0

Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9

19 554 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 09:06

A- Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến. I. Bối cảnh của đề tài: Như chúng ta đã biết,V¨n häc vèn rÊt gÇn gòi víi cc sèng, đúng như lời nhận xét: “Văn học là bức tranh của hiện thực cuộc sống” mµ cc sèng vµ hiện thực thì luôn vận động không ngừng và vô cùng phong phó. Mçi t¸c phÈm v¨n ch¬ng lµ mét phần của cc sèng ®· ®ỵc nhµ v¨n chän läc ph¶n ¸nh trong tác phẩm của mình.V× vËy m«n Ngữ v¨n trong nhµ trêng cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng : Nã t¸c động s©u s¾c ®Õn t©m hån t×nh c¶m cđa con ngêi, båi ®¾p cho tâm hồn con ngêi trë nªn trong s¸ng, phong phó vµ s©u s¾c h¬n. Như nhà văn M.Gỗc- Ki đã từng nãi : ''V¨n häc gióp con ngêi hiĨu ®ỵc b¶n th©n m×nh, n©ng cao niỊm tin vµo b¶n th©n m×nh vµ lµm n¶y në con ngêi kh¸t väng híng tíi ch©n lý".V¨n häc "Ch¾p ®«i c¸nh" ®Ĩ c¸c em học sinh ®Õn víi những thêi ®¹i v¨n minh, víi những nỊn v¨n ho¸ khác nhau, x©y dùng trong c¸c em niỊm tin vµo cc sèng, vào con ngêi, trang bÞ cho c¸c em vèn kiến thức của cuộc sèng, híng c¸c em tíi ®Ønh cao cđa Ch©n, ThiƯn, Mó. II. Lý do chọn đề tài: 1 Tự bản thân tôi thấy rằng, ngêi gi¸o viªn d¹y Ngữ v¨n lµ ph¶i lµm cho häc sinh hiĨu ®ỵc c¸i hay c¸i ®Đp của v¨n häc, kÝch thÝch sù høng thó häc tËp đối với việc häc v¨n cho häc sinh. Mét giê d¹y Ngữ v¨n lµ ph¶i t¹o ra ®ỵc nh÷ng rung ®éng thÈm mü, phải s©u s¾c khiÕn ngêi ta say mª. Song, nhiƯm vơ kh«ng kÐm phÇn quan träng cđa gi¸o viªn d¹y Ngữ v¨n ë trêng THCS lµ rÌn lun kü n¨ng v¨n häc cho häc sinh. Thùc ra kh«ng ph¶i tõ khi ®Õn trêng c¸c em míi cã c¶m xóc thÈm mü, míi cã n¨ng lùc c¶m thơ c¸i ®Đp. Ngay tõ th mới lọt lòng, được nằm trong vòng tay yêu thương và được nghe những lêi ru cđa bµ, cđa mĐ, lín lªn được nghe những câu h¸t, những bài thơ ng©m Chính từ c¸c nghƯ tht Êy c¸c em ®· tiÕp xóc víi v¨n ch¬ng một cách rất tự nhiên và hồn nhiên trong sáng. Và cũng chính v× thÕ, khi ®Õn trêng th«ng qua häc t¸c phÈm v¨n ch- ¬ng nh÷ng c¶m xóc thÈm mü cđa c¸c em ph¶i ®ỵc n n¾n, sưa ch÷a vµ båi dìng, n©ng lªn thµnh n¨ng lùc c¶m thơ thÈm mü ®óng ®¾n. Nói tới điỊu ®ã tôi mn kh¼ng ®Þnh r»ng båi dìng häc sinh THCS kh«ng nh÷ng lµ viƯc lµm ®óng ®¾n mµ cßn lµ c«ng viƯc cã tÇm quan träng trong nhµ trêng phỉ th«ng nói chung và trường THCS nói riêng. Nã gãp phÇn ph¸t hiƯn båi dìng ®Ĩ tiÕn tíi ®µo t¹o mét phÈm chÊt, mét lùc lỵng lao ®éng ®Ỉc biƯt cđa x· héi, lao ®éng s¸ng t¹o nghƯ tht. Nã kÝch thÝch cỉ vò m¹nh mÏ ý thøc tù gi¸c, lßng say mª vµ ý chÝ v¬n lªn trong häc tËp, trong tu dìng đạo đức cđa häc sinh nãi chung. Đây cßn lµ mét 2 viƯc lµm thiÕt thùc gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiƯp vơ đối với người gi¸o viªn . VËy vấn đề đặt ra ở đây là lµm thÕ nµo ®Ĩ c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái ®¹t đỵc kÕt qu¶ cao ? §©y lµ mét c«ng viƯc khã kh¨n ®èi víi gi¸o viªn d¹y Ngữ v¨n ë trêng THCS .Thùc tÕ ở đơn vò nhiều năm học đã qua cho thÊy, nh÷ng gi¸o viªn ®ỵc ph©n c«ng phơ tr¸ch båi dìng häc sinh giái,ngoài sự tự hào và hãnh diện ra, thì tôi thấy họ cũng thùc sù hÕt søc lo l¾ng, tr¨n trë bëi hä ®· bá ra nhiỊu c«ng søc, tìm tòi và sáng tạo để dồi dưỡng học sinh sao cho hiệu quả nhất. Nhưng kết quả thự tế häc sinh mang lại qua các kì thi hiƯu qu¶ cha cao, chÊt lỵng ®éi tun học sinh Giỏi vẫn thÊp. Lµ mét gi¸o viªn ®· nhiỊu n¨m tham gia c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái của trường, t«i ®· n¾m b¾t ®ỵc t×nh h×nh nµy, t«i nhËn thÊy cÇn quan t©m, nghiên cứu tìm ra những phương pháp phù hợp víi c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái. V× vËy, t«i ®· chän ®Ị tµi ®Ĩ nghiªn cøu, ®Ĩ cã nh÷ng suy nghÜ s©u s¾c h¬n vỊ n¨ng lùc c¶m thơ Văn học cđa häc sinh . Điều đặc biệt may mắn cho tôi khiÕn t«i chän ®Ị tµi nµy lµ đã sáu n¨m liªn tiếp, từ năm 2006 đến nay t«i ®ỵc giao nhiƯm vơ båi dìng häc sinh giái môn Ngữ văn khèi 9. MỈc dï kÕt qu¶ đạt được còn khiêm tốn, song tôi nhận thấy ®ã còng lµ mét thµnh c«ng bíc ®Çu cđa t«i trong viƯc ¸p dơng nh÷ng ph¬ng ph¸p, biƯn ph¸p, h×nh thøc båi dìng häc sinh giái. Cũng từ những kinh nghiệm tôi đã 3 rút ra được từ trong thực tiễn đó, t«i m¹nh d¹n ®a ra ®Ĩ đồng chí, ®ång nghiƯp tham kh¶o. Hi väng r»ng, từ nh÷ng kinh nghiƯm nhá nµy, phÇn nµo gióp các đồng chí, ®ång nghiƯp có thêm sự lựa chọn về mặt phương pháp trong công tác bồi dưỡng học sinh Giỏi môn Ngữ văn ở trường THCS. III. Mơc ®Ých nghiªn cøu: Trong những nhiệm vụ công tác ở trường phổ thông tôi nhận thấy c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái lµ mét công việc cần thiết, đầy ý nghóa, song không kém phần khó khăn và phức tạp. Chính v× vËy, t«i nghiªn cøu ®Ị tµi nµy víi mơc ®Ých t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p, phương pháp mới và những h×nh thøc båi dìng hiệu quả, nh»m đưa chất lượng học sinh Giỏi môn Ngữ văn ®¹t kết qu¶ ngày một cao hơn. §ång thêi qua đề tài này nhằm n©ng cao chÊt lỵng gi¶ng d¹y, bồi dưỡng tr×nh ®é chuyªn m«n nghiƯp vơ cho gi¸o viªn bộ môn. Thiết nghó, nếu làm tèt c«ng t¸c nµy, sÏ kÝch thÝch m¹nh mÏ ý thøc tù gi¸c, lßng say mª vµ ý chÝ v¬n lªn trong häc tËp, tu dìng cđa häc sinh THCS nãi chung. Và đặc biệt đối với bộ môn Ngữ văn nói riêng. IV. Những nhiƯm vơ cần thực hiện khi nghiªn cøu đề tài : * §Ị tµi nµy cã những nhiƯm vơ quan trọng sau đây: + Nhiệm vụ thứ nhất: T×m hiĨu ý nghÜa, tÇm quan träng vµ nh÷ng nguyªn t¾c cđa viƯc båi dìng häc sinh giái trong trường THCS. 4 + Nhiệm vụ thứ hai: T×nh h×nh båi dìng häc sinh giái ë trêng THCS . + Nhiệm vụ thứ ba: Mét sè biƯn ph¸p vµ h×nh thøc tỉ chøc . B. Ph¹m vi triển khai thực hiện đề tài : * Trong mỗi năm học, công tác båi dìng häc sinh giái lµ mét viƯc lµm cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c khèi líp trong trêng THCS , ë ®©y,trong đề tài này t«i chØ nghiªn cøu trong một ph¹m vi hĐp nhất đònh. §ã lµ nêu ý kiến, bµn vỊ mét sè biƯn ph¸p, phương pháp, h×nh thøc båi dìng häc sinh giái, cơ thĨ lµ båi dìng häc sinh giái bộ môn Ngữ văn đối với học sinh khèi 9 ë trêng THCS . * Tơi cũng xin nói rõ thêm, đèi tỵng nghiên cứu, båi dìng ë ®©y kh«ng ph¶i lµ häc sinh líp chuyªn, trêng chuyªn mµ lµ häc sinh ë c¸c trêng ®¹i trµ . * Các ph¬ng ph¸p nghiªn cøu đề tài: p dụng ph¬ng ph¸p chđ u là: kh¶o s¸t đối tượng, n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tiƠn vµ rót ra kinh nghiƯm thùc tiƠn gi¶ng d¹y hµng n¨m ®Ĩ t×m ra gi¶i ph¸p chung, tiêu biểu và hiệu quả. C. Mơ tả sáng kiến: I. ý nghÜa, tÇm quan träng cđa viƯc båi d ìng häc sinh giái . Nh tôi ®· trình bày ë phần trªn, tríc khi cắp sách ®Õn trêng, c¸c em học sinh đã ®ỵc tiÕp xóc víi v¨n ch¬ng qua lêi ru,câu hò, điệu lý cđa mĐ, cđa bµ và qua ®µi, báo, qua trun tranh, qua trun h×nh, s©n khÊu Vµ sù xt hiƯn 5 nh÷ng em cã n¨ng khiÕu v¨n ch¬ng tõ tríc ti tíi trêng còng kh«ng ph¶i lµ trường hợp c¸ biƯt. C¸c em tíi trêng thËt sù ®ỵc ®èi diƯn, tiếp xúc trực tiếp víi t¸c phÈm v¨n ch¬ng, ®èi diƯn víi nhµ v¨n qua h×nh tỵng nghƯ tht mét c¸ch cã híng dÉn. Häc sinh THCS l¹i đang ë ®é ti giµu c¶m xóc vµ trÝ tëng tỵng, sù c¶m thơ tiÕp nhËn nghƯ tht ®ang chun tõ c¶m tÝnh ®Õn lý tÝnh. §©y lµ giai ®o¹n n¨ng khiÕu nghƯ tht nãi chung, n¨ng khiÕu v¨n ch¬ng nãi riªng cã c¬ héi béc lé vµ ph¸t triĨn ®Çy ®đ vµ râ rƯt h¬n cả. Khi được trực tiếp tiếp xúc víi t¸c phÈm v¨n ch¬ng c¸c em tù ®Ỉt m×nh trong c¶nh ngé, t©m tr¹ng cđa nh©n vËt, cïng vui bn, síng khỉ víi c¸c nh©n vËt ThÕ giíi h×nh tỵng, tiÕng lßng cđa nghƯ sÜ qua ®ã nh kh¬i dËy, khÝch lƯ c¸c em tõ n¨ng khiÕu v¨n ch¬ng ®Õn n¨ng khiÕu s¸ng t¹o nãi chung .V× vËy, båi dìng häc sinh giái lµ viƯc lµm ®óng ®¾n, cÇn thiÕt cã tÇm quan träng trong c¸c nhµ trêng THCS. Chính vì vậy mà c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái ë trêng THCS cã vai trò quan trọng và ý nghÜa thËt to lín. Nã gãp phÇn ®µo t¹o mét lùc lỵng lao ®éng ®Ỉc biƯt cđa x· héi, lao ®éng trong nghệ thuật và lao động s¸ng t¹o nghƯ tht. Từ đó ph¸t hiƯn ra nh÷ng tµi n¨ng, nh©n tµi về nghệ thuật cho ®Êt níc. Ph¸t hiƯn vµ båi dìng kÞp thêi n¨ng lùc c¶m thơ v¨n ch¬ng lµ thĨ hiƯn s©u s¾c tinh thÇn nh©n v¨n cao ®Đp cđa chÕ ®é ta, cđa c¸c nhµ gi¸o. Cũng chính v× vËy nã kÝch thÝch cỉ vò ý thøc, tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp cđa häc sinh. Kh¸c víi m«n häc kh¸c, trong d¹y häc t¸c phÈm v¨n ch¬ng, nh÷ng häc sinh cã n¨ng khiÕu thËt sù, nhiỊu khi cã nh÷ng ph¸t hiƯn vỊ t¸c phÈm mµ gi¸o viªn chúng ta phải thừa nhận 6 đó là tính sáng tạo. V× vËy c«ng t¸c bồi dưỡng học sinh giỏi cßn lµ viƯc lµm thiÕt thùc gãp phÇn n©ng cao ý thøc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é nghiƯp vơ cho gi¸o viªn. II. T×nh h×nh båi d ìng häc sinh giái ë ®Þa ph ¬ng. Mục tiêu thiết thực của viƯc båi dìng häc sinh giái nh»m ph¸t hiƯn tµi n¨ng, n©ng cao n¨ng lùc c¶m thơ v¨n ch¬ng cho häc sinh. V× vËy ®©y lµ c«ng viƯc diƠn ra thêng xuyªn hµng n¨m, lµ mét c«ng t¸c träng t©m ë c¸c trêng phổ thông. Trong những năm học gần đây, Së Gi¸o dơc và еo t¹o Cà Mau và Phßng Gi¸o dơc hun Thới Bình luôn tỉ chøc kú thi Văn hay chữ tốt và tuyển chän häc sinh giái ®èi víi mçi khèi cÊp häc. CÊp tiĨu häc thi chän häc sinh giái líp 5, cÊp PTTH thi chän häc sinh giái líp 12, cßn ®èi víi cÊp THCS thi chän häc sinh giái khèi 9. Mặc dù chØ tỉ chøc thi học sinh giỏi ®èi víi c¸c khèi líp ci cÊp nhng ë c¸c trêng trªn ®Þa bµn hun vÉn chó träng tíi viƯc båi dìng häc sinh giái cho tÊt c¶ c¸c khèi líp theo h×nh thøc kế thừa và tạo nguồn liên tục. Song mét khã kh¨n lín ®èi víi c¸c trêng lµ tÊt c¶ nh÷ng häc sinh cã n¨ng khiÕu ®Ịu thÝch thi m«n tù nhiªn như Toán, Lí, Hóa, Sinh, đặc biệt là môn Giải Toán trên máy tính Casio. Sè cßn l¹i phÇn nhiỊu lµ häc sinh kh¸ và Trung bình. V× vËy viƯc tuyển chän häc sinh cã n¨ng khiÕu ®Ĩ båi dìng môn Ngữ văn là rÊt khã khăn, sè lỵng häc sinh th× Ýt mµ c¸c m«n thi, nội dung ôn tập l¹i nhiỊu. MỈt kh¸c, do nhËn thøc cđa mét sè phơ huynh l¹i kh«ng mn cho con em m×nh tham 7 gia ®éi tun Học sinh Giỏi V¨n, cho nªn thêng th× nh÷ng häc sinh cã n¨ng khiÕu c¶ vỊ tù nhiªn vµ x· héi th× c¸c em l¹i kh«ng yªu thÝch vµ ham mª häc Ngữ v¨n. Vµ ngỵc l¹i, l¹i cã nh÷ng häc sinh rÊt thÝch häc Ngữ v¨n nhng l¹i kh«ng cã n¨ng khiÕu g× về văn chương hoặc khả năng cảm thụ vỊ v¨n ch¬ng rất hạn chế. §ây là nguyên nhân cã ¶nh hëng rất nhiều ®Õn chÊt lỵng cđa ®éi tun Học sinh Giỏi Văn. Và còn một khã kh¨n n÷a cđa gi¸o viªn båi dìng häc sinh giái ®ã lµ vÊn ®Ị thiếu tµi liƯu, nhÊt lµ về ph¬ng ph¸p và h×nh thøc båi dìng học sinh giỏi. Bởi vì kinh nghiƯm về bồi dưỡng học sinh giỏi của bản thân còn hạn chế, mµ nh÷ng bµi viÕt, nh÷ng chuyªn ®Ị vỊ vÊn ®Ị nµy cßn qúa Ýt. ChÝnh tõ nh÷ng lý do nêu trên mµ c¸c gi¸o viªn rÊt lo l¾ng khi ®ỵc ph©n c«ng båi dìng, ®Ỉc biƯt cã nh÷ng ®ång chÝ đã t×m lý do ®Ĩ tõ chèi båi dìng ®éi tun học sinh giỏi môn Ngữ văn. §©y lµ mét t×nh h×nh thùc thÕ mµ t«i n¾m b¾t ®ỵc th«ng qua trao ®ỉi, gỈp gì trùc tiÕp víi mét sè gi¸o viªn båi dìng ®éi tun học sinh giỏi môn Ngữ văn ë chính đơn vò đang công tác. Từ việc tìm hiểu thực tế nêu trên ®· gióp t«i có nhËn thøc s©u s¾c h¬n vỊ c«ng t¸c bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn 9. III- Mét sè h×nh thøc båi d ìng häc sinh giái líp 9 1- Nh÷ng yªu cÇu trong công tác båi d ìng học sinh giỏi . - Công tác båi dìng häc sinh giái ph¶i g¾n liỊn víi gi¸o dơc t tëng và ®¹o 8 ®øc, giúp c¸c em võa ®ỵc båi dìng vµ ph¸t huy n¨ng khiÕu võa ®ỵc cã ý thøc häc tËp vµ häc tËp nghiªm tóc, hiệu quả c¸c m«n häc kh¸c. - Cần tr¸nh c¸c khuynh híng bồi dưỡng nửa vời, dạy học một cách nhồi nhét để chạy theo thành tích, bồi dưỡng theo ” thời vụ”. - Ph¶i vận động, ®éng viªn ®ỵc sù quan t©m cđa tËp thĨ häc sinh, nhÊt lµ gióp ®ì ,®éng viªn cđa gia ®×nh vµ c¸c ®oµn thĨ ®Þa ph¬ng ®èi víi viƯc båi dìng häc sinh n¨ng khiÕu. §ång thêi b¶n th©n häc sinh cã n¨ng khiÕu, ph¶i ph¸t huy ®ỵc vai trß tÝch cùc ®èi víi viƯc häc tËp cđa tËp thĨ. 2- Những biƯn ph¸p vµ h×nh thøc båi d ìng học sinh giỏi cụ thể . Nh ®· trình bày ë trªn, vấn đề khã kh¨n lín nhÊt cđa c¸c gi¸o viªn d¹y båi dìng häc sinh giái lµ nguồn tµi liƯu, s¸ch tham kh¶o cßn nghÌo nµn, v× vËy mµ c¸c gi¸o viªn ph¶i tự tìm tòi và s¸ng t¹o ra nh÷ng biện pháp, ph¬ng ph¸p cho phï hỵp víi tõng bé m«n. Qua nghiªn cøu, t×m tßi s¸ng t¹o, kÕt hỵp víi mét sè anh chÞ em ®ång nghiƯp t«i m¹nh d¹n ®a ra nh÷ng h×nh thøc båi dìng sau đây: 2.1- Tỉ chøc kiĨm tra n¨ng lùc, n¨ng khiÕu cđa häc sinh: §©y chính lµ c«ng viƯc trước tiªn cđa ngêi gi¸o viªn d¹y båi dìng học sinh giỏi. Người gi¸o viªn cần n¾m ®ỵc n¨ng lùc cđa tõng häc sinh trong ®éi tun, như n¨ng lùc diƠn ®¹t, n¨ng lùc c¶m nhËn, n¨ng lùc s¸ng t¹o C«ng viƯc nµy ®ỵc tiÕn hµnh b»ng c¸ch gi¸o viªn tỉ chøc cho häc sinh lµm chung một bµi kiĨm tra t¹i líp. Sau khi ®· cã bµi gi¸o viªn chÊm ch÷a bµi cho häc sinh lÊy kÕt qu¶, ph©n 9 lo¹i chÊt lỵng häc sinh ®Ĩ cã kÕ ho¹ch båi dìng cụ thể. 2.2- KiĨm tra kh¶ n¨ng n¾m kiÕn thøc c¬ b¶n, khả năng cảm nhận cđa häc sinh. Đây là việc làm cần thiết bëi vì yªu cÇu ®èi víi häc sinh giái lµ ph¶i n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, c¸i thường được gäi lµ phÇn ''NỊn”, råi míi kh¬i gỵi vµ nu«i dìng, ph¸t triĨn c¶m xóc, lßng yªu mÕn v¨n ch¬ng vµ nhu cÇu s¸ng t¹o nghƯ tht cho c¸c em. §©y lµ biƯn ph¸p cã tÝnh ph¬ng ph¸p, thËm chÝ gÇn nh mét nguyªn t¾c trong d¹y häc Ngữ v¨n cho häc sinh giái. 2.3 - Cung cÊp và giúp học sinh nắm vững nh÷ng kiÕn thøc vỊ Lý ln v¨n häc. Trải qua những n¨m trực tiếp gi¶ng d¹y bộ môn Ngữ văn, t«i nhËn thÊy, ë líp 8 häc sinh cha ®ỵc häc và làm quen với nh÷ng kiÕn vỊ thøc lý ln v¨n häc, c¸c em hiĨu nh÷ng kh¸i niƯm vỊ lý ln v¨n häc cßn mơ hồ, cơ thĨ lµ nh÷ng kiÕn thøc vỊ t¸c phÈm v¨n häc, ®Ỉc trng c¬ b¶n cđa v¨n häc là gì? Rồi nh©n vËt, cèt trun V× vËy người gi¸o viªn cÇn phải cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc lÝ ln nµy cho häc sinh, gióp häc sinh hiĨu râ h¬n, nắm chắc hơn ®Ĩ tõ ®ã häc sinh biÕt vËn dơng vào quá trình ph©n tÝch, c¶m thơ t¸c phÈm v¨n ch¬ng. 2.4 - H íng dÉn häc sinh nắm bắt và thực hành những ph ¬ng ph¸p, kü n¨ng lµm bµi. 10 [...]... như sau: 15 - Năm học 2006-2007 - Sè häc sinh tham gia dù thi lµ: 01 em - Sè häc sinh ®¹t gi¶i: 02 giải (Nguyễn Ái Linh (Văn hay chữ tốt và giải HSG Ngữ văn) - Năm học 2007-2008 - Sè häc sinh tham gia dù thi lµ: 02 em - Sè häc sinh ®¹t gi¶i: 03 giải (Nguyễn Phương Nhu, Lê Thị Cẩm Giang, Trương Y Phương ( 02 giải Văn hay chữ tốt và 01 giải HSG Ngữ văn) - Năm học 2008-20 09 - Sè häc sinh tham gia dù thi... phương pháp bồi dưỡng HSG nêu trên đã được tơi áp dụng tích cực trong thời gian sáu năm trực tiếp giảng dạy Ngữ văn khối 9 Trường THCS Tân Lợi, Thới Bình, Cà Mau Đặc biệt đã được áp dụng triệt để trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Ơn luyện Văn hay chữ tốt và bộ mơn Ngữ văn Cũng có thời điểm được áp dung thí điểm cho học sinh giỏi khối 8 Kết quả mang lại là khả quan cho việc tạo nguồn học sinh giỏi * Kết... thi lµ: 03 em - Sè häc sinh ®¹t gi¶i: 04 giải (Nguyễn Phương Nhu, Lê Thị Cẩm Giang, ( 02 giải Văn hay chữ tốt và 02 giải HSG Ngữ văn) - Năm học 20 09- 2010 - Sè häc sinh tham gia dù thi lµ: 02 em - Sè häc sinh ®¹t gi¶i: 04 giải (Nguyễn Hồng Muội, Lê Hồng Nguyện ( 02 giải Văn hay chữ tốt và 02 giải HSG Ngữ văn) - Năm học 2010-2011 - Sè häc sinh tham gia dù thi lµ: 03 em - Sè häc sinh ®¹t gi¶i: 05 giải... tõ năm đến bảy bi häc (khoảng một tuần) ®Ĩ rÌn luyện kü n¨ng lËp dµn ý, dùng ®o¹n văn và liªn kÕt ®o¹n văn, 2.5 - X©y dùng một hƯ thèng c©u hái và bµi tËp hợp lí ®Ĩ rÌn lun kü n¨ng cho học sinh Như chúng ta đã biết trong công tác dạy học nói chung cũng như trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng, x©y dùng hƯ thèng c©u hái, bµi tËp ®Ĩ rÌn lun kü n¨ng cho häc sinh lµ mét c«ng viƯc cực kì cÇn...Như vậy, sau khi đã cung cÊp và hướng dẫn học sinh nắm bắt nh÷ng kiÕn thøc vỊ lý ln v¨n häc cho häc sinh, gi¸o viªn tiÕn hµnh híng dÉn häc sinh về kü n¨ng ph¬ng ph¸p lµm bµi Gi¸o viªn cÇn híng dÉn một cách cơ thĨ, tõng bíc cho häc sinh, bëi tuy các em lµ häc sinh giái nhng ngay c¶ nh÷ng c¸ch dïng tõ, ®Ỉt c©u, viÕt ®o¹n văn, häc sinh còng cßn mắc phải nhiều lỗi cơ bản V× vËy người gi¸o... Linh, Hồ Thu Thảo, Nguyễn Cẩm Tiên ( 03 giải Văn hay chữ tốt và 02 giải HSG Ngữ văn) - Năm học 2012-2013 - Sè häc sinh tham gia dù thi lµ: 02 em - Sè häc sinh ®¹t gi¶i: 02 giải (Qch Chúc Linh, 16 Dương Như Thoại (02 giải Văn hay chữ tốt) KÕt qu¶ nµy cho thÊy, sè häc sinh ®¹t gi¶i năm sau về cơ bản là cao hơn năm trước và cũng đã duy tr× ®ỵc chÊy lỵng häc sinh giái hµng n¨m §iỊu nµy ®· ph¶n ¸nh ®ỵc t¸c... dìng häc sinh giái nãi trªn của tơi là hiệu quả và thiết thực E Phạm vi ảnh hưởng và kinh nghiệm rút ra từ sáng kiến: Trải qua sáu năm thực hiện-thực hành đề tài tơi nhận thấy hiệu quả của phương pháp bồi dưỡng HSG mơn Ngữ văn này là rõ rệt Đặc biệt là sức lan tỏa, phạm vi ảnh hưởng của đề tài là đáng ghi nhận Các thành viên trong tổ chun mơn có thêm nguồn tài liệu để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. .. ®Ĩ híng dÉn häc sinh ®äc tµi liƯu tham kh¶o, nhÊt lµ ®äc c¸c bµi v¨n ®¹t gi¶i ®Ĩ gióp häc sinh häc tËp thªm ë v¨n ngêi hc cã thĨ tham kh¶o nh÷ng bµi lµm tèt cđa häc sinh ë ngay trong ®éi tun học sinh giỏi của trường 14 Víi nh÷ng h×nh thøc nµy ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu nhiỊu tµi liƯu, n¨ng su tÇm míi cã thĨ cung cÊp ®ỵc nhiỊu tµi liƯu cho häc sinh §ång thêi còng yªu cÇu häc sinh ph¶i cã sỉ tÝch... giảng dạy Ngữ văn nói chung và bồi dưỡng HSG nói riêng Cũng từ đó phong trào đổi mới cơng tác dạy học diễn ra thường xun, hiệu quả hơn Giáo viên tích cực ơn tập HSG để tạo nguồn HSG cho trường, như cơ Nguyễn Qun đã có 03 HSG trong hai năm học liền, cơ Lệ Khoa có 01 HSG về Văn hay chữ tốt và thầy Hồng Lĩnh có 01 HSG năm 2012-2013 Với kết quả đạt được và phạm vi ảnh hưởng như vậy, tơi thấy đây là một cách... dạy Ngữ văn nói riêng : - Giáo viên kh«ng ®ỵc Ðp bc häc sinh, ph¶i ®Ĩ häc sinh tù chän m«n häc mµ m×nh yªu thÝch vµ cã n¨ng khiÕu vỊ m«n ®ã - Nh÷ng gi¸o viªn ®ỵc ph©n c«ng gi¶ng d¹y båi dìng ph¶i cã kÕ ho¹ch , ch¬ng tr×nh cơ thĨ, tr¸nh d¹y qua loa, thực hiện phương pháp dạy truyền thống chay, thÝch g× thì d¹y đó - Ph¶i thËt sù nhiƯt t×nh say mª bộ mơn, cơng việc bồi dưỡng HSG, tËn tơy víi häc sinh . c«ng t¸c bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn 9. III- Mét sè h×nh thøc båi d ìng häc sinh giái líp 9 1- Nh÷ng yªu cÇu trong công tác båi d ìng học sinh giỏi . - Công tác båi dìng häc sinh giái. ®éi tun học sinh giỏi môn Ngữ văn. §©y lµ mét t×nh h×nh thùc thÕ mµ t«i n¾m b¾t ®ỵc th«ng qua trao ®ỉi, gỈp gì trùc tiÕp víi mét sè gi¸o viªn båi dìng ®éi tun học sinh giỏi môn Ngữ văn ë chính. có của học sinh . 2.6- Kết hợp phõn mụn T ập làm văn với việc bồi d ỡng, nõng cao kiến thức tiếng Việt cho hc sinh . Thông thờng một đề thi học sinh giỏi văn có hai phần : Phần văn học và
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9, Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9,

Từ khóa liên quan