Giáo dục thể chất và phát huy tính tích cực của học sinh thông qua tiết thể dục

13 3.1K 13
Giáo dục thể chất và phát huy tính tích cực của học sinh thông qua tiết thể dục

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. PHÁP TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO NHẰM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ ” A - ĐẶT VẤN ĐỀ - Cái quí nhất của mỗi con người là “sức khoẻ và trí tuệ” tập thể dục thể thao, giáo dục thể chất là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước”. - Giáo dục thể chất nói chung và môn học thể dục trong nhà trường nói riêng, thể chất giữ vai trò quan. chọn đề tài: “Sử dụng một số phương pháp tập luyện thể dục thể thao nhằm giáo dục thể chất và phát huy tính tích cực của học sinh ở bậc trung học cơ sở” . B - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Mục đích, yêu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan