0
Tải bản đầy đủ (.docx) (109 trang)

Phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 47 -47 )

o Mô hình điều phối, điều hành toàn mạng các tuyến xe buýt của tổng công ty.

- Chủ trì xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý điều hành mạng, điều hành tuyến xe buýt của tổng công ty. hành mạng, điều hành tuyến xe buýt của tổng công ty.

- Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức, phương thức điều hành mạng, điều hành tuyến xe buýt và phân cấp cho các đơn vị. buýt và phân cấp cho các đơn vị.

o Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác điều hành, duy trì hoạt động của các tuyến xe buýt.

- Lập kế hoạch điều hành để đảm bảo hoạt động của các tuyến xe buýt.

+ Kế hoạch điều hành chi tiết.

+ Đề xuất nhu cầu nhân lực và đào tạo cho lực lượng điều hành của Khối VTHKCC.

+ Tổng hợp báo cáo, phân tích tình hình thực hiện công tác của bộ phận theo quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác điều hành mạng, điều hành tuyến theo phân cấp.

• Điều hành trên tuyến:

- Nắm bắt tình hình trên tuyến, phối hợp điều hành hoạt động các tuyến xe buýt theo đúng kế hoạch và hỗ trợ giải quyết các sự cố phát sinh trên tuyến tuyến như: tắc đường, đúng kế hoạch và hỗ trợ giải quyết các sự cố phát sinh trên tuyến tuyến như: tắc đường, giải tỏa, phân luồng giao thông, va chạm giao thông, sự cố phương tiện…để đảm bảo duy trì vận hành tuyến theo biểu đồ chạy xe.

- Giám sát điều hành hoạt động các tuyến xe buýt theo đúng kế hoạch.

- Phối kết hợp với các đơn vị, lực lượng trên tuyến xử lý, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở lái xe, bán vé thực hiện tốt các nội quy, quy chế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. lái xe, bán vé thực hiện tốt các nội quy, quy chế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh luồng tuyến, cơ sở hạ tầng trên tuyến, biểu đồ chạy xe, nhằm đạt hiệu quả kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ. chạy xe, nhằm đạt hiệu quả kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến. tuyến.

• Điều hành đầu cuối:

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 47 -47 )

×