0

skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn âm nhạc ở tiểu học trưởng tiểu học long thành

14 856 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2015, 14:35

. BM03 – TMSKKN Tên sáng kiến kinh nghiệm : MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN ÂM NHẠC Ở TIỂU HỌC I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Mục tiêu giáo dục Tiểu học là: "Hình thành cho học sinh những. thu các kiến thức Âm nhạc và sự yêu thích học tập bộ môn của các em chưa cao lắm. Vì thế, tôi quyết định nghiên cứu Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Âm nhạc ở tiểu học với niềm tin. rất phù hợp với HS tiểu học. Trên cơ sở áp dụng các giải pháp thể hiện trong đề tài đạt hiệu quả, để việc thực hiện Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Âm nhạc ở tiểu học được áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn âm nhạc ở tiểu học trưởng tiểu học long thành, skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn âm nhạc ở tiểu học trưởng tiểu học long thành,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan