một số biện pháp giúp học sinh tiếp nhận truyện kiều

11 1,499 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 20:30

SKKN - Một số biện pháp giúp học sinh tiếp cận Truyện Kiều A. phn m u 1. Lớ do chn ti: Trong xu th phỏt trin hin nay, t nc ta mun phỏt trin bn vng, y mnh cụng cuc CNH, HH, nhanh chúng ho nhp vi th gii thỡ ngun lc con ngi l vn c t lờn hng u. cú ngun nhõn lc cú cht lng, cú y mi nng lc ỏp ng yờu cu xó hi thỡ ũi hi ngnh Giỏo dc &o to phi u t, i mi mt cỏch ton din. ỏp ng yờu cu ngy cng cao ca xó hi, ngnh GD&T ó thc hin i mi chng trỡnh giỏo dc ph thụng. Ngh quyt s 40/ 2000/ QH10, kỡ hp th 8, Quc hi khoỏ X ó nờu mc tiờu ca i mi chng trỡnh giỏo dc ph thụng l " xõy dng ni dung, chng trỡnh giỏo dc ton din th h tr ỏp ng yờu cu phỏt trin ngun nhõn lc, phc v CNH, HH t nc, phự hp vi thc tin v truyn thng Vit Nam, tip cn trỡnh giỏo dc ph thụng cỏc nc phỏt trin trong khu vc v th gii." Nm hc 2005- 2006 l nm u tiờn thc hin chng trỡnh thay sỏch lp 10 i tr trờn ton quc. Thc hin mc tiờu ca i mi chng trỡnh giỏo dc Trung hc ph thụng, tt c cỏc mụn hc u cú s thay i c bn da trờn c s phỏt huy mt tớch cc ca chng trỡnh c, a vo nhng ni dung, phng phỏp mi nhm ỏp ng yờu cu ca thi i. Ngoi vic i mi sỏch giỏo khoa, chng trỡnh , thỡ vic i mi phng phỏp ging dy cng rt quan trng. Trong chng trỡnh Vn - Ting Vit lp 10 trc õy cng nh chng trỡnh Ng vn lp 10 mi hin nay, Truyn Kiu luụn chim mt v trớ rt quan trng. Tuy nhiờn, trong cỏc giỏo khoa, sỏch tham kho hin nay cú rt nhiu bi nghiờn cu nhng phn ln ú l cỏc bi mang tớnh bỏc hc, ũi hi ngi c phi cú mt trỡnh hiu bit sõu sc v Truyn Kiu. i vi hc sinh Trung hc ph thụng, nht l hc sinh B tỳc Trung hc ph thụng, do trỡnh , iu kin cũn hn ch m nhiu em cha cú nhng bin phỏp tip cn thớch hp i vi Truyn Kiu. Nhiu em cũn cha bit hon cnh ra i, ni dung chớnh cng nh túm tt c truyn. Vỡ nhng lớ do trờn, tụi chn ti "Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tip cn Truyn Kiu ." 2. Mc ớch ca ti: Giáo viên: Phạm Trung Kiên - TT GDTX Quảng Ninh - 1 - SKKN - Một số biện pháp giúp học sinh tiếp cận Truyện Kiều Túm lc nhng ni dung chớnh, xut mt s bin phỏp nhm giỳp cho giỏo viờn, hc sinh cú cỏch tip cn, tỡm hiu, hc tp v Truyn Kiu núi chung, cng nh vic hc tp cỏc on trớch trong sỏch giỏo khoa lp 10 B tỳc Trung hc ph thụng. B. Ni dung. Truyn Kiu l mt tỏc phm vn hc di, cú ni dung phong phỳ, nhiu tỡnh tit, nhiu nhõn vt, trong khi ú chng trỡnh ph thụng hc sinh ch c hc mt s on riờng l. Nu ngi giỏo viờn khụng cú s u t k lng, hc sinh khụng cú s chun b chu ỏo thỡ d dn n mt cỏch hiu cha thu ỏo, cha hon chnh hc sinh. Theo bn thõn tụi, vic dy thnh cụng cỏc on trớch trong SGK lp 10 giỏo viờn cú th thc hin theo cỏc bc sau õy: + Trc ht giỏo viờn