SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt tin học 6

14 4.5K 31
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt tin học 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn tin học lớp 6 . 2. Mục đích đề tài Xuất phát t~ những vấn đề nêu trên tôi đã cố gắng nghiên cứu và đưa ra một số biện pháp nhằm giúp học sinh học tốt. " SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh học tốt tin học 6 mềm mới hổ trợ việc giảng dạy môn tin học như phần mềm Violet, … để hổ trợ tốt hơn việc giảng dạy môn tin học. Trên đây là một số biện. môn tin học lớp 6 ở trường THCS Bình Hiệp – Mộc Hóa – Long An, đề ra một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn tin học 6. ˜ Tham khảo ý kiến của các thầy cô giảng dạy môn tin học 6 ở một số trường

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan