0

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở môn công nghệ lớp 8

18 2,369 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:16

. đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 Chuyên đề: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở MÔN CÔNG NGHỆ 8 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Qua các buổi tổng kết. do phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh có vấn đề chăng? Qua thực tế tìm hiểu về kiểm tra, đánh giá cho thấy phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở môn công nghệ lớp 8 ’ Người thực hiện: Võ Đông Hồ 1 Chuyên đề: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở môn công nghệ 8 II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1.Đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở môn công nghệ lớp 8, Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở môn công nghệ lớp 8,

Từ khóa liên quan