Giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường - thực trạng và giải pháp

50 1,072 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 21:26

Đào Thị Hương - THPT Yên Mỹ: Giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường - thực trạng và giải pháp. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT ĐHQG. HN Đại học Quốc gia ĐHSP. HN Đại học Sư phạm Hà Nội GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GS.TS Giáo sư. Tiến sĩ HS Học sinh KHXH&NV Khoa học Xã hội và Nhân văn KHTN Khoa học Tự nhiên LSDT Lịch sử dân tộc NXB Nhà xuất bản PGS.TS Phó giáo sư. Tiến sĩ TC. NCLS Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử THPT Trung học phổ thông MỤC LỤC MỞ ĐẦU 4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 8 I. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC LSDT CHO HỌC SINH THPT TẠI HƯNG YÊN HIỆN NAY QUA KHẢO SÁT MỘT SỐ TRƯỜNG 1. Thực trạng 8 1.1. Thực trạng giáo dục nhà trường 8 1.2. Thực trạng giáo dục gia đình 13 1.3. Thực trạng giáo dục xã hội 15 2. Nguyên nhân 19 2.1. Về mặt khách quan 19 2.1.1. Sự khó khăn của ngành học Lịch sử trong định hướng, tạo cơ hội việc làm và thu nhập 19 2.1.2. Môn Lịch sử không được coi trọng trong xã hội 20 2.1.3. Sự thiếu quan tâm từ phía gia đình trong việc giáo dục kiến thức lịch sử - văn hóa cho học sinh 22 2.2. Về mặt chủ quan 23 2.2.1. Sự hạn chế của sách giáo khoa Lịch sử 23 2.2.2. Sự hạn chế về mặt phương pháp dạy học, về phía người dạy và trong tổ chức kiểm tra, đánh giá 24 2.2.3. Sự hạn chế về cơ sở vật chất trường học 27 2.2.4. Sự hạn chế trong quản lý giáo dục đối với môn Lịch sử 27 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LSDT CHO HỌC SINH THPT TẠI HƯNG YÊN HIỆN NAY 1. Nhóm giải pháp tổng thể và mang tính lâu dài 29 1.1. Yêu cầu từ vai trò lãnh đạo và định hướng của Đảng và Nhà nước 29 1.2. Đổi mới sách giáo khoa, phương pháp - chương trình dạy học và tổ chức kiểm tra, đánh giá 30 1.3. Đưa vấn đề đào tạo đội ngũ giáo viên dạy Sử đi vào chiều sâu chất lượng 32 1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giáo dục lịch sử 33 1.5. Phát huy vai trò của giáo dục gia đình và dòng họ 37 1.6. Đẩy mạnh vai trò giáo dục của xã hội, tăng cường các loại hình truyền bá lịch sử 38 1.7. Tổ chức các cuộc vận động chính trị sâu rộng đưa tri thức LSDT vào trong nhân dân 41 2 Nhóm giải pháp cụ thể và mang tính trước mắt cho các nhà trường 43 2.1. Xác định đúng tầm quan trọng của việc giáo dục LSDT cho học sinhTHPT trong nhà trường hiện nay 43 2.2. Những cố gắng, chủ động của riêng từng nhà trường 45 2.3. Thay đổi tư duy, cách làm góp phần phát huy tính tích cực của học sinh THPT 46 KẾT LUẬN 49 PHỤ LỤC 54 MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Hiện nay, khi đất nước đang vững bước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đổi mới và hội nhập; bên cạnh mặt tích cực như kinh tế phát triển, đời sống vật chất của nhân nhân không ngừng được nâng cao thì cũng nãy sinh không ít những tiêu cực: nổi cộm trong đó là thực trạng các ngành KHXH&NV nói chung và Lịch sử nói riêng không được xã hội xem trọng. Bài nghiên cứu của tôi về ý nghĩa lý thuyết góp phần vào việc tìm hiểu thực trạng cũng như nguyên nhân và giải pháp của vấn đề giáo dục LSDT cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường; còn về ý nghĩa thực tiễn nó góp một phần nhỏ vào việc giải quyết những vấn đề còn hạn chế, tồn tại của việc giáo dục LSDT cho học sinh THPT tại Hưng Yên cũng như “vực dậy” vị trí hàng đầu của Sử học trong đời sống xã hội hiện tại và tương lai. Hưng Yên là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa – giáo dục của đồng bằng Sông Hồng, đây cũng là nơi giàu truyền thống đấu tranh cách mạng xứng đáng là quê hương “văn hiến” của đất nước. Bởi vậy nên việc nghiên cứu vấn đề trở nên thật sự cấp thiết đối với yêu cầu của thực tiễn xã hội trong tình hình hiện nay, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của dân tộc. Thiết nghĩ với những lý do như vậy nên tôi đã quyết định chọn đề tài này. 2. Lịch sử nghiên cứu Trong những năm vừa qua đã có không ít những công trình, đề tài, hội thảo khoa học, bài báo khoa học (đăng trên các tạp chí như: NCLS, Xưa & Nay v.v…, các báo: Tuổi trẻ, Dân trí, Giáo dục Việt Nam v.v…) đề cập đến vấn đề thực trạng, nguyên nhân và giải pháp của giáo dục lịch sử ở nhà trường phổ thông hiện nay. Xin dẫn ra một số ví dụ tiêu biểu như: - Hội thảo khoa học về "Thực trạng việc dạy và học Lịch sử trong trường Phổ thông - nguyên nhân và giải pháp" do Hội Khoa học lịch sử, Bộ GD&ĐT, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh), Đại học Hồng Bàng phối hợp tổ chức ngày 27/3/2008 - Phương pháp dạy học Lịch sử. Tập I +Tập II do GS.TS Phan Ngọc Liên, ĐHSP. HN chủ biên, xuất bản năm 2008. - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông do GS.TS Phan Ngọc Liên Chủ biên, 2008. - “Hiệu quả dạy học Lịch sử ở trường phổ thông thực trạng và giải pháp” của PGS.TS Nguyễn Thị Côi, trường ĐHSP. HN, TC. NCLS, số 7.2007 Tuy nhiên phần lớn mới chỉ dừng lại ở mô hình “giáo dục nhà trường” như về nội dung và phương pháp dạy học Lịch sử theo các mô tiếp sư phạm mà chưa hoặc ít đề cập đến “giáo dục gia đình” và “giáo dục xã hội”. Mặc dù đánh giá cao về những thành tựu nghiên cứu vấn đề mà các tác giả đã đạt được, với tư cách là những người đi trước “khai phá mở đường”. Tuy nhiên cũng phải khẳng định rằng: vấn đề nghiên cứu mà tôi hướng tới là nghiên cứu trường hợp; bởi thế nên ngoài việc kế thừa và phát huy những thành tựu nghiên cứu đã đạt được trong thời gian qua của các thế hệ học giả đồng nghiệp thì tôi tất yếu phải dụng công để hướng tới những tri thức mới, sâu sắc và cụ thể. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là thực trạng giáo dục LSDT cho học sinh THPT tại Hưng Yên qua khảo sát tại một số trường trên địa bàn tỉnh; kể cả quan điểm nhìn nhận, đánh giá về vai trò của môn lịch sử trong đời sống, trong lập thân, lập nghiệp của giáo viên – học sinh tại một số trường và trong gia đình, xã hội hiện nay 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi về quy mô: giới hạn ở việc nghiên cứu, khảo sát tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh. Phạm vi về nội dung: giới hạn ở việc tìm hiểu, đánh giá thực trạng giáo dục LSDT cho học sinh THPT tại Hưng Yên qua việc khảo sát ở một số trường; dẫn giải và phân tích nguyên nhân của thực trạng đó cũng như suy nghĩ về một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục LSDT cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay. Phạm vi về thời gian nghiên cứu: giới hạn phạm vi thời gian nghiên cứu của đề tài từ 1 năm trở lại đây. Một vài chỉ số cần điều tra: kết quả sự đánh giá của học sinh THPT về vai trò môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông, mục đích, động lực học tập môn Sử, thời gian dành cho việc học môn này trong tuần của học sinh v.v… 3.3.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu: Được thể hiện dưới dạng cây mục tiêu sau: 4.Các khái niệm, nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu 4.1. Các khái niệm Các khái niệm bao gồm: - Giáo dục ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Trong đó giáo dục nhà trường phải đi đầu và đóng vai trò chủ đạo. - Lịch sử dân tộc Việt Nam bao gồm lịch sử của 54 dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam hợp thành (trong đó dân tộc Kinh đóng vai trò chủ thể) trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. LSVN là một bộ phận có quan hệ hữu cơ, khăng khít và không tách rời của Lịch sử thế giới. Bởi vậy LSDT luôn phải được trong bối cảnh tác động qua lại với Lịch sử thế giới. Tuy nhiên trong vấn đề giáo dục lịch sử ở nước ta thì bao giờ LSDT cũng được đặt ở vị trí trung tâm, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. 4.2. Nguồn tư liệu chủ yếu - Các công trình nghiên cứu (in thành sách), các bài báo khoa học trên các trang báo và tạp chí. - Nguồn tư liệu thu được từ điều tra xã hội học (quan sát, phỏng vấn). Thực trạng giáo dục Giáo dục LSDT cho học sinh THPT tại Hưng Yên qua khảo sát một số trường – thực trạng và giải pháp Thực trạng Nguyên nhân Giải pháp Giáo dục nhà trường Giáo dục gia đình Giáo dục xã hội Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân chủ quan Giải pháp cụ thể, trước mắt cho các nhà trường Giải pháp tổng thể và mang tính lâu dài - Tài liệu internet, tuy nhiên đối với nguồn tài liệu này, tôi cũng đặc biệt lựa chọn, cân nhắc, cẩn trọng trong việc sử dụng (chủ yếu là thông tin trên các trang báo điện tử như Dân trí, Tuổi trẻ online). 4.3.Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp lôgic - Phương pháp mô tả, phân tích - Phương pháp định tính, định lượng - Phương pháp liên ngành. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC LSDT CHO HỌC SINH THPT TẠI HƯNG YÊN QUA KHẢO SÁT MỘT SỐ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HIỆN NAY 1. Thực trạng 1.1. Thực trạng giáo dục nhà trường Bảng 1: Kết quả thống kê 7/14 tiêu chí khảo sát về thực trạng giáo dục cho học sinh THPT tại một số trường trên địa bàn Hưng Yên hiện nay: (Đơn vị: %) STT Tên trường Trường THPT Mỹ Hào Trường THPT Nguyễ n Thiện Thuật Trườn g THPT Minh Châu Trường THPT Yên Mỹ Tổng số 137 HS 128 HS) 122 HS 115 HS 502 HS 1 Đánh giá về vai trò của môn Sử cúa HS Quan trọng 13,15 10,49 9,47 10,31 43,42 Không quan trọng 14,14 15,01 14,83 12,60 57,58 2 Mục đích học tập của HS trong môn Sử Vì yêu thích, để hiểu biết hơn LSDT 14,21 8,17 8,73 11,02 42,13 Đơn thuần chỉ để qua các