Nội.

h.

ình đề xuất Xem tại trang 91 của tài liệu.