Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học.

13 5.6K 33
Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học MỤC LỤC Trang A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài .2 II Phạm vi đối tượng nghiên cứu III Các phương pháp nghiên cứu B PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở lý luận thực tiễn II Thực trạng đề tài III Biện pháp thực nhằm phát triển môn cờ Vua III Hiệu sáng kiến kinh nghiệm C PHẦN KẾT LUẬN I Những học kinh nghiệm II Khả áp dụng III Những kiến nghị, đề xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học A PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Giáo dục thể dục thể thao mặt giáo dục toàn diện nhà trường xã hội chủ nghĩa Người giáo viên giảng dạy thể dục không rèn luyện cho em nâng cao sức khỏe, phát triển tố chất mà giáo dục cho em phát triển trí tuệ đức tính tốt đẹp tính kiên trì vượt khó, tính kỷ luật tự giác, tính đồng đội thể thao, lịng tâm dũng cảm Xuất phát từ mục tiêu giáo dục là: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Để có nhân tài cho đất nước môn học khác Việc bồi dưỡng nhân tài không việc làm thầy có được, mà vấn để trị có tâm không? Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học Xuất phát từ việc đổi phương pháp dạy học nay: “Lấy học sinh làm trung tâm” Việc phát huy tính tích cực tự giác trị việc truyền thụ kiến thức thầy có tác dụng Việc thầy đưa vấn đề học sinh tự lý giải chứng minh đến kết luận Nếu học sinh khơng tích cực tự giác học tập, đào sâu suy nghĩ, say mê luyện tập vấn đề tiếp thu kiến thức khó cịn nói đến việc nâng cao kiến thức, phát huy trí tuệ có dẫn đến chữ thầy lại trả thầy Đặc biệt việc giảng dạy thể dục thể thao nói chung mơn cờ vua nói riêng, việc nâng cao thành tích cho em vấn đề khó Nếu em khơng tích cực luyện tập cách tự giác, thường xun, liên tục việc rèn luyện khơng đem lại hiệu mà cịn có tác hại đến thể: Ví dụ vận dung sức, suy nghĩ lâu Việc luyện tập không khoa học dẫn đến kết khơng tăng, khơng phát huy trí tuệ Qua tình hình thực tế nhiều em cịn coi nhẹ mơn thể dục, luyện tập chưa tích cực, chưa say sưa Là giáo viên giáo viên giảng dạy thể dục thể thao thời kỳ đổi Thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước cần người có đủ trí thức đức tính cần cù, sáng tạo, tích cực tự giác công việc Đặc biệt cần người tài giỏi có sức khỏe Chính lẽ tơi chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ Vua cấp tiểu học” II PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Phạm vi nghiên cứu: Trường Tiểu học Long Thạnh – huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang Đối tượng nghiên cứu: Học sinh nhóm lớp 2, nhóm lớp 4, Trường Tiểu học Long Thạnh – huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang Kế hoạch thực hiện: Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học STT 01 Khối 4,5 Thứ hai 16 - Thứ ba 17 02 1, 2, Thứ tư 16 - Thứ năm 17 Thứ sáu 16 17 16 - 16 - 17 17 Cấu trúc chương trình: Nội dung giảng dạy Lý Luật Cờ Vua Các tri thức Cờ Vua Lý thuyết cờ tàn Lý thuyết khai Lý thuyết trung Cờ Nội dung bồi dưỡng: Thực Bài tập, tự thuyết 2 1 1 hành 3 3 học 2 2 Bài 1: Luật Cờ Vua (lý thuyết: giờ) Giới thiệu môn học Cờ Vua Vị trí vai trị Cờ Vua thể thao Việt Nam Cấu trúc môn học Những yêu cầu môn học Luật Cờ Vua gồm: Phần luật: Giới thiệu điều: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 Phần thể lệ thi đấu: Giới thiệu điều: 1, 2, 5, 7, 9, 14, 16 Bài 2: Các tri thức Cờ Vua (lý thuyết: giờ) Lịch sử xu hướng phát triển môn Cờ Vua Các ký hiệu ghi chép nghiên cứu tài liệu; Bảng thông tin quy ước Cờ Vua Các thuật ngữ chuyên môn Các khái niệm Các nhân tố bàn cờ Giá trị tương đối quân Phương pháp nghiên cứu tài liệu chuyên môn tài liệu tham khảo Thực hành (2 giờ) Sử dụng bảng quy ước thông tin việc phân tích, đánh giá nghiên cứu ván đấu, trích đoạn ván đấu Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học Bài 3: Giai đoạn tàn Lý thuyết: giờ) Khái niệm, tính chất; phân loại cờ tàn; Các kỹ thuật chiếu hết đơn giản Cờ tàn chiến thuật: Cờ tàn Xe, cờ tàn Hậu, cờ tàn phối hợp Cờ tàn chiến lược: Cờ tàn Tốt Thực hành: giai đoạn tàn (3 giờ) Bài tập + tự học ( ) Bài 4: Giai đoạn khai (lý thuyết: giờ) Khái niệm, phân loại; Các nguyên tắc giai đoạn khai cuộc; Các ý đồ chiến thuật - chiến lược đặc điểm chung dạng thức khai Một số kiểu khai điển hình: Khai Italia, khai Mã, khai phòng thủ Pháp, khai Gambít Hậu Các bẫy khai Thực hành: giai đoạn khai (3 giờ) Bài tập + tự học (2 giờ) Bài 5: Giai đoạn trung (lý thuyết: ) Khái niệm, sơ lược phân tích đánh giá trận Địn phối hợp Vũ khí giai đoạn trung (Khái niệm, phân loại, chủ đề, phương tiện đòn phối hợp ) Giới thiệu số đòn phối hợp Thực hành: giai đoạn trung ván đấu (3 giờ) (các địn phối hợp nhóm) Bài tập + tự học (2 giờ) Bài 6: Cờ (lý thuyết giờ) Khái niệm, đặc điểm, tính chất, phân loại, vị trí vai trị cờ việc nâng cao khả tư người chơi Giải nhiệm vụ Các tập cờ nhóm cờ Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học Thực hành: giải tập cờ (3 giờ) III CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp khảo sát, điều tra: Phương pháp kể chuyện, nêu gương điển hình thể thao: Phương pháp tuyển chọn, luyện tập thực hành: Phương pháp thi đấu trò chơi nhằm phát huy tính tích cực: B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: Qua q trình tham khảo nghiên cứu tài liệu việc dạy học không phụ thuộc nội dung dạy học mà phụ thuộc vào phương pháp giảng dạy Đặc biệt môn cờ vua em cấp tiểu học lạ lẫm môn học khác Bởi người giáo viên phải có nhiệm vụ giúp em phát triển trí tuệ cách tự nhiên tập thực hành khác môn cờ vua nhằm giúp em có lực tư duy, sáng tạo học tập, tính hiếu thắng mơn học tự kể chuyện Nhờ lực này, em biết sử dụng môn làm công cụ, giao tiếp, học tập Giúp em bổ sung kiến thức, rèn luyện tư qua hình thành nhân cách cho học sinh Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học Để cung cấp giúp đỡ em có kiến thức mơn, người giáo viên phải có phương pháp dạy cụ thể, lô gic qua tiết dạy phân môn thể dục II THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI: Năm học 2013 -2014 năm học tiếp tục thực chương trình đổi phương pháp giảng dạy đổi phương pháp quản lý đặc biệt thực phong trào thi đua Bộ GD&ĐT phát động “ Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” “ Mỗi thầy cô giáo gương tự học sáng tạo” “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với nội dung thực “phong trào thi đua trường học thân thiện, học sinh tích cực” Mơn cờ vua mơn học nhằm phát huy tính tích cực học sinh phát triển tính tư cho học sinh, tính sáng tạo, tính tự lập, tính hiếu thắng giao đấu môn thể thao, thân qua trình nhiều năm dạy cấp tiểu học môn chưa thực phát triển Qua khảo sát thực tế đầu năm học 2013 - 2014, học sinh biết đến môn cờ Vua thu kết sau: STT Líp Líp Líp Líp Líp Líp Tỉng sè HS 86 70 68 75 74 BiÕt Kh«ng biÕt 85 67 63 68 68 Nhìn vào bảng ta thấy HS biết chiếm tỷ lệ thấp so với cha biết điều chứng tỏ việc phát triển môn cờ vua cấp tiểu học chậm Vậy việc phát triển môn cờ vua điều mà giáo viên thể dục cần suy nghĩ, làm môn phát triển ngày nhiều hơn, rộng rÃi III CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHẰM PHÁT TRIỂN MÔN CỜ VUA: 1/ Phát học sinh khiếu môn cờ Vua: Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học Là giáo viên chuyên trách Thể dục dạy tồn khối lớp nên có điều kiện trị chuyện, quan sát, điều tra thu thập thơng tin sở trường khiếu em lớp từ dễ dàng phân loại học sinh theo sở trường khiếu Ngay từ buổi tập môn thiết phải gây hứng thú cho học sinh với môn nhiều phương pháp khác nhau, nói chuyện ngoại khố, kể chuyện mơn thể dục, thể chất,… Cho em thấy tác dụng nó: Mơn cờ vua mơn học nhằm phát huy tính tích cực học sinh phát triển tính tư cho học sinh, tính sáng tạo, tính tự lập, tính hiếu thắng giao đấu môn thể thao 2/ Tiến hành thi tuyển chọn: - Tổ chức thi Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường - Chọn em có thành tích cao lớp (1, 2, 3) lớp (4, 5) - Có thể trạng sức khoẻ tốt, tố chất thể lực tốt - Có sức khoẻ tốt khơng bệnh tim mạch số bệnh bẩm sinh khác,… 3/ Công việc huấn luyện: a Ban giám hiệu nhà trường Ban giám hiệu nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở để học sinh nhằm phát triển môn cách thiết thực Để nâng cao phát triển mơn cờ vua học sinh thường xun tập luyện Nhà trường nên tổ chức giải đấu cờ vua nhà trường khối lớp với Đó động lực lớn để học sinh tự khẳng định lần tổ chức giải cá nhân với nhà trường b Giáo viên Giáo viên người cung cấp kiến thức cho học sinh, sát cánh bên học sinh việc phát triển môn - Thường xuyên tự học hỏi, tự bồi dưỡng trau dồi kiến thức - Thường xuyên rèn luyện mơn cho thân, gương sáng cho học sinh noi theo Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học c Học sinh Muốn phát triển tốt trước hết phải cho học sinh biết bàn cờ, quân cờ Đây vấn đề logic, học sinh phải thường xuyên luyện tập, thường xuyên luyện chơi nhà trường, để em phát triển mơn cách tồn diện muốn làm tốt điều kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, tầm quan sát ván cờ, quan sát đối phương, tư thi đấu Đối với môn cờ vua học sinh phải có ghi chép giáo viên dạy lý thuyết, giáo viên giao tập nhà học sinh phảt tự giác cách ghi lại nước qua cờ Các em phải tự giác nhà ơn luyện tìm gặp đối thủ cao dể luyện nước Việc luyện tập mơn cờ vua khó so với mơn học khác mà phải có đối thủ tập luyện cách chơi cờ Nếu em khơng tích cực luyện tập tìm đối thủ cao để luyện trình độ em chơi cờ khơng thể cao Thay đổi hình thức luyện tập cách thi đấu trò chơi nhằm phát huy tính tích cực học sinh: Trong q trình học tập cờ vua giáo viên thực nước đi, em có nước hay giáo viên kịp thời khen ngợi q trình luyện tập khơng em thi đấu khối lớp với mà cho em thi đấu với khối khác Giáo viên cho chơi theo tổ bàn, trình luyện chơi cờ vua em thấy hào hứng, hứng thú Giờ luyện tập trở lên sôi tất em phải tư vào nước đối phương Từ giáo viên phát em thơng minh sở nước hay giỏi, giáo viên khắc sâu cho em hiểu nên hay không nên em hiểu sâu tránh nước sai lầm Sau tiết giáo viên lại tổ chức cho tất em yếu gặp thi đấu với đấu thủ mạnh để cọ sát cố gắng, rèn em trở thành giỏi, em yếu thành trung bình Trong q trình luyện tập tơi ln ln thay đổi tránh lặp lặp lại khuôn mẫu để em không nhàm chán mà hào hứng say mê hơn, tích cực tự giác giáo viên giao tập luyện tập em hoàn Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học thành tốt Sau buổi tập luyện em hăng say hơn- vui mà học- học mà vui, khơng nâng cao trí tuệ mà có tính giáo dục cao Nhiều thay đổi kế hoạch nên có tiết bồi dưỡng cờ vua phải nghỉ em tiếc học bổ ích lý thú IV HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Về Giáo dục: * Kết sau thực đề tài: “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ Vua cấp tiểu học ” - Áp dụng phương pháp tính tích cực tự giác học sinh học thể dục nói chung luyện tập cờ vua nói riêng Tơi nhận thấy thành tích em nâng lên rõ rệt Đặc biệt ý thức tự giác luyện tập cao Gần 100% Các em học mang cờ vua học, để tiết chơi chơi cờ vua - Kết học sinh thi đấu cờ Vua năm học 2013 – 2014 sau: Năm học 2013 – 2014 Cấp trường Dự thi Đạt 10 Cấp huyện Dự thi Đạt (2 giải II) Cấp tỉnh Dự thi Đạt 1 (giải III) (1giải III) Về xã hội: Thông qua hoạt động dạy mơn Thể dục nói chung việc bồi dưỡng học khiếu mơn cờ vua nói riêng, học sinh biết thêm nhiều kiến thức gần gũi với thưc tế góp phần rèn luyện thao tác tư Giúp em vận dụng sống hàng ngày, rèn luyện hành vi có trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng Tổ quốc; giúp em có khả ứng phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè người, sống tích cực, chủ động, an tồn, hài hồ lành mạnh; bồi dưỡng tình u q hương đất nước Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học C PHẦN KẾT LUẬN I NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để đạt mục tiêu nhằm phát triển giáo dục môn cờ vua đề ra, việc rèn luyện cho học sinh từ cấp tiểu học vấn đề quan trọng nhằm phát triển tư duy, sáng tạo, tính kiên trì tính nhẫn nại, cố gắng học tập mơn học, tính tự lập… Từ nhu cầu thực tế phát triển môn cờ vua cấp tiểu học, nghiên cứu, tìm tịi thân tơi mạnh dạn đưa số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học II KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG: - Được nhà trường, đơn vị phổ biến rộng rãi, cơng khai tồn trường, đơn vị III NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Để nâng cao phát triển môn cho học sinh tiểu học nói riêng, cấp học nói chung tơi xin có ý kiến đề xuất sau: 1, Đối với nhà trường - Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho môn, đồ dùng dạy học tiêu chuẩn, đủ số lượng - Luôn tổ chức giải đấu nhà trường để học sinh cọ sát lẫn nhau, động lực khích lệ phong trào mơn tồn trường 2, Đối với học sinh - Muốn phát triển mạnh cá nhân học sinh phải tự giác cao học tập rèn luyện Cùng với bạn bè, thầy hưởng ứng tích cực tham gia giải đấu nhà trường giải đấu huyện ngành tổ chức Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học Trên số ý kiến nhằm phát triển môn cờ vua trường Tiểu học Long Thạnh Rất mong đóng góp ý kiến quý thầy cô đồng nghiệp để việc bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua huyện nhà ngày tốt hơn, đạt thành tích cao giải cấp tỉnh Xin chân thành cảm ơn Long Thạnh, ngày 25 tháng năm 2014 Người thực Nguyễn Ngọc Lâm TÀI LIỆU THAM KHẢO Avơbách - Kỹ thuật cờ tàn - Hội cờ Việt Nam - 1986 B.Extrin - Lý thuyết thực hành Cờ Vua - Người dịch: Phùng quang NXBTDTT - 1996 Cờ Vua nghệ thuật trung - Ban chuyên môn kỹ thuật - Liên đồn cờ TP Hồ Chí Minh - 1996 Dlôtnhic - Cờ Vua - Khoa học kinh nghiệm trình độ - Người dịch Đàm Quốc Chính Hội cờ TP Hồ Chí Minh - Ván cờ Ý yên tĩnh sôi động - NXB TDTT 1990 Kỳ quân - Tự học chơi Cờ Vua - NXB Đồng Tháp 1994 Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học Koplentz Cờ Vua: Chiến thuật - chiến lược học - Liên đồn Cờ TP.Hồ Chí Minh 1993 Kotop - Làm để trở thành đại kiện tướng - NXB Matxcơva 1988 Luật thi đấu cờ vua quốc tế 10 Nguyễn Văn Giảng - Lương Trọng Minh - Học chơi cờ - NXBTDTT 11 Nguyễn Đăng Khương - Cờ Vua cho trẻ em tập 1+2 - NXB trẻ - 1995 12 Tiscôp - Trepirnư - Cờ - NXB Maxcơva - 1992 13 Vontroc - Cờ Vua - Chiến thật - Chiến lược - NXB TP Hồ Chí Minh - 1994 Nguyễn Ngọc Lâm ... HIỆN NHẰM PHÁT TRIỂN MÔN CỜ VUA: 1/ Phát học sinh khiếu môn cờ Vua: Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học Là giáo viên chuyên... chức Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học Trên số ý kiến nhằm phát triển môn cờ vua trường Tiểu học Long Thạnh Rất mong đóng... kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu môn cờ vua cấp tiểu học C PHẦN KẾT LUẬN I NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để đạt mục tiêu nhằm phát triển giáo dục môn cờ vua đề ra, việc

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan