0

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt tin học 6

14 4,490 31

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:32

. Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn tin học lớp 6 . 2. Mục đích đề tài Xuất phát t~ những vấn đề nêu trên tôi đã cố gắng nghiên cứu và đưa ra một số biện pháp nhằm giúp học sinh học tốt. " SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh học tốt tin học 6 mềm mới hổ trợ việc giảng dạy môn tin học như phần mềm Violet, … để hổ trợ tốt hơn việc giảng dạy môn tin học. Trên đây là một số biện. môn tin học lớp 6 ở trường THCS Bình Hiệp – Mộc Hóa – Long An, đề ra một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn tin học 6. ˜ Tham khảo ý kiến của các thầy cô giảng dạy môn tin học 6 ở một số trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt tin học 6, SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt tin học 6,

Từ khóa liên quan