0

skkn một vài kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức hoạt động gd ngoài giờ lên lớp tại trường thpt số 1 bắc hà

15 1,301 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:50

SKKN 2010-2011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà PHN I: M U 1. Tính cp thit ca đ tài: Quá trình CNH, HH  nc ta có nhiu ngun lc,trong đó con ngi là đng lc quyt đnh s phát trin kinh t xã hi. Giáo dc là ni đào to ngun nhân lc cho đt nc. Trong thi đi mi đòi hi ngi lao đng có trí tu,có k nng ngh nghip cao có phm cht đo đc trong sáng.  đào to đc ngun nhân lc có nhng đc đim đó, hot đng giáo dc đào to trong các nhà trng không ch nhm đm bo nhng trí thc khoa hc mà phi tng cng các hot đng giáo dc đ hình thành và hoàn thin nhân cách cho hc sinh cùng vi hot đng dy – hc trên lp, hot đng giáo dc ngoài gi lên lp góp phn hình thành nhân cách con ngi Vit Nam theo mc tiêu đào to. Qua hc tp lp bi dng qun lý và liên h vi thc t giáo dc  các nhà trng hin nay, bn thân tôi thy:hot đng Giáo dc ngoài gi lên lp là hot đng không th thiu đc. ây là hot đng đa dng, phong phú đc tin hành xen k hoc ni tip hot đng dy hc lên lp,có th din ra trong hoc ngoài trng.Trong nm hc và c trong thi gian ngh hè, do nhà trng ch đo t chc đ khép kín quá trình giáo dc, làm cho quá trình đó có th đc thc hin mi ni, mi lúc. Qua hot đng giáo dc ngoài gi lên lp: nhn thc các b môn vn hóa va đc cng c va đc khi sâu. Còn là ni trc tip rèn luyn phm cht đo đc, th hin tài nng. Bn thân hc sinh cng rt yêu thích các hot đng này vì loi hình hot đng tích cc, t giác, t qun và sáng to ca các em. Hot đng GDNGLL to ra s liên h cht ch gia nhà trng vi xã hi. Thông qua đó huy đng sc mnh ca cng đng tham gia vào hot đng giáo dc đào to ca nhà trng. Khi nhn thc đúng v trí vai trò ca nó thì hot đng GDNGLL là b phn cu thành hot đng dy và hc trong nhà trng. Là ngi cán b qun lý và sau 24 nm làm công tác ging dy, bn thân tôi thy: vic ch đo t chc hot đng GDNGLL còn bc l nhiu thiu sót: + Coi nh, hoc có ni có lúc coi nó là hot đng mua vui gii trí có tính hình thc. + Có ni, có giáo viên cho rng: nó ch là hot đng phong trào, phô trng tn tin mà ít tác dng giáo dc, cho nên dn đn không quan tâm đúng mc, hoc nu có t chc thì cng ch đi khái qua loa đ kê vào thành tích là đã có t chc. + Có ni không mnh dn t chc hot đng này vì s không có kinh phí và CSVC.Thm chí còn cho là mua mt cho ngi qun lý và giáo viên. c bit trc vn đ thi c hin nay đi b phn hc sinh và ph huynh ch coi trng hc các môn đ thi vào khi A, B, D nên hot đng NGLL càng b coi nh , trong sut nm hc ch quan tâm đn hot đng dy – hc trên lp. T thc t đó đt ra cho bn thân tôi nhiu suy ngh trn tr: làm th nào đ 1 SKKN 2010-2011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà hot đng GDNGLL  trng mình tr thành hot đng thc s có ý ngha giáo dc. Vì vy bn thân đã quyt đnh chn đ tài này: “Mt vài kinh nghim v ch đo t chc hot đng GDNGLL ti trng THPT s 1 Bc Hà” 2. Mc đích nghiên cu: Qua thc trng , đ xut m s giái pháp qun lý hot đng giáo dc ngoài giwof lên lp  trng THPT s 1 Bc Hà 3. Nhim v ca sáng kin: Trong đ tài này gii quyt nhng ni dung sau: 1. Nhn thc ca bn thân v hot đng GDNGLL. 2. Thc trng hot đng GDNGLL nói chung  trng THPT S 1 Bc Hà. 3. Kinh nghim ch đo t chc hot đng ngày Nhà Giáo Vit Nam20/11 trng THPT s 1 Bc Hà. 4. i tng và phm vi nghiên cu T vic nhn thc v trí vai trò và thc trng ca hot đng GDNGLL, qua thc tin ch đo hot đng này. Trong khuôn kh có hn ca bn tiu lun, tôi ch trình bày mt vài kinh nghim ch đo hot đng GDNGLL theo ch đim: t chc hot đng ngày 20/11  trng THPT s 1 Bc Hà. Da vào c s lý lun đã hc  Hc vin Qun lý Giáo dc, qua thc t ch đo hot đng GDNGLL ca nhà trng. ánh giá mt cách khoa hc, thc cht kt qu hot đng này. T đó rút ra nhng bài hc kinh nghim cho quá trình ch đo t chc hot đng GDNGLL,có th khng đnh HGD NGLL là con đng th hai đ hình thành và phát trin nhân cách giáo dc đo đc cho hc sinh. 2 SKKN 2010-2011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà PHN 2: N I DUNG  A. C s lý lun LL là hot đng giáo dc c bn đc thc hin mt Hot đng GDNG cách có t chc mc đích, có k hoch nhm góp phn thc t quá trình đào to nhân cách hc sinh đc din ra xen k hoc ni tip quá trình dy hc trên lp do nhà trng t chc. 1. V trí ca hot đng GDNGLL: - Mt b phn cu thành hot đng dy hc giáo dc  nhà trng. Theo cách phân chia hin nay, hot đng dy giáo dc trong nhà trng đc chia thành 2 b phn: + Hot đng dy và hc trên lp. + Hot đng giáo dc ngoài gi lên lp. Mi b phn có v trí, chc nng, nhim v và phng pháp ch đo riêng nhng đu tham gia tích cc vào thc hin mc tiêu đào to ca nhà trng. Nhng nm gn đây do yêu cu cp bách ca công tác hng nghip dy ngh phc v nn kinh t xã hi, hot đng hng nghip – dy ngh đã tách ra thành mt b phn riêng. - Là cu ni to ra mi liên h hai chiu gia nhà trng vi xã hi: 2. Hot đng GDNGLL phi đm bo các nguyên tc: - Phi thc hin đúng mc tiêu đào to theo tinh thn Ngh quyt TW2 khóa VIII. - Phi cn c vào ch th nm hc ca B GD & T v nhim v nm hc đi vi tng ngành hc, bc hc và cp hc. c bit vi giáo dc ph thông. m bo thc hin giáo dc toàn din: Giáo dc lý tng, đo đc, li sng, giáo dc th cht, pháp lut, quc phòng, dân s, môi trng ( Ch th ca B GD & T v nhim v nm hc 99-2000-8/1999 ) - Hot đng GDNGLL phi là hot đng t nguyn ca hc sinh, phát huy tính t giác, t qun ca tng hc sinh. - Phi huy đng đc s tham gia ca cng đng đ phát huy vai trò ca nhà trng vi xã hi và tn dng s đóng góp ca cng đng vào giáo dc đào to. 3. Chc nng ca hot đng GDNGLL: a. Cng c, m rng, khi sâu nng lc nhn thc các b môn vn hóa, khoa hc. - Trc tip rèn luyn phm cht nhân cách tài nng và đnh hng ngh nghip cho hc sinh. - Thông qua các hot đng tp th, to điu kin đ hc sinh hòa nhp vào cuc sng cng đng và thy trách nhim ca bn thân mình vi s phát trin ca cng đng. 3 SKKN 2010-2011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà b. Phát huy tác dng ca nhà trng vi đi sng xã hi, to điu kin đ cng đng tham gia giáo dc đào to trong nhà trng. 4. Tính cht ca hot đng GDNGLL: + Bình din hot đng rng. + Da vào s tham gia ca các lc lng, chia hot đng GDNGLL thành 2 b phn: H GDNGLL trong trng và ngoài trng. + Hot đng GDNGLL trong trng: vn ngh, báo chí, th thao, đi t qun, câu lc b, v sinh, môi trng, thi thanh lch, hành trang tri thc, k nim các ngày l ngày truyn thng. + Hot đng giáo dc ngoài nhà trng: Giao lu, tham quan du lch, cm tri, l kt ngha vi các đn v, đa phng. + T chc giáo dc vi c 2 b phn trên va phc v cho vic nm bt tri thc rèn luyn k nng, giáo dc n np k cng va giúp các em thâm nhp thc t to điu kin đ hc đi đôi vi hành, lý thuyt gn lin vi thc tin. + Mang tính quy lut đc thù ca quá trình giáo dc hc sinh. + Là hot đng giáo dc xã hi đc bit ca con ngi; thông qua các hot đng làm thay đi bn cht nhân cách bên trong cu hc sinh. + Là điu kin đ bc l nng lc, tính cách: t đó ngi thy phát hin và điu chnh hp lý, đúng mc đích. + Hot đng giáo dc phc tp, có th mi ni mi lúc, không ch trong gi lên lp mà ngay c lúc vui chi, dy ngh, tham quan…ngay trong mi hot đng đó phi đm bo thng nht và đy đ 2 yu t trí và đc, nhn thc và điu chnh hành đng đúng. + T hot đng GDNGLL có kh nng ln làm ny sinh nhng tình cm nng lc mi theo nhng đnh hng nht đnh. + Tính đa dng v mc tiêu: ông ch đt Qua hot đng GDNGLL kh giáo dc chính tr, t tng đo đc mà còn đt nhiu mc tiêu v trí dc, th dc, m dc và lao đng. C th : + V trí dc: M rng, hiu sâu bn cht kin thc c bn cho các môn vn hóa đã hc trên lp. H GDNGLL HGD ngoài Trng H ngoài gi trong trng 4 SKKN 2010-2011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà + V đo đc: ý thc chính tr, quan đim nhìn nhn mt vn đ s vt, tác phong làm vic, ý thc tp th. + Th dc: Rèn luyn sc khe. + M dc: Bi dng nâng cao tri giác cm th cái đp, bit làm đp và đa cái đp vào cuc sng. + Lao đng: Rèn luyn kh nng lao đng, ý thc nâng cao nng sut hiu qu lao đng, trân trng thành qu lao đng, bit cách t chc lao đng hp lý - Tính nng đng ca chng trình k hoch: * K hoch ch đo t chc hot đng GDNGLL phi đc xây dng da trên nhng c s nht đnh: Mc tiêu nm hc, cp hc. Tình hình c th nhà trng. Tình hình thc t đa phng. Nhim v chính tr ca tng giai đon trong nm hc. c đim, tâm lý ca hc sinh khu vc trng đóng. Nhng khi t chc cho mi hot đng, k hoch đu nm phi đc điu c hp dn sinh đng, phù hp vi tâm lý không máy móhnh c mà hiu qu thp. + Tính đa dng phong phú v ni dung hình thc và tính phc tp v kim tra đánh giá hot đng GDNGLL mang tính t nguyn t giác và t qun cao nên nhà trng không th áp đt mà ngi qun lý phi xut phát t nguyn vng s hng thú ca các em hng các em vào hot đng sáng to. Vic kim tra đánh giá đ va đng viên va đt mc đích da trên mt c s nht đnh đó là vic chun hóa các tiêu trí đánh giá cho tng công đon, tng khâu c th trong tng giai hot đng. Do đó ngi qun lý phi đnh trc, đón trc nhng điu kin và nhng din bin trong quá trình thc hin đ đnh ra các ch tiêu phù hp. Ngha là CBQL phi ly trí tu ca tp th đ xây các ch tiêu không ch quan đng thi khc phc đc nhng khuyt đim. + Tính hiu qu: Trong mi hot đng có nhng nguyên tc riêng, hot đng GDNGLL mang tính mc đích nht đnh t tính mc đích đ đnh ra ni dung hình thc và nu thu hút huy đng càng nhiu trí tu, sc lc và tài nng ca hc sinh thì tính hiu qu càng cao hiu qu giáo dc cao hn. Có nhng hot đng mang tính hiu qu lâu dài trong tng lai. Nên dù t chc hot đng nào đó, không ch tình hiu qu lâu dài trong tng lai. Nên dù t chc hot đng nào đó, không ch tính hiu qu trc mt mà phi nhìn thy nhng hiu qu tim n góp phn vào s nghip trng ngi. 5. Quan h gia giáo dc trên lp và GDNGLL: + Hai hot đng này đu thng nht vi nhau v mc đích giáo dc. + Thng nht v đi tng tác đng. + Thng nht v hành đng ca hc sinh. + Hai loi hot đng h tr ln nhau đ cùng đt mc đích giáo dc (theo s đ di đây) 5 SKKN 2010-2011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà + i tng ca hot đng GDNGLL là tính tri thc, nhng kinh nghim lch s, nhng giá tr vt cht tinh thn do con ngi sáng to cha đc th hin trong ni dung các môn vn hóa + Còn hot đng trong gi lên lp là nhng kin thc ca các môn vn hóa c bn đã th hin đ trong SGK. + Hành đng ca hot đng giáo dc trên lp cng nh ngoài gi lên lp đu là hành đng trí tu nhng  HNGLL tính phong phú v hot đng trí tu ln hn và con đng đn vi nhn thc ca hc sinh d dàng hn, mc đ nh nhàng hn. Do đó trong k hoch nm hc ca ngi qun lý phi cân đi cho c hot đng giáo dc trên lp và GDNGLL. i tng Hành đng HGD trên l p Hc sinh Hot đng GDNGLL Mc đích GD 6 SKKN 2010-2011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà B.THC TRNG TÌNH HÌNH HOT NG NGOÀI GI LÊN LP  TR NG THPT S 1 BC HÀ  1. Vài nét v tình hình trng THPT s 1 Bc hà Bc Hà là mt huyn vùng cao thuc tnh Lào cai trong nhng nm gn đây đi sng ,kinh t vn hóa xã hi có nhiu đi mi rút ngn dn khong cáh vi thành ph, th xã c v đi sng kinh t xã hi nht là giáo dc đào to. Trng đc thành lp nm 1966 là ngôi trng THPT đu tiên ca Huyn Bc Hà.Là mt trng có b dày truyn thng dy tt hc tt, giáo dc và qun lý hc sinh có hiu qu. N np, k cng trong dy và hc luôn đc cng c và gi vng, này càng đc phát huy có hiu qu trong công tác qun lý và giáo dc hc sinh. Trong hn 45 nm qua nhà trng luôn nhn đc s quan tâm ch đo, giúp đ ca các cp ng, chính quyn và nhân dân đa phng nhng nm 80 trng ch có 3 =>6 lp ch yu hc sinh quanh khu vc th trn , đn nay có 16 lp vi 661 hc sinh.Trong nhng nm gn đây đã thu hút nhiu hc sinh dân tc chim t l cao ti 76% đc bit nhiu hc sinh vùng cao các xã xa .a bàn quanh trng kinh t dch v phát trin nhanh, mt s là cán b công chc, doanh nghip thun li cho mi gia đình tng đu t kinh phí vào vic hc hành ca con cái nhung cng là môi trng thun li đ mt s hc sinh xut hin thói h tt xu: tiêu xài, quà vt hút thuc lá, chi bi b hc Nu không đc nhà trng, gia đình quan tâm giáo dc thì các em s b tiêm nhim thói h tt xu, t nn xã hi: c bc, nghin hút và các hành vi vi phm pháp lut khác. Trong nhng nm gn đây cht lng giáo dc ca nhà trng đã đc tng lên: + Các hot đng giáo dc ca trng đc quan tâm đy đ toàn din. Các ho N LL nhiu kt qu phn khi. t đng GD đtG  + Lãnh r đ t đng GDNGLđo nhà t ng nhn thc đy vai trò ca ho L, nên đã quyt làm đi mi cách t chc đ nâng cao hiu qu ca hot đng này. 2. Ni dung, hình thc ch đo hot đng GDNGLL a. Thc hin GDNGLL theo tinh thn Quyt đnh 47/2002, nm hc 2006- 2007, khi 10 bt đu thc hin (đi trà) các ch đ theo chng trình mi( cn c Quyt nh s 16/2006/Q-BGD&DT ngày 5/5/2006: đ C th: Nm hc T l đ tt nghip% T l đ H, C Danh hiu thi đua 008 79,8 25 Tp th LTT 2007-2 2008-2009 82 29,4 Tp th LTT 2009 - 2010 78 54 T pth LXS 7 SKKN 2010-2011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà Tháng 9:Thanh niên hc tp, rèn luyn vì s nghip CNH-HH đt nc Tháng 10: Thanh niên vi tình bn, tình yêu và gia đình. Tháng 11: Thanh niên vi truyn thng hiu hc và tôn s trng đo Tháng 12: Thanh niên vi s nghip xây dng và bo v T quc. Tháng 1: Thanh niên vi vic gi gìn bn sc vn hoá dân tc Tháng 2: Thanh niên vi lý tng cách mng. Tháng 3: Thanh niên vi vn đ lp nghip . Tháng4: Thanh niên vi hoà bình, hu ngh và hp tác. Tháng 5: Thanh niên vi Bác H Tháng 6,7,8: Mùa hè tình nguyn vì cuc sng cng đng. Ni dung các hot đng đc thit k phc v cho ch đ giáo dc ca tháng đm bo phù hp vi la tui nhu cu ca hc sinh.Chú trng phát huy tính tích cc ch đng ca hc sinh trong vic thit k, t chc , điu hành hot đng Vi 4 hình thc hot đng sau: - Hot đng chính tr, xã hi , đo đc pháp lut - Hot đng phc v hc tp và tìm hiu khoa hc - Hot đng lao đng công ích xã hi. - Hot đng th thao quc phòng , tham quan du lch. b.Trong nm tp trung vào hot đng GDNGLL theo các ch đim ca nm hc, thc hin trong tng tháng ( bng k hoch) Cn c vào nhim v nm hc 2010-2011 ca B GDDT và ca S Giáo Dc L DNGLL: Thc hin ào cai hng dn thc hin tích hp gia hot đng G đ các ch đ quy đnh cho mi tháng, vi thi lng 2 tit/ tháng và tích hp ni dung Hot đng GDNGLL vào môn GDCD nh sau: lp 10 ,  ch đ v đo đc; lp 11 các ch đ v kinh t và chính tr -xã hi;  lp 12 các ch đ v pháp lut. a ni dung giáo dc v Công c Quyn tr em c Liên Hp quc vào Hot đng GDNGLL  lp 10 và các hot đng hng ng phong trào ” Xây dng trng hc thân thin , hc sinh tích cc ” do B GDT phát đng. Hot đng Giáo dc hng nghip : Thi lng đc b trí 9 tit/nm hc.Lp 10,11,12 : Tích hp vào Hot đng giáo dc hng nghip  môn công ngh( ”phn: To lp doanh nghip” lp 10 ) và tích hp vào hot đng GDNGLL( do giáo viên môn công ngh, giáo viên Hot đng GDNGLL thc hin)  3 ch đ sau đây: + Thanh niên hc tp, rèn luyn vì s nghip CNH-HH đt nc”Ch đ tháng 9” + “Thanh niên vi s nghip xây dng và bo v T quc”ch đTháng 12 + ”Thanh niên vi vn đ lp nghip” ch đ Tháng 3: c. Các bc t chc ca tng hot đng GDNGLL + Làm tt công tác tuyên truyn trc ngày din ra các ch đim bng hình thc truyn thanh, Pano, khu hiu trong trng và trong tng lp. Kt hp vi trung tâm vn hóa th thao làm tt công tác tuyên truyn trong nhân dân. ng hot + Thành lp Ban t chc ch đo ngày truyn thng: tùy theo t đng m a Ban t chc à đnh ni dung, hình thc, đnh s lng các thành viên c ch đo. Phân công rõ trách nhim cho tng thành viên BTC. 8 SKKN 2010-2011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà + Chun b kinh phí: phi huy đng tht hp lý  nhiu ngun kinh phí khác nhau nh: kinh phí s nghip, qu Hi ph huynh hc sinh, ngun qu t có, hoc huy đng s đóng góp ca nhân dân. Phi d kin quy mô ca tng hot đng đ chi tiêu cho tng hot đng đúng k hoch. + Kim tra đánh giá: ây là khâu phc tp nht trong quá trình qun lý hot đng GDNGLL nên phi thành lp t giám kho cho tng hot đng, lp biu đim đ đánh giá công bng khách quan to s thi đua n lc gia các cá nhân và tp th hc sinh. Sau mi hot đng phi xác đnh đn v làm tt, đn v làm cha tt và phi đng b gia khen vi thng bng vt cht cho tng đn v có thành tích. d. Kt qu xp loi đo đc hc sinh ca nhà trng 3. N hà i dung bin pháp t chc hot đng giáo dc qua k nim ngày N gi it Nam ( 20/11) áo V nh a. K hoch: Lãnh đo nhà trng đã lên k hoch t đu nm hc, xác đ đây i là hot đng giáo dc ch đim quan trng nht trong hc k 1, cng là th đim ung toàn trng hoàn thành đt thi đua t ngày khai ging đn 20/11. Tp tr vào giáo dc truy n thng u c nh ngu n thi đua hc tp và rèn luyn tt  ng n  trong hc sinh . Trong k hoch đnh rõ thi gian, mc đích yêu cu, bin pháp t chc, ngi t chc, lc lng tham gia và d kin kinh phí đàu t cho hot đng đó. b. Các bc tin hành t chc hot đng giáo dc nhân ngày 20/11: + Trc ngày 20/11( Bc chun b): Thành lp Ban ch đo gm: BGH, Bí th oàn TN, ch tch C, trng ban đi din cha m hc sinh. Phân công ph trách các mt: - Ch tch công đoàn: Ph trách chính, t chc hot đng thi đua trong GV - Hiu trng: Báo cáo din vn k nim, thành tích ca HGD nhà trng. - Phó hiu trng, T VP: Ph trách c s vt cht cho ngày hot đng + Các hot đng thi đua trc ngày 20/11: - T chc cuc thi: Vit , v theo ch đ: Thy cô và mái trng - Phát đng phong trào thi đua “ Dy tt hc tt” - T chc cho các chi đoàn hc sinh hình thc ta đàm ch đ: Ung nc nh ngun t đó giáo dc tình cm thy trò, bè bn , yêu trng, yêu lp. - Tng kt đt thi đua - ánh giá thành tích ca tng đn v lp - Liên hoan vn ngh: Ch đ: Thy cô mái trng Nm hc Tt Khá TB Yu 2008-2009 57,8 35,4 4,6 2,2 0,8 2009-2010 53,6 39,8 6,2 0,4 61,4 33,9 3,9 2010-2011 9 SKKN 2010-2011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà + T chc k nim 20/11: - Mi lãnh đo ng, chính quyn đa phng các ban ngành đn d - Mi các thy cô giáo đã ngh hu - Mi Ban đi din cha m hc sinh - Mi đi biu các trng + T chc trng th l k nim ngày 20/11: - Vn ngh chào mng - T chc: Gii thiu đi biu - /c Hiu trng đc din vn k nim ngày nhà giáo Vit Nam - /c ch tch C s kt thi đua , tuyên dng khen thng - Mi đi biu ca Huyn phát biu -Ý kin ca đi din tp th giáo viên - Li chúc mng và li ha ca đi din hc sinh trong toàn trng. Qua bui l k nim 20/11 hc sinh cm thy t hào v thy cô giáo, yêu ngh có s tin tng vào s nghip trng ngi cao quý. Các em thêm yêu trng, yêu lp, kính trng thy cô quyt tâm hc tp và xác đnh rõ trách nhim ca mình trc thy cô và gia đình. Cng qua bui l k nim 20/11 nhà trng m rng mi quan h vi cng đng xã hi , vi lãnh đo đa phng đc bit vi Hi CMHS vi s nghip giáo dc nhà trng.Qua l k nim khai thác nhng tim nng, nng khiu ca nhiu hc sinh vì có ni đ các em bc l tim nng đó. C. MT S KINH NGHIM QUA VIC T CHC CH O HOT NG GDNGLL CA TRNG THPT S 1 BC HÀ 10 [...]... các nguyên t c ng GDNGLL 1 3 3 7 9 11 12 SKKN 2 010 -2 011 Nguy n Th Tâm - Phó HT tr 1 Ngh quy t IV c a BCH TW ng THPT s 1 B c Hà ng CSVN kháo VII v tiêp t c im is nghi p GD& T 2 Lu t Giáo D c-NXB chính tr qu c gia, 2005 3 Sách giáo viên l p 10 ,11 , 12 biên so n theo ch 5 Ch ng trình Giáo d c ph thông –H GDNGLL, B GD& T, NXB 2006 6 Tài li u B i d 7 H ng trình c a B GD& T ng giáo viên-H GDNGLL, NXB 2006... trên l p và GDNGLL B 3 ng GDNGLL ng GDNGLL ph i Th c tr ng tình hình ho t 4 ng GDNGLL 5 tr ng THPT s I B c Hà 2 N i dung, hình th c ch ng THPT s I B c Hà o ho t N i dung bi n pháp t ch c ho t ng GDNGLL ng giáo d c qua M t s kinh nghi m qua vi c t ch c ch o ho t ng THPT s I B c Hà PH N II: K T LU N TÀI LI U THAM KH O 13 7 7 k ni m ngày Nhà giáo Vi t Nam (20 /11 ) ng GDNGLL c a tr 3 3 ng GDNGLL Vài nét v... ho t ng GDNGLL ph i nh nhàng, phù h p tâm lý l a tu i, phát huy tính ch ng sáng t o c a h c sinh Nh ng c ng ph i phòng và tránh nh ng khuynh h ng ch y theo thành tích, c nh tranh thi u lành m nh d n n thi u trung th c nh h ng n công tác giáo d c 11 SKKN 2 010 -2 011 Nguy n Th Tâm - Phó HT tr ng THPT s 1 B c Hà PH N III: K T LU N Ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p là m t b ph n quan tr ng c u thành ho t... chung nh ng ho t ng ó ã l i n t ng t t p v nhà tr ng cho h c sinh ang h c, h c sinh ra tr ng và nhân dân a ph ng NG I VI T Nguy n Th Tâm STT N I DUNG PH N I: M 1 Tính c p thi t c a tài TRANG U 1 1 12 SKKN 2 010 -2 011 2 3 Nguy n Th Tâm - Phó HT tr ng THPT s 1 B c Hà M c ích và nhi m v c a sáng ki n it 2 ng và ph m vi nghiên c u 2 3 PH N 2: N I DUNG A C s lí lu n 1 V trí c a ho t 2 Ho t 3 Ch c n ng c a ho... ng trình Giáo d c ph thông –H GDNGLL, B GD& T, NXB 2006 6 Tài li u B i d 7 H ng trình c a B GD& T ng giáo viên-H GDNGLL, NXB 2006 ng d n nhi m v n m h c SGD& T Lào Cai n m h c 2 010 -2 011 14 SKKN 2 010 -2 011 Nguy n Th Tâm - Phó HT tr 15 ng THPT s 1 B c Hà .. .SKKN 2 010 -2 011 Nguy n Th Tâm - Phó HT tr ng THPT s 1 B c Hà 1 Quá trình t ch c ch o ho t ng GDNGLL mu n có ch t l ng cao, òi h i ph i có nhân th c úng vai trò c a nó trong công tác giáo d c tr ng THPT - Ph i t p h p m i l c l ng trong và ngoài nhà tr ng cùng tham gia - M i ho t ng CBQL ph i xác nh rõ m c tiêu và c n c vào... CBQL ph i có k ho ch t ch c ho t ng GDNGLL ch ng h p lý Qua vi c ch o ho t ng GDNGLL tr ng THPT s 1 B c Hà cho th y: Vi c giáo d c qua ho t ng này ã mang l i hi u qu giáo d c thi t th c Tác ng m nh m n vi c nâng cao ch t l ng giáo d c c a nhà tr ng trong nh ng n m qua Lãnh o, giáo viên và các oàn th xã h i trong tr ng ã th c s quan tâm n vi c t ch c ho t ng GDNGLL i u hành các ho t ng liên t c th ng xuyên... ch t khích l h tham gia ho t ng GDNGLL Khi ó h m i th c ch t là c v n có hi u qu cho các chi oàn h c sinh 4 Ph i xác nh rõ c vai trò nòng c t c a oàn thanh niên trong ho t ng GDNGLL, thông qua t ch c oàn, b i d ng nghi p v cho cán b l p, cán b oàn các em có kh n ng t p h p, lôi kéo b n bè c a mình và g ng m u tr c t p th hoàn thành các ho t ng GDNGLL 5 Cán b qu n lý nhà tr ng ph i khôn khéo, linh ho... cán b , giáo viên có n ng l c, bi t cách t ch c, b i d ng truy n kinh nghi m cho các thành viên trong Ban ch o; Ban cán s l p nâng cao kh n ng t ch c qu n lý các ho t ng, vi c ó ph I ti n hành th ng xuyên và có ch t l ng 3 Bi t khai thác h t vai trò c a i ng giáo viên ch nhi m trong vi c giáo d c toàn di n h c sinh vì GVCN là c u n i gi a nhà tr ng, gia ình và các oàn th xã h i Ph i huy ng c lòng nhi... c sinh có thái và hành ng úng - Ng i cán b qu n lý ph i n m ch c ch ng trình c a các môn khoa h c, ng l i ch tr ng chính sách và nhi m v chính tr c a ngành, c a a ph ng, tình hình gi ng d y c a giáo viên, trình h c t p c a h c sinh, nh ng di n bi n ph c t p c a xã h i ngoài tr ng, tình hình CSVC và kh n ng kinh t c a nhân dân a ph ng xây d ng k ho ch cho c n m h c và l p k ho ch GDNGLL cho t ng tháng . Hot đng GDNGLL Mc đích GD 6 SKKN 2 010 -2 011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà B.THC TRNG TÌNH HÌNH HOT NG NGOÀI GI LÊN LP  TR NG THPT S 1 BC HÀ  1. Vài nét. C. MT S KINH NGHIM QUA VIC T CHC CH O HOT NG GDNGLL CA TRNG THPT S 1 BC HÀ 10 SKKN 2 010 -2 011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà 1. Quá trình t chc. 2009-2 010 53,6 39,8 6,2 0,4 61, 4 33,9 3,9 2 010 -2 011 9 SKKN 2 010 -2 011 Nguyn Th Tâm - Phó HT trng THPT s 1 Bc Hà + T chc k nim 20 /11 : - Mi lãnh đo ng, chính quyn đa phng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một vài kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức hoạt động gd ngoài giờ lên lớp tại trường thpt số 1 bắc hà, skkn một vài kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức hoạt động gd ngoài giờ lên lớp tại trường thpt số 1 bắc hà,

Từ khóa liên quan