0

SKKN- Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học Công nghệ THCS

18 2,270 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:07

. Thị Trang Đơn vị công tác: Trường THCS Tuân Đạo 3 Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học Công nghệ số biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Công nghệ với mục đích là. Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học Công nghệ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN LẠC SƠN TRƯỜNG THCS TUÂN ĐẠO SÁNG KIẾN Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy. Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học Công nghệ C . KẾT LUẬN - Dụng cụ trực quan là phương tiện không thể thiếu được trong hoạt động dạy học. Bằng những dụng cụ trực quan sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN- Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học Công nghệ THCS, SKKN- Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học Công nghệ THCS,