0

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Tiếng Anh ở THCS.

26 3,851 36

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:25

. tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Tiếng Anh ở THCS. Người Thực Hiện: Hoàng Ngọc Đồng Trường: THCS Tân Bắc - Quang Bình - Hà Giang 16 Tên đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong. trong giảng dạy môn Tiếng Anh ở THCS. Người Thực Hiện: Hoàng Ngọc Đồng Trường: THCS Tân Bắc - Quang Bình - Hà Giang 17 Tên đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Tiếng Anh ở THCS. . Trường: THCS Tân Bắc - Quang Bình - Hà Giang 19 Tên đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Tiếng Anh ở THCS. * Những lưu ý khi áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Tiếng Anh ở THCS., SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Tiếng Anh ở THCS.,

Từ khóa liên quan