SKKN Một vài kinh nghiệm về rèn luyện quan sát kênh hình trong chương trình sinh học lớp 6.

14 1.8K 6
SKKN Một vài kinh nghiệm về rèn luyện quan sát kênh hình trong chương trình sinh học lớp 6.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. cho học sinh tự học, tự tìm tòi kiến thức. Trên cơ sở đó tôi áp dụng vào sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Một vài kinh nghiệm về rèn luyện quan sát kênh hình trong chương trình sinh học lớp 6. 2 pháp quan sát trong dạy học sinh học nên cho học sinh quan sát cá nhân - học sinh tư duy tự lập, lĩnh hội kiến thức và trình bày ý kiến trước nhóm - nhóm trình bày trước lớp. Khi quan sát học sinh. nhỏ trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở môn sinh học 6. Đó là " ;Rèn kĩ năng quan sát cho học sinh tìm tòi kiến thức trên kênh hình sinh học 6& quot;. 3. Các bước tiến hành - Khảo sát

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan