0

Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11

41 2,648 8
  • Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 19:58

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI TRƯỜNG THPT TRẦN NHẬT DUẬT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT- SINH HỌC 11. Họ và tên : Phan Thị Tuyết Chức vụ : Giáo viên Tổ chuyên môn : Hoá - Sinh. Trường : T.H.P.T . Trần Nhật Duật Yên Bình, Tháng 10 năm 2012 PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài Nếu thế kỷ XX là thế kỉ của khoa học công nghệ thì thế kỷ XXI là thế của sinh học. Trong chương trình cấp trung học phổ thông, về mặt lí thuyết sinh học đã được đề cập khá khoa học và đầy đủ. Lớp 11, việc học tập kiến thức chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật phần nâng cao và đặc biệt áp dụng vào thực tiễn còn hạn chế. Chính vì vậy, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức mới và việc vận dụng vào thực tiễn không dễ dàng với học sinh. Hơn nữa, thi học sinh giỏi môn Sinh luôn đề cập đến nội dung chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật. Nếu học sinh không được ôn luyện kỹ thì khả năng làm được bài là rất thấp. Mặt khác, phần câu hỏi và bài tập chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật có nhiều dạng và đòi hỏi mức độ kiến thức khác nhau. Để có thể áp dụng vào từng đối tượng học sinh và mục đích học tập khác nhau, học sinh cần phải được học kỹ và ôn luyện chuyên sâu các dạng kể cả lý thuyết và thực hành. Với cương vị là một giáo viên trực tiếp giảng dạy sinh học cấp THPT, qua nhiều năm giảng dạy, tôi rút ra một số kinh nghiệm giúp cho học sinh phương pháp học tốt và áp dụng có hiệu quả phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật để giảng dạy lớp 11, thi học sinh giỏi môn sinh cũng như vào thực tế sản xuất. Theo tôi, với nội dung trên, nên soạn thảo từng bài theo hệ thống kiến thức từ cơ bản đến năng cao và đi cùng là các dạng bài tập theo từng bậc thang kiến thức để giúp học sinh tiếp thu bài có hiệu quả nhất. Thiết nghĩ, với mỗi một vấn đề cung cấp kiến thức lý thuyết một cách hệ thống, từ đó vận dụng phương pháp để giải bài tập thì học sinh sẽ làm tốt hơn. Do đó, tôi lựa chọn đề tài “Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11”. 2. Mục đích nghiên cứu 2 - Giúp học sinh có những phương pháp học và tiếp thu kiến thức phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật có hiệu quả nhất từ đó có thể áp dụng vào việc học tập để giải các bài tập ở trên lớp, trong thi học sinh giỏi và ứng dụng trong thực tiễn. - Khắc sâu nội dung kiến thức chương trình. - Áp dụng thực tiễn trong giảng dạy chính khoá cũng như ôn thi học sinh giỏi . - Phù hợp với các đối tượng học sinh lớp 11 và ôn đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học. 3. Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: học sinh lớp 11 và học sinh ôn đội tuyển học sinh giỏi của trường THPT Trần Nhật Duật - Tỉnh Yên Bái. 4. Giới hạn và phạm vi nội dung nghiên cứu - Phạm vi nội dung nghiên cứu: Chương trình lớp 11, nội dung kiến thức lý thuyết cùng với các câu hỏi và những bài tập phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vât theo từng chủ đề. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu nội dung lí thuyết, câu hỏi và bài tập về sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ. - Nghiên cứu nội dung lí thuyết, câu hỏi và bài tập về vận chuyển các chất trong cây. - Nghiên cứu nội dung lí thuyết, câu hỏi và bài tập về thoát hơi nước. - Nghiên cứu nội dung lí thuyết, câu hỏi và bài tập về vai trò của các nguyên tố khoáng. - Nghiên cứu nội dung lí thuyết, câu hỏi và bài tập về dinh dưỡng nitơ ở thực vật. - Nghiên cứu nội dung lí thuyết, câu hỏi và bài tập về quang hợp ở thực vật. 3 - Nghiên cứu nội dung lí thuyết, câu hỏi và bài tập về hô hấp ở thực vật. 6. Phương pháp nghiên cứu - Khảo sát thực tế học sinh khối lớp 11 tại trường THPT Trần Nhật Duật. - Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa. - Nghiên cứu tài liệu tham khảo. - Tích luỹ, đúc rút kinh nghiệm. 7. Thời gian nghiên cứu Năm học 2010 -2011 Năm học 2011 -2012 Năm học 2012 – 2013 PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG 4 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1. Cơ sở khoa học Nghiên cứu phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật thực chất chính là nghiên cứu một mặt về sinh lý thực vật .Vậy, sinh lý thực vật là một khoa học nghiên cứu về các hoạt động sinh lý xảy ra trong cơ thể thực vật, mối quan hệ giữa các điều kiện sinh thái với các hoạt động sinh lý của cây để cho ta khả năng điều chỉnh sinh trưởng và phát triển ở thực vật theo hướng có lợi cho con người. Sinh lý học thực vật là một môn khoa học ra đời muộn so với nhiều khoa học sinh học khác như phân loại, hình thái và giải phẩu thực vật. Cuối thế kỷ XVIII, cơ sở của sinh lý học thực vật được hình thành với phát minh ra quá trình quang hợp và hô hấp ở cây xanh của Priesley ,De Sanssure … Sang thế kỷ XIX, nhờ các tiến bộ về phương tiện và phương pháp nghiên cứu của vật lý, hoá học đã góp phần cho sinh lý học thực vật hoàn thiện dần. Các học thuyết về quang hợp, hô hấp, dinh dưỡng khoáng, trai đổi nước ngày càng đi sâu vào bản chất và cơ chế. Đó là những đóng góp to lớn của Mayzer về quang hợp, Pasteur về lên men, Pfeffer về hiện tượng thẩm thấu, Vinogratxki về cố định nitơ, Leibig về dinh dưỡng khoáng Đặc biệt quan trọng là những công trình toàn diện của Timiriazer về quang hợp, hô hấp… đã làm cho sinh lý thực vật trở thành một ngành khoa học thực sự. Có thể xem Timiriazer là người sáng lập nên bộ môn sinh lý học thực vật. Sang thế kỷ XX, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, Sinh lý học thực vật cũng phát triển nhanh chóng. Nhờ những thiết bị nghiên cứu ngày càng hiện đại, các phương pháp nghiên cứu ngày càng hoàn thiện nên Sinh lý học thực vật càng có điều kiện đi sâu vào bản chất, cơ chế các hoạt động sống của thực vật làm cho nội dung Sinh lý học thực vật ngày càng phong phú. 5 Song song với việc đi sâu nghiên cứu cơ chế các hoạt động sống của thực vật, các nhà Sinh lý học thực vật còn tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến thực tiễn sản xuất, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng năng suất cây trồng. 2. Cơ sở pháp lí - Căn cứ vào yêu cầu và mục tiêu về kiến thức và kĩ năng của chương trình giáo dục môn sinh học phổ thông. - Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh. - Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu thực tế của nhà trường. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI 6 Cùng một nội dung đề cập về phương pháp giảng dạy và cách giải bài tập phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực bài tập vật, tác giả Nguyễn Thành Đạt đã viết viết rất rõ và cụ thể mọi diễn biến sinh lý diễn ra trong cơ thể thực theo từng nội dung tách bạch rõ ràng và sau mỗi phần đều có những câu hỏi để củng cố kiến thức cho học sinh. Cũng một vấn đề nghiên cứu đó, tác giả Huỳnh Quốc Thành lại nêu kiến thức cơ bản của chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật từ đó đưa ra các bài tập tự luận và các câu hỏi trắc nghiệm có mở rộng để củng cố và khắc sâu kiến thức cho người học. Tác giả Vũ Văn Vụ cũng đồng tình với quan điểm trên khi viết về: chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật thông qua cuốn tài liệu chuyên sâu sinh lý học thực vật, ở đây ông đã viết về từng chủ đề rất rõ ràng và chuyên sâu, đồng thời đưa ra các thí nghiệm rất cụ thể để người học ngoài việc lĩnh hội tốt kiến thức còn có thể áp dụng vào thực tế có hiệu quả,…Với mỗi tác giả viết nội dung phần này đều có những kiến giải riêng của mình. Tuy nhiên, sau khi học xong phần này, học sinh vẫn chưa hiểu rõ ràng và đầy đủ về chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật. Ở những đối tượng học sinh khá, giỏi vẫn có thắc mắc về vấn đề này vì chưa được đáp ứng đầy đủ về phương pháp giảng dạy cũng như cách trả lời câu hỏi và giải bài tập về phần này. Hơn nữa, với thời gian ngắn mà phải lĩnh hội rất nhiều kiến thức của các bộ môn khác nhau nên việc tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu còn hạn chế. Chính vì vậy, tôi đã soạn một chuyên đề về phương pháp giảng dạy chương chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật dựa trên các kiến thức tôi có được và các tài liệu tham khảo. Ở sáng kiến này, tôi hướng đến dạy cho đối tượng học sinh lớp 11 và ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học trường THPT Trần Nhật Duật. CHƯƠNG III: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ A. SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ: 7 I. Tóm tắt lí thuyết 1. Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng: 1.1. Hình thái của hệ rễ: - Rễ cây gồm: Rễ chính, rễ bên, miền lông hút, đỉnh sinh trưởng, miền sinh trưởng giãn dài. 1.2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ: - Rễ cây sinh trưởng nhanh về chiều sâu, lan toả hướng đến nguồn nước ở trong đất, sinh trưởng liên tục, hình thành nên số lượng khổng lồ các lông hút làm tăng bề mặt tiếp xúc giữa rễ và đất, giúp rễ hấp thụ được nhiều nước và các on khoáng. 2.Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây: 2.1. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút: 2.1.1.Hấp thụ nước: * Đặc điểm của quá trình hấp thụ nước ở rễ: - Đặc điểm của quá trình: Nước vận chuyển một chiều từ đất vào rễ, vận chuyển nước và các chất hoà tan, vận chuyển với khoảng cách ngắn. - Đặc điểm của tế bào ông hút: Thành tế bào mỏng không phủ cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn với áp suất thẩm thấu cao. * Con đường vận chuyển: - Con đường qua tế bào chất: Đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào. Đi chậm, ít nước, lượng nước được điều chỉnh. - Con đường gian bào: Đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi xenlulozơ bên trong thành tế bào và đến nội bì bị đai Casperi chặn lại. Con đường này hút được nhiều nước, lượng nước khó điều chỉnh. 8 Hình 1. Con đường xâm nhập của nước và các ion khoáng vào rễ * Cơ chế vận chuyển: Vận chuyển một chiều: Nước di chuyển từ môi trường nhược trương trong đất vào tế bào lông hút, nơi có dịch bào ưu trương. - Nguyên nhân của dịch tế bào biểu bì rễ ( lông hút) là ưu trương( so với dung dịch đất) do: + Quá trình thoát hơi nước ở lá hút nước lên trên, làm giảm lượng nước trong tế bào lông hút. + Nồng độ các chất tan cao. 2.1.2.Hấp thụ ion khoáng: * Cơ chế vận chuyển: 9 Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo hai cơ chế: thụ động và chủ động. - Cơ chế thụ động: Đi từ đất ( nơi có nồng độ ion cao) vào tế bào lông hút( nơi có nồng độ của các ion đó thấp hơn). - Cơ chế chủ động: Một số ion khoáng mà cây có nhu cầu cao, quá trình này đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng. * Con đường vận chuyển: - Con đường qua tế bào chất: Đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào. - Con đường gian bào: Đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi xenlulozơ bên trong thành tế bào và đến nội bì bị đai Casperi chặn lại nên phải chuyển sang con đường tế bào chất. 3. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ: - Độ thẩm thấu, độ axit và lượng ôxi của môi trường. II. Bài tập: Câu 1: Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút phù hợp với chức năng hút nước. Tại sao tế bào lông hút có thể hút được nước bằng hình thức thẩm thấu? Trả lời: Đặc điểm của tế bào lông hút: - Thành tế bào mỏng, không thấm cutin - Chỉ có một không bào trung tâm lớn - Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp mạnh của rễ Tế bào lông hút có thể hút được nước là do: Đặc điểm cấu tạo của của lông hút, cùng với nước ở các dạng tự do và dạng liên kết không chặt từ đất, được tế bào lông hút hấp thụ do sự chênh lệch về áp suất thẩm thấu( nồng độ dịch bào của tế bào lông hút, cao hơn nồng độ dịch đất) Câu 2: Thế nào là hạn sinh lí, nguyên nhân của nó ? Trong sản xuất cần phải có biện pháp nào để cây trồng hút được nước dễ dàng? 10 [...]... tuyển học sinh giỏi môn Sinh học, trên cơ sở áp dụng chuyên đề tôi nghiên cứu để giảng dạy cho học sinh, đã thu được kết quả là: Năm học 2012 - 2013: 1 Học sinh lớp 11 giải Khuyến Khích Tỉnh Qua những kết quả trên, tôi nhận thấy chuyên đề của tôi có thể áp dụng cho học sinh lớp 11 và ôn đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học 35 PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1 Kết luận Khi viết về Phương pháp giải dạy. .. chất hữu cơ phức tạp nhờ ánh sáng mặt trời và hệ sắc tố thực vật - Theo năng lượng: Quang hợp là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng hoá học dưới dạng các chất hữu cơ - Theo bản chất hoá học: Quang hợp là quá trình oxi hoá – khử: H2O bị oxi hoá và CO2 bị khử 2 Vai trò của quang hợp: - Tạo chất hữu cơ cung cấp cho sự sống trên trái đất - Biến đổi và tích luỹ năng lượng -. .. nhanh nhạy hay sáng tạo ở người học từ đó có hướng cho việc giảng dạy trên lớp và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học Qua nghiên cứu lĩnh vực chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật, tôi nhận thấy ngoài lượng kiến thức về lý thuyết khổng lồ thì lượng bài tập cũng khá lớn và quan trọng Chính vì vậy, tôi cho rằng ngoài việc cung cấp kiến thức cho học sinh theo phân phối chương trình thì việc... bảo quản và mục đích bảo quản 34 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ ÁP DỤNG CHUYÊN ĐỀ Đầu năm học, nhà trường đã cho kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm bằng bài kiểm tra 45 phút Qua quá trình tôi trực tiếp dạy trên lớp và bồi dưỡng thêm kiến thức chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật cho các em, tôi đã kiểm tra ở 3 lớp 11( Tổng số 90 học sinh) để nhằm đánh giá sự nhận thức của các em học sinh trên cơ sở kiểm... H HÔ HẤP Ở THỰC VẬT: I Lí thuyết: 1 Khái quát hô hấp ở thực vật: - Phương trình: C6H12O6 + 6O2 6 CO2 + 6H2O + Năng lượng( nhiệt, ATP) - Hô hấp: Là quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng cho các hoạt động sống của cơ thể -Vai trò: + Giải phóng năng lượng dạng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào, cơ thể + Một phần năng lượng được giải phóng ở dạng nhiệt... bằng chất không thấm nước và không cho các chất khoáng hoà tan trong nước đi qua Vì vậy, nước và các chất khoáng hoà tan phải đi vào trong tế bào nội bì Ở đây, nước và các chất khoáng hoà tan phải đi vào trong tế bào nội bì Ở đây, lượng nước đi vào được điều chỉnh và các chất khoáng hoà tan được kiểm tra B VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY: I Tóm tắt lí thuyết: 1 Vận chuyển nước và các ion khoáng ở thân:... do ánh sáng ở vườn yếu(ánh sáng tán xạ) Cây ở đồi do ánh sáng mạnh, cutin phát triển mạnh Câu 3: Cho một thực vật thuỷ sinh, một thực vật sống nơi khô hạn, một thực vật CAM Hãy: a Nêu 3 đặc điểm cấu tạo, giải phẫu và sinh lí thích nghi với việc cung cấp nước của các cây này? b Vì sao khí khổng của thực vật CAM có thể đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm? Trả lời: a Cấu tạo, giải phẫu và sinh lí thích... - Thực vật C3: Thực vật quang hợp kiểu C3 Sản phẩm quang hợp đầu tiên là các hợp chất hữu cơ có 3 nguyên tử C trong phân t - APG Quá trình cố định CO 2 ở những thực vật này theo chu trình Canvin 27 - Thực vật C4: Quang hợp kiểu C4 Sản phẩm đầu tiên là các hợp chất hữu cơ có 4 nguyên tử C trong phân tử - AOA Quá trình cố định CO 2 ở các thực vật này theo chu trình Hatch- Slack - Thực vật CAM: Quá trình... theo phân phối chương trình thì việc hệ thống kiến thức và đề xuất cách trả lời, giải bài tập phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật cũng rất cần thiết Qua việc bồi dưỡng, các em có thêm kiến thức và kĩ năng làm bài Từ đó các em tự tin hơn khi tham gia vào các đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học, cũng như giúp các em yêu thích bộ môn Sinh học hơn 36 ... quan thực hiện chức năng quang hợp): Gồm các hạt Grana chứa hệ sắc tố quang hợp( hấp thụ và chuyển hoá quang năng thành hoá năng) và chất nền( chứa enzim đồng hoá CO2) Hình 6 Cấu tạo của lục lạp - Hình thái: Đa dạng: + Thực vật bậc thấp: không bị ánh sáng trực tiếp thiêu đốt, nên hình võng, cốc, sao + Thực vật bậc cao hình bầu dục - Số lượng và kích thước lục lạp ở các loài khác nhau là khác nhau - Thành . nghiệm giúp cho học sinh phương pháp học tốt và áp dụng có hiệu quả phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật để giảng dạy lớp 11, thi học sinh giỏi môn sinh cũng như vào thực tế sản xuất. Theo. đó vận dụng phương pháp để giải bài tập thì học sinh sẽ làm tốt hơn. Do đó, tôi lựa chọn đề tài Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11 . 2. Mục. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI TRƯỜNG THPT TRẦN NHẬT DUẬT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT- SINH HỌC 11. Họ và tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11, Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11, Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11

Từ khóa liên quan