0

một số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn bóng chuyền

3 2,249 37
  • một số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn bóng chuyền

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 21:38

Sáng kiên kinh nghiệm môn: Thể dục MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………… 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ………………………………………………… 4 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN………………………………………………………….4 II. CƠ SƠ THỰC TIỄN ………………………………………………………4 III. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐỀ TÀI …… 5 1. Thuận lợi ………………………………………………………………… 5 2. khó khăn ………………………………………………………………… 5 IV. MỤC ĐÍCH CỦA NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ……………………… 5 1. Mục đích nghiên cứu …………………………………………………… 5 2. Nhiệm vụ nghiên cứu …………………………………………………… 6 V. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………6 1. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………… 6 2. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………6 VI. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU …………6 VII. KẾT QUẢ KHẢO SÁT BAN ĐẦU …………………………………… 7 VIII. GIẢI PHÁP………………………………………………………… 8-18 IX. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM……………………………………… 18-20 C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………20 I. KẾT LUẬN ……………………………………………………………… 20 II. KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………21 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………22 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG ……………………………… 23 Người thực hiện: Lê Minh Hải Trang 1 Sáng kiên kinh nghiệm môn: Thể dục Người thực hiện: Lê Minh Hải Trang 2 Sáng kiên kinh nghiệm môn: Thể dục Người thực hiện: Lê Minh Hải Trang 3 . nghiên cứu …………………………………………………… 6 V. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………6 1. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………… 6 2. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………6 VI. THỜI GIAN. ĐỊA ĐIỂM TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU …………6 VII. KẾT QUẢ KHẢO SÁT BAN ĐẦU …………………………………… 7 VIII. GIẢI PHÁP………………………………………………………… 8-18 IX. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM……………………………………… 18-20 C. KẾT LUẬN. 23 Người thực hiện: Lê Minh Hải Trang 1 Sáng kiên kinh nghiệm môn: Thể dục Người thực hiện: Lê Minh Hải Trang 2 Sáng kiên kinh nghiệm môn: Thể dục Người thực hiện: Lê Minh Hải Trang 3
- Xem thêm -

Xem thêm: một số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn bóng chuyền, một số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn bóng chuyền,

Từ khóa liên quan