0

Cách sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học lớp 1

11 2,635 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:06

. ra kết quả rồi sau đó khái quát thành 1+ 1= 2. Học sinh lớp 1 việc sử dụng đồ dùng dạy học được dùng thường xuyên trong từng tiết, từng bài học trong tất cả các môn học. Ngòai việc sử dụng tranh. làm cho giờ học, sinh động, hiệu quả hơn . -Do đó việc sử dụng đồ dùng dạy học không thể thiếu được trong tiết dạy học của cô trò chúng ta đặc biệt là học sinh lớp 1. Ta không thể nói 1+ 1= 2 mà phải. gian, nhằm nâng cao hiệu quả tiết dạy thì việc hướng dẫn các em SDĐD học tập là việc làm rất quan trọng . Do đó tôi đã chọn đề tài Cách sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học lớp 1 II.MỤC ĐÍCH VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học lớp 1, Cách sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học lớp 1,

Từ khóa liên quan