Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học

36 1,980 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 21:28

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI TRƯỜNG THPT TRẦN NHẬT DUẬT TIẾP NHẬN TRUYỆN KIỀU TỪ GÓC ĐỘ THI PHÁP HỌC HỌ VÀ TÊN: Đào Thị Thùy Giang CHỨC VỤ: Giáo viên TỔ CHUYÊN MÔN: Ngữ văn TRƯỜNG: THPT Trần Nhật Duật Yên Bái, tháng 2 năm 2012 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1- Lý do chọn đề tài 3 2- Mục đích nghiên cứu 3 3- Đối tượng nghiên cứu 3 4- Giới hạn, phạm vi nghiên cứu 4 5- Nhiệm vụ nghiên cứu 4 6- Phương pháp nghiên cứu 5 7- Thời gian nghiên cứu 5 NỘI DUNG 6 Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài 6 Chương II: Thực trạng của đề tài 7 2.1. Thể loại truyện Nôm 2.2. Tư tưởng, nhân vật và cách kể chuyện 7 2.3. Cái nhìn nghệ thuật về con người 8 2.4. Không gian và thời gian nghệ thuật 2.5. Ngôn ngữ và giọng điệu Chương III: Giải quyết vấn đề 13 3.1. Vận dụng Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học vào thực tiễn giảng dạy 3.2. Kết quả khảo nghiệm KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 19 * Tài liệu tham khảo 21 * Đánh giá của tổ chuyên môn và hội đồng khoa học 22 2 MỞ ĐẦU 1- Lý do chọn đề tài 1. Thi pháp học là bộ môn khoa học xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại, gắn liền với tên tuổi của Aristote và cuốn Nghệ thuật thi ca của ông. Thi pháp học là bộ môn lâu đời nhất nghiên cứu văn học. Nhưng phải đến đầu thế kỷ XX, nó mới thực sự trở thành một môn khoa học được nhiều người biết đến. Thi pháp học nghiên cứu hệ thống các phương thức, phương tiện biểu hiện đời sống bằng hình tượng nghệ thuật trong sáng tác văn học. “Thi pháp học giúp ta công cụ để thâm nhập vào cấu trúc tác phẩm, cốt cách tư duy của tác giả cũng như nắm bắt mã văn hóa nghệ thuật của các tác giả và các thời kì văn học nghệ thuật, từ đó nâng cao năng lực cảm thụ tác phẩm” [Từ điển thuật ngữ văn học, tr 251]. Ở Việt Nam, vấn đề Thi pháp học không còn mới mẻ nhất là sau thời kì đổi mới văn học năm 1986. Thi pháp học được nghiên cứu, giảng dạy ở bậc Cao học, Đại học và có mặt trong tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học. Thi pháp học được vận dụng trong bài giảng của giáo viên, bài làm văn của học sinh và trở thành một hướng đi hiệu quả nhằm khám phá, tiếp nhận tác phẩm văn học. 2. Truyện Kiều mang lại niềm tự hào cho nền văn học Việt Nam. Đó là tác phẩm kết tinh vẻ đẹp của ngôn ngữ và tâm hồn dân tộc. Truyện Kiều là tuyệt đỉnh văn chương trải qua thời gian vẫn vẹn nguyên tiếng kêu thiết tha về giá trị nhân văn đích thực trong cuộc sống. Trong chương trình ngữ văn 10, Truyện Kiều là tác phẩm có thời lượng tìm hiểu khá lớn. Tổng số tiết học về Truyện Kiều là 5 tiết, có 4 đoạn trích được giới thiệu trong đó có 2 đoạn trích giảng. 3. Trong thực tế, học sinh phổ thông gặp khó khăn trong việc tiếp thu văn học trung đại nói chung và Truyện Kiều nói riêng. Theo tìm hiểu của chúng tôi đa số học sinh lớp 10 cho rằng học Truyện Kiều khó, không hấp dẫn và chưa đọc toàn bộ tác phẩm nhưng các em lại khẳng định rằng Truyện Kiều là kiệt tác văn học của dân tộc. Điều đó cho thấy các em còn mới đánh giá theo cảm tính mà 3 hạn chế trong tiếp nhận tác phẩm văn học nói chung và Truyện Kiều nói riêng. Tiếp nhận tác phẩm văn học trung đại có nhiều khó khăn với các em bởi khoảng cách thời gian và đặc trưng thi pháp, quan niệm nghệ thuật riêng biệt của thời kì văn học này. 4. Đổi mới phương pháp dạy học hướng tới việc lấy học sinh làm trung tâm đang là vấn đề cấp thiết đối với các giáo viên. Với bộ môn ngữ văn, các giờ lên lớp cần trở thành giờ Đọc - hiểu văn bản của học sinh nhằm đưa các em đến với tác phẩm bằng cách tiếp xúc văn bản nghệ thuật, rung cảm và tiếp nhận toàn vẹn tác phẩm văn học. Xu hướng đó phù hợp với việc vận dụng Thi pháp vào dạy học bộ môn vì nó đưa người đọc tới việc tiếp nhận văn bản ngôn từ tức là “ hình thức vật chất duy nhất cho sự tồn tại nội dung tác phẩm” [150 thuật ngữ văn học, 307]. Trong thực tế giảng dạy ở trường THPT, chúng tôi nhận thấy việc vận dụng Thi pháp học vào khai thác tác phẩm còn nhiều hạn chế và ít được chú trọng. Để giúp học sinh tiếp nhận một tác phẩm văn học, giáo viên có nhiều con đường khác nhau. Tuy nhiên, nếu khía cạnh nghệ thuật còn bị bỏ ngỏ thì sẽ không thể khai thác tác phẩm một cách sâu sắc. Với đặc trưng môn học tìm hiểu về tác phẩm nghệ thuật như ngữ văn, nếu không đưa học sinh đến tiếp nhận tác phẩm thì không thể đạt được mục đích giáo dục. Từ những suy nghĩ đó, người viết đến với đề tài Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học với mong muốn có được phương pháp giúp học sinh chủ động, tích cực trong quá trình học tập tiếp nhận và thưởng thức vẻ đẹp toàn vẹn của tác phẩm văn học. 2- Mục đích nghiên cứu Với đề tài: Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học”, người viết mong muốn hướng tới: - Làm rõ một vài đặc điểm nổi bật trong Thi pháp Truyện Kiều. - Vận dụng Thi pháp Truyện Kiều trong tìm hiểu đoạn trích Trao duyên. - Đóng góp thêm một hướng đi mới trong quá trình giảng dạy tác phẩm văn học ở trường phổ thông. 4 3- Đối tượng nghiên cứu Khảo sát các vấn đề về Thi pháp Truyện Kiều, hướng tới vận dụng vào việc đổi mới phương pháp dạy học qua bài giảng cụ thể. 4- Giới hạn phạm vi nghiên cứu Với đề tài này, người viết chỉ đi sâu khai thác Truyện Kiều ở góc độ Thi pháp học. Đồng thời đưa ra hướng vận dụng và kết quả đạt được sau khi tiếp nhận đoạn trích Trao duyên theo hướng này. 5- Nhiệm vụ nghiên cứu Làm sáng tỏ vấn đề Thi pháp Truyện Kiều và đánh giá kết quả việc vận dụng Thi pháp trong thực tiễn giảng dạy đoạn trích Trao duyên. 6- Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tác phẩm - Phương pháp so sánh - Phương pháp hệ thống - Phương pháp thực nghiệm - Vận dụng hướng nghiên cứu Thi pháp học, ngôn ngữ học 7- Thời gian nghiên cứu Từ tháng 8/2011 đến tháng 2/ 2012 NỘI DUNG 5 Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài 1.1. Đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy học môn văn nói riêng đang là vấn đề cấp thiết nhằm hướng tới khẳng định vai trò năng động, sáng tạo của học sinh như một bạn đọc đích thực; phát huy vai trò chủ thể của học sinh trong quá trình học văn. Đây cũng là nguyên tắc đổi mới phương pháp dạy học. Bởi lẽ, không có sự vận động của bản thân chủ thể thì mọi hoạt động của giáo viên trở nên áp đặt. Những năng lực chủ quan của học sinh có được phát huy thì việc chiếm lĩnh tri thức, thưởng thức tác phẩm, hình thành phẩm chất, nhân cách…mới thực sự có hiệu quả. Như vậy, việc giúp các em có một phương pháp tiếp nhận tác phẩm phù hợp hiệu quả là hạt nhân của quá trình đổi mới phương pháp dạy học. 1.2. Đặc trưng của môn văn là môn học về tác phẩm nghệ thuật ngôn từ với bản chất thẩm mĩ của nó. Tác phẩm văn chương vẽ nên bức tranh sinh động về đời sống con người qua ngôn từ được sử dụng một cách có nghệ thuật. Nó tạo nên hình tượng nghệ thuật - sản phẩm của phương thức chiếm lĩnh, thể hiện và cải tạo hiện thực theo qui luật của nghệ thuật. Như vậy, dạy học văn cần hướng đến đặc trưng riêng của bộ môn để có cách tiếp cận phù hợp. Bản chất của quá trình dạy học văn phụ thuộc vào quá trình nhận thức sáng tỏ và đầy đủ mối quan hệ giữa tính khoa học và tính nghệ thuật của môn văn. Đặc trưng của môn văn khiến cho quá trình dạy học văn trở thành quá trình tiếp nhận tác phẩm văn học của học sinh. Quá trình tiếp nhận văn học nói chung vốn đã phức tạp. Với đối tượng học sinh trong nhà trường, quá trình này càng phức tạp hơn, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lứa tuổi, hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm sống…Do đó, đổi mới phương pháp dạy học văn cần quan tâm đến những cách tiếp nhận tác phẩm theo đặc thù môn học và đối tượng học sinh. Tiếp nhận tác phẩm theo hướng Thi pháp là một trong những phương pháp có thể áp dụng trong thực tiễn dạy học. 6 1.3. Hiện nay, có nhiều cách hiểu về Thi pháp học. Trong cuốn 150 thuật ngữ văn học, tác giả Lại Nguyên Ân cho rằng đó là “Ngành học thuật nghiên cứu hệ thống các phương thức, phương tiện biểu hiện trong tác phẩm văn học” và “Do chỗ mọi phương tiện biểu hiện trong văn học rút cuộc đều quy được về ngôn ngữ, cho nên có thể định nghĩa Thi học như khoa học về nghệ thuật sử dụng các phương tiện ngôn ngữ”. Cuốn Từ điển thuật ngữ văn học do Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi chủ biên cũng cho rằng “Thi pháp học nghiên cứu hệ thống các phương thức, phương tiện biểu hiện đời sống bằng hình tượng nghệ thuật trong sáng tác văn học. Mục đích của Thi pháp học là chia tách và hệ thống hóa các yếu tố của văn bản nghệ thuật tham gia vào sự tạo thành thế giới nghệ thuật, ấn tượng thẩm mĩ, chiều sâu phản ánh của tác phẩm nghệ thuật”. Như vậy, có thể hiểu Thi pháp học là cách thức phân tích tác phẩm bám vào văn bản là chính, không chú trọng đến những vấn đề nằm ngoài văn bản như tiểu sử nhà văn, hoàn cảnh sáng tác, nguyên mẫu nhân vật, giá trị hiện thực, tác dụng xã hội… Thi pháp học chú ý đến yếu tố hình thức tác phẩm như hình tượng nhân vật; không gian - thời gian; kết cấu - cốt truyện; điểm nhìn nghệ thuật; ngôn ngữ; thể loại… Nội dung trong tác phẩm phải được suy ra từ hình thức, đó là “hình thức mang tính quan niệm” (Trần Đình Sử). Phương pháp chủ yếu của Thi pháp học là phương pháp hình thức. Chúng ta hiểu, “Phương pháp hình thức là phương pháp phân tích các khía cạnh hình thức của tác phẩm văn học nghệ thuật để rút ra ý nghĩa thẩm mỹ của nó” (Nguyễn Văn Dân). Theo tôi, để đạt được hiệu quả tốt nhất trong giờ học, nên kết hợp nhiều phương pháp, khai thác thế mạnh của chúng. Dạy văn theo hướng Thi pháp học là phân tích hình thức nghệ thuật tác phẩm từ đó khám phá các phương diện khác nhau của tác phẩm. Với đề tài này, người viết đi sâu khai thác, tiếp nhận Truyện Kiều của Nguyễn Du từ góc độ Thi pháp học trên những phương diện sau: thể loại, tư tưởng, nhân vật, cách kể chuyện, cái nhìn nghệ thuật về con người, không gian, 7 thời gian, ngôn ngữ, giọng điệu. Sau đó, người viết thiết kế giáo án thử nghiệm và khảo sát kết quả học tập của học sinh. Bên cạnh đó, giờ lên lớp cũng cần thiết phải chú ý đến vấn đề về tác giả, thời đại; kết hợp phương pháp giảng bình, gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề…để giờ học sinh động và hấp dẫn giúp học sinh dễ dàng tiếp nhận tác phẩm. 8 Chương II: Thực trạng của đề tài Truyện Kiều là tác phẩm văn học kết tinh văn hóa tinh thần, vẻ đẹp của ngôn ngữ và tài hoa của dân tộc. Tìm hiểu tác phẩm trên phương diện Thi pháp giúp người đọc đánh giá được tính sáng tạo toàn vẹn của tác phẩm nhất là với tác phẩm dựa trên một sáng tác của nước ngoài như Truyện Kiều. Chúng tôi nhận thấy phần sáng tạo của Nguyễn Du mang lại giá trị đích thực cho tác phẩm. Các phương diện nghệ thuật của tác phẩm như thể loại, tư tưởng, nhân vật, cách kể chuyện cho đến không gian, thời gian, ngôn ngữ, giọng điệu… đều là sự thăng hoa của một tài năng nghệ sĩ. 2.1. Thể loại truyện Nôm Thể loại văn học là một phạm trù mang tính lịch sử. Các thể loại xuất hiện trong một giai đoạn phát triển nhất định và được thay thế bằng thể loại khác. Như vậy, thể loại cũng là một yếu tố hình thức mang tính nội dung của tác phẩm. Truyện Kiều của Nguyễn Du thuộc về thể loại truyện Nôm. Đó là thể loại văn học tự sự bằng thơ lục bát của người Việt, thịnh hành trong thế kỉ XVII, XVIII. Truyện Nôm nằm trong mạch truyện thơ thịnh hành ở văn học vùng Đông Nam Á. Truyện Nôm là truyện thơ nên có các yếu tố của tác phẩm tự sự như nhân vật, cốt truyện, sự kiện… Xét hệ thống tác phẩm tự sự, Truyện Kiều thuộc loại truyện vừa, chi tiết chọn lọc vừa đủ để thể hiện nhân vật. Tác giả hướng đến khắc họa con người chủ thể với thế giới nội tâm, ý nghĩ, lời thoại, lời kể… để nhân vật hiện lên cụ thể, gợi cảm. Bên cạnh đặc trưng của tác phẩm tự sự là chất trữ tình đậm đà của tác phẩm. Nét đặc sắc trong Truyện Kiều là tác giả có ý thức kể lại rành mạch từng chuyện. Mỗi sự kiện đều được kể một cách hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, từ cảnh đến tình. Mô hình cốt truyện không giản đơn như các truyện Nôm dân gian. Kết 9 cấu truyện đẩy đi, đẩy lại chứ không xuôi chiều. Có thể nói, Truyện Kiều mang cốt truyện của thể loại tiểu thuyết. 2.2. Tư tưởng, nhân vật và cách kể chuyện Tư tưởng tác phẩm văn học là sự nhận thức, lí giải và thái độ đối với toàn bộ nội dung cụ thể, sống động của tác phẩm văn học, cũng như vấn đề nhân sinh đặt ra trong đó. Truyện Kiều là một tác phẩm văn chương đích thực nhưng không chỉ là vấn đề câu chữ, nghệ thuật biểu hiện mà qua đó còn thấy quan niệm và cảm nhận của Nguyễn Du đối với đời. Nguyễn Du mở đầu tác phẩm bằng quan niệm tài - mệnh “Trăm năm trong cõi người ta Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau” Kết thúc tác phẩm là trăn trở về tâm và tài “Thiện căn ở tại lòng ta Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” Tư tưởng đó chi phối việc chọn lựa và miêu tả nhân vật. Truyện Kiều tái hiện một thế giới người tài. Thúy Kiều, Kim Trọng, Từ Hải…cho đến Hồ Tôn Hiến, Sở Khanh, Thúc Sinh đều có tài và biết khen tài. Tài ở đây là biểu hiện cho phẩm chất và cá tính. Nó đóng một vai trò quan trọng trong những biến cố của cuộc đời nhân vật. Thúy Kiều nhờ có tài đàn, tài thơ mà được coi trọng nhưng cũng vì tài đó mà nàng mắc vạ. Tài năng trở thành cái cớ cho cuộc đời truân chuyên theo quan niệm tài - mệnh tương đố trong tác phẩm. Nhưng tài không phải là yếu tố chi phối toàn bộ tác phẩm. Chính chữ tâm, tức là cái tình, tấm lòng của nhân vật chính mới làm nên vẻ đẹp nhân văn của tác phẩm. Bởi chữ tâm này mà Kiều đã nhận lời bán mình chuộc cha và trao duyên lại cho Thúy Vân. Cũng vì chữ tâm mà Kiều cam phận lẽ mọn, khuyên Thúc Sinh trở về; báo ân, báo oán rồi tha bổng cho Hoạn Thư; cũng vì thế mà Kiều khuyên Từ Hải hàng rồi chết theo Từ Hải; nàng giữ tình cầm cờ với Kim Trọng cũng vì chữ tâm đó. Có thể nói Truyện Kiều là sáng tạo để thử thách cái tâm của 10 [...]... tâm sự, độc thoại của nhân vật và lời bình luận của chính tác giả 15 Chương III: Giải quyết vấn đề 3.1 Vận dụng Tiếp nhận Truyện Kiều theo hướng Thi pháp vào thực tiễn giảng dạy đoạn trích Trao duyên Ở những phần trên, người viết đã đi sâu khai thác, tiếp nhận Truyện Kiều từ góc nhìn Thi pháp Chúng tôi đã vận dụng hướng tiếp cận này vào giảng dạy tiết 83, đoạn trích Trao duyên Trích Truyện Kiều của... phẩm Theo tôi, Thi pháp học là một trong những phương thức tiếp cận có thể đảm nhiệm vai trò đó 2 Việc dạy học văn theo tinh thần Thi pháp học là một xu hướng chung của thế giới Ở Việt Nam hiện nay đã có nhiều điều kiện tốt để thực hiện điều này Chúng ta đã có một đội ngũ các nhà Thi pháp học tương đối hùng hậu: Trần Đình Sử, Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Đăng Điệp…Việc phổ biến quan điểm Thi pháp học trong nhà... học sinh vì các em được tiếp cận với văn bản nghệ thuật, khám phá nó bằng trực quan sinh động sau đó mới đi đến khái quát vấn đề và trở lại đánh giá tác phẩm Hướng đi này giúp các em nhận biết thông hiểu và tiến tới vận dụng kiến thức trong việc tiếp nhận các tác phẩm khác cùng một Thi pháp sáng tác Thi pháp coi trọng văn bản nghệ thuật cho nên dạy học văn được hiểu là đưa học sinh tiếp nhận trực tiếp, ... cực từ phía học sinh So với phương pháp cũ là đi từ nội dung đến hình thức tác phẩm thì cách khai thác tác phẩm từ hình thức để hiểu nội dung (hay nói cách khác là khai thác tác phẩm từ yếu tố Thi pháp) là một cách làm bám sát đặc trưng của tác phẩm văn chương và đem lại kết quả cao Từ phương pháp này, học sinh khám phá được vẻ đẹp của ngôn ngữ văn chương với quan niệm “Văn học là nghệ thuật ngôn từ ;... tăng tính sinh động trong giờ giảng văn giúp học sinh có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về đoạn trích này nói riêng và tác phẩm Truyện Kiều nói chung 4 Để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn văn, người viết cho rằng việc bồi dưỡng chuyên môn về Thi pháp học là vô cùng cần thi t Dạy học theo hướng đi này là bám sát đặc trưng của môn học về tác phẩm nghệ thuật Vận dụng kiến thức về Thi pháp trong giờ... một tác phẩm tài hoa của thi hào Nguyễn Du Trong đoạn trích này, các yếu tố về Thi pháp khá nổi bật và tiêu biểu cho sáng tạo của Nguyễn Du như quan điểm nghệ thuật về con 31 người, nhân vật, không gian và thời gian, ngôn ngữ giọng điệu, nghệ thuật khắc họa nội tâm qua ngôn ngữ độc thoại… Chính vì vậy, chúng tôi đã đi khai thác, tiếp nhận đoạn trích Trao duyên từ góc độ Thi pháp học nhằm góp phần làm... kĩ năng môn ngữ văn lớp 10, NXB Giáo dục Việt Nam 6 Trần Đình Sử (chủ biên) (2008), Lý luận văn học (tập 2), NXB Đại học Sư phạm 7 Trần Đình Sử (2002), Văn học và thời gian, NXB ĐH Quốc gia, H 8 Trần Đình Sử (2007), Thi pháp Truyện Kiều, NXB ĐH Quốc gia 9 Hoàng Trinh (1997), Từ kí hiệu học đến thi pháp học, NXB Đà Nẵng 33 ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………... được miêu tả Nguyễn Du đặt các sự kiện trong cuộc đời Kiều vào sự nhìn nhận, đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau Việc nàng bán mình được nhìn từ chuẩn mực đạo đức xã hội đương thời “Làm con trước phải đền ơn sinh thành” Nhưng ở góc độ cá nhân, nàng Kiều không đành lòng trước mối tình tan vỡ “ Ôi Kim lang, hỡi Kim lang Thôi thôi thi p đã phụ chàng từ đây’’ Việc nhờ cậy em cũng có hai chiều: nửa cậy em,... nhiên, phương pháp này làm đoạn trích chia tách ra nhiều phần nhỏ và học sinh gặp khó khăn với những câu hỏi mang tính khái quát sau khi học xong bài Các em có thể hiểu đúng nội dung đoạn trích nhưng chưa có sự khám phá tác phẩm theo hướng rung động và tiếp nhận Sau khi thử nghiệm cách tiếp cận mới, chúng tôi nhận thấy học sinh hứng thú hơn và tích cực trong quá trình học tập Sau khi học xong các em... sự kiện theo chừng mực đủ để khêu gợi và bộ lộ tâm tư của nhân vật khiến Truyện Kiều trở thành một thi n truyện tâm lí độc đáo Nguyên tác chú trọng sự việc còn Truyện Kiều chú trọng phơi bày tâm trạng nhân vật trước sự việc đó Nguyễn Du đã huy động các thủ pháp trữ tình để diễn tả tâm trạng nhân vật một cách tinh tế trong đó độc thoại nội tâm được sử dụng rất hiệu quả 2.3 Cái nhìn nghệ thuật về con . cứu Với đề tài: Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học , người viết mong muốn hướng tới: - Làm rõ một vài đặc điểm nổi bật trong Thi pháp Truyện Kiều. - Vận dụng Thi pháp Truyện Kiều trong tìm. nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học với mong muốn có được phương pháp giúp học sinh chủ động, tích cực trong quá trình học tập tiếp nhận và thưởng thức vẻ đẹp toàn vẹn của tác phẩm văn học. 2-. [Từ điển thuật ngữ văn học, tr 251]. Ở Việt Nam, vấn đề Thi pháp học không còn mới mẻ nhất là sau thời kì đổi mới văn học năm 1986. Thi pháp học được nghiên cứu, giảng dạy ở bậc Cao học, Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học, Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học, Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học

Từ khóa liên quan