0
Tải bản đầy đủ (.docx) (109 trang)

Chủ trì xây dựng các quy chế, quy trình, quy định về công tác kế hoạch của hoạt động VTHKCC.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 46 -46 )

VTHKCC.

VTHKCC.

- . Kiến nghị, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện cho toàn Khối để hoàn thành kế hoạch được giao. hoạch được giao.

- Giúp việc Tổng điều hành Khối trong việc thương thảo ký kết kế hoạch đặt hàng VTHKCC bằng xe buýt, thực hiện và thanh lý hợp đồng vận chuyển hành khách công VTHKCC bằng xe buýt, thực hiện và thanh lý hợp đồng vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt với bên A và các hợp đồng kinh tế khác theo phân cấp của Khối.

- Thực hiện các thủ tục với Cơ quan quản lý Nhà Nước trong việc thay đổi các chỉ tiêu khai thác tuyến xe buýt. khai thác tuyến xe buýt.

- Tham gia lập các dự án (hoặc các đề xuất) về đầu tư thuộc phân cấp của Khối hoặc được Tổng Công ty giao cho Khối, triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo TĐH tình được Tổng Công ty giao cho Khối, triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo TĐH tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư của các đơn vị thuộc Khối.

o Công tác luồng tuyến, hạ tầng xe buýt.

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng xe buýt. Tham mưu cho Tổng điều hành Khối trong việc điều chỉnh, hợp lý hóa hệ thống hạ tầng, kế mưu cho Tổng điều hành Khối trong việc điều chỉnh, hợp lý hóa hệ thống hạ tầng, kế hoạch duy tu, duy trì hệ thống hạ tầng xe buýt.

- Tham gia các dự án quy hoạch, phát triển mạng lưới tuyến buýt trong thành phố mà Khối được giao nhiệm vụ. Khối được giao nhiệm vụ.

- Đề xuất các phương án luồng tuyến, hạ tầng trên tuyến và thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng liên quan đến luồng tuyến, hạ tầng các tuyến xe buýt. cơ quan chức năng liên quan đến luồng tuyến, hạ tầng các tuyến xe buýt.

- Tổ chức thực hiện và theo dõi, tổ chức nghiệm thu nội bộ tiến độ, chất lượng công tác duy tu, duy trì hạ tầng xe buýt (biển báo, pano, đâu cuối…).

- Tham mưu cho Tổng điều hành Khối phê duyệt biểu đồ ngang cho các Xí nghiệp và trình các Cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt biểu đồ dọc, hướng dẫn các đơn vị thuộc trình các Cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt biểu đồ dọc, hướng dẫn các đơn vị thuộc khối thực hiện.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 46 -46 )

×