0
Tải bản đầy đủ (.docx) (109 trang)

Chủ trì xây dựng các quy chế, quy trình, quy định về nghiệm thu sản phẩm hoạt động VTHKCC.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 48 -48 )

o Xây dựng các qui chế, quy trình, quy định liên quan đến công tác nghiệm thu sản phẩm của hoạt động VTHKCC của tổng công ty.

- Chủ trì xây dựng các quy chế, quy trình, quy định về nghiệm thu sản phẩm hoạt động VTHKCC. VTHKCC.

- Chủ trì xây dựng các quy chế, quy trình, quy định về nghiệm thu sản phẩm hoạt động VTHKCC. VTHKCC.

o Quản lý, cấp phát, quyết toán lệnh vận chuyển với các xí nghiệp:

- Lập kế hoạch sử dụng, tổ chức cấp phát lệnh vận chuyển.

- Kiểm kê, quyết toán lệnh vận chuyển theo quy định.

o Nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt của các đơn vị thuộc khối VTHKCC. Tổ chức nghiệm thu với bên A theo đơn đặt hàng của Thành phố:

- Nghiệm thu chuyến lượt thực hiện, lệnh vận chuyển, sản lượng, doanh thu vé lượt, km hàng ngày trên tất cả các tuyến buýt của Tổng công ty. hàng ngày trên tất cả các tuyến buýt của Tổng công ty.

- Lập biên bản kiểm tra - nghiệm thu chuyến lượt, biên bản nghiệm thu nội bộ, biên bản kiểm tra xác nhận khối lượng công việc thực hiện theo định kỳ. kiểm tra xác nhận khối lượng công việc thực hiện theo định kỳ.

- Lập biên bản tổng hợp nghiệm thu nội bộ Tổng công ty và tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán với bên A theo đơn đặt hàng của Thành phố. sơ quyết toán với bên A theo đơn đặt hàng của Thành phố.

o Phát hiện tổng hợp những lỗi vi phạm liên quan đến hoạt động VTHKCC qua nghiệm thu và những hiện tượng ảnh hưởng đến các tiêu chí đặt hàng và đề xuất biện pháp xử lý.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 48 -48 )

×