0

Một số kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1

15 7,287 69

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:06

. học khác.Vì vậy tôi đã chọn đề tài: Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1. Mục đích - Hình thành kỹ năng đọc cho học sinh. Kỹ năng đọc có nhiều mức độ: đọc. và học lên lớp trên có chất Học kì I Giữa học kì II Tổng số Tỉ lệ Tổng số Tỉ lệ Học sinh đọc, viết Giỏi 24 70,6 24 70,6 Học sinh đọc, viết khá 6 17 ,6 8 23,5 Học sinh đọc, viết trung bình 4 11 ,8. sau: -Tổng số học sinh : 34 em + Học sinh đọc, viết theo chuẩn: 15 em + Học sinh đọc, viết chậm so với chuẩn: 10 em + Học sinh chưa đọc, viết được và một số em chưa biết cầm bút 9 em. Từ những số liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1, Một số kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1, , II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu, III. Bài học kinh nghiệm và hướng phát triển

Từ khóa liên quan