kỳ thi 11,08 17,33 15,57 9,89 57,87 3 Thời gian Dưới 1 h 8,31 9,47 9,64 6,21 33,63 Từ 1-2 h 5,95 7,73 6,77 4,16 24,61 Từ 2-3 h 8,34 4,94 5,31 7,37 25,96 Trên 3 h 4,68 3.36 2.59 4,17 14,80 4 Tình trạng học lệch giữa các học phần Có, nhưng không đáng kể 12,52 9,27 8,34 10,82 40,95 Lệch tương đối lớn 14,76 16,23 15,97 12,09 69,05 5 Tổ chức hoạt động ngoại khóa Tương đối thường xuyên × Ít và không thường xuyên × × × 6 Đánh giá về dung lượng Nhiều, quá tải 15,63 17,21 16,80 13,93 63,57 Ít đến vừa phải 11,65 8,29 7,52 8,97 36,43 7 TV, Radio 7,73 7,29 6,55 6,22 27,79 Sách, báo, tạp chí tham 6,48 4,86 4,52 6,46 22,32 Kênh thông tin khác ngoài sách giáo khoa khảo Internet 8,43 9,65 9,26 6,71 34,05 Kết hợp 4,64 3,70 3,98 3,52 15,84 (Dấu × đánh dấu ô thông tin đã được lựa chọn) Về mặt thuận lợi và tích cực: trong vấn đề dạy và học môn Lịch sử hiện nay, các trường THPT trên địa bàn Hưng Yên có nhiều thuận lợi: sách tham khảo, báo và tạp chí rất phong phú, đa dạng; các kênh phương tiện thông tin hỗ trợ khác như tivi, radio và đặc biệt là internet được phổ biến; cơ sở vật chất hạ tầng và trang thiết bị phục vụ dạy – học cũng tương đối đầy đủ; nơi đây cũng là địa bàn có nhiều di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng cả nước. Nhờ đó mặt bằng chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục Lịch sử nói riêng của Hưng Yên đạt ở mức tương đối cao. Một số học sinh của tỉnh đã đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia hằng năm đối với môn Lịch sử. Tuy nhiên, hiện nay, việc dạy học môn Lịch sử cho học sinh THPT qua khảo sát tại một số trường trên địa bàn tỉnh như: THPT Mỹ Hào, THPT Nguyễn Thiện Thuật, THPT Minh Châu, THPT Yên Mỹ đang nổi cộm lên một số vấn đề sau: 1 –Một bộ phận không nhỏ học sinh không coi trọng môn học Lịch sử, chỉ xem nó là môn học phụ trong chương trình giáo dục phổ thông. Tâm lý, thái độ xem môn Lịch sử là môn phụ trong hệ thống chương trình giáo dục của học sinh THPT. Có tới 55,58 % học sinh trong tổng số 502 học sinh được hỏi cho rằng môn lịch sử là “môn phụ” hay không quan trọng. Lý do của sự sai lầm mà học sinh (kể cả phụ huynh và một bộ phận giáo viên) căn cứ vào đó là thời lượng giảng dạy của môn học trên lớp và nó không phải là môn thi Tốt nghiệp bắt buộc hay không (hiện nay, môn lịch sử ở các trường trên thời lượng 1,5-2 tiết/tuần và môn Sử không phải là môn thi Tốt nghiệp THPT bắt buộc). Đi liền với đó, mục đích học môn Lịch sử của không ít học sinh (57,87% số sinh viên trong mẫu khảo sát) chủ yếu chỉ để nhằm đối phó với kiểm tra, thi cử nhiều hơn là sự yêu thích, tìm tòi về LSDT. Thời gian dành cho môn học của học sinh THPT trong tuần nằm trong phổ từ 1-3 tiếng, chiếm 85,2%. Riêng loại dưới 1 tiếng chiếm tỷ lệ cao nhất (33,63%). Qua đó có thể thấy sự tự giác của học sinh đối với môn học này còn chưa cao. Biểu đồ 1: Đánh giá về vai trò của môn Sử trong học sinh THPT tại một số trường trên địa bàn Hưng Yên hiện nay 2 - “Sách áp đặt, thầy dạy nhàm, trò chán!” Đó là những nội dung đã được đề cập tại hội thảo khoa học về "Thực trạng việc dạy và học Lịch sử trong trường phổ thông - nguyên nhân và giải pháp" do Hội Khoa học Lịch sử, Bộ GD&ĐT, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP.Hồ Chí Minh), Đại học Hồng Bàng phối hợp tổ chức ngày 27/3/2008. Theo GS.TS Vũ Dương Ninh, PGS.TS Vũ Quang Hiển (ĐHQG Hà Nội), thời lượng 1,5-2 tiết Lịch sử/tuần ở bậc phổ thông không phải là ít. Nhưng như PGS.TS Vũ Dương Ninh phát biểu: việc coi nhẹ môn Sử thể hiện ở chỉ đạo của các trường, Sở trong việc cắt xén giờ học môn Lịch sử và một số môn học khác, học dồn giờ để tập trung thời gian chuyên sâu các môn "quan trọng hơn". Nó cũng thể hiện ở chỗ có năm thi tốt nghiệp THPT môn Sử, có năm không. Môn Sử còn được xếp vào môn thi thay thế cho học sinh không được học Ngoại ngữ [15]. 3 - Tình trạng học lệch của học sinh THPT. Sự học lệch đó không chỉ dừng lại giữa các ban (như giữa ban KHXH&NV và ban KHTN), giữa các bộ môn (như Văn, Sử, Địa) mà trên thực tế còn có sự học lệch giữa các học phần trong cùng bộ môn (như giữa Lịch sử Cổ trung đại và Lịch sử Cận hiện đại). Tỷ lệ 56,01 % học sinh thuộc mẫu khảo sát rơi vào trường hợp mức độ học lệch tương đối lớn. Hiện nay có một thực trạng là nội dung thi Tốt nghiệp, Đại học – Cao đẳng môn Lịch Sử được giới hạn đến đâu thì công tác dạy và học của các trường Trung học phổ thông thường triển khai trọng tâm theo hướng đó. Còn [...]... TỈNH HIỆN NAY Từ thực trạng của việc giáo dục LSDT cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh qua khảo sát một số trường, tôi xin đề xuất một số nhóm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn Lịch sử nói chung và LSDT nói riêng cho học sinh THPT hiện nay; gồm: 1 Nhóm giải pháp tổng thể, mang tính định hướng và về mặt lâu dài, 2 Nhóm giải pháp cụ thể, trước mắt trong các nhà trường 1 Nhóm giải pháp. .. dục kiến thức lịch sử - văn hóa cho học sinh (Xem “Bảng 2: Kết quả thống kê khảo sát về thực trạng giáo dục gia LSDT trong gia đình (1/14 nội chí khảo sát) qua sự nhìn nhận của học sinh THPT tại một số trường trên địa bàn tỉnh hiện nay , phần Thực trạng giáo dục gia đình” Một bộ phận giới trẻ học sinh tỏ ra kém hiểu biết về lịch sử - văn hóa của dân tộc Các em chưa được hiểu biết và lĩnh hội đầy đủ... Tình trạng học lệch ở môn Sử của học sinh THPT tại một số trường trên địa bàn Hưng yên hiện nay 4 - Nhiều nhóm học tập và câu lạc bộ Sử học trong trường được lập nên nhưng hoạt động không mấy hiệu quả, còn các hoạt động ngoại khóa tuy có nhưng thường ít và không được tổ chức, duy trì thường xuyên và liên tục Cô Phan Thị Hương– giáo viên dạy Sử của trường THPT Mỹ Hào còn cho biết Hiện nay tại một số trường, ... đoạn lịch sử hiện đại 195 4-1 975 v.v… Những hạn chế đó khiến cho học sinh cảm thấy môn Sử tương đối khô khan và nhàm chán.” Biểu đồ 3: Đánh giá về dung lượng chương trình học môn Sử của học sinh THPT tại một số trường trên địa bàn Hưng Yên hiện nay 1.2 Thực trạng giáo dục gia đình Bảng 2: Kết quả thống kê 1/ 14 tiêu chí khảo sát về thực trạng giáo dục gia LSDT trong gia đình qua sự nhìn nhận của học sinh. .. Nhưng cũng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã chứng tỏ được sự thành công của nền điện ảnh nói riêng và nền văn hóa - giáo dục, nghệ thuật của họ nói chung Bảng 3: Kết quả thống kê 3/14 tiêu chí khảo sát về thực trạng giáo dục xã hội qua khảo sát học sinh tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh hiện nay như sau: (Đơn vị: %) Trường Trườn Trường Trường THPT g THPT Tên THPT Nguyễ THPT Yên Tổng chuyên... tới việc giáo dục các giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống của dân tộc cũng như sự quan tâm tới việc học nói chung tới học sinh – con em trong các gia đình mà tôi khảo sát được chỉ đạt ở mức thấp 13,61%; còn phần lớn là rất ít quan tâm (chiếm tới 64,18%) Biểu đồ 4: Sự quan tâm của gia đình trong giáo dục LSDT cho học sinh THPT tại một số trường trên địa bàn tỉnh hiện nay 1.3 Thực trạng giáo dục xã... nhìn nhận của học sinh tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh hiện nay: (Đơn vị: %) Trường Trường Trườn Trường Tổng THPT THPT g THPT số Tên Mỹ Nguyễn THPT Yên Mĩ ST trường Hào Thiện Minh T Thuật Châu 137 HS 128 HS 1 (8) Sự quan tâm của gia đình tới việc giáo dục tri thức lịch s - văn hóa dân tộc của HS Một số hình thức quan tâm cụ thể 122 HS 115 HS 502 HS Tương đối thường xuyên 9,11 7,25 9,69 9,5... bài học từ quá khứ để vận dụng vào trong cuộc sống hiện tại và tương lai Vấn đề khó khăn nhất của bộ môn lịch sử là việc tái hiện những sự kiện, những hiện tượng và nhân vật lịch sử Để biết, hiểu và vận dụng lịch sử yêu cầu các em phải tái hiện lịch sử một cách chính xác, sinh động, tránh hiện tượng hiện đại hoá lịch sử Nhưng làm được điều này cũng không đơn giản, hiện nay giáo viên chủ yếu chỉ dựa vào... phương pháp dạy và học, đặc biệt đối với môn sử trong nhà trường phổ thông hiện nay 2.2.3 Sự hạn chế về cơ sở vật chất trường học Đối với các trường THPT mà tôi đã khảo sát ở trên Cơ sở về vật chất trường học phục vụ việc học tập nói chung tương đối đầy đủ Tuy nhiên, cụ thể đối với việc dạy - học môn Sử, nó còn tồn tại một số hạn chế sau: 1 - Thư viện nhà trường tuy có mở và đi vào hoạt động nhưng số lượng... web, diễn đàn học Tiếng anh, tiếng Trung, phát triển mạnh mẽ nhưng các trang web học Lịch sử online lại hầu như không có; các diễn đàn, forum Lịch sử cũng đã xuất hiện nhưng chưa phát triển mạnh Trong đề tài này, để góp phần nâng cao hiệu quả học Lịch sử của học sinh THPT chúng tôi xin được được đề xuất giải pháp về việc Xây dựng một số trang web học Lịch sử để học sinh, sinh viên, giáo viên lên chia . (quan sát, phỏng vấn). Thực trạng giáo dục Giáo dục LSDT cho học sinh THPT tại Hưng Yên qua khảo sát một số trường – thực trạng và giải pháp Thực trạng Nguyên nhân Giải pháp Giáo dục nhà trường Giáo. Đào Thị Hương - THPT Yên Mỹ: Giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường - thực trạng và giải pháp. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT ĐHQG. HN Đại học Quốc gia. góp phần vào việc tìm hiểu thực trạng cũng như nguyên nhân và giải pháp của vấn đề giáo dục LSDT cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường; còn về ý nghĩa thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường - thực trạng và giải pháp, Giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường - thực trạng và giải pháp, Giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường - thực trạng và giải pháp