Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài chính Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội

122 273 0
Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài chính Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngân hàng thơng mại là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế, là dấu hiệu báo hiệu trạng thái sức khoẻ của nền kinh tế. Các ngân hàng mạnh, nền kinh tế mạnh. Ngợc lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế sẽ yếu kém. Thậm chí nếu ngân hàng đổ vỡ nền kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đổ. Với t cách là tổ chức trung gian tài chính nhận tiền gửi và tiến hành các hoạt động cho vay và đầu t. NHTM đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội nh là ngời mở đờng, ngời tham gia, ngời quyết định đối với mọi quá trình sản xuất kinh doanh. NHTM ngày càng đóng vai trò là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán của các thành phần kinh tế, là định chế tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế.NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Trong số các nghiệp vụ kinh doanh của mình thì tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu và cũng là nội dung chủ yếu của bản thân các nhân viên của toàn hệ thống. Đây là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận cao nhất, nó chiếm khoảng 2/3 lợi tức nghiệp vụ ngân hàng có từ tiền lãi cho vay. Nhng đây cũng là nghiệp vụ chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Có vô số các rủi ro khác nhau khi cho vay, xuất phát từ nhiều yếu tố và có thể dẫn đến việc không chi trả đợc nợ khi đến hạn làm cho ngân hàng bị phá sản gây ảnh hởng nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tế. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục Lời nói đầu 3 Chơng 1: Tổng quan chung về thẩm định tài chính dự án đầu t của NHTM . 5 1.1 NHTM - Tổng quan 5 1.1.1 Các quan niệm về NHTM .5 1.1.2 Các chức năng của NHTM 6 1.2 Dự án đầu t 10 1.2.1 Định nghĩa 10 1.2.2 Phân loại dự án đầu t 10 1.2.3 Chu trình dự án đầu t 14 1.2.4 Vai trò của dự án đầu t 15 1.3 Thẩm định dự án đầu t .16 1.3.1 Định nghĩa . 16 1.3.2 Mục tiêu thẩm định dự án đầu t 16 1.3.3 Quan điểm thẩm định dự án đầu t .17 1.3.4 Nội dung thẩm định dự án đầu t .17 1.4 Thẩm định tài chính dự án đầu t 20 1.4.1 Sự cần thiết phải thẩm định tài chính dự án đầu t 20 1.4.2 Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu t . 21 1.5 Chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu t của NHTM .40 1.5.1 Khái niệm chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu t . 40 1.5.2 Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu t. 40 Chơng 2: Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu t tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Nội 47 2.1 Khái quát chung về Chi nhánh NHNo Nam Nội . 47 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo Nam Nội .47 2.1.2 Hệ thống bộ máy tổ chức và quản lý của Chi nhánh NHNo Nam Nội .48 Nguyễn Chí Tiến Tài chính doanh nghiệp 43 E 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong 2 năm 2002 và 2004 48 2.2 Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu t tại Chi nhánh NHNo Nam Nội . 60 2.2.1 Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu t tại Chi nhánh . 60 2.2.2 Tình hình thẩm định tài chính dự án đầu t tại Chi nhánh NHNo Nam HN 61 2.2.3 Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu t của Chi nhánh NHNo Nam Nội . 93 Chơng 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu t tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Nội 99 3.1 Phơng hớng công tác thẩm định tài chính dự án đầu t tại Chi nhánh năm 2005 . 99 3.1.1 Phơng hớng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2005 99 3.1.2 Định hớng công tác thẩm định tài chính dự án đầu t tại Chi nhánh NHNo Nam Nội 101 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án tại Chi nháh NHNo Nam Nội . 102 3.2.1 Bố trí cán bộ làm công tác thẩm định có trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ . 102 3.2.2 Tổ chức và điều hành công tác thẩm định phải hợp lý và khoa học, tiết kiệm thời gian, chi phí nhng vẫn đạt hiệu quả đề ra. . 103 3.2.3 Nâng cao chất lợng thông tin thu thập phục vụ cho quá trình thẩm định, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời 103 3.2.4 Tăng cờng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình thẩm định bằng các máy tính hiện đaị và các phàn mền chuyên dụng 104 3.2.5 Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ. . 105 3.2.6 Học hỏi kinh nghiệm thẩm định của các NHTM khác. . 105 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị . 105 3.3.1 Chính phủ, các Bộ, Ngành và các cơ quan liên quan 105 3.3.2 Ngân hàng Nhà nớc . 106 Nguyễn Chí Tiến Tài chính doanh nghiệp 43 E 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.3.3 NHNo&PTNT Việt Nam . 107 Kết luận 109 Tài liệu tham khảo .111 Lời nói đầu Ngân hàng thơng mại là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế, là dấu hiệu báo hiệu trạng thái sức khoẻ của nền kinh tế. Các ngân hàng mạnh, nền kinh tế mạnh. Ngợc lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế sẽ yếu kém. Thậm chí nếu ngân hàng đổ vỡ nền kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đổ. Với t cách là tổ chức trung gian tài chính nhận tiền gửi và tiến hành các hoạt động cho vay và đầu t. NHTM đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội nh là ngời mở đờng, ngời tham gia, ngời quyết định đối với mọi quá trình sản xuất kinh doanh. NHTM ngày càng đóng vai trò là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán của các thành phần kinh tế, là định chế tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Trong số các nghiệp vụ kinh doanh của mình thì tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu và cũng là nội dung chủ yếu của bản thân các nhân viên của toàn hệ thống. Đây là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận cao nhất, nó chiếm khoảng 2/3 lợi tức nghiệp vụ ngân hàng có từ tiền lãi cho vay. Nhng đây cũng là nghiệp vụ chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Có vô số các rủi ro khác nhau khi cho vay, xuất phát từ nhiều yếu tố và có thể dẫn đến việc không chi trả đợc nợ khi đến hạn làm cho ngân hàng bị phá sản gây ảnh hởng nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tế. Quá trình phát triển của Việt Nam theo hớng CNH - HĐH theo chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của Đảng, Nhà nớc đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu t, với nguồn vốn trong và ngoài nớc, thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong Nguyễn Chí Tiến Tài chính doanh nghiệp 43 E 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đó, nguồn vốn cho vay theo dự án đầu t của NHTM ngày càng phổ biến, cơ bản và quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ. Đó cũng đặt ra một thách thức không nhỏ đối với các NHTM về sự an toàn và hiệu quả của nguồn vốn cho vay theo dự án. Bởi vì, các dự án đầu t thờng đòi hỏi số vốn lớn, thời gian kéo dài và rủi ro rất cao. Để đi đến chấp nhận cho vay, thì thẩm định dự án đầu t về mặt tài chính dự án đầu t là khâu quan trọng, quyết định chất lợng cho vay theo dự án của ngân hàng. Thẩm định tài chính dự án đầu t ngày càng có ý nghĩa vô cùng to lớn, đảm bảo lợi nhuận, sự an toàn cho ngân hàng. Những năm vừa qua, mặc các NHTM đã chú trọng đến công tác thẩm định nhng nhìn chung kết quả đạt đợc cha cao, cha đem lại cho nền kinh tế một sự phát triển xứng đáng. Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại Chi nhánh NHNo&PTNN Nam Nội, em đã chọn đề tài: " Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu t tài Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Nội". Với những kiến thức tích luỹ đợc trong thời gian thực tập thực tế tại Chi nhánh và trong thời gian học tập tại trờng, em mong muốn sẽ đóng góp một phần công sức để hoàn thiện và nâng cao chất lợng thẩm định dự án nói chung và chất lợng thẩm định tài chính dự án nói chung tại Chi nhánh. Chuyên đề thực tập bao gồm 3 chơng: Chơng 1: Tổng quan chung về thẩm định tài chính dự án đầu t tại ngân hàng thơng mại. Chơng 2: Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu t tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Nội. Chơng 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Nội. Nguyễn Chí Tiến Tài chính doanh nghiệp 43 E 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do giới hạn về trình độ, kinh nghiệm và thời gian tìm hiểu thực tế, vì vậy bài viết của em không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự đóng góp giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo tậm tình của các thầy cô giáo và các cô, chú cán bộ tại Chi nhánh để bài viết thêm hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn! Chơng 1: Tổng quan chung về thẩm định tài chính dự án đầu t của NHTM 1.1. NHTM - Tổng quan 1.1.1 Các quan niệm về Ngân hàng thơng mại. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá: Các ngân hàng thơng mại xuất hiện trong nền kinh tế với t cách là các nhà tổ chức trung gian, nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế có d thừa và trên cơ sở đó cấp tín dụng cho các đơn vị kinh tế có nhu cầu tức là luân chuyển vốn một cách gián tiếp. Hệ thống ngân hàng thơng mại có phạm vi hoạt động rộng rãi vì nó cung cấp các dịch vụ tài chính cho tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và các tầng lớp dân c. Tuỳ theo cách tiếp cận mà có các quan điểm khác nhau về NHTM, điều đó còn phụ thuộc vào tính chất và mục tiêu của nó trên thị trờng tài chính của từng nớc. Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại. Ngân hàng thơng mại là một loại hình doanh nghiệp: Một doanh nghiệp đặc biệt hoạt động và kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và tín dụng. Nguyễn Chí Tiến Tài chính doanh nghiệp 43 E 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo quan điểm của các nhà kinh tế Hoa Kỳ. Ngân hàng thơng mại là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính. Theo quan điểm của các nhà kinh tế Pháp. Ngân hàng thơng mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào hành nghề thờng xuyên nhận đợc của công chúng dới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính. Theo quan điểm của các nhà kinh tế Việt Nam. Ngân hàng thơng mại là một tổ chức mà hoạt động chủ yếu và thờng xuyên là nhận tiền gửi, trên nguyên tắc hoàn trả, tiến hành cho vay, chiết khấu và làm các phơng tiện thanh toán. Mặc có nhiều quan điểm khác nhau về NHTM, nhng tựu chung lại có thể hiểu tổng quát: Ngân hàng thơng mại là một tổ chức kinh tế có t cách pháp nhân hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với hoạt động chính là huy động tiền gửi dới các hình thức khác nhau của khách hàng, trên cơ sở nguồn vốn huy động này và vốn chủ sở hữu của ngân hàng để thực hiện các nghiệp vụ cho vay, đầu t, chiết khấu đồng thời thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, môi giới, t vấn và một số dịch vụ khác cho các chủ thể trong nền kinh tế. 1.1.2 Các chức năng của Ngân hàng thơng mại. Tạo tiền: Chức năng này đợc thực hiện thông qua các hoạt động tín dụng và đầu t của Ngân hàng thơng mại. Sức mạnh của hệ thống NHTM nhằm tạo tiền mang ý nghĩa kinh tế to lớn. Hệ thống tín dụng năng động là điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế theo một hệ số tăng trởng vững chắc. Nếu tín dụng ngân hàng không tạo đợc tiền để mở ra những điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất và những hoạt động của nó thì trong nhiều tr- Nguyễn Chí Tiến Tài chính doanh nghiệp 43 E 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ờng hợp, sản xuất không thực hiện đợc và nguồn tích luỹ từ lợi nhuận và các nguồn khác sẽ bị hạn chế. Hơn thế nữa, các đơn vị sản xuất có thể phải gánh chịu tình trạng ứ động vốn luân chuyển không đợc sử dụng trong quá trình sản xuất. Một thực tế nh thế có thể không mang lại hiệu quả, trong khi xuất hiện tình trạng vốn không đợc sử dụng vào những giai đoạn cụ thể của quá trình sản xuất, nhng trong các thời kỳ cao điểm mang tính thời vụ của các hoạt động doanh nghiệp lại không đủ vốn để thúc đẩy nhu cầu sản xuất kinh doanh. Nền kinh tế cần một số cung tiền tệ vừa đủ và không đợc phép vợt. Nếu tiền cung ứng tăng quá nhanh, tất yếu lạm phát sẽ xuất hiện và những hậu quả xấu mà quá trình kinh tế sẽ phải chịu đựng. Cơ chế thanh toán: Việc đa ra một cơ chế thanh toán, hay nói một cách khác, sự vận động của vốn là một trong những chức năng quan trọng do các NHTM thực hiện và nó càng trở nên quan trọng khi đợc sự tín nhiệm trong việc sủ dụng séc và thẻ tín dụng. Các Ngân hàng đã và đang trang bị máy tính và các phơng tiện kỹ thuật nhằm làm cho quá trình thanh toán bù trừ đợc thực hiện nhanh chóng, giảm bớt chi phí và đạt trình độ chính xác cao. Trong những năm gần đây đã có những đổi mới quan trọng và đợc đa vào sử dụng nh nghiệp vụ ngân hàng không séc hoặc xã hội không séc, nghĩa là sử dụng một vài hình thức chuyển tiền bằng điện tửchính điều này, có thể dẫn đến việc huỷ bỏ séc ngân hàng đã từng sử dụng lâu nay và phần lớn công việc có liên quan. Điều này có thể mạng hoá các máy tính trong các Ngân hàng đặt khắp nơi trong nớc và nh vậy, nó thực hiện việc chuyển vốn của ngời mua sang tài khoản của ngời bán. Nét thuận lợi cơ bản của hệ thống này là hiện đã lắp đặt và sử dụng hệ thống máy tự động trong nhiều ngân hàng và do đó, thẻ tín dụng ngân hàng có thể đợc sử dụng để rút tiền từ tài khoản cụ thể, thực hiện gửi tiền và thanh toán nợ và chuyển vốn giữa tiền gửi tiết kiệm và tài khoản séc của cùng một thân chủ. Huy động tiết kiệm. Nguyễn Chí Tiến Tài chính doanh nghiệp 43 E 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các NHTM thực hiện một dịch vụ rất quan trọng đối với tất cả các khu vực của nền kinh tế bằng cách cung ứng những điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiền tiết kiệm của dân chúng và bằng cách đa những phơng thức dễ dàng để thực hiện các mục đích có tính xã hội. Ngời gửi tiền tiết kiệm đợc nhận một khoản tiền thởng dới danh nghĩa lãi suất trên tổng số tiền gửi tiết kiệm ở các ngân hàng, với mức độ an toàn và hình thức thanh khoản cao. Số tiền huy động đợc thông qua hình thức tiết kiệm luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghệp và các cá nhân nhằm mở rộng khả năng sản xuất và các mục đích sinh hoạt cá nhân nh mua sắm các mặt hàng tiêu dùng và cả nhà cửa. Phần lớn tiền gửi tiết kiệm đợc thực hiện thông qua hệ thống NHTM. Mở rộng tín dụng. Ngay từ khi mới bắt đầu, những ngời tổ chức các NHTM đã luôn tìm kiếm các cơ hội để thực hiện việc cho vay, coi đó nh là chức năng quan trọng nhất của mình, và trong một số trờng hợp việc cho vay đó đợc chính phủ bảo lãnh đối với một số nhu cầu tín dụng, trong các cộng đồng dân c đặc biệt. Trong việc tạo ra khả năng tín dụng, các NHTM đã và đang thực hiện chức năng xã hội của mình, làm cho sản phẩm xã hội tăng lên, vốn đầu t đợc mở rộng và từ đó, đời sống dân chúng đợc cải thiện. Tín dụng của NHTM có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế, nó tạo ra khả năng tài trợ cho các hoạt động công nghiệp, thơng nghiệp và nông nghiệp của đất nớc. Những khả năng đó đợc các nhà kinh tế gọi là sản phẩm đờng vòng hoặc sản phẩm gián tiếp, khi so sánh với những sản phẩm trực tiếp mà ở đó, sản phẩm đem tiêu dùng đợc tạo ra bằng việc sử dụng trực tiếp lao động và đất đai hoặc nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong khi đó, việc cung ứng vốn của ngân hàng cũng tạo ra khả năng sản phẩm có thể tính toán đợc. Tín dụng ngân hàng đã tạo ra khả năng thực hiện toàn bộ quá trình kinh tế cho đến khi sản phẩm đến tay ngời tiêu dùng. Những ngời nông dân, nhờ có điều kiện vay vốn, có khả năng mua hạt giống, thức ăn, phân bón và nhiều nhu cầu cần thiết khác cho việc trồng trọt và thu hoạch trên đồng ruộng của họ. Tín dụng ngân hàng tạo khả năng để mua sắm vật t thiết bị, máy móc và thuê mớn nhân công. Các cửa hàng bán buôn và bán lẻ có khả năng dự trữ những hàng hoá của họ và vận Nguyễn Chí Tiến Tài chính doanh nghiệp 43 E 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuyển những hàng hoá đó đến tay ngời tiêu dùng, nhờ vốn có đợc bằng hình thức vay nợ ở các NHTM. Tạo điều kiện để tài trợ ngoại thơng. NHTM cung ứng các dịch vụ ngân hàng quốc tế đối với các hoạt động ngoại thơng. Sở dĩ nh vậy là do tồn tại ở mỗi nớc một hệ thống tiền tệ riêng, không đồng nhất, và với năng lực tài chính của ngời mua và ngời bán ở các nớc khác nhau cũng không giống nhau. Và trong một số trờng hợp, còn có những hạn chế về ngôn ngữ. Có thể xuất hiện một ngời nào đó đặt mua rợu vang ở Pháp, một chiếc xe du lịch ở Đức, những đôi giày ở ý hoặc đăng ký những tạp chí kinh tế ở Anh, có thể nhận ra rằng những ngời bán ở các n- ớc nói trên không thích thanh toán bằng đô la. Trong trờng hợp nh vậy, ngời mua buộc phải tìm cách thanh toán cho ngời bán bằng đồng ngoại tệ khác nh Francs Pháp, Marks Đức, Lira ý hoặc đồng bảng Anh. Để làm điều đó, ngời mua hàng có thể đến các NHTM để đổi lấy những đồng tiền thích hợp một cách nhanh chóng và có lợi nhất theo nhu cầu của mình. Trong trao đổi ngoại thơng, có thể tiến hành thuận lợi hơn thông qua việc phát hành th tín dụng, có sự thừa nhận đợc viết từ phía ngân hàng cho một cá nhân hoặc một công ty, trong đó bảo đảm rằng, ngân hàng sẽ chấp nhận và thanh toán hối phiếu đó, với số l- ợng xác định, nếu đợc gửi đến ngân hàng đúng thời hạn theo th tín dụng. Khi một th tín dụng của NHTM đợc phát hành, cả ngời mua và ngời bán đợc bảo vệ, loại và điều kiện của hàng hoá đợc xác định và tín dụng ngân hàng đợc chuyển cho ngời mua theo số lợng hàng hoá đó. Dịch vụ uỷ thác và t vấn. Do hoạt động trong lĩnh vực tài chính các ngân hàng có rất nhiều chuyên gia về quản lý tài chính. Vì vậy, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã nhờ ngân hàng quản lý tài sản và quản lý hoạt động tài chính hộ. Dịch vụ uỷ thác phát triển sang cả uỷ thác vay hộ, uỷ thác cho vay hộ, uỷ thác phát hành, uỷ thác đầu t . Thậm chí, các ngân hàng đóng vai trò là ngời đợc uỷ thác trong di chúc, quản lý tài sản cho khách hàng đã qua đời bằng Nguyễn Chí Tiến Tài chính doanh nghiệp 43 E 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cách công bố tài sản, bảo quản các tài sản có giá. Nhiều khách hàng còn coi ngân hàng nh một chuyên gia t vấn tài chính. Ngân hàng sẵn sàng t vấn về đầu t, về quản lý tài chính, về thành lập, mua bán, sát nhập doanh nghiệp. Bảo quản an toàn vật có giá. Đây là một trong những dịch vụ lâu đời nhất đợc các NHTM thực hiện. Đó là việc ngân hàng lu giữ vàng và các vật có giá khác cho khách hàng trong kho bao quản và khách hàng phải trả phí bảo quản. Dịch vụ môi giới đầu t chứng khoán. Rất nhiều NHTM cung cấp dịch vụ này, đó là việc mua bán các chứng khoán cho khách hàng. Do nhu cầu về sự thành thạo và kinh nghiệm trong lĩnh vực này đã thúc giục một số ngân hàng và các công ty do ngân hàng nắm giữ mua những công ty môi giới đã đợc thành lập. Nguyễn Chí Tiến Tài chính doanh nghiệp 43 E 10 [...]... nợ, Thẩm định tình hình tài chính của chủ đầu t: Để có cái nhìn toàn diện, tổng thể hơn về tình hình tài chính và tính khả thi của dự án đầu t thì bên cạnh việc thẩm định tình hình tài chính của dự án, Ngân hàng còn phải thẩm định khía cạnh tài chính của chủ dự án Để phân tích tình hình tài chính của chủ dự án các ngân hàng thờng sử dụng các tỷ số tài chính Thông qua phân tích các tỷ số tài chính. .. đối kế toán 2 năm liền kề Báo cáo kết quả kinh doanh hai năm liền kề Báo cáo lu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính có liên quan Báo cáo lợi nhuận giữ lại Báo cáo kiểm toán 3 Thẩm định mục tiêu dự án đầu t Lĩnh vực mà dự án đầu t Địa bàn mà dự án đầu t 4 Thẩm định thời hạn đầu t 5 Thẩm định biện pháp bảo đảm nợ vay 6 Kết luận và đề xuất sau thẩm định 1.4 Thẩm định tài chính dự án 1.4.1... khả thi của dự án trớc khi quyết định đầu t Đối với các nhà tài trợ, tổ chức cho vay, Ngân hàng: Thẩm định tài chính dự án đầu t là một quá trình đợc thực hiện bằng kỹ thuật phân tích dự án đã đợc thiết lập trên cơ sở những chuẩn mực, nhằm rút ra những kết luận làm căn cứ quyết định cho khách hàng vay vốn đầu t dự án 1.3.2 Mục tiêu thẩm định dự án đầu t Giúp chủ đầu t, các cấp ra quyết định đầu t và... chức tài chính đa ra quyết định tài trợ, các cơ quan chức năng của Nhà nớc phê duyệt và cấp giấy phép đầu t Dự án đầu t là công cụ quan trọng trong quản lý vốn, vật t, lao động, trong quá trình thực hiện đầu t 1.3 Thẩm định dự án đầu t 1.3.1 Định nghĩa Thẩm định dự án đầu t là rá soát, kiểm tra lại một cách khoa học, khách quan và toàn diện mọi nội dung của dự án và liên quan đến dự án nhằm khẳng định. .. chung và thẩm định tài chính dự án nói riêng Thông qua việc thẩm định này, ngân hàng có cái nhìn toàn diện về dự án đánh giá về nh cầu tổng vốn đầu t, cơ cấu nguôn vốn và tình hình sử dụng nguồn vốn, hiệu quả tài chínhdự án mang lại cũng nh khả năng trả nợ của dự án Với mục tiêu hoạt động là an toàn và sinh lời, do đó Ngân hàng chỉ cho vay đối với các dự án có hiệu quả tài chính tức là dự án mang... Nhà nớc đối với các dự án có hoặc không có vốn đầu t của đất nớc; phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế 1.3.4 Nôị dung thẩm định dự án đầu t 1.3.4.1 Cơ sở pháp lý về thẩm định dự án đầu t Theo Quy chế quản lý đầu t và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định của chính phủ số 52/1999/NĐ - CP, ngày 08/7/1999 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định. .. Vốn đầu t vào tài sản cố định: Đây là hoạt động đầu t nhằm mua sắm, cải tạo, mở rộng tài sản cố định Vốn đầu t vào tài sản cố định thờng chi m tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu t cho dự án Các tài sản cố định đợc đầu t có thể là tài sản cố định hữu hình hoặc tài sản cố định vô hình Cụ thể là: - Chi phí xây lắp: Chi phí khảo sát, thiết kế, xây dựng luận chứng kinh tế - kỹ thuật, chi phí ban đầu về quyền... trình thẩm định tài chính dự án, chúng ta cần phải xem xét và phân tích cẩn trọng rủi ro đối với dự án Rủi ro bao gồm rất nhiều loại và chúng đều tác động tới kết quả của việc xác định dòng tiền dự tính cho dự án Những u đãi đầu t của chính phủ Thuế thu nhập doang nghiệp Các phơng pháp tính toán tài chính đợc sử dụng trong thẩm định hiệu quả tài chính bao gồm 1 số phơng pháp tính sau: - Phơng pháp. .. thì ngân hàng mới có thể thu hồi đợc gốc và lãi, khoản cho vay mới đảm bảo, Ngân hàng mới có đợc khoản vay có chất lợng 1.4.2 Nôị dung thẩm định tài chính dự án đầu t Thẩm định nhu cầu tổng vốn đầu t: Dới giác độ của một dự án, vốn đầu t là tổng số tiền đợc chi tiêu để hình thành nên các tài sản cố địnhtài sản lu động cần thiết Những tài sản này sẽ đợc sử dụng trong việc tạo ra doanh thu, chi phí,... thanh toán, sản phẩm hàng hoá chờ tiêu thụ ) Thẩm định phơng án tài trợ dự án đầu t: Các phơng án tài trợ cho dự án đầu t thông thờng bao gồm các nguồn chính là: Vốn tự có của chủ đầu t, vốn vay NHTM, vốn vay quỹ hỗ trợ phát triển, vốn do Ngân sách cấp, lesing, nguồn vốn khác Nhiệm vụ thẩm định các nguồn vốn tài trợ cho dự án là để xem xét về số lợng, thời gian, tỷ trọng các nguồn trong tổng vốn đầu t, . NHNo& amp;PTNT Nam Hà Nội. Chơng 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án tại Chi nhánh NHNo& amp;PTNT Nam Hà Nội. Nguyễn. đáng. Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại Chi nhánh NHNo& amp ;PTNN Nam Hà Nội, em đã chọn đề tài: " Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài

Ngày đăng: 02/04/2013, 15:39

Hình ảnh liên quan

Các dự án: y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học  và các dự án khác. - Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài chính Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội

c.

dự án: y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác Xem tại trang 14 của tài liệu.
Các dự án: y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học  và các dự án khác. - Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài chính Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội

c.

dự án: y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 1: Sơ đồ tổ chức hoạt động của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội (là một chi nhánh cấp I của NHNo Việt Nam) - Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài chính Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội

Hình 1.

Sơ đồ tổ chức hoạt động của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội (là một chi nhánh cấp I của NHNo Việt Nam) Xem tại trang 52 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan