0

Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

55 1,475 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:06

. dụng thiết bị dạy học và đồ dùng dạy học tự làm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trong nhà trường được đẩy mạnh hơn. Tuy nhiên, việc soạn giáo án tích cực có ứng dụng công nghệ. tâm đến ứng dụng CNTT trong các nhà trường thông qua Chỉ thị nhiệm vụ các năm học đặc biệt từ năm học 2008-2009 được chọn là năm học với chủ đề: “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin và đổi. vi, quy mô lớn - triển khai công việc, triển khai đội hình 1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học. 1.3.1. Khái niệm hoạt động dạy học. Hoạt động dạy học là hoạt động chuyên biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, , Phạm vi nghiên cứu., Mô hình 3.1: Mô hình ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm