Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy GDQP

33 3.1K 40

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 10:16

. tài. Ngày nay khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các lĩnh vực là điều tất yếu. Công nghệ thông tin là công nghệ hỗ trợ đắc lực trong việc đổi. sử nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Tổ chức UNESCO đã dự đoán việc tác động của công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi một cách căn bản nền giáo dục thế giới trong những năm đầu. lập lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin, tài trợ cho các hội thảo khoa học của các nước, lập các dự án quản lí và ứng dụng cách thành tựu mới của công nghệ thông tin trong giáo dục. Trong xu thế

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan