0

SKKN Phương pháp sử dụng atlat địa lí việt nam

47 2,237 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 15:55

Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm    ! "#$% &'()&*!*+,*- & ./*+&01-*2!3 *4 !5*67,8! 9$(:3$3 &*3"#*,;6$<( =! $%613 >0 3 ! "',?,,@A*$B6CD  6&$$!E<6&$"-95$3E<6( F*B,@0GHI&J • =!,*'<!,>&'68K1 2*&*0( • F,G &62*&*0!,>L*!MN. OP5?,3$3,@&>Q 6093.6CLRGO( A$,/S)0,T16,@H ?,E$U BQ;VWX6,TM  $;& P( YZ,[/?,,'"4-B 32  43?,>/*2*\(X&!&  ?,$$]32*9!9 43 !&&$$S^&$35*2  :*>'6[ B6*<+B'073,__ $;& P/?,3$ &(Y5*!:621;6N3 ?,, <6;(YZ*N*PBE.E<`a &?,,'A* $6,'b53E"! ,2cRde(f<*$b\N&C( Y :YF)VgADWAYFJBY^ Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm   !  "#$%&'!()* ?,,'A*_E_ b326C&P* *BZ&6C 5,\$+/$&Z&6C32  540*h*3% 9& G3876C( F& G876C,<9NZ6C 2[!*B12*&*0;53:i2 P 3j(F 5?,3G*  5?,5&/,'. E< $& ?,B16!,>*!0 E#*.,1P9b!<*13$ '2N ( W_&#*B6*<&,bE[b0;#b& 3B'!*B( +&,-  !  "#$%&'!()* /012#, W2$< _/?,C*k1!Z1(= 'N3?, $&:,',P0,P,*3 32?, $&:,'4 5,2( g$G3.87& ?,B;&'K, 6C!,'l $?, V?, $<6&:0,5;26C:G* *mn _*!(Y[N5h]_,__M_:!,* $;6:$/( 3014 F60?,G,2 $<6&,'4 5,23P 1&.?,:G* ?,( Y :YF)VgADWAYFJBY^ Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm o?,G&9&87G3 6'&,'3,5& ] $ *!( g:'&G,*332?,*'b3$&$ !&$35 0,5;2?,(Y P,*32?, 2,2 $*3( 56- "7 ! '!8 9 !?,&,@C*k1'J R)&6C,@b5( R)&6C,@E"!( Ro6C&3]A*( ?,&,@A*,*!6C&$$,*!0/& 6C,@hE*!&$3$*'0 P  9   P    j  <  ,    /  *  h  j  &  6    ,@(  ?,&,@A*0'/<$3.4$&!3/ 6C&]32 P,@,2cd(?,&,@A* ,b 5 P,@A*0p6&3<.,@ b5E"!Z&& 5Zb5E" !Z$G3b&!(q[',< _<N ?,&()4$&/r,,@L,!/NO( 8: 2 ! '!8 9 "#;< "='!!1>()* 8/-&, ?@ 2 qG?, $3,*,@16J • q8[QE#*!51%PS • qG&951N[QP16%6C$So6 C<H*4[S • h*3%6@H*4 P( • YP*6C1L56CO <."Q;3 ,* $4*! 6CB0.6C32.! &*!!0,04. .6C&( LA.6&!3.C,bH*41&!3.& &3]H*4& O Y :YF)VgADWAYFJBY^ Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm • s#* $6_'J&!*P1P*' $S)0%!$G 56C0SL)&*h&G C 56C&'(((00@8P 56C0SO • a['-$&3 _ Et,#$51N[ QD[,3,*0<B6.6C*2 m ,*!Et1( 83A;1B2C$D "# ! '!8 9 / $DE8 9( • Y56CJo6C'L IOD?,&,@A*( • !'( RYG$3j,"-A*C*uvK3],"-66$ 3] : RW&32&2Y w/x^$x)* Rg'Gx'<,.( Rg'6$x;y6$!K$PT**.NK0()0  2&K $0G5K/5NB&/ b ! &:;/,!5&6$;16$/B( • !J RA 'A* 523bqB*z Rg'5[/&K/( • a&GJ Ra&$3]'( • a&J ;1/J)$56C( ;13Js&J 2x2x*hx5KxK,{L [*Ox6$ ;16$!K$*h!K0( ;1FJ)$P*G[&KH&$ 6 '[/&K( |)_@JW&$350G },$876CH&+ [QJ REt3 ',@2 $3b$x&32&2$ 5 2SY$!,@S REt*hN6C( R)&K&G( R%,307$3 ',@#*,( 3$D= G8 9 Y :YF)VgADWAYFJBY^ Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm • Y56CJo6CPGA* vD?,&,@A* Ro6CPGA* v~n?,&r,mJu•••••• • !' RYGt&;&3.PG,"-A*( Ra*362G6$( • ! RYG*!/P6&*.42( • a&G a&:€  Rq/32<,.Jg]€$ Rq/32GJg]€[ • a&J )$6C32&@J Ro6CGZ&;&-G( RYGPCHx3]C_H&*h( RA]CHJ)&CH,2xEt&CH( RA]_J)&"_,2x2&"_x&5$5( Rq+G*P&GqBS•8( REtv6;5G42J |A]_$JaE7( |)$5J=!)[( |qCHJ*o!( |oGJAF^$( R)$E[b,&hP4*!/3b( • G*J RY.*!$!['E&( R)&qBY .( Rg"Y :V0*3,"-/<( F $D'6 @#2$8 9 • Y56CJo6C<$&6A* u?,&( • !'J RYG&*Q$&6'N2( RYG<12( R)&/<& $E'x*xE[*E'x ' Ro6CQG<GqB3&3]( • !J Ro6CQ0 &2] Gb$3j,"-A*( • a&GJ Ra&.<,JG1( Y :YF)VgADWAYFJBY^ Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm Ra&@:JG 2<:9"( Ra&3][/J)&/<& $**x E'xE[*E'l RX@ 5.*JA'@&*Q$&6( • a&J Ro6CH*&&!<$&6A *5&$35G$&#$@( REt+G*[/&*Q$&6A*S Rq+G*<A*JEt&142L3[ ,2<1,2SrLOSL/OS‚S:OS$ &31( Ro6C<3&3]G<3].1<,.A *( R=/;%<32$&6( • G*J R=!//B6' 56C,2( H$D@I- • Y56CJo6C'L ƒO?,&,@A*( • !'J RYG'A*( • !J R)&6CG!,* P7*&& $7*( • a&GJ Ra&.<,J=M*.h32*!.*( Ra&@G!JYG/0"$( A'J*U5*QG!0*]*]x*U5*EG !0*]*]Bx**U5G6<0L0,Ox2 *U5K20x!,2.*U5K:!0 *&,$0& Ra&GCJ,*!Ja&GC3 RoGCJa&G., • a&J)$&2 ;1/Jq&*.'23.J R! R^* RF20 R=/;%_ Y :YF)VgADWAYFJBY^ Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm ;13Ja['Z/'J R)0b[$&J RY#$*] RY#$38! RY#$!$ • FJ RXB01<0 $6C $6C_60 RY*!G*K+*!@ $0 $6C+ILA'J)&G* +GC,*x!20O R?,*2K,'0I*.' $0&&$$ P ,2c0k*.*'( J$D6 K LI EMI  • Y56CJo6C<b33!3 c?,&,@A * • !'J RYG<b33!32J |q<JYG&,$<'42 |Yb3J)&6*b3 |q!3J)&,$!3' • !J RYGB> R=!/G*;1 • a&G R.<,J RYG&,$<*M,$<*3][/ 5 RA][/B;&@JY6*b3xB0:3.9 $ Rf5 Z;/G*[]&@3+_3  '/0 RX@:JYGB N$D29O L, • Y56CJ)&*.b5 ?(=.oh3qBoho!L dO o(=.Y[oh3*Y o! )(=.*Y o!3*o!L m•?,&O Y :YF)VgADWAYFJBY^ Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm • !' RYG&*.b52 • ! Ro6CQG3 ',@&*.b52 R^&hP4*!/3 '+ RF/B>JqG2P R)&G*;1x:$B • a&G Ra&:P![1*!$.P*M 1*K.K/0/, Ra&G*!$JYG*!/_$42 • a& W_6C*.32@J RqP$,'x R)&"_'4A*JF$^5VxY :V((( R)&5x$5JY5x3 '2 R)&_$„I•••* R)&CH,2Q Rq&,&hJYZE<&L$<O<<;%P $ • F R)&,&hP>]50GPG$  P$DQ08 9 • Y56CJo6C[/A* • !'JRYG+G*[/A* • !JRV/[A*;&:P R)<[/#$2'3!- R)&G*[B7*I••k R)<[/$!#$&7*I••• • a&GJa&.,32& C6 Ra&' • a&J ;1/J)$56C36_6 ;13J)$;&6C3 6,:[QJ REt*h*!%&3b $62 Y :YF)VgADWAYFJBY^ Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm REt*![/%&3] RV$&*![/%&3]CH3 *._3]3# G YZ0 _ ;,[/[2 REt/[2;&:Pb#$GCG/[A* Z7*mdIm7*I••k RV$&I&[/7*mdcd37*mddd32&!J FP&-0,5.P )<[/#$!-2' YK,[/#$0*- s2& G[/ $, YZ0 _ %,07&6; Ra['GC<[/$!#$7*I••• YZ0 _ E2G[/#$ ;1FJ)$-+G*[/A* • FN6CJ Ro6CG[/A*B5 …7*$ Rf2'KB0&  ($DQ M8 9 • !'J RYGb[/&[!42 RYGb[/&B%'42 • !J RYGnv[!0 5,"-23/[N&[! RYK,&[!'42 • a&GJ Ra&3][/JqGH&*h&G &0*B% 5&3],"-<$+E#T,i • a&J ;1/J)$56C6_6 ;13J†51b3$9"36C[!6C ' 6,:&[QJ 20$51[!S )0$5B%'S Etb[/&1[!0*B%LAgJ0* B%AR=:xYRY&((((O EtK,&0*[!42S ;1FJf_ +G*3.[!2 Y :YF)VgADWAYFJBY^ Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm • FJ RVb[0*B%BC<%&&$$3?, A'JRV&&$$B%k>',>*z *q6$F&RY(?,n%J*RzF*BRg$Y&R X*q6$F&RY(q.$ <07 $3 Et'3P36793$&&$$G( *$DR>- • Y56CJo6CB mk?,&,@A* • !' RYG3]B2 RF <BA* • ! RF/BG*[ RW& 6E<&B,[*r6 R=!/P6*$&[ CB;  Ro6CG;16$Y :V • a&G Ra&3][/JYG&,$<B& Ra&@J RYPJ)K*!/,$[$N Rg:JYG 2B>S.H* $3][/ R)%/^*"Z‡RA‡‡Gƒ3]BA* • a& W&$352i6C;@J REtb[/'&,$<B'4A* RVb[/&,$[$N42 RF$6J Y53] F < )[ C' AB m( I( k( v( n( u( ƒ( • FJo6CG;&.!0G& 6C Y :YF)VgADWAYFJBY^ [...]... IV.3.1.2 Khai thac Atlat qua qua trinh kim tra u th ca Atlat l c s dng trong cỏc gi kim tra, nu hc sinh s dng tt Atlat quỏ trỡnh hc bi s khụng mt nhiu thi gian m thu c im s rt cao Mt s dng kim tra cú th dựng Atlat nh: a Kim tra miờng: Cõu 1 Da vo Atlat a lớ Vit Nam, em hóy cho bit tờn cỏc dóy nỳi, cỏc dũng sụng chy theo hng vũng cung? Gia chỳng cú mi quan h nh th no? Cõu 2 Da vo Atlat a lớ Vit Nam, em hóy... Khai thac Atlat ia li Viờt Nam trong day ia li lp 8-9 IV 3.1 Khai thac Atlat ia li Viờt Nam trong day ia li lp 8 T hc kỡ II ca lp 8 hc sinh bt u lm quen vi a lớ Vit Nam, cỏc em c hc a lớ t nhiờn, l mt trong nhng ni dung khú S dng Atlat trong cỏc tit hc l cn thit, lỳc ny to cho cỏc em tp lm quen vi cỏc a danh v bt nhp vi mt phn kin thc sỏch giỏo khoa Ni dung cỏc bi ging u liờn quan n cỏc trang Atlat t... Nội, Hải phát biểu Phòng, Bắc Ninh,vĩnh Phúc, Hải Dơng, Hng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình Hoạt động 1 : Tìm hiểu vị I/ Vị trí địạ lí và trí địa lí và giới hạn lãnh Hoạt động cá nhân: giới hạn lãnh thổ - Học sinh dựa vào - Vùng đồng bằng thổ trang Nông - Giáo viên cho học sinh dựa Atlat nghiệp chung xác định sông Hồng gồm : vào Atlat trang Nông nghiệp đồng bằng châu chung xác định giới hạn... giỏ tr thy in cao? b Kim tra 15 Cõu 1 Da vo Atlat a lớ Vit Nam, hóy v s phõn loi ti nguyờn t Vit Nam Vỡ sao ti nguyờn t ca nc ta rt a dng? Trng THCS Dch Vng GVTH: Ngụ Th Luyn Din n dy v hc: http://buiphan.net Sỏng kin kinh nghim Cõu 2 Da vo Atlat a lớ Vit Nam, hóy k tờn cỏc loi giú thi vo mựa h nc ta v nh hng gỡ ti khớ hu nc ta c Kim tra 1 tit Cõu 1: Da vo Atlat trang Min Bc v ụng Bc Bc B, Hóy : a... khỏch du lch v doanh thu du lch qua cỏc nm - Nhn xột v c cu khỏch quc t n Vit Nam qua cỏc nm 17 Ban vựng kinh t Bc B; Bc Trung B; Nam Trung B; Nam B Tờn bn : Bn a lý chung (trang 21 Atlỏt a lý Vit Nam) Bn kinh t (trang 22;23;24) Ni dung chớnh * Bn a lý chung: - Th hin t nhiờn chung vựng Bc B; Bc Trung B; Nam Trung B; Nam B - a hỡnh - t - Sụng ngũi - Khoỏng sn * Bn kinh t: - Th hin cỏc trung tõm... nghim Bi 31: c im khớ hu Vit Nam + Hc sinh quan sỏt Atlat trang a lớ t nhiờn gii thớch v chng minh cỏc tớnh cht ca khớ hu nc ta Riờng mc 2 Tớnh a dng: + Khớ hu phõn húa theo khụng gian: cú 4 min khớ hu (hc sinh xỏc nh trờn Atlat c tờn cỏc min khớ hu, cú th nờu ranh gii v gii thớch vỡ sao phõn chia nh vy da trờn Atlat ) + Khớ hu phõn húa theo thi gian: hc sinh quan sỏt Atlat trang phn nhit v lng ma... no? Cõu 2 Da vo Atlat trang Khớ hu chung, hóy: a K tờn cỏc min khớ hu trờn t lin ca nc ta c im chung v ch nhit v ma ca tng min? b Cho bit thi gian bóo vo tng min? IV.3.2 Khai thac Atlat ia li Viờt Nam trong chng trinh ia li lp 9 Trong chng trỡnh a lớ lp 8 cỏc em ó lm quen vi cỏch s dng Atlat nờn lp 9 giỏo viờn khụng mt nhiu thi gian cho vic hng dõn m i sõu vo khai thỏch ni dung bi qua Atlat luụn Sau... bi khai thỏc Atlat dy a lớ 9 IV.3.2.1 Khai thac Atlat qua qua trinh day trờn lp Trng THCS Dch Vng GVTH: Ngụ Th Luyn Din n dy v hc: http://buiphan.net Sỏng kin kinh nghim ia li dõn c Bi 1: Cng ng cac dõn tc Viờt Nam - Da vo Atlat trang Dõn tc, hc sinh quan sỏt k tờn cỏc dõn tc nc ta, dõn tc no nhiu nht, dõn tc no ớt nht -Nờu s phõn b cỏc dõn tc? Bi 2: Dõn s v s gia tng dõn s - Da vo Atlat trang Dõn... Hng - Atlat Trang Nụng nghip chung: Xỏc nh ranh gii ca ng bng sụng Hng (BSH, vựng s II-chỳ thớch vựng Nụng nghip), so sỏnh din tớch ca BSH so vi din tớch cỏc vựng khỏc (nh) - Kt hp Atlat trang Hnh chớnh+Dõn s+Nụng nghip chung tỡm cỏc tnh v TP ca BSH (H Ni, Hi Phũng, H Tõy, Thỏi Bỡnh, H Nam, Nam nh, Ninh Bỡnh, ) - Trang Khớ hu+ t, thc vt v ng vt: Khớ hu thun li, t phự sa mu m, ng bng rng ln - Atlat. .. ngành du lịch ở Nam Trung Bộ Giải thích vì sao ? b Hai ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất Trung du và miền núi Bắc Bộ Giải thích? Câu 2 Dựa vào Atlát: a Nêu những khó khăn về thiên nhiên cản trở sự phát triển nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ? b Kể tên các cây công nghiệp lâu năm của Tây nguyên vì sao cây công nghiệp lâu năm của Tây nguyên phát triển mạnh? Câu 3 Quan sát átlát địa lí Việt Nam trang 17 Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp sử dụng atlat địa lí việt nam, SKKN Phương pháp sử dụng atlat địa lí việt nam,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan