0

Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1

11 4,009 34

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:06

. một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp Một để cho học sinh học tốt. IV. Các biện pháp 1. Biện pháp tác động giáo dục -Từ những thực trạng trên đầu năm tơi đã tiến hành họp phụ huynh học sinh. dụng cho tất cả các giờ rèn đọc cho học sinh lớp Một . Đặc biệt là học sinh yếu. III.Đề xuất, kiến nghị Để cuối năm xóa hết được số học sinh yếu đọc lớp Một tơi có một số kiến nghị như sau : •. trong lớp 1A Trường Tiểu học An Thạnh 1 Với nội dung sau : • Tìm hiểu số học sinh đi học mẫu giáo và số học sinh khơng đi học mẫu giáo hoặc đi học khơng đều .tìm hiểu lý do học sinh khơng đi học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1, Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1, , B. Nội dung của đề tài

Từ khóa liên quan