0

Sử dụng powepoint trong giảng dạy lịch sử 12

57 1,080 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:08

. Tình hình nghiên cứu. Trong thực tế giảng dạy nhiều ñồng nghiệp ñã sử dụng phần mềm PowePoint ñể soạn giáo án, giảng dạy khá hiệu quả. Năm học 2008-2009,qua thực tế giảng dạy tôi ñã nghiên cứu. Mỗi bài soạn chỉ nên sử dụng tối ña 14 ñến 15 Slide. 2. Đề nghị. - Có thể sử dụng dạy lịch sử lớp 12 ở các trường THPT của tỉnh nhà - Để tăng cường hiệu quả giờ học lịch sử các nhà quản lí. soạn giáo án giảng dạy trình chiếu bằng phần mềm PowePoint phần lịch sử Việt Nam giai ñoạn từ năm 1930 ñến năm 1945 lớp 12 THPT (chương trình chuẩn). Trong quá trình thực tiễn giảng dạy, bồi dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng powepoint trong giảng dạy lịch sử 12, Sử dụng powepoint trong giảng dạy lịch sử 12,

Từ khóa liên quan