hng dn cho hc sinh nm khỏi quỏt v ngun gc, xut x ca tỏc phm, tỏc gi. + Tip theo giỏo viờn giỳp hc sinh nm c ct truyn, ni dung chớnh, nhng giỏ tr v ni dung v ngh thut + Sau ú giỏo viờn mi i vo tng on trớch c th, trong khi i vo tng on trớch cn t on trớch ú trong tng th chung ca tỏc phm v trong s liờn h, so sỏnh vi cỏc on trớch khỏc. Vi quan im ú, ngay t tit u tiờn hc v truyn Kiu nờn cung cp cho hc sinh nhng ni dung khỏi quỏt, nhng ni dung c bn ú l: 1. V ngun gc, xut x. Truyn Kiu l tn gi ph bin ca tc phm on Trng Tõn Thanh ca i thi ho Nguyn Du. Tỏc phm ny ú a Nguyn Du lờn hng danh nhõn vn hoỏ th gii. Theo i Nam chớnh biờn lit truyn, truyn c vit ra sau khi ụng i s nh Thanh v v theo li truyn th Phm Quý Thch ú cho khc in vo khong t nm 1820 n nm 1825. Bn khc in ú nay khụng cn na. Tc phm ny c vit bng ch Nm, gm 3.254 cõu th theo th lc bt. Ni dung ca truyn da theo tc phm Kim Vừn Kiu truyn ca Thanh Từm Ti Nhừn ngi Trung Quc. Hin nay, Vit Nam lu truyn mt s d bn ca tỏc phm ny. Bn nụm c nht cn lu gi l bn "Liu Vn ng" khc in nm T c th 19 (1866), mi pht hin Ngh An. Hng trm nm qua, Truyn Kiu vn luụn tn ti trong i sng ca dõn tc Vit. õy l mt trong s ớt cỏc tỏc phm ln c nhiu ngi dõn mi tng lp hc thuc lng. i ỏp bng nhng ngụn t, li l trong truyn Kiu cng ú tr thnh mt hnh thc sinh hot vn hoỏ ca mt s cng ng ngi Vit nh ly Kiu, tr Kiu, vnh Kiu, tranh Kiu, bỳi Kiu Giáo viên: Phạm Trung Kiên - TT GDTX Quảng Ninh - 2 - SKKN - Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh tiÕp cËn TruyÖn KiÒu Truyện Kiều là tiểu thuyết viết bằng thơ lục bát. Truyện phản ỏnh xó hội đương thời thông qua cuộc đời của nhân vật chính Vương Thuý Kiều. Xuyờn suốt tỏc phẩm là chữ "tâm" theo như Nguyễn Du đó tõm niệm "Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu" (nghĩa là "Linh sơn chỉ ở tại lòng người thôi"). Ngày nay, Truyện Kiều của Nguyễn Du là một trong những tỏc phẩm văn học Việt Nam được giới thiệu rộng rói nhất đến với các du khách cũng như các nhà nghiên cứu nước ngoài. Bản Đoạn trường tân thanh in năm 1902 và Kim Vân Kiều tân tập khắc in năm 1906 2. Hoàn cảnh ra đời: Theo Giáo sư Nguyễn Lộc ("Từ điển Văn học" tập II - Nhà xuất bản Khoa học Xó hội, 1984) trang 455 viết: "Đoạn trường tân thanh là một truyện thơ Nụm viết bằng thể lục bỏt, dựa theo tỏc phẩm Kim Võn Kiều truyện của Thanh Tõm Tài Nhõn, Trung Quốc. Có thuyết nói Nguyễn Du viết Truyện Kiều sau khi đi sứ Trung Quốc (1814-1820). Có thuyết nói Nguyễn Du viết trước khi đi sứ, có thể vào thời gian làm Cai bạ ở Quảng Bỡnh (1804-1809). Thuyết sau này được nhiều người chấp nhận". 3. Nội dung Truyện Kiều: Nội dung chớnh của truyện xoay quanh quóng đời lưu lạc sau khi bán mỡnh chuộc cha của Thuý Kiều, nhõn vật chớnh trong truyện, một cụ gỏi "sắc nước hương trời" và cú tài "cầm kỳ thi hoạ". Theo kịch tớnh của tỏc phẩm, cú thể chia truyện thành 13 phần nhỏ như sau: 3.1. Mở bài. Nguyễn Du đem thuyết "tài mệnh tương đố" (tài và mệnh ghét nhau) làm luận đề cuốn truyện. Sau đó tác giả nói về gia thế và tả tài sắc hai chị em Thuý - Kiều. Trăm năm trong cõi người ta Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trong thấy mà đau đớn lòng. 3.2. Kiều thăm mộ Đạm Tiên. Vào khoảng thời vua Minh Thế Tụng (1522-1566), trong một gia đỡnh viờn ngoại họ Vương có 3 người con, con cả là Vương Thuý Kiều, sau là Thuý Võn và Vương Quan là cậu út. Hai chị em Thỳy Kiều và Thuý Võn thỡ một người một vẻ, mười phân vẹn mười, nhưng so bề tài sắc thỡ Thuý Kiều lại hơn hẳn cô em. Trong một lần đi tảo mộ vào tiết thanh minh, khi đi qua mộ Đạm Gi¸o viªn: Ph¹m Trung Kiªn - TT GDTX Qu¶ng Ninh - 3 - SKKN - Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh tiÕp cËn TruyÖn KiÒu Tiên, một nấm đất bên đàng, Kiều đó khúc thương và không khỏi cảm thấy ái ngại cho một kiếp hồng nhan "nổi danh tài sắc một thì" mà giờ đây "hương khói vắng tanh". Vốn là một con người giàu tỡnh cảm và tinh tế nờn Kiều cũng đó liờn cảm tới thõn phận của mỡnh và của những người phụ nữ nói chung : Đau đớn thay phận đàn bà, Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. 3.3. Kiều gặp Kim Trọng. Cũng trong ngày hôm đó, Kiều đó gặp Kim Trọng, là một người vốn nhà trâm anh, "đồng thân" với Vương Quan, từ lâu đó "trộm nhớ thầm yêu" nàng. Bên cạnh đó thỡ Kim Trọng cũng là người vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Tuy chưa kịp nói với nhau một lời nhưng sau cuộc gặp gỡ này thỡ hai người tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tiếp sau lần gặp gỡ ấy là mối tương tư: Người đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm có biết duyên gì hay không. Kim Trọng vỡ tương tư Kiều nên đó quờn hết cả thỳ vui hàng ngày, tỡm cỏch chuyển đến ở gần nhà Kiều. Sau đó mầy tuần trăng thỡ Kim, Kiều đó gặp nhau, Kiều đó nhận lời Kim Trọng và họ đó trao đổi kỷ vật cho nhau. Nhiều lần Kim Trọng cũng muốn "vượt rào" nhưng Thuý Kiều là một người sắc sảo, cô đó thuyết phục được Kim Trọng : Vội chi liễu ép hoa nài, Còn thân ắt lại đền bồi có khi! Thấy lời đoan chính dễ nghe, Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân. 3.4. Kiều bán mình chuộc cha. Tai họa đó đột ngột ập đến Vương gia trong lúc người thiếu nữ cũn đang thổn thức với mối tình đầu. Bọn sai nha đầu trâu, mặt ngựa đó đánh đập cha và em nàng một cách tàn nhẫn trong nỗi oan kêu trời không thấu. Trong hoàn cảnh bi đát như vậy, Kiều đành phải đi đến quyết định bán mỡnh để chuộc cha, nhưng nàng không quên lời hẹn ước trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai với Kim Trọng trước khi chàng về Liêu Dương để chịu tang chú. Thuý Kiều đó nhờ cậy Thuý Võn thay mỡnh trả lời hẹn ước với Kim Trọng: Cậy em em có chịu lời Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Gi¸o viªn: Ph¹m Trung Kiªn - TT GDTX Qu¶ng Ninh - 4 - SKKN - Một số biện pháp giúp học sinh tiếp cận Truyện Kiều Trao duyờn cho em xong, nng cm thy xút thng cho thừn phn ca chnh mnh: Phn sao phn bc nh vụi ó nh nc chy hoa trụi l lng ễi Kim Lang! Hi Kim Lang! Thụi thụi thip ó ph chng t õy. Do au thng quỏ nờn Thuý Kiu ú ngt i trờn tay ngi thõn. 3.5. Kiu ri vo tay Mó Giỏm Sinh v Tỳ B. Mú Gim Sinh vn l mt a phong tỡnh ó quen cng vi T B m hng buụn phn bỏn hng, chuyờn i mua gỏi cỏc chn v "lu xanh". Thy Thuý Kiu nh l mt mún hng ngon, nht quyt mua v, ly ting l lm v nhng sau khi con ong ó t ng i li v, Thuý Kiu ú b T B bt phi tip khỏch. Nng nht quyt khụng chu, t vn bng dao nhng khụng cht. Tỳ b nh nhng b cho nng ra lu Ngng Bớch. ni ny, ni nh ngi thõn luụn luụn p trong lng : Xút ngi ta ca hụm mai Qut nng p lnh nhng ai ú gi. V ni bun ca ngi thiu n c th hin qua nhng cõu th cht cha y cm xỳc : Bun trụng ca b chiu hụm Thuyn ai thp thoỏng cỏnh bum xa xa. Bun trụng ngn nc mi sa Hoa trụi man mỏc bit l v õu. 3.6. Kiu mc la S Khanh. Sng mt mnh gia khng gian mnh mng xa vng ú nờn khi gp S Khanh, mt gú cỳ hỡnh dong chi chut, ỏo khn du dng v cng kh "vn v", cụ nh ngi ang sp cht ui v c phao m khụng cn bnh tnh nhn ra li lng gt sỏo rng ca S Khanh. Than ụi! sc nc hng tri Tic cho õu bng lc loi n õy? Kiu vi vng trao thừn cho S Khanh v cng S Khanh trn thoỏt khi lu Ngng Bớch. Cụ no ng mnh ú ri vo li do Tỳ b ging sn gi cụ Giáo viên: Phạm Trung Kiên - TT GDTX Quảng Ninh - 5 - SKKN - Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh tiÕp cËn TruyÖn KiÒu lại vĩnh viễn ở lầu xanh. Chưa kịp cao chạy xa bay thỡ Tỳ bà đến và lúc này nàng mới rừ bản chất con người Sở Khanh: Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh, Một tay chôn biết mấy cành phù dung! Đến lúc này, nàng đành phải chịu quy phục, mặc cho thể xác đến phong trần cũng phong trần như ai và cảm thấy xút xa cho chớnh bản thõn mỡnh: Khi tỉnh rượu, khi tàn canh, Giật mình, mình lại thương mình xót xa. 3.7. Kiều gặp Thúc Sinh. Thúc Sinh tuy đó cú vợ là Hoạn Thư nhưng cũng là người mộ tiếng Kiều nhi từ lõu. Thỳc Sinh trong tỏc phẩm này cú lẽ là cú diễn biến tỡnh cảm, tâm tư mang tính của con người trong "đời thường" nhất, chứ không cách điệu nhiều như những nhân vật khác trong tác phẩm. Thế giới của Thúc Sinh là thế giới của đam mê và là sứ giả phong lưu . Chưa có một "đấng nam nhi" nào trong truyện Kiều cú cỏch nhỡn nõng tấm thõn đầy nhục dục của Kiều lên tầm thẩm mỹ như Thúc Sinh Rõ ràng trong ngọc trắng ngà! Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên. Do vậy Kiều đó ham sống và tự tin hơn về tương lai số phận của mỡnh. Hai người vui vẻ bờn nhau "ý hợp tâm đầu". Khi hương sớm, khi trà trưa, Bàn vây điểm nước đường tơ hoạ đàn. Thúc Sinh đó chuộc Thuý Kiều ra khỏi lầu xanh, chàng yờu Thuý Kiều bằng một tỡnh yờu chõn thực và trõn trọng cụ, điều này thể hiện tính nhân văn của truyện Kiều. Tuy nhiờn, vỡ là gỏi lầu xanh Kiều đó khụng được Thỳc ễng (bố của Thúc Sinh) thừa nhận. Thúc Ông đó đưa Kiều lên quan xét xử: Phong lôi nổi trận tơi bời, Nặng lòng e ấp tính bài phân chia. Quyết ngay biện bạch một bề, Dạy cho má phấn lại về lầu xanh! Kiều quyết tõm dan dớu với Thỳc Sinh khụng chịu quay về lầu xanh nờn lại thờm một lần khốn khổ: Gi¸o viªn: Ph¹m Trung Kiªn - TT GDTX Qu¶ng Ninh - 6 - SKKN - Một số biện pháp giúp học sinh tiếp cận Truyện Kiều Dy rng: C phộp gia hỡnh! Ba cõy chp li mt cnh mu n. Phn nh chi dỏm kờu oan, o hoen quen mỏ liu tan tỏc my. Mt sõn lm cỏt ó y, Gng l nc thu mai gy vúc xng. May thay v quan ú tuy t ra nghiờm khc nhng cng cú tnh ngi. Thy Thỳc Sinh au kh khi thy Kiu v mnh m gp nn, ụng ú cho Kiu lm mt bi th by t ni nim. c th ca Kiu, v quan khen ngi ri khuyờn Thỳc ễng nờn rng lng chp nhn Kiu li cho sớnh l ci xin. Nh th Kiu thoỏt kip thanh lõu nhng cha c bao lõu th nng li mc v vi Hon Th, v chớnh ca Thỳc Sinh. 3.8. Kiu v Hon Th. Khi bit chuyn, cha m Thỳc Sinh ni gin i tr Kiu tr v chn c, nhng khi bit Thuý Kiu ti sc vn ton, cỳ ti lm th, b ca Thỳc Sinh ú phi tht ln : Thng vỡ hnh trng vỡ ti Thỳc ụng thụi cng dp li phong ba. Kiu ú cng Thc Sinh sut 1 nm rng v vn lun khuyn Thc Sinh v thm v c Hon Th, h vn cha cú con chung sau nhiu nm sng cựng nhau. Sau chuyn i thm v quay tr li gp Kiu, Thỳc Sinh khụng ng rng Hon Th ú sai gia nhừn i tt ng bin bt Thuý Kiu v tra hi. Thuý Kiu b ti thuc mờ bt mang i, cn mi ngi trong nh lỳc ú c ng cụ b cht chỏy sau trn ha hon. Kiu tr thnh th t nh Hon Th vi cỏi tờn l Hoa Nụ. Lỳc Thỳc Sinh v nh, nhn thy Thuý Kiu b bt ra cho mnh, "phỏch lc hn xiờu" chng nhn ra rng mnh mc la ca v c. Hon Th ú bt Kiu phi hu h, ỏnh n cho ba tic ca hai v chng. ỏnh n m tõm trng ca Kiu au n: Bn giõy nh khúc nh than Khin ngi trong tic cng tan nỏt lũng Cng trong mt ting t ng Ngi ngoi ci n, ngi trong khúc thm. Th ri, do thy Kiu khúc nhiu, Hon Th bo Thc Sinh tra kho v lý do g. Thuý Kiu vit t khai nỳi rng v cha b oan khin, phi bn mnh v b la vo lu xanh, sau ú cú ngi chuc ra lm v, ri chng i vng, nng b bt a vo ca nh quan rt ti nhc, bõy gi ch mong c vo chựa tu cho Giáo viên: Phạm Trung Kiên - TT GDTX Quảng Ninh - 7 - SKKN - Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh tiÕp cËn TruyÖn KiÒu thoát nợ trần. Đọc tờ khai xong, Hoạn Thư đồng ý cho Hoa Nụ vào Quan Âm cỏc sau vườn để chép kinh. Thực ra, Hoạn Thư đánh Kiều rất nhiều, Nguyễn Du miờu tả về "đòn ghen" của Hoạn Thư là nhẹ như bấc, nặng như chì. Hoạn Thư là một người đàn bà rất cao tay, không thủ tiêu, hay rạch mặt hay tàn phá cơ thể Kiều mà làm cho Kiều mang mặc cảm về địa vị, về "chữ trinh", về thõn phận mỡnh. Hoạn Thư đó ứng xử theo thường tỡnh hiện hữu của dõn gian, là: chút dạ đàn bà, ghen tuụng thỡ cũng người ta thường tỡnh!, Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai. Hoạn Thư khéo léo phá vỡ dây tơ giữa Kiều và Thúc Sinh, làm Kiều ra đi một cách tự nguyện. Kiều trốn khỏi Quan Âm các và đó gặp Sư trưởng Giỏc Duyờn (duyên giác ngộ?). Bà đó cho Kiều sang ở tạm nhà Bạc Bà, một Phật tử thường hay lui tới chùa. Ai ngờ Bạc Bà cùng với Tú Bà đồng môn, Bạc Bà đó khuyờn kiều lấy chỏu mỡnh là Bạc Hạnh. Qua tay Bạc Hạnh, một lần nữa Kiều lại bị bỏn vào lầu xanh. 3.9. Kiều gặp Từ Hải. Ở lầu xanh, Kiều "ngậm đắng nuốt cay" sống cuộc sống ô nhục. Một ngày đẹp trời, có một người khách ghé qua chơi, đó là Từ Hải, một hải tặc lừng danh thời đó: Râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, tài năng phi thường đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. Hai bên đó phải lũng nhau và Từ Hải chuộc Kiều về chốn lầu riờng. Sống với nhau được nửa năm, Từ Hải lại động lòng bốn phương, muốn ra nơi biên thuỳ chinh chiến. Thuý Kiều muốn xin đi cùng nhưng Từ Hải không cho đi: Nàng rằng phận gái chữ tòng Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi Từ rằng tâm phúc tương tri Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Trong lúc Từ Hải đi chinh chiến, nàng ở nhà nhớ tới bố mẹ chắc đó da mồi tóc sương, cũn em Thuý Võn chắc đang tay bồng tay mang vui duyờn với Kim Trọng. Từ Hải sau đó đó chiến thắng trở về, mang binh tướng tới đón Kiều làm lễ vu quy. 3.10. Kiều báo thù. Lỳc vui mừng cũng là lỳc Thuý Kiều nghĩ đến những ngày "hàn vi", nàng kể hết mọi chuyện cho Từ Hải và muốn cú sự "ân đền oán trả". Những Bạc Bà, Bạc Hạnh, Sở Khanh, đều bị chịu gia hỡnh, cũn những vị sư đó giỳp đỡ Kiều trong cơn hoạn nạn đều được thưởng. Riêng Hoạn Thư nhờ khéo nói: Rằng tôi Gi¸o viªn: Ph¹m Trung Kiªn - TT GDTX Qu¶ng Ninh - 8 - SKKN - Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh tiÕp cËn TruyÖn KiÒu chút phận đàn bà. Ghen tuông thì cũng người ta thường tình nên được tha. Sau đó Kiều có gặp sư Giác Duyên, được bà báo rằng 5 năm nữa hai người sẽ gặp nhau vỡ Kiều cũn phải trải qua nhiều lận đận nữa. 3.11. Kiều tự vẫn. Hồ Tụn Hiến bấy giờ là một quan tổng đốc của triều đỡnh, mang nhiệm vụ đến khuyên giải Từ Hải đầu hàng và quy phục triều đỡnh. Hồ Tụn Hiến đó bày mưu mua chuộc Thuý Kiều, đánh vào ham muốn cú một cuộc sống "an bình" của phụ nữ, nàng đó thật dạ tin người và xiêu lũng nghe theo lời Hồ Tụn Hiến về thuyết phục Từ Hải ra hàng : Trên vì nước dưới vì nhà, Một là đắc hiếu hai là đắc trung. Sau đó, Hồ Tôn Hiến đó thừa cơ bao vây, nhỡn thấy Từ Hải, Thuý Kiều định lao tới để tự vẫn nhưng chàng bị mắc mưu và đó chết đứng giữa đàng. Thuý Kiều cảm thấy hối tiếc và dằn vặt bản thõn: Mặt nào trông thấy nhau đây? Thà liều sống thác một ngày với nhau! Hồ Tôn Hiến đang đà thắng đó ộp Kiều phải thị yến dưới màn, Thuý Kiều đó khúc thương và xin được mang Từ Hải đi chôn cất. Hồ Tôn Hiến đó chấp nhận cho cảo táng di hình bên sông. Biết nàng giỏi đàn, Hồ Tôn Hiến bắt nàng phải chơi, Kiều đó thể hiện nỗi lũng mỡnh qua tiếng đàn: Một cung gió thảm mưa sầu, Bốn giây nhỏ máu năm đầu ngón tay! Ve ngâm vượn hót nào tày, Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu. Sáng hôm sau, để tránh lời đàm tiếu về mỡnh, Hồ Tụn Hiến đó gỏn ngay Kiều cho người Thổ quan. Trên con thuyền, Kiều nhớ tới lời của Đạm Tiên xưa đó núi với mỡnh trong mộng Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau nàng đó quyết định nhảy xuống sông tự vẫn. 3.12. Kim Trọng đi tìm Kiều. Về phần Kim Trọng, sau khi hộ tang chỳ xong, quay trở lại thỡ biết tin gia đỡnh Kiều gặp nạn, Kiều đó bỏn mỡnh chuộc cha. Kim Trọng đau xót: Vật mình, vẫy gió, tuôn mưa Dầm dề giọt ngọc, thẫn thờ hồn mai Đau đòi đoạn, ngất đòi thôi Tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê. Gi¸o viªn: Ph¹m Trung Kiªn - TT GDTX Qu¶ng Ninh - 9 - SKKN - Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh tiÕp cËn TruyÖn KiÒu Mọi người trong nhà khuyên can hết lẽ, chàng nghe theo lời dặt của Kiều và đón cha mẹ Kiều cùng Thuý Võn sang nhà chăm lo phụng dưỡng, đồng thời vẫn đưa tin tỡm kiếm nàng khắp nơi. Tuy sâu duyên mới nhưng chàng lại càng dào tình xưa. Vương Quan và Kim Trọng sau đó đều đỗ đạt và làm quan. Sau nhiều ngày tháng tỡm kiếm thỡ hai người mới dũ la được thông tin của Thuý Kiều là đó trầm mỡnh dưới sông Tiền Đường. Ra đến sông, mọi người gặp sư Giác Duyên ở đó, được biết là Thuý Kiều đó được bà cứu mang về cưu mang. Sau đó, mọi người được dẫn về gặp lại nàng Kiều, mừng mừng tủi tủi. 3.13. Tái hồi Kim Trọng. Sau 15 năm lưu lạc, Thuý Kiều đỡ trở về đoàn viên với gia đỡnh. Nhưng nàng chính là người sợ việc đoàn viên hơn ai cả. Trong việc tái ngộ này, Thuý Võn chớnh là người đầu tiên đó lờn tiếng vun vào cho chị. Nhưng trong đêm gặp lại ấy, Thuý Kiều đó tõm sự với Kim Trọng: Thân tàn gạn đục khơi trong Là nhờ quân tử khác lòng người ta. Nàng ghi nhận tấm lũng của Kim Trọng nhưng tự thấy mỡnh khụng cũn xứng đáng với chàng nữa. Hai người trở thành bạn chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ. Nguyễn Du đó gửi gắm toàn bộ thế giới quan của mỡnh về xó hội phong kiến lỳc đó qua các câu thơ nhận xét về cuộc đời lưu lạc của Thuý Kiều: Ngẫm hay muôn sự tại trời Trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần Cho thanh cao mới được phần thanh cao. * Sau khi đã cung cấp cho học sinh những nội dung cơ bản về Truyện Kiều thì mới đi vào từng đoạn trích cụ thể. Phương pháp đọc hiểu các đoạn trích đó theo các bước của cách đọc hiểu các văn bản thơ nói chung. Có như vậy việc dạy học Truyện Kiều trong nhà trường mới đạt hiệu quả. c. Kết luận: Tiếp cận và nghiên cứu Truyện Kiều trong Trường Phổ thông cũng như trong xã hội là một vấn đề rất hấp dẫn và thú vị. Tuy nhiên, đây là một tác phẩm văn học lớn và có nhiều cách nhìn nhận, đánh giá cũng chưa thật thống nhất với nhau. Đối với học sinh của các trường Bổ túc Trung học phổ thông thì việc tiếp cận, nghiên cứu để có thể hiểu được các đoạn trích giảng trong sách giáo khoa và Gi¸o viªn: Ph¹m Trung Kiªn - TT GDTX Qu¶ng Ninh - 10 - [...]...SKKN - Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh tiÕp cËn TruyÖn KiÒu hiểu được khái quát về Truyện Kiều là một điều tương đối khó Bản thân tôi với kinh nghiệm giảng dạy của mình, qua tiếp xúc, tìm hiểu thực trạng học sinh, thấy được những vấn đề khó khăn nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài này Mặc dù đã đề cập được một số biện pháp để giúp việc tiếp cận Truyện Kiều trong nhà trường, song vẫn còn nhiều vấn... chưa có điều kiện đề cập tới Trong phạm vi đề tài nhỏ này bản thân tôi chưa thể nêu được tất cả mọi khía cạnh của việc tiếp cận tác phẩm mà chỉ mong muốn góp thêm một tiếng nói trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, dạy, học Truyện Kiều Kính mong các Thầy, Cô giáo, các đồng nghiệp, các em học sinh bổ sung, góp ý để cho đề tài được đầy đủ, toàn diện hơn Quảng Ninh, tháng 5 năm 2007 Giáo viên viết sáng kiến Phạm . với Thỳc Sinh khụng chịu quay về lầu xanh nờn lại thờm một lần khốn khổ: Gi¸o viªn: Ph¹m Trung Kiªn - TT GDTX Qu¶ng Ninh - 6 - SKKN - Một số biện pháp giúp học sinh tiếp cận Truyện Kiều Dy. bin phỏp giỳp hc sinh tip cn Truyn Kiu ." 2. Mc ớch ca ti: Giáo viên: Phạm Trung Kiên - TT GDTX Quảng Ninh - 1 - SKKN - Một số biện pháp giúp học sinh tiếp cận Truyện Kiều Túm lc nhng. SKKN - Một số biện pháp giúp học sinh tiếp cận Truyện Kiều A. phn m u 1. Lớ do chn ti: Trong xu th phỏt trin hin nay, t nc ta
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp giúp học sinh tiếp nhận truyện kiều, một số biện pháp giúp học sinh tiếp nhận truyện kiều, một số biện pháp giúp học sinh tiếp nhận truyện kiều

Từ khóa liên quan