skkn một vài kinh nghiệm trong công tác gvcn lớp

2 3.1K 38
skkn một vài kinh nghiệm trong công tác gvcn lớp

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp Tên đề tài : Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp * * * A/ ĐẶT VẤN ĐỀ Như chúng ta đã biết, từ xưa đến nay giáo dục là một vấn đề rất quan trọng trong xã hội và nhất là trong xã hội ngày nay, một xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt là thời kỳ hội nhập với thế giới . Nó đòi hỏi con người toàn diện có tri thức, đạo đức. Muốn có một thế hệ con người như vậy thì ngay bậc tiểu học của giáo dục phải quan tâm chú trọng giáo dục con người phát triển toàn diện. Chính vì vậy bậc tiểu học được coi là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Nó đòi hỏi đội ngũ người thầy phải có đủ trình độ hiểu biết về kiến thức sư phạm, có năng lực quản lý, có lòng say mê với nghề nghiệp. Từ đó mới giúp các em hình thành những cơ sở ban đầu về nhân cách cũng như ngôn ngữ giao tiếp, kiến thức cơ bản để sau này vững bước lên các lớp trên. Muốn có những con người như vậy là nhờ vào sự giáo dục ở trường tiểu học làm nền tảng ban đầu . Chính vì vậy ngành giáo dục cần nâng cao trách nhiệm giáo dục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao phó. Muốn làm tốt được việc này là nhờ vào việc giáo dục đối với thế hệ trẻ của người thầy, mà kể đến đó là công tác chủ nhiệm lớp. Nghiên cứu thực trạng học Nguyễn Thò Hiền Trường Tiểu học Hưng Lam 1 Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp Nguyễn Thò Hiền Trường Tiểu học Hưng Lam 2 . Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp Tên đề tài : Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp * * * A/ ĐẶT VẤN ĐỀ Như chúng ta. mà kể đến đó là công tác chủ nhiệm lớp. Nghiên cứu thực trạng học Nguyễn Thò Hiền Trường Tiểu học Hưng Lam 1 Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp Nguyễn Thò. ĐỀ Như chúng ta đã biết, từ xưa đến nay giáo dục là một vấn đề rất quan trọng trong xã hội và nhất là trong xã hội ngày nay, một xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt là thời kỳ

Ngày đăng: 22/12/2014, 16:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan