Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh thông qua hoạt động nhóm_SKKN môn GDCD THCS

16 2.5K 11
Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh thông qua hoạt động nhóm_SKKN môn GDCD THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. năng sống và tư duy tích cực, chủ động, sáng tạo của Học sinh thông qua hoạt động thảo luận nhóm trong môn Giáo dục Công dân”, nhằm đúc kết một số kinh nghiệm trong giảng dạy môn GDCD nhất là khối. cực, chủ động, sáng tạo của Học sinh thông qua hoạt động thảo luận nhóm - môn Giáo dục Công dân nhằm nâng cao kiến thức bộ môn, kĩ năng sống, tư duy tích cực chủ động cho các em, đảm bảo cho. dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các em, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn nếp tư duy sáng tạo, rèn kĩ năng sống cho học sinh, từng

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan