0

SKKN một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học sơn tân hương sơn hà tĩnh

31 3,000 30
  • SKKN một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học sơn tân   hương sơn   hà tĩnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:31

Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN - HƯƠNG SƠN - HÀ TĨNH. I. ĐẶT VẤN ĐỀ. 1.Lý do chọn đề tài: Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý, là một mắt xích rất quan trọng, nó giúp cho nhà quản lí xác định được đơn vị, tổ chức của mình đang ở trong tình trạng nào, từ đó có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp. Đó là công việc hoạt động nghiệp vụ mà người quản lý ở bất kỳ cấp nào cũng phải thực hiện để biết rõ những kế hoạch, mục tiêu đề ra trên thực tế đã đạt được đến đâu và như thế nào. Kiểm tra chẳng những giúp nhà quản lý thu thập thông tin về hoạt động của đối tượng quản lý mà còn giúp nhận rõ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả cụ thể các hoạt động của mỗi cá nhân, từng đơn vị, từ đó có các biện pháp chỉ đạo, điều hành, điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Mặt khác chức năng kiểm tra còn là cầu nối giữa nhà quản lí với đối tượng bị quản lí, nơi diễn ra quá trình thông tin, thu nhận thông tin để đánh giá, tư vấn giúp đỡ, thúc đẩy đối tượng quản lí đi đúng hướng. Thông qua kiểm tra, Cán bộ quản lý mới có thể nắm bắt được thông tin một cách kịp thời, chính xác về thực trạng hoạt động của nhà trường. Nhờ có thông tin, hiệu trưởng mới có thể phân tích, đánh giá những mặt mạnh, yếu, những tồn tại, từ đó có biện pháp thích hợp, kịp thời để điều chỉnh, khắc phục và lãnh đạo nhà trường đúng hướng để đạt mục tiêu quản lý. Có thể nói kiểm tra nội bộ trường học vừa là tiền đề, vừa là điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục tiêu giáo dục và đào tạo, vừa là yếu tố tạo nên chất lượng giáo dục trong nhà trường. Có thể khẳng định rằng công tác kiểm tra nội bộ ở các cơ sở giáo dục còn nhiều tồn tại và bất cập, vì vậy để đạt được mục tiêu giáo dục nhà trường nói chung, trường Tiểu học nói riêng, người cán bộ quản lý đứng đầu là hiệu trưởng phải coi trọng chức năng kiểm tra của mình. Đơn vị nơi tôi đang công tác là một trường Tiểu học miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Đội ngũ giáo viên về trình độ đào tạo đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 80%, tuy nhiên để đáp ứng được yêu cầu đổi mới về chất lượng giáo dục Tiểu học hiện nay thì còn nhiều hạn chế, một bộ phận giáo viên thiếu sự say mê, 1 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh tâm huyết với nghề mình đã chọn nên ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm chưa cao. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục phù hợp với sự phát triển của xã hội, việc tổ chức tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm nâng cao chất lượng dạy học là một yếu cầu cấp bách mà bất kỳ nhà quản lí giáo dục nào cũng phải băn khoăn, trăn trở. Từ đó tôi chọn đề tài: "Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường Tiểu học Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh'' làm nội dung nghiên cứu. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, ban kiểm tra nội bộ trường học. - Nội dung, biện pháp, cách thức, quy trình kiểm tra nội bộ trường học trong trường Tiểu học. - Chú trọng tới nội dung hoạt động sư phạm của các giáo viên trong các trường Tiểu học. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu: - Xác định cơ sở khoa học( lý luận và thực tiễn)về quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học. - Nghiên cứu thực trạng về quản lí hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học Sơn Tân . - Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học nhằm góp phần duy trì kỉ cương nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục bậc học Tiểu học. 4. Giả thiết nghiên cứu: Nếu quản lý chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra nội bộ ở trường Tiểu học hoạt động có hiệu quả thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở trường Tiểu học. 5. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc và nghiên cứu các tài liệu văn bản để hiểu được cơ sở lý luận của công tác kiểm tra nội bộ trường học. 2 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh - Phương pháp quan sát: Thông qua việc kiểm tra các nội dung, phương pháp, quy trình kiểm tra nội bộ ở nhà trường để có những số liệu về thực trạng giúp cho việc nghiên cứu. - Phương pháp đàm thoại: Trao đổi, chia sẻ với các cán bộ quản lý và giáo viên để thu thập thông tin phục vụ cho mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tập hợp lại những kinh nghiệm nghiên cứu và thực tiễn về đánh giá đề xuất các biện pháp. 6. Đóng góp mới của đề tài: Một số đề xuất cải tiến giúp Cán bộ quản lý ở trường Tiểu học tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục trong các nhà trường. 7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu: - Tập trung nghiên cứu thực trạng và các biện pháp quản lí hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học Sơn Tân để từ đó xây dựng những luận cứ về việc quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học. - Tập trung vào việc xây dựng các biện pháp chủ yếu để quản lí có hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu học của người hiệu trưởng. II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 1 .Cơ sở khoa học: 1.1. Cơ sở lý luận. 1.1.1. Kiểm tra bộ trường học: Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý; qua kiểm tra tạo lập mối liên hệ ngược thường xuyên, kịp thời; giúp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện mục đích trong quá trình quản lý. Kiểm tra nội bộ trường học, cơ sở giáo dục khác là hoạt động xem xét, đánh giá các mặt hoạt động giáo dục và điều kiện dạy - học; đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên và bộ phận trong nhà trường; phân tích nguyên nhân của các ưu điểm, nhược điểm đồng thời đề xuất các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nhằm mục đích phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung, phát triển nhà trường, phát triển người giáo viên và học sinh nói riêng. Kiểm tra nội bộ trường học, về thực chất gồm hai hoạt động: 3 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh - Hiệu trưởng hoặc Thủ trưởng cơ sở giáo dục tiến hành kiểm tra các công việc, kết quả hoạt động và mối quan hệ của các thành viên, bộ phận; xem xét những điều kiện, phương tiện bảo đảm cho việc phục vụ dạy học và giáo dục trong nhà trường. - Việc tự kiểm tra của các cá nhân, đơn vị trong cơ sở giáo dục và công tác tự kiểm tra của hiệu trưởng trường học. 1.1. 2.Chức năng của kiểm tra nội bộ trường Tiểu học: a Chức năng phát hiện: Đây là chức năng hàng đầu của kiểm tra nội bộ. Kiểm tra đúng để phát hiện được ưu khuyết điểm của từng đối tượng quản lý giúp Can bộ quản lý làm tốt việc điều hành định hướng trong việc chỉ đạo. b.Chức năng động viên phê phán:Kiểm tra thường xuyên mới đánh giá đúng bản thân, hoạt động kiểm tra đã mang tính động viên, phê phán khi được kiểm tra, giáo viên và học sinh phải nỗ lực công việc, bộc lộ đầy đủ chức năng của mình. c.Chức năng đánh giá: Trong kiểm tra đánh giá nhằm xác định hiệu quả hoạt động sư phạm, xác định trình độ thực hiện kế hoạch của từng cá nhân, đánh giá còn nhằm để thẩm định những yếu tố chủ quan, khách quan những lệch lạc để giúp Hiệu trưởng điều chỉnh các quy định, đảm bảo để chu trình quản lý được thực hiện liên tục và đạt được hiệu quả cao. d.Chức năng điều chỉnh: Kiểm tra giúp Hiệu trưởng thu nhập được những thông tin, qua đó cán bộ quản lý xử lí đúng đắn các thông tin đó điều chỉnh được những lệch lạc.Điều chỉnh được mục tiêu và quy định cho một quá trình quản lí mới và có hiệu quả cao hơn. 1.1.3.Mục đích, nguyên tắc và nhiệm vụ của kiểm tra nội bộ. a. Mục đích kiểm tra: Kiểm tra nội bộ không có mục đích tư nhân mà chỉ là cân, đong, đo, đếm một cách khách quan tình hình công việc, thực hiện nhiệm vụ của đối tượng, giúp đỡ và phát hiện những ưu điểm, khuyết điểm, khen chê kip thời, xử lí cần thiết để cải tiến tổ chức quản lí và nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục trong nhà trường. b.Cơ sở pháp lý làm căn cứ kiểm tra: * Các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm tra: - Các văn bản pháp luật về giáo dục: 4 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh - Luật giáo dục và các văn bản pháp luật có liên quan; - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giáo dục; - Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giáo dục; - Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; - Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; -Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, các cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo * Các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên môn nghiệp vụ: -Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học ( kèm theo hướng dẫn thực hiện ngày 30/12/2010). - Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập, ban hành theo quyết định số 06/2006/QĐ-BNV, ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. - Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học - Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học - Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về đạo đức Nhà giáo. - Công văn số 1741/2009/CV-BGD&ĐT ngày 05/03/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. - Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học ( kèm theo hướng dẫn thực hiện ngày 27/10/2009). 5 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh - Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông. - Thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 4/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi . - Thông tư số 14/2011/TT-BGD&ĐT ngày 8/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học. - Quyết định số 2942/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm. -Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. - Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, các công văn, hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn; Kế hoạch năm học của nhà trường. c.Nguyên tắc kiểm tra: - Kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan. Đây là nguyên tắc hàng đầu của kiểm tra. Kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra. Tránh định kiến, suy diễn cũng như tránh làm hình thức, giả tạo. - Kiểm tra phải thường xuyên, kịp thời, theo đúng kế hoạch, không phải "khi có vấn đề" mới kiểm tra. - Kiểm tra phải công khai, đó là thể hiện dân chủ trong quản lý. Cần phải huy động cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia vào quá trình kiểm tra, biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra của các cá nhân, bộ phận trong nhà trường. d Nhiệm vụ của kiểm tra nội bộ trường học Hoạt động kiểm tra có 4 nhiệm vụ cơ bản là kiểm tra, đánh giá, tư vấn và thúc đẩy. - Kiểm tra là xem xét việc thực hiện nhiệm vụ của đối tượng kiểm tra so với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Yêu cầu của kiểm tra là phải tỉ mỉ, rõ ràng, chỉ rõ những điều làm được, chưa làm được của đối tượng kiểm tra. Còn đối với người được kiểm tra thì cảm thông, hợp tác, chấp nhận việc làm của người kiểm tra. 6 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh - Đánh giá là xác định mức độ đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo qui định, phù hợp với bối cảnh và đối tượng để xếp loại đối tượng kiểm tra. Yêu cầu của đánh giá phải khách quan, chính xác, công bằng; đồng thời định hướng, khuyến khích tạo điều kiện phát triển đối tượng kiểm tra. - Tư vấn là nêu được những nhận xét, gợi ý giúp cho đối tượng kiểm tra thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình. Yêu cầu của tư vấn là các ý kiến tư vấn phải sát thực, khả thi giúp cho đối tượng kiểm tra nâng cao chất lượng công việc của mình. - Thúc đẩy là hoạt động kích thích, phát hiện, phổ biến các kinh nghiệm tốt, những định hướng mới và kiến nghị với các cấp quản lý nhằm hoàn thiện dần hoạt động của đối tượng kiểm tra. Yêu cầu của thúc đẩy là người kiểm tra phải phát hiện, lựa chọn được kinh nghiệm tốt, những định hướng mới cho đối tượng kiểm tra và có những kiến nghị xác đáng đối với các cấp quản lý nhằm phát triển tổ chức, phát triển cá nhân trong đơn vị. e. Đối tượng và nội dung kiểm tra: * Đối tượng kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nội bộ trường học liên quan đến tất cả các thành tố cấu thành hệ thống sư phạm nhà trường và mối quan hệ giữa chúng, nhằm tạo ra một phương thức hoạt động đồng bộ và thống nhất thực hiện mục tiêu, kế hoạch giảng dạy, giáo dục. Đối tượng chủ yếu của kiểm tra nội bộ trường học là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh *Nội dung kiểm tra nội bộ trường học Hiệu trưởng có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ công việc, hoạt động, mối quan hệ, kết quả của toàn bộ quá trình dạy học-giáo dục và những điều kiện phương tiện bảo đảm hoạt động. Để xác định nội dung của kiểm tra nội bộ trường học cần căn cứ vào đối tượng của kiểm tra trong nhà trường và các cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm tra. Nội dung kiểm tra nội bộ trường học phổ thông được xác định cụ thể như sau: - Về xây dựng đội ngũ: Số lượng và cơ cấu; chất lượng; Các hoạt động phối hợp của tập thể sư phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy của trường. Nền nếp hoạt động; Công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. - Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính: Việc xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất ; Việc xây dựng cảnh quan trường học,vệ sinh học đường, môi trường sư phạm; Công tác tài chính . 7 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh - Về kế hoạch phát triển giáo dục: Thực hiện chỉ tiêu số lượng học sinh từng khối lớp và toàn trường; thực hiện phổ cập giáo dục; Thực hiện quy chế tuyển sinh; Duy trì sỹ số, chống lưu ban bỏ học; Hiệu quả đào tạo. - Về hoạt động và chất lượng giáo dục, đào tạo: + Hoạt động và chất lượng giáo dục đạo đức học sinh: Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục đạo đức trong và ngoài giờ lên lớp; Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm; Hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường trong việc giáo dục học sinh; Việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Kết quả giáo dục đạo đức học sinh. + Hoạt động và chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn văn hóa và các mặt giáo dục khác: Thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy các bộ môn văn hóa, giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy ghề, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, giáo dục ngoài giờ lên lớp; Thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên; Việc đổi mới phương pháp dạy và học; Chất lượng giảng dạy của giáo viên; Kết quả học tập của học sinh. + Kết quả hoạt động sư phạm, hoàn thành các công tác được giao của cán bộ, giáo viên, nhân viên về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống; công tác xây dựng kế hoạch và việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy giáo dục, tham gia các hoạt động, công tác khác được giao. - Về công tác quản lý của hiệu trưởng: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch (kế hoạch năm học, học kỳ, kế hoạch tháng của nhà trường và các bộ phận); Việc phân công, sử dụng, quản lý đội ngũ; Công tác kiểm tra nội bộ trường học; Chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường; Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục; Công tác thi đua, thực hiện các cuộc vận động trong ngành; Công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và việc tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh; Quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường và các đoàn thể; Tổ chức khoa học lao động quản lý nhà trường. - Ngoài ra, Hiệu trưởng còn cần tự kiểm tra, đánh giá lề lối làm việc, phong cách tổ chức và quản lý của chính mình, tự đánh giá khách quan phẩm chất, năng lực và uy tín của mình để tự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, chuẩn mực của người cán bộ quản lý trường học. 8 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh 1.2. Cơ sở thực tiễn: Kiểm tra nội bộ trường học là công việc rất quan trọng và hết sức cần thiết vừa là kiểm tra, xem xét kết quả của một quá trình, một sự việc đã kết thúc, vừa chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho chu trình quản lý chỉ đạo tiếp theo. Đây là hoạt động xem xét và đánh giá các hoạt động giáo dục, điều kiện dạy - học, giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường, nhằm mục đích phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung, phát triển nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ người giáo viên và chất lượng học sinh nói riêng; là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý hiện nay. Thực tế quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học nói chung và trường Tiểu học Sơn Tân chúng tôi nói riêng còn có những bất cập, đó là nhận thức để chấp nhận thực tế về chất lượng giáo dục hiện nay là một điều khó khăn. Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học thực chất là quản lý để kiểm định chất lượng giáo dục, nhưng chất lượng giáo dục đang được đánh giá chưa đúng với thực tế, có nhiều nguyên nhân trong đó có cả chủ quan, có cả khách quan, song về mặt chủ quan thì chúng ta đã đổi mới về phương pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường học, nhưng chưa đổi mới về kiểm định chất lượng giáo dục từ quan niệm đến hành động, vì vậy hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học còn thấp. Công tác quản lý hoạt động KTNB của đơn vị chúng tôi trong những năm qua đã thực hiện tương đối tốt, nhiều biện pháp quản lý đã mang lại hiệu quả tương đối cao, đáp ứng được tình hình thực tế đặt ra. Thực tế cho thấy, công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động KTNB các trường Tiểu học nói chung vẫn còn tồn tại một bộ phận cán bộ quản lý chưa có kinh nghiệm thực tiễn hoặc một số đồng chí có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng chậm đổi mới còn làm theo kinh nghiệm cá nhân, chưa có kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra.Vì vậy, công tác KTNB trường Tiểu học ở một số đơn vị chưa có chuyển biến rõ rệt. *Đặc điểm tình hình chung của trường: Trường tiểu học Sơn Tân thuộc xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Trường được xây dựng trên đia giới xã Sơn Tân. Là một xã nằm cuối huyện Hương Sơn giáp ranh với Tỉnh Nghệ An, phía bắc giáp với xã Nam Kim huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An, phía nam giáp với xã sơn Long, phía đông giáp với xã Trường Sơn, 9 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh huyện Đức Thọ, phía tây giáp với xã sơn Mỹ. Địa bàn khu dân cư trải dài gần 4,5 km dọc theo con sông Ngàn Phố, toàn xã có 597 hộ với 2348 nhân khẩu. Là một xã nông nghiệp, địa hình thấp, trũng. Hàng năm trường thường bị lũ, lụt gây ngập úng ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Đời sống nhân dân, học sinh chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Kế thừa và phát huy truyền thống của một trường chuẩn Quốc gia, đơn vị luôn giữ vững danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trong nhiều năm liền.Từ năm học 2001- 2002 đến nay nhà trường đã không ngừng phấn đấu, tiếp tục củng cố vững chắc năm tiêu chuẩn của trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, năm học 2012- 2013 nhà trường được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đầy đủ phục vụ tốt cho công tác giáo dục và các hoạt động khác. Cảnh quan sư phạm được quy hoạch khá đẹp, khuôn viên rộng rãi nhà trường đã bố trí sân chơi, bãi tập một các hợp lí, khoa học. Phòng làm việc, phòng học, phòng chức năng đầy đủ, đảm bảo kiên cố. Thiết bị dạy học được bổ sung hàng năm phục vụ tốt theo yêu cầu của từng lớp, từng bộ môn; thiết bị dạy học hiện đại như máy vi tính, máy chiếu, phương tiện nghe nhìn và thiết bị dạy học khá đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay. 2. Thực trạng về hoạt động kiểm tra nội bộ ở trường Tiểu học Sơn Tân 2.1. Thực trạng: 2.1.1.Thực trạng về xây dựng kế hoạch kiểm tra : - Sau khi có quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học với các nội dung kiểm tra về chuyên môn, cơ sở vật chất, tài chính tài sản, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên, kiểm tra việc thực hiện nề nếp kỷ cương - Kế hoạch kiểm tra nội bộ chỉ mới dừng lại ở việc kiểm tra các hoạt đông chuyên môn là chủ yếu, song chưa thật cụ thể, thí dụ việc kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên chưa cụ thể là kiểm tra ai, tổ nào, môn gì, thời gian nào 2.1.2. Thực trạng về xây dựng lực lượng kiểm tra, đánh giá: - Hiệu trưởng đã xây dựng được ban kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong toàn năm học. Các kỳ kiểm tra đã được Hiệu trưởng phân công đủ lực lượng, đúng thành phần các thành viên trong ban để cùng với Hiệu trưởng ,Phó Hiệu trưởng kiểm tra. 10 [...]... đích yêu cầu của công tác kiểm tra nội bộ trường học Biến các văn bản pháp quy của ngành, những nội quy của nhà trường thành ý thức tự giác, tự nguyện, hoàn thành trách nhiệm cá nhân của nhà giáo 13 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh 3.2 Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học một cách khoa học, phù hợp với... 3.4.Chỉ đạo tốt việc thực hiện các nội dung kiểm tra: 3.4.1 .Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau : 20 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh Trong công tác quản lý giáo dục, kiểm tra là một khâu quan trọng trong chu trình quản lý Chỉ đạo công tác kiểm tra đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục ỏ cơ sở , đứng đầu... lực lượng kiểm tra xác định rõ cơ chế kiểm tra trực tiếp và gián tiếp Cơ chế kiểm tra trực tiếp là thành viên trong ban kiểm tra trực tiếp kiểm tra cá nhân, bộ phận của đối tượng kiểm tra Cơ chế kiểm tra gián tiếp là tự tổ chức kiểm 18 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh tra cá nhân, bộ phận của mình, thành viên... cho cán bộ, giáo viên tham gia lực lượng quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường học 29 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh Tiến hành thường xuyên, đồng bộ công tác kiểm tra nội bộ theo một quy trình đã được kiểm định qua thực tiễn hoạt động, nhằm duy trì kỷ cương nề nếp trong nhà trường và nâng cao chất... ban hành quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học gồm hiệu trưởng các phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và một số cán bộ giáo viên nồng cốt của trường để giúp hiệu trưởng kiểm tra các hoạt động của nhà trường và kiểm tra toàn diện giáo viên, nhân viên.Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ trường học thành lập các tiểu ban kiểm tra Tiểu ban 1: Tiểu ban kiểm tra công tác quản lí của hiệu trưởng, kiểm. .. giá công tác kiểm tra: Tổ chức tổng kết, tổng kết kiểm tra là một việc làm hết sức cần thiết, công việc này được nhà trường tiến hành một cách nghiêm túc thực hiện đánh giá sơ kết theo từng tháng, từng học kỳ, tổng kết năm học Cẩn lưu trữ các thông tin về hoạt động 25 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh kiểm tra. .. việc kiểm tra của cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, xem đó là việc làm hết sức nặng nề, luôn luôn tìm cách đối phó với người kiểm tra 11 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh - Mặt khác, các nhà quản lý giáo dục chưa chủ động tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường. .. xuyên và liên tục của người cán bộ quản lý, vì vậy đòi hỏi người hiệu trưởng phải 28 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh dành nhiều thời gian công sức, phải điều hành đồng bộ, tiến hành đồng đều trên các bình diện Phải trung thực, công bằng, khách quan trong quá trình tiến hành kiểm tra và đánh giá, phải có kế hoạch... trưởng, kiểm tra thực hiện các quy chế - cơ sở vật chất, tài chính, tài sản… với thành phần có trưởng tiểu ban và 3 thành viên 17 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh Nhiệm vụ của tiểu ban là tự kiểm tra việc thực hiện quy chế 3 công khai, quy chế dân chủ, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, kiểm tra tài chính,... vụ cho cán bộ và nhân viên trong trường thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra Khuyến khích tự kiểm tra, đánh giá của các cá nhân, bộ phận trong trường Hiệu trưởng nhà trường là người tổ chức và chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ, đưa hoạt động kiểm tra tiến tới hiệu quả cao nhất Hiệu trưởng kiểm tra nội bộ trường học cũng chính là tự kiểm tra hoạt động quản lý của mình 3.4.2 Đối với công tác kiểm tra hoạt . Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI. phó với người kiểm tra. 11 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh - Mặt khác, các nhà quản lý giáo dục chưa. 13 Một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường Tiểu học Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh 3.2 Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học một cách khoa học, phù
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học sơn tân hương sơn hà tĩnh, SKKN một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học sơn tân hương sơn hà tĩnh, SKKN một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học sơn tân hương sơn hà tĩnh

Từ khóa liên quan