Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn Địa lý lớp 12

22 1.4K 6
Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn Địa lý lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. chức thực hiện . Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 5 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 * Giải pháp thứ nhất : Sử dụng biểu đồ trong việc hình. sản qua một số năm ” , giáo viên có thể minh họa bằng các biểu Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 15 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 Ho¹t. 2005 như sau : Trêng THPT CÈm Thñy 3 GV: Lª V¨n Hïng 16 Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn địa lí lớp 12 Ho¹t ®éng cña GV v HS Néi dung chÝnh Biểu đồ thể hiện

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan