0

Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục_SKKN quản lí tiểu học

21 3,748 28
  • Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục_SKKN quản lí tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:11

Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THANH B  ĐỀ TÀI " TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC" Lĩnh vực : Quản lý Họ và tên : Bạch Thị Hoàn Chức vụ: Phó hiệu trưởng B¹ch ThÞ Hoµn Phã hiÖu tr– ëng trêng TiÓu häc Lª Thanh B. 1 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc Nm hc: 2011- 2012 PHN TH NHT LI M U 1. Lí DO CHN TI . Nhng nm qua, nht l t khi t nc i mi, chỳng ta ó xõy dng c i ng nh giỏo ụng o, cú phm cht o c v ý thc chớnh tr tt, cú trỡnh chuyờn mụn nghip v. i ng ny ó: "ỏp ng quan trng yờu cu nõng cao dõn chớ o to nhõn lc, bi dng nhõn ti gúp phn vo thng li s nghip cỏch mng ca t nc". Tuy nhiờn trc nhng yờu cu mi ca s phỏt trin giỏo dc, i ng giỏo viờn cũn cú nhng hn ch bt cp nht nh v trỡnh chuyờn mụn nghip v. c bit l hiu qu gi lờn lp cha ỏp ng c so vi yờu cu v i mi giỏo dc. õy l ni lo, ni trn tr ca nhng ngi lm cụng tỏc giỏo dc. Tỡm hiu nguyờn nhõn ca tn ti trờn, khụng th khụng núi n cụng tỏc kim tra ni b trng hc cha c thc hin tt. Nhiu cỏn b qun lý cha nhn thc y , ỳng n v trớ chc nng ca cụng tỏc ny, kim tra thiu khoa hc, kim tra bỡnh bu xp loi tin ti kim im. Do vy, ngi qun lý cha thu c nhng thụng tin chớnh xỏc t ú cha cú quyt nh x lý ỳng n, dn n cha iu chnh kp thi nhng thiu sút lch lc trong ni b trng hc cng nh cha phỏt huy ht c th mnh ca giỏo viờn v nh trng. Chỳng ta phi to ra c mng li kim tra cht ch hot ng dy v hc a nh trng vo k cng n np thc hin tt nhim v nm hc ra. Thc t cho thy: Bt k mt nh trng no t c mc tiờu giỏo dc cng phi thc hin nhiu hot ng khỏc nhau. Trong cỏc hot ng ú thỡ cụng tỏc kim tra ỏnh giỏ cú v trớ rt quan trng cú tớnh cht quyt nh trong cụng tỏc qun lý nh trng. Vỡ thụng qua cụng tỏc kim tra giỳp ngi qun lý nm bt c nhanh nht thc trng ca cỏc ni dung cụng vic, thc trng trỡnh chuyờn mụn ca i ng, ca c s vt cht, v tình hình hoạt động toàn diện của nh trng, t ú m cú k hoch di hn, hoc ngn hn khc phc tn ti, iu chnh v phỏt trin nh trng theo ỳng hng phù hợp với yêu cầu thực tế trong từng năm học, trong từng giai đoạn của ngành và của xã hội . Trong cụng tỏc kim tra ni b thỡ Kim tra - ỏmh giỏ l chc nng th 4 trong chu trỡnh qun lý trng hc. Vai trũ quan trng ca vic kim tra l ch nú va l tin a ra cỏc quyt nh ca ngi qun lý, va l iu kin thc hin cỏc quyt nh ú. Kim tra - ỏnh giỏ l hot ng luụn i song song vi nhau, qun lý m ch kim tra khụng ỏnh giỏ thỡ ú l ngi qun lý "buụng xuụi" qun lý mt chiu. Ngc li ỏnh giỏ m khụng kim tra thỡ ỏnh giỏ khụng cú c s, khụng cú thc tin. Chớnh vỡ vy, ng chớ Phm Vn ng ó núi: " Lónh o m khụng kim tra thỡ coi nh khụng lónh o" Bạch Thị Hoàn Phó hiệu tr ởng trờng Tiểu học Lê Thanh B. 2 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc Vn kim tra khụng phi xem xột, soi múi, tỡm ra nhng khuyt im ca cp di, m kim tra cỏc hot ng s phm ca nh trng l xỏc nh kt qu giỏo dc cú phự hp vi mc tiờu, ni dung, quy ch ra hay khụng Cn c vo kt qu kim tra ngi qun lý ỏnh giỏ c hiu qu ca ton b hot ng dy v hc trong ni b nh trng. Xỏc nh nhng lch lc s h ó phm phi trong quỏ trỡnh kim tra tỡm mi bin phỏp a nh trng tip cn v t ti mc tiờu giỏo dc. Ni dung ca cụng tỏc kim tra ni b trng hc bao gm Kim tra ton din hay kim tra chuyờn trong ú khụng th khụng k n vic kim tra - ỏnh giỏ quỏ trỡnh dy hc nh l mt mt quan trng nht. Bi l trong nh trng hot ng dy hc l hot ng ch yu, hot ng trung tõm. Thc cht ca qun lý nh trng l qun lý quỏ trỡnh dy hc vi n v c bn l "gi lờn lp". Gi lờn lp l cỏi "lừi" ca quỏ trỡnh dy hc. Cht lng nh trng ph thuc vo cht lng gi lờn lp. S khụng th t c cht lng giỏo dc cao nu nhng gi lờn lp khụng t kt qu tt. Cng khụng th cú cht lng giỏo dc ton din nu gi lờn lp b ct xộn hoc thc hin qua loa. Kim tra gi lờn lp ca giỏo viờn s giỳp cho ngi qun lý cú nhng thụng tin v nng lc ca giỏo viờn - nhng ngi giỳp hc sinh tỡm tũi lnh hi tri thc rốn luyn k nng, cng c v vn dng kin thc. Nhng ngi to ra sn phm ca giỏo dc - nhng sn phm khụng cho phộp cú mt sai sút dự l tht nh. Dy hc va l khoa hc va l ngh thut khụng phi ai tin hnh bi dy cng t kt qu nh nhau (cha k n nhng gi dy khụng thu c kt qu). Vỡ vy, m bo v nõng cao cht lng nh trng, ngi qun lý phi tỡm mi cỏch tỏc ng vo ngi thy, chun b kh nng cho h (bi dng nng lc chuyờn mụn qua o to, t o to) v kim soỏt lao ng ca h. Kim tra gi lờn lp s giỳp cho ngi qun lý xỏc nh c thc trng ging dy ca nh trng, xỏc nh c im mnh, im yu ca giỏo viờn cú k hoch b trớ, s dng hp lý, ng viờn kp thi t ú cú bin phỏp khc phc. Nh vy, kim tra - ỏnh giỏ gi lờn lp va l ụn c cng l ngi qun lý nm c thụng tin ngc t ú thc hin mc tiờu ca cụng tỏc giỏo dc. Qua thc t, ging dy v qun lý trng Tiu hc Lờ Thanh B bn thõn tụi thy rng: Qua kim tra ca ban giỏm hiu nh trng ý thc trỏch nhim, ý thc ngh nghip ca giỏo viờn c nõng lờn. Ngi qun lý nu cú ngh thut kim tra - ỏnh giỏ, s thu c sn phm tt ca ngi giỏo viờn v giỏo viờn s to c thúi quen ỏnh giỏ ỳng mỡnh. Túm li: Kim tra l mt hot ng tt yu rt quan trng ca ngi qun lý. ú l mt chc nng qun lý l mt khõu then cht - mt mt xớch trong gung mỏy hot ng ca nh trng. Kim tra ton din trong ú cú kim tra - ỏnh giỏ gi lờn lp ca giỏo viờn. Tin trỡnh hot ng ny c t chc mt cỏch khoa hc, trit s nõng cht lng giỏo dc trong nh trng. õy l mong mun ca mi ngi lm cụng tỏc giỏo dc, mi cp qun lý giỏo dc ca ton xó hi v l nhim v trung tõm ca quỏ trỡnh dy hc trong nh trng mi thi i lch s. Bạch Thị Hoàn Phó hiệu tr ởng trờng Tiểu học Lê Thanh B. 3 Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục Từ thực tế, bản thân là một cán bộ quản lý giáo dục được trang bị những kiến thức về lý luận quản lý, đặc biệt là lý luận về công tác kiểm tra nội bộ trường học. Đây là điều tôi rất tâm đắc yêu thích, chính vì lẽ đó tôi đã chọn đề tài: “Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng Giáo dục”. B¹ch ThÞ Hoµn Phã hiÖu tr– ëng trêng TiÓu häc Lª Thanh B. 4 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc 2. MC CH V NHIM V NGHIấN CU: - ti ny c nghiờn cu vi mc ớch nm vng nhng c s lý lun v kim tra ni b trng hc cụng vic ca ngi qun lý. - Kim tra cn cú k hoch cho c nm, cho tng k, tng mt cụng tỏc, kim tra thỳc y s phỏt trin ca cỏc mt cụng tỏc, thỳc y s phỏt trin ca nh trng . - Kim tra ỏnh giỏ, nờn ch nhm vo cụng vic ch khụng nhm vo con ngi . 3. I TNG V PHM VI NGHIấN CU: 1. i tng nghiờn cu: Kim tra ni b trng Tiu hc Lờ Thanh B - M c - Thnh ph H Ni 2. Phm vi nghiờn cu: - Trong quỏ trỡnh c giao nhim v qun lý dy v hc t nm 1998 ti nay. 4. PHNG PHP NGHIấN CU: 1- Phong phỏp nghiờn cu lý lun. 2- Phng phỏp quan sỏt. 3- Phng phỏp tng hp. 4- Phng phỏp iu tra nghiờn cu. 5- Phng phỏp phõn tớch v tng hp 5. C S Lí LUN V THC TIN GII QUYT TI. *- C s lớ lun : Kim tra l bin phỏp ca qun lý, chc nng ca qun lý. Kim tra phng thc thu nhn thụng tin. ú l mt h thng quan sỏt v so sỏnh xem lao ng s phm thc t cú phự hp vi k hoch, tiờu chun quy tc ó d kin trc hay khụng. Vch rừ kt qu tỏc ng ca ch th n khỏch th, vch rừ nhng lch lc phm phi. Kim tra cú tm quan trng i vi hot ng dy v hc cng nh tt c cỏc mt hot ng ca nh trng. Qua kim tra giỏo viờn s cú trỏch nhim hn trong cụng vic c giao. Qua kim tra s ỏnh giỏ ỳng tng giỏo viờn, khen giỏo viờn cú thnh tớch, tỡm hiu nhng nguyờn nhõn ca s tn ti, hng dn mt s bin phỏp giỳp giỏo viờn hon thnh tt cụng vic c giao . Kiểm tra thờng xuyên giúp cán bộ quản lý nắm rõ thế mạnh nào của nhà trờng cần phát huy, những điểm nào cần khắc phục, nhân tố nào cần khai thác , nhân tố nào cần điều chỉnh . * C s thc tin : Qua tỡm hiu kt qu cỏc hot ng ca trng tiu hc Lờ Thanh B trong nhiu nm qua, tụi thy : Trng cú mt s mt mnh : Bạch Thị Hoàn Phó hiệu tr ởng trờng Tiểu học Lê Thanh B. 5 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc + Chi b : nhiu nm t trong sch vng mmh. + Trng cú nhiu nm l trng Tiờn Tin . + Trng cú nhiu thnh tớch xut sc c nhiu cp tng giy khen. Nh : Ph trỏch Sao gii, Giai iu tui hng gii nht cp huyn, gii khuyn khớch cp Thnh ph. + Trng cú nhiu Cỏn b qun lý, giỏo viờn t danh hiu Chin S Thi ua cp c s nhiu nm liờn tc. + T l giỏo viờn t trỡnh trờn chun 100% . + Cụng on vng mnh - Luụn l ch da vng chc nh trng trin khai nhim v nm hc . + Cụng tỏc on - i tiờn tin cp huyn . + Trng cú nn np : Chuyờn mụn v t chc cỏc hot ng giỏo dc đạt hiệu quả cao +Tập thể s phạm đoàn kết thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trờng. Mt s mt cha mnh cn quan tõm : + Trỡnh chuyờn mụn cha thật sự ng u . + C s vt cht phc v i mi phng phỏp ging dy cũn nghốo nn . PHN TH HAI : NI DUNG Chng I TNG QUAN V NHNG VN NGHIấN CU Tng cng Kiểm tra tng bc nõng cao cht lng Dy v Hc : + thc hin tt mc tiờu o to v giỏo dc tiu hc phi m bo cho hc sinh nm vng k nng c, vit, tớnh toỏn, cú hiu bit cn thit v thiờn nhiờn, xó hi, con ngi. + Hot ng dy v hc l nhim v trung tõm ca nh trng. Tr em c tr thnh con ngi nh cú giỏo dc, Trong phm trự giỏo dc thỡ giỏo dc trớ tu l khõu quan trng nht. + Hot ng dy v hc tụ m chc nng xó hi ca nh trng c trng cho nhim v ca nh trng v l hot ng trung tõm, l c s khoa hc ca cỏc hot ng giỏo dc khỏc. Nhim v ca hot ng dy v hc l lm cho hc sinh nm vng tri thc khoa hc mt cỏch c bn, cú nhng k nng, k xo trong hc tp, lao ng, trong cuc sng. Phỏt trin trớ tu hc sinh trong quỏ trỡnh nm tri thc trc ht l phi phỏt trin t duy, c lp sỏng to, hỡnh thnh nng lc nhn thc v hnh ng ca hc sinh. Nhim v ca ngi lm cụng tỏc qun lý trng hc l phi m bo cht lng ni dung giỏo dc ton din ca vic dy v hc. Qun lý vic ci tin phơng phỏp dy hc, phự hp vi c trng b mụn v phự hp vi tõm lý ca tng hc sinh. Qun lý hot ng ca tp th s phm v tp th hc sinh. cú cỏc bin phỏp qun lý phự hp vi iu kin c th ca tng nh trng, ũi hi ngi cỏn b qun lý phi cú hiu bit thc trng ca cht lng giỏo dc, cht lng i ng, thc trng v c s vt cht, tin lc, vt lc. T ú mi cú th cú Bạch Thị Hoàn Phó hiệu tr ởng trờng Tiểu học Lê Thanh B. 6 Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục các biện pháp, kế hoạch phát triển nhà trường sát với điều kiện cụ thể của trường , của địa phương . B¹ch ThÞ Hoµn Phã hiÖu tr– ëng trêng TiÓu häc Lª Thanh B. 7 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc Chng II: NI DUNG KIM TRA 1 . NGHIấN CU THC TRNG. 1.1 Thc trng Nhiu nm qua ti trng Tiu hc Lờ Thanh B cụng tỏc kim tra vn c tin hnh thng xuyờn tt c cỏc hot ng, c bit l hot ng ging dy. T cỏc t chuyờn mụn cho ti nh trng, h s giỏo ỏn t chc cỏc t thm lp d gi. Nhng cú iu vic kim tra ụi khi cha cú k hoch c th, hoc cũn nng nh vic ỏnh giỏ xp loi . 1.2 Thc t ging dy Mc dự vn cũn nhng tn ti trong quỏ trỡnh thc hin kim tra nhng công tỏc thanh kim tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề thng xuyờn ó to cho giỏo viờn cú thúi quen tt trong vic thc hin ngha v lao ng ca mỡnh. Ton b giỏo viờn u cú ý thc chp hnh tt lut lao ng. Thc hin ỳng chng trỡnh, khụng cú hin tng b bi, b tit, vỡ vy mi hc sinh u c hng quyn li hc tp cụng bng, nh ó cht lng hc tp ca hc sinh cú xu hng nm sau luụn cao hn nm trc. Chng III : CC PHNG PHP NGHIấN CU 1. CC BIN PHP KIM TRA 1.1- Kim tra vic thc hin chng trỡnh Nhm giỳp giỏo viờn : Thc hin ỳng, Chng trỡnh ca tng mụn hc, tng khi lp. m bo truyn th , ỳng ni dung kin thc, k nng c bn ca tng mụn hc tng khi lp ca tng dng bi . Cú hỡnh thc t chc dy hc phự hp cho tng mụn hc ca tng khi lp. Giỳp giỏo viờn nm vng chng trỡnh ca tng mụn hc, ca tng khi lp m mỡnh ph trỏch . giỏo viờn thc hin tt chng trỡnh Tụi cựng Ban giỏm hiu ó : - Ph bin u nm nhng bin i hoc nhng vn mi v chng trỡnh . - Giỳp giỏo viờn lp k hoch thc hin chng trỡnh thụng qua t nhúm chuyờn mụn . - Cú k hoch kim tra vic thc hin chng trỡnh cỏc mụn hc: + K hoch ging dy : 1 thỏng 2 ln, trc bui sinh hot chuyờn mụn, Ban giỏm hiu kim tra vic lờn k hoch ging dy ca Khi trng cú ỳng vi k hoch ging dy do B giỏo dc v o to quy nh v ch o ca Phũng Giỏo dc v o To khụng, sau ú mi cho ph bin t . + Chng trỡnh khi, chng trỡnh cỏ nhõn : Tit 1 hoc tit 3 hng ngy, Giỏm hiu trc phi kim tra vic thc hin chng trỡnh, thi khoỏ biu ca giỏo viờn bng hỡnh thc : Quan sỏt bng v hot ng ca Giỏo viờn, hc sinh trờn lp Bạch Thị Hoàn Phó hiệu tr ởng trờng Tiểu học Lê Thanh B. 8 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc + D cỏc bui sinh hot t chuyờn mụn : Cỏc bui sinh hot chuyờn mụn ca cỏc t tụi u n d, cựng xõy dng v gii quyt nhng vn cũn mc trong chuyờn mụn ca Khi . + D gi thm lp : chn giỏo viờn dy gii cỏc cp , kim tra vic trin khai chuyờn , Thanh tra theo nh kỡ v bi dng nõng cao kh nng, ngh thut ging dy cho giỏo viờn di 2 hỡnh thc : Bỏo trc v t xut . 1.2 - Kim tra vic son bi v chun b bi lờn lp ca giỏo viờn nhm giỳp giỏo viờn : - Thng nht cỏch son ca tng mụn hc tng khi lp theo : 5 nhim v ca gi lờn lp. Cỏc dng bi son gi ụn tp, kim tra, thc hnh ( son mi hay b sung ). Yờu cu v giỏo ỏn ca giỏo viờn mi ra trng, ca giỏo viờn gii, ca giỏo viờn cn c gng. Chn cõu hi phỏt vn. Xỏc nh kin thc trng tõm ca bi cn khc sõu. Rốn k nng gỡ? V dựng dy hc phi chun b nhng gỡ? qun lý tt vic son bi v chun b bi lờn lp ca giỏo viờn, tụi ó chn cỏc hỡnh thc kim tra : - Kim tra t xut . - Kim tra trc gi lờn lp . - Kim tra sau d gi. - Kim tra nh k cựng khi trng chuyờn mụn - Kim tra chộo trong bui sinh hot chuyờn mụn - Kim tra vic chun b bi lờn lp - dựng trc quan cho gi dy - Trang thit b cho gi dy - Gi hc ngoi tri ( a im hc, k hoch qun lý hc sinh ) . Mi mt ca quỏ trỡnh dy hc c phn ỏnh trong gi lờn lp. T 1 gi lờn lp chỳng tụi phỏt hin ra nhiu mi liờn h n vn hc tp ca hc sinh. Kinh nghim dy - hc v tỡnh hỡnh qun lý cỏc b phn phc v trong trng . ( Th vin, phũng dựng dy hc ). Qua kim tra gi lờn lp ca giỏo viờn Ban giỏm hiu nm c kh nng t chc iu khin hc sinh hc tp, truyn th kin thc, phng phỏp dy v hc phù hợp vi tng i tng ca lp, vic thc hin i mi phng phỏp dy hc. vic rốn k nng v hng dn hc sinh phng phỏp hc tp tng b mụn, cỏch hc nh, cỏch hc lp ca tng giỏo viờn . Ban giỏm hiu ó vn dng nhiu hỡnh thc d gi khỏc nhau : + D gi cỏc giỏo viờn khỏc nhau kim tra cht lng ging dy, hc tp ca tng giỏo viờn trong lp c th. + D gi cỏc giỏo viờn cựng 1 b mụn cỏc lp khỏc nhau so sỏnh trỡnh ca h, rỳt ra u ,nhc im chớnh ca mi ngi, phỏt hin ra nhng vn cn iu chnh trong phng phỏp dy v hc mụn ú. + D gi theo chuyờn nm chc trỡnh ca mt giỏo viờn hay mt lp hc sinh nhm rỳt kinh nghim v mt ni dung cn tp trung gii quyt. Ban giỏm hiu ó thng nht nhng vic cn lm khi d gi c tin hnh theo mt quy trỡnh : Bạch Thị Hoàn Phó hiệu tr ởng trờng Tiểu học Lê Thanh B. 9 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc Chun b - D gi - phõn tớch trao i - ỏnh giỏ - kin ngh . + Chun b : Lp k hoch d gi, xỏc nh v trớ ca bi hc trong chng trỡnh, mc ớch ca bi ging v d kin hot ng ca thy v trũ. D kin ni dung cn quan sỏt v c nh nhng tiờu chun ỏnh giỏ gi d. + D gi : Quan sỏt din bin thc t ca bi lờn lp, thu thp thụng tin phc v cho mc ớch d gi. Quỏ trỡnh quan sỏt ny thc hin theo tin trỡnh cỏc tỡnh hung dy v hc, theo cỏc tuyn Thy-Trũ -Thit b dy hc v phn ỏnh cỏc s kin chớnh ca quỏ trỡnh lờn lp cựng nhng nhn xột tc thi v cỏc s kin ú. + Phõn tớch - trao i : Ch bin nhng thụng tin cú c t giai on d gi trờn c s trỡnh t duy s phm ca tng thnh viờn trong Ban giỏm hiu. Phõn tớch gi hc khụng n gin l sp xp li cỏc nhn xột vn vt v gi hc m phi khỏi quỏt hoỏ s phm nõng nhng nhn xột ny thnh nhn nh tng quỏt hn v nờu lờn nhng lý l ca nhng nhn nh ú bng cỏch xỏc nh tt c cỏc mi liờn h ca nhng hin tng quan sỏt c vi cỏc cn c khoa hc ca tõm lý hc v giỏo dc hc. Cụng tỏc t chc gi hc xem vic chun b n np lp, khụng khớ s phm, phõn phi thi gian Ni dung ca gi hc: Tớnh khoa hc, tớnh giỏo dc, trng tõm ca bi hc Phng phỏp dy hc : Cú phự hp gia ni dung dy hc v phng phỏp dy hc, vic phỏt huy tớnh tớch cc c lp sỏng to cho hc sinh. + ỏnh giỏ kt qu gi hc ( mc t so vi mc ớch bi ging ) v ch ra c im lao ng ca ngi dy t chc hng dn hot ng hc tp ca hc sinh. Trỡnh kin thc kh nng ging dy, tinh thn trỏch nhim cng nh lao ng hc tp ca hc sinh ( kin thc v k nng, nng lc nhn thc, thỏi hc tp). Trong mi nm giỏo viờn phi kim tra ton din hoc kim tra theo chuyờn ớt nht mt ln. i vi giỏo viờn dy yu kộm hoc giỏo viờn mi ra trng cn kim tra gi lờn lp nhiu hn. Khi kim tra từng ngi Ban giỏm hiu phi núi rừ c mc ớch ca vic d kim tra v ngi c kim tra. ng thi khi kim tra ngi cỏn b qun lý cn cú thỏi ỳng mc. Sau khi kim tra cú nhn xột ỏnh giỏ v giỳp giỏo viờn khc phc nhng tn ti . Kt qu qua kim tra thng xuyờn : + Trng khụng cũn giỏo viờn yu kộm. + Ngoi vic kim tra gi lờn lp kim tra kho sỏt theo nh k cng rt quan trng, ỏnh giỏ cht lng dy ca giỏo viờn qua kt qu hc tp ca hc sinh. Khi kim tra kho sỏt cht lng nờn t chc cho giỏo viờn xếp học sinh theo vần ABC toàn khối, phân công giáo viên trụng chộo khối, chm im ti trng, v chm chộo. Sau khi kim tra cú nhn xột hc sinh cũn yu v b mụn no? Toỏn yu v thc hin phộp tớnh hay c vit s v gii dóy tớnh, tỡm X, giải toán có lời văn. Bạch Thị Hoàn Phó hiệu tr ởng trờng Tiểu học Lê Thanh B. 10 [...]... PHN TH T CC TI LIU THAM KHO KHI THC HIN CC BIN PHP KIM TRA toàn diện và kiểm tra chuyên đề đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lợng dạy và học trong trờng tiểu HC Khi tin hnh thc hin nhim v trờn õy tụi ó tham kho cỏc ti liu\: + iu l trng tiu hc nm 2000 + Điu l trng tiu hc ó sa i nm 2005 + iu l trng tiu hc ó s i nm 2007 + Nghip v cụng tỏc tỏc thanh tra do b giỏo dc ban hnh + Thụng t s 32 /2009/TT-BGDT... kim tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề vi nhiu hỡnh thc kim tra khỏc nhau, phõn cụng cỏc lc lng kim tra t t thc hin nhim v kim tra - Kim tra thng xuyờn s giỳp cỏn b ý thc c hn nhim v v trỏch nhim ca mỡnh o sõu suy ngh v tng cng i mi phng phỏp hc tp , hc sinh s chm ch hc tp v hng hỏi thi ua hon thnh xut sc nhim v hc tp T ú kt quả hc tp s cng cao, nm hc sau cao hn nm hc trc - Phi xõy dng lch kim tra. .. Thị Hoàn Phó hiệu trởng trờng Tiểu học Lê Thanh B 12 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc Kt qu cụng tỏc giỏo dc ngoi gi lờn lp qua kim tra cụng tỏc i, cụng tỏc Ch thp , Th dc - Th thao luụn hon thnh xut sc nhim v c cp trờn khen Bạch Thị Hoàn Phó hiệu trởng trờng Tiểu học Lê Thanh B 13 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc 1.5 - Kim tra v xõy dng c s vt cht - k thut... kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc Ting Vit : Cũn yu v t ng, ng phỏp hay tp lm vn Sau ú Ban giỏm hiu kim tra li xem vic cho im ca giỏo viờn ó chớnh xỏc cha Qua kim tra s ỏnh giỏ ỳng cht lng ca tng lp, cú nhn xột trong hi ng s phm nh trng Do t chc kim tra cht lng thng xuyờn v nghiờm tỳc nờn cht lng dy v hc ngy càng đợc nõng cao - Nõng cao cht lng dy v hc ngoi vic kim tra gi lờn lp, kim tra. .. hc c rt nhiu bin phỏp thanh kim tra ca phũng giỏo dc Mong rng nhng nm tip theo phũng giỏo dc huyn nh tip tc cú nhng hot ng thanh tra u khp, cỏc trng cú iu kin hc tp c cỏc bin phỏp kim tra t cỏc thanh tra viờn mt cỏch chuyờn nghip hn, nhm thỳc y s phỏt trin ca cỏc nh trng Bạch Thị Hoàn Phó hiệu trởng trờng Tiểu học Lê Thanh B 18 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc PHN TH T CC TI... gian, i tng, ni dung , cỏc lc lng tham gia ) Phi s dng c hai hỡnh thc kim tra : Kim tra nh k v kim tra t xut Sau kim tra cú ỏnh giỏ cụng khai v khỏch quan trong Hi ng s phm - Xõy dng k hoch iu chnh cỏc ni dung cụng tỏc phỏt trin nh trng Bạch Thị Hoàn Phó hiệu trởng trờng Tiểu học Lê Thanh B 17 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc PHN TH BA KT LUN V KIN NGH I KT LUN Sau nhiu nm cựng... tin hnh cỏc hot ng giỏo dc m cũn kim tra hot ng t nhúm chuyờn mụn Ban giỏm hiu cú k hoch kim tra v thng nht phng phỏp kim tra Ni dung kim tra gm : 1.3 Kim tra T trng chuyên môn: - Nhn thc v vai trũ ca t chuyờn mụn, ca t trng chuyờn mụn Nhn nh ca t trng v tng t viờn * Kim tra h s chuyờn mụn : Cỏc k hoch nm hc ca t, nhúm, cỏ nhõn Cỏc loi s biờn bn sinh hot Cỏc kt qu iu tra c bn v hc sinh v giỏo viờn Cỏc... tip tc thc hin nn np kim tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề, coi õy l mt trong cỏc bin phỏp quan trng phỏt trin nh trng v y mnh cỏc hot ng giỏo dc ton din ca nh trng Tụi tin rng nu y mnh hot ng kim tra trong trng hc, chc chn cht lng ton din ca nh trng s c nõng lờn Trờng ã có vị thế và uy tín cao trong địa phơng và trong toàn huyện II KIN NGH Nhng nm qua, cụng tỏc thanh kim tra dy v hc vn c phũng giỏo... Lê Thanh B 11 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc D gi, phiu phng vn, im s kho sỏt cht lng Thnh phn kim tra t chuyờn mụn ngoi õn giỏm hiu cũn thờm cỏn b ct cỏn nh Ch tch Cụng on, Trng ban Thanh tra Nhõn dõn Khi kim tra xong phi cú biờn bn kim tra 1.4 - Kiểm tra Hot ng ngoi gi lờn lp Giỏo dc ton din + tin hnh giỏo dc ton din quỏ trỡnh s phm din ra trong trng khụng ch trong gi... giỏm hiu thng nht hỡnh thc kim tra : D sinh hot t xem vic thng nht ni dung sinh hot t chuyờn mụn Trao i, phng vn t trng, giỏo viờn Xem xột h s thi ua, chỳ ý tớnh h thng v tớnh thng nht ca ti liu Xem giỏo ỏn s im lp Nghe bỏo cỏo, d cỏc bui rỳt kinh nghim d gi So sỏnh cỏc h s Bạch Thị Hoàn Phó hiệu trởng trờng Tiểu học Lê Thanh B 11 Tng cng kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng giỏo dc D gi, phiu . Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THANH B  ĐỀ TÀI " TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC. trờng Tiểu học Lê Thanh B. 3 Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục Từ thực tế, bản thân là một cán bộ quản lý giáo dục được trang bị những kiến thức về lý luận quản. về công tác kiểm tra nội bộ trường học. Đây là điều tôi rất tâm đắc yêu thích, chính vì lẽ đó tôi đã chọn đề tài: Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng Giáo dục . B¹ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục_SKKN quản lí tiểu học, Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục_SKKN quản lí tiểu học, Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục_SKKN quản lí tiểu học

Từ khóa liên quan