0
Tải bản đầy đủ (.doc) (122 trang)

Khái quát chung về Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHI NHÁNH NHNO & PTNN NAM HÀ NỘI (Trang 51 -51 )

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội.

Tiền thân từ một bộ phận tín dụng nông nghiệp của ngân hàng nhà nớc tỉnh, chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội đợc thành lập ngày 12/03/2001 và đi vào hoạt động chính thức từ ngày 08/05/2001 với nhiều khó khăn chồng chất. Do mới thành lập cách đây gần 5 năm nhng chi nhánh NHNo Nam Hà Nội cũng đã bớc đầu đạt đợc thành công trong việc mở rộng thị trờng và tạo uy tín cho mình trên địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung.

Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội là một ngân hàng thơng mại quốc doanh trực thuộc NHNo Việt Nam, là chi nhánh loại một cũng nh một chi nhánh ngân hàng thơng mại lớn trên địa bàn thủ đô Hà Nội cả về quy mô và phạm vi hoạt động. Trụ sở hiện tại đóng ở C3 Phơng Liệt, đờng Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đến hết năm 2004, Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội có đội ngũ cán bộ là 112 ngời với mạng lới ngoài trụ sở chính gồm 03 chi nhánh cấp 2 và 03 phòng giao dịch. Trong đó, 32 cán bộ đợc bố trí làm công tác tín dụng ( 06 cán bộ thẩm định, 26 cán bộ tín dụng) chiếm tỷ lệ 28,57% cán bộ toàn chi nhánh.

Tổng nguồn vốn đạt 3.784 tỷ đồng, tăng 48,4% so với năm trớc, cao hơn so với mức tăng trởng của ngành (23,5%) và bình quân của các NHTM trên địa bàn (18,7%). Công tác huy động vốn đã có những bớc chuyển biến về cơ cấu nguồn vốn vừa đạt mục tiêu giảm lãi suất đầu vào bình quân vừa đảm bảo tính ổn định lâu dài nh nguồn vốn không kỳ hạn tăng 130% so vơí đầu năm (chiếm 20% tổng nguồn vốn), loại có kỳ hạn trên 12 tháng chiếm 43% tổng nguồn vốn.

Tổng d nợ 873 tỷ đồng. Chênh lệch thu chi 946A của Chi nhánh đạt 43.895 trđ, tăng 48% so với năm trớc. Hệ số lơng là 2,41, chênh lệch lãi suất đạt 0.31%.

2.1.2 Hệ thống bộ máy tổ chức và quản lý của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội.

2.1.2.1 Bộ máy tổ chức của Chi nhánh

Ban lãnh đạo Chi nhánh NHNN&PTNT Nam Hà Nội gồm có 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc phụ trách 3 mảng công việc khác nhau. Bộ máy tổ chức hành chính của chi nhánh đợc bố trí thành 6 phòng ban:

1.1- Phòng kế hoạch kinh doanh. 1.2- Phòng thanh toán quốc tế. 1.3- Phòng hành chính nhân sự. 1.4- Phòng kế toán ngân quỹ.

1.5- Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ. 1.6. Phòng thẩm định

Hình 1: Sơ đồ tổ chức hoạt động của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội (là một chi nhánh cấp I của NHNo Việt Nam)

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong 2 năm2002 và 20042.1.3.1 Kết quả kinh doanh năm 2002: 2.1.3.1 Kết quả kinh doanh năm 2002:

Ban lãnh đạo Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng thanh toán quốc tế Phòng hành chính nhân sự Phòng kế toán ngân quỹ Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ Phòng Thẩm định

Căn cứ vào chiến lợc kinh doanh trên địa bàn đô thị của Tổng giám đốc NHNo&PTNNVN, chiến lợc kinh doanh của chi nhánh và kế hoạch kinh doanh năm 2002 đã đợc Tổng giám đốc phê duyệt thì dự kiến các kết quả hoạt động của chi nhánh trong cả năm 2002 đều đạt và vợt kế hoạch đề ra; Cụ thể:

 Về nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2002 đạt 1.139.022 triệu, tăng so với thời điểm đầu năm là 504.190 triệu với tốc độ tăng 79,37%; Đạt 126,56% kế hoạch năm. Tuy nhiên, trong tổng nguồn vốn huy động có 209.649 triệu là nguồn kỳ phiếu huy động hộ trung ơng theo chủ trơng của Tổng giám đốc; Nh vậy, tổng nguồn vốn của chi nhánh sau khi loại trừ phần vốn này sẽ là 929.373 triệu; tăng 294.541 triệu so với thời điểm đầu năm và bằng 103,26% kế hoạch năm.

Trong đó nguồn nội tệ là 774.591 triệu, chiếm 68%; Nguồn ngoại tệ quy đổi VNĐ là 364.431 triệu, chiếm 32%; Xét về cơ cấu thì nguồn vốn ngoại tệ tăng khá nhanh; gấp hơn 3 lần so với thời điểm cuối năm.

 Cơ cấu nguồn huy động:

- Phân theo thời hạn huy động

Đơn vị: Triệu đồng 31/12/01 Tỷ trọng 31/12/02 Tỷ trọng +/- % Không kỳ hạn 106.244 16,74% 167.335 14,7% 61.091 57,5% Kỳ hạn <12T 178.588 28,06% 221.037 19,4% 42.449 23,7% Trên 12T 350.000 55,20% 733.448 64,4% 383.448 109,4% Nguồn UTĐT 0 0 17.202 1,5% 17.202 Tổng nguồn 634.832 100% 1139.022 100% 504.190 79,6%

So với thời điểm đầu năm thì tất cả các loại nguồn vốn ở các loại kỳ hạn đều tăng; Trong đó nguồn vốn không kỳ hạn tăng cả về giá trị tuyệt đối và cả về tỷ trọng với tốc độ tăng gần 2 lần; Tập trung chủ yếu vào tăng ở tiền gửi không kỳ hạn của Tiền gửi của các

TCKT và các TCTD; Và do vậy, chất lợng nguồn vốn có chiều hớng tăng lên do lãi suất bình quân đầu vào giảm thấp.

- Phân theo tính chất nguồn huy động:

Đơn vị: Triệu đồng

31/12/01 Tỷ trọng 31/12/02 Tỷ trọng +/- %

Tiền gửi dân c 88.180 13,89% 434.763 38,2% 346.583 293,0% Tiền gửi TCKT 99.854 15,73% 147.895 13,0% 48.041 48,1%

TG,TV TCTD 446.798 70,38% 539.162 47,3% 92.364 20,67%

Nguồn vốn UTĐT 0 0 17.202 100% 504.190 79,6%

Tổng cộng 634.832 100% 1.139.022 100% 504.190 79,6% Theo nh số liệu nêu trên thì tính chất nguồn vón ở thời điểm 31/12/2002 đã có những xu hớng biến động mạnh mẽ theo chiều hớng tích cực. Tỷ trọng tiền gửi của dân c đã tăng lên nhanh nhất và đa dần vào thế ổn định nguồn vốn. Bên cạnh đó, nguồn vốn tiền gửi của các TCKT cũng đã dần tăng lên, cùng với tiền gửi của dân c đã chiếm 1 tỷ trọng khá u thế trong cơ cấu nguồn của chi nhánh. Đạt đợc kêt quả là do sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, các phòng chức năng và toàn thể CBNV của chi nhánh hăng hái thu hút khách hàng, đổi mới phong cách phục vụ, không ngừng hoàn thiện và nâng cao các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cung ứng cho khách hàng.

Trong tiền gửi, tiền vay của các TCTD, tiền gửi của KBNN và tiền vay của Bảo hiểm xã hội chiếm tỷ trọng khá lớn tại thời điểm đầu năm: 421 tỷ chiếm tỷ trọng 88,5% tổng nguồn vốn của toàn chi nhánh. Tại thời điểm 31/12/2002 là 429.158 triệu, với tỷ trọng 37,68% cho thấy xu hớng đa dạng hoá các nguồn vốn huy động, nâng hệ số an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

 Về sử dụng vốn:

Doanh số cho vay 12 tháng đạt 1.153.667 triệu; Doanh só thu nợ 12 tháng là 829.069 triệu.

Tổng d nợ tại thời điểm 31/12/2002 là 478.830 triệu; tăng so với thời điểm đầu năm 318.802 triệu với tốc độ tăng 199,2%; bằNG 239,45 so với kế hoạch cả năm 2002; Trong

đó: Dự nợ nội tệ là 289.102 triệu - chiếm 60,38% tổng d nợ; d nợ ngoại tệ quy đổi VNĐ là 189.728 ttiệu chiếm 59,14%.

- Phân tích theo thời gian cho vay:

Đơn vị: Triệu đồng 31/12/01 Tỷ trọng 31/12/02 Tỷ trọng +/- % Ngắn hạn 156.759 97,96% 299.771 62,6% 143.012 91,23% Trung hạn 3.269 2,04% 17.338 3,6% 14.069 430,375% Dài hạn 0 0 161.721 33,7% 161.721 Tổng cộng 160.028 100,00% 478.830 100% 318.802 199%

Xét về giá trị tuyệt đối thì d nợ ở cả ngắn hạn và trung hạn đều tăng; Nhng xét về tỷ trọng thì d nợ ngắn hạn có xu hớng giảm dần và tỷ trọng nợ trung hạn đã tăng leen một cách nhanh chóng với tốc độ tăng trởng đạt 58 lần. Đa tỷ trọng d nợ trung dài hạn chiếm 37,4% tổng d nợ; Vợt xa kế hoạch năm đặt ra là 10% và đã gần đạt tới mục tiêu của toàn ngành là 40% tổng d nợ.

- Phân tích theo ngành kinh tế:

Đơn vị: Triệu đồng 31/12/01 Tỷ trọng 31/12/02 Tỷ trọng +/- % CN và Tiểu TCN 29.782 18,60% 201.110 42,0% 171.328 575,4% TN dịch vụ 104.890 65,56% 207.892 43,45 103.002 98,2% Khác 25.357 15,84% 69.827 14,6% 44.470 176,0% Tổng cộng 160.028 100,00% 478.830 100% 318.802 199%

Căn cứ cơ cấu ngành kinh tế cho thấy toàn chi nhánh đầu t chủ yếu vào khu vực th- ơng nghiệp và dịch vụ - Với tỷ trọng khá cao tơng ứng tại các thời điểm đầu năm và cuối năm là 65,56% và 43,4%.

Tuy nhiên, d nợ ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp lại tăng nhanh cả về số tuyệt đối cũng nh về tốc độ; đặc biệt là tốc độ tăng trởng - lên tới 675,4% so với đầu năm.

- Phân tích theo thành phần kinh tế: Đơn vị: Triệu đồng 31/12/01 Tỷ trọng 31/12/02 Tỷ trọng +/- % DNNN 132.060 82,52% 398.783 83,3% 266.723 101,97% DNNQD 23.791 14,87% 65.825 13,7% 42.034 176,68% Hộ gia đình cá thể 4.177 2,61% 14.222 3,0% 10.045 240,48% Tổng cộng 160.028 100,00% 478.830 100% 308.803 199%

So với thời điểm đầu năm, khách hàng là doanh nghiệp nhà nớc tăng nhanh cả về số lợng khách hàng cũng nh về d nợ - tăng 8 doanh nghiệp, mức d nợ tăng 266.723 triệu với tốc độ tăng khá nhanh là 301,97%.

Về cơ cấu thì tập trung chủ yếu là d nợ của các doanh nghiệp Nhà nớc, trong đó các khách hàng có d nợ lớn nhất là: Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí, Công ty thực phẩm miền bắc, Công ty XNK bao bì Hà nội, Công ty xuất nhập khẩu với Lào, Công ty UNIMEX Hà Nội. Bên cạnh đó, d nợ của DNNQD cũng nh d nợ hộ t nhân cá thể cũng tăng nhanh; Kết quả này cũng khẳng định 1 cách chắc chắn đờng lối chiến lợc là phát triển theo xu hớng bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; tăng cờng, tập trung phát triển khu vực khách hàng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 Nợ quá hạn: Tại thời điểm 31/12/2002, toàn chi nhánh không có nợ quá hạn. Nếu xét trong cả năm 2002 thì tổng doanh số phát sinh nợ quá hạn là 794 triệu và tập trung chủ yếu là các hộ vay tiêu dùng. Nguyên nhân là do đến kỳ trả nợ nhng ngời vay thờng là CBCNV đi công tác vắng không trả nợ kịp; Xét về bản chất thì đây không phải phát sinh nợ quá hạn xấu.

Về số liệu:

Chỉ tiêu Thực hiện năm 2001

Thực hiện Năm 2002

Tốc độ tăng So với năm trớc

Số món Số tiền(USD) Số món Số tiền(USD) Số món Số tiền

I.Hàng nhập khẩu 1. Mở L/C 52 1.538.479 241 18.244.598 463.5% 1.186% 2.Thanh toán hàng nhập 92 2.241.274 491 17.292.083 528% 771.6% 2.1 Thanh toán L/C 29 662.171 202 12.322.661 696% 1.861% - Huỷ L/C 03 2.762.125 2.2 Chuyển tiền TTR 64 238 4.201.154 371% 266% 2.3 Nhờ thu 1.579.103 51 869.268

II. Hàng xuất khẩu 17 300.809 8.348.690 2.782%

1.L/C xuất 07 121.032

2. Nhờ thu xuất 17 300.809 21 1.003.464 %

3. Chuyển tiền đến trong đó:

7.224.194 %

III. Mua ngoại tệ 2.258.327 350 22.927.177 1.015%

Trong đó: Kết hối 281.005 9.731.617 2.554%

IV. Bán ngoại tệ 2.160.792 463 22.371.652 1.035%

Trong đó bán cho SGD 7.400.000 %

V. Chuyển tiền trong nớc 12.445.882

VI. Chiết khấu 06 108.536 285.7%

VII. Rút vốn dự án 5.062.424

- Hoạt động TTQT trong năm 2002 của chi nhánh tăng mạnh về số món và giá trị, đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng về xuất nhập khẩu; góp phần tích cực tăng trởng nguồn vốn, tín dụng nội, ngoại tệ và mở rộng nguồn thu dịch vụ. Doanh số TTQT tăng cao, gấp trên 10 lần so với năm 2001, cả về số món và số tiền; Thu hút tốt nguồn ngoại tệ xuất nhập khẩu đạt trên 8 triệu USD tăng 27 lần so với năm trớc, không những tự cân đối phần lớn ngoại tệ thanh toán (USD) mà còn bán cho SGD dơng 3 triệu USD (kể từ khi thực hiện 901).

- Tuân thủ chặt chẽ quy trình, kỹ thuật, thao tác nghiệp vụ về tiếp nhận, quản lý, kiểm tra xử lý bộ hồ sơ thanh toán; đảm bảo trên 800 điện thanh toán tra soát với nớc ngoài an toàn, chính xác.

- Tăng cờng công tác tiếp thị khách hàng đặc biệt là khách hàng lớn, khách hàng có nhu cầu TTQT tại các phòng giao dịch. Số khách hàng hiện có quan hệ thanh toán: 41 đơn vị tăng hơn 2 lần so với năm trớc ( 16 đơn vị).

 Về trích lập dự phòng rủi ro

Trong năm 2002, toàn chi nhánh không có nợ qua hạn phải trích lập sự phòng rủi ro. Tuy nhiên, theo quy chế điều hành của Tổng giám đốc tại văn bản số 311/NHNo - TCK, trong tháng 11 chi nhánh đaz thực hiện trích 0,3% trên tổng số d nợ hữu hiệu với tổng giá trị trích lập dự phòng rủi ro là: 1.519 triệu (Nội tệ: 1.000 triệu; Ngoại tệ: 519 triệu).

 Các sản phẩm dịch vụ mới cung cấp:

- Thực hiện thành công chơng trình giao dịch 1 cửa (Ngân hàng bán lẻ) theo chủ trơng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Tổ chức cho trên 30 lợt các đoàn NHNo các tỉnh về tham quan và học tập chơng trình ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh.

- Từng bớc triển khai thử nghiệm nghiệp vụ cho vay thấu chi đối với các nhà phân phối trong chơng trình phối hợp với Ngân hàng D utche Bank và công ty liên doanhð

LEVER.

- Cung ứng dịch vụ giải ngân phục vụ các dự án đầu t nớc ngoài; Làm đầu mối triển khai tới các tỉnh trong phạm vi của dự án.

 Về kết quả tài chính:

- Chênh lệch thu nhập - chi phí năm 2002 đạt 6.604 triệu.

- Lãi suất bình quân:

+ Đầu ra : 0,626%/tháng Chênh lệch : 0,188%/tháng.

- Hệ số tiền lơng ớc đạt 12 tháng là 1,568.

2.1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004.

Trong năm 2004 cùng với sự tăng trởng của nền kinh tế Quốc gia, tình hình an ninh chính trị ổn định, hoạt động của NHTM trên địa bàn trong đó có Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội cũng phát triển ổn định. Đây là năm thứ 4 hoạt động nên chi nhánh đã có đợc sự ổn định về tổ chức, đờng lối chiến lợc kinh doanh.

 Về nguồn vốn:

Năm 2004, tổng nguồn vốn là 3,784 tỷ đồng tăng 1,234 tỷ so với năm 2003, tốc độ tăng trởng là 48%. Thực hiện chỉ thị của TGĐ tăng cờng huy động vốn trong quý IV/2004 nguồn vốn bình quân đã tăng thêm 152 tỷ so với 15/10/2004.

- Tiền gửi dân c tăng 265 tỷ so với năm 2003 tăng 31%, tỷ trọng đạt 30%, so với KH đạt: 86%

- Nguồn vốn địa phơng: 3,351 tỷ so với KH đạt 116%

Trong đó: + Nguồn nội tệ: so với năm 2003 tăng 60%

+ Nguồn ngoại tệ: tăng 229 tỷ so với năm 2003, tốc độ tăng cũng khá cao nh- ng so với KH giao cha đạt vì KH 2004 giao quá cao (tăng 90%)

- Việc mở rộng mạng lới đã có tác dụng tăng thêm nguồn tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng trong năm.

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT Chỉ Tiêu Năm 2004 Tăng giảm so với năm 2003 Tăng giảm so với KH

% Số tiền %

I Tổng nguồn vốn 3.784.272 1.233.986 48,4%

I.1 Cơ cấu nguồn vốn theo đồng tiền 3.784.272 1.233.986 48,4%

- Nguồn vốn nội tệ 3.061.582 959.798 45,7%

- Nguồn vốn ngoại tệ QĐ VNĐ 722.690 274.188 61,1% I.2 Cơ cấu Nguồn vốn theo kỳ hạn 3.784.272 1.233.986 48,4% - Nguồn vốn không kỳ hạn 720.120 407.628 130,4% -Nguồn vốn có kỳ hạn<12T 1.444.878 805.016 125,8% Nguồn vốn có kỳ hạn từ 12T trở lên 1.619.274 132.977 8,9% TĐ: + NV có KH từ 12T đến< 24T 1.033.795 (45.546) -4,2% + NV từ 24T đến dới 60T 585.479 178.523 43,9%

I.3 Cơ cấu nguồn vốn theo tự lực 3.784.272 1.233.986 48,4%

- Nguồn huy động hộ TƯ 432.819 (772) -0,2%

- Nguồn huy động tại địa phơng 3.351.453 1.234.758 58,3% 449.853 116%

+Nội tệ 2.665.636 1.005.408 60,6%

+Ngoại tệ 685.815 229.348 50,2% (164,185) 81%

I.4 Phân theo loại nguồn vốn 3.784.272 1.233.986 48,4%

- Tiền gửi dân c 1.121.080 265.458 31,0% (184.640) 86%

TĐ: Ngoại tệ quy VNĐ 318.321 136.712 75,3%

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHI NHÁNH NHNO & PTNN NAM HÀ NỘI (Trang 51 -51 )

×