0

Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học.

13 5,513 31

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:34

. Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học. Trên đây là một số ý kiến của tôi nhằm phát triển bộ môn cờ vua trong trường Tiểu học Long Thạnh học sinh noi theo. Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học. c. Học sinh Muốn phát triển tốt trước hết phải cho học sinh. Kỳ quân - Tự học chơi Cờ Vua - NXB Đồng Tháp 1994. Nguyễn Ngọc Lâm Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học. 7. Koplentz Cờ Vua: Chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học., Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học.,

Từ khóa liên quan