Giúp học sinh lớp 3 học tốt biện pháp tu từ so sánh

21 14.3K 20
Giúp học sinh lớp 3 học tốt biện pháp tu từ so sánh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. số học sinh lớp 3/ 1 là 30 em: Số học sinh đạt yêu cầu về nhận biết tu từ so sánh Số học sinh chưa có kỹ năng nhận biết tu từ so sánh Số học sinh không nhận biết tu từ so sánh 10 /30 ≈ 15 /30 . Việt 3 - Tập I đã dạy về so sánh gồm 8 bài ở các tu n: Tu n 1 ,3, 5,7, 10,12,15 và tu n ôn tâp 18. 3 B. Những biện pháp cụ thể: I/ Dạy đúng quy trình : Để học sinh học tốt dạng bài tu từ so sánh. năng nhận biết biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3. Qua việc áp dụng những biện pháp trên tôi thấy kỹ năng nhận biết của học sinh lớp 3 tôi dạy đã được nâng lên đáng kể . Học sinh không những

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan