Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

55 1,338 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:06

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay cùng với sự bùng nổ của CNTT, lượng tri thức của nhân loại tăng nhanh như vũ bão. Chúng ta đã và đang bước vào kỷ nguyên của công nghệ thông tin cùng với nền kinh tế tri thức, trong xu thế toàn cầu hoá. Điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động của đời sống xã hội ở tất cả các quốc gia trên thế giới, đòi hỏi con người phải có nhiều kỹ năng và thái độ tích cực để tiếp nhận và làm chủ tri thức, làm chủ thông tin một cách sáng tạo. Vì vậy, đổi mới giáo dục và đào tạo đang diễn ra trên qui mô toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong nền giáo dục thế giới cũng như ở Việt Nam theo hướng hiện đại hóa, công nghệ hóa. Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII) khẳng định : “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước đi trước. Mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng đều phải ứng dụng CNTT để phát triển”. Quyết định 698/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2009 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 cũng nêu rõ: “Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong trường phổ thông nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT”. Vì thế, việc ứng dụng CNTT vào trong dạy học đã được Bộ GD&ĐT quan tâm nhiều mặt: từ tổ chức đào tạo kiến thức CNTT cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, dạy tin học cho học sinh đến các ứng dụng trong từng lĩnh vực của GD&ĐT như ứng dụng CNTT trong quản lí hồ sơ giáo viên, trong các loại hình báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin giữa các nhà trường và phòng giáo dục, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT. Đặc biệt hơn cả là việc ứng dụng 1 CNTT vo trong dy hc ó em li hiu qu cao. ng dng CNTT trong dy hc l ht sc cn thit. Tuy nhiờn trong nhng nm qua ti cỏc trng THPT trờn a bn tnh Lo Cai, nht l cỏc trng vựng cao, vựng c bit khú cụng vic ny vn cha c quan tõm y . n nm 2010, tt c cỏc trng THPT ca tnh Lao Cai u ó c trang b cỏc phũng mỏy vi tớnh, mt s trng cũn c trang b mỏy chiu a nng phc v cho vic ging dy v hc tp ca giỏo viờn, hc sinh. Nhng hiu qa ca vic ng dng CNTT trong dy hc cũn rt thp. Cú nhiu nguyờn nhõn dn n thc trng ny trong ú cú nhng nguyờn nhõn thuc v cụng tỏc qun lý: Mt s CBQL nhn thc cũn cha y v vic ng dng CNTT trong dy hc hoc do trỡnh tin hc cũn hn ch nờn cha cú kh nng nh hng cho GV nhn thc ỳng v bn cht ca giỏo ỏn dy hc tớch cc cú ng dng CNTT v giỏo ỏn dy hc tớch cc in t, vỡ th ó dn n thc trng GV lm dng CNTT trong dy hc. Cụng tỏc u t mua sm TBDH hin i, xõy dng c s h tng cho vic ng dng CNTT trong dy hc cũn yu. Phũng mỏy tớnh ca cỏc trng mi s dng dy tin hc nh mt mụn hc, cha quan tõm n vic s dng phũng mỏy, mng mỏy tớnh, cỏc phn mm dy hc to mụi trng dy hc a phng tin Vỡ v Vic t chc trin khai ng dng CNTT vo ging dy trong nh trng ca Hiu trng trng THPT Lo Cai là một việc làm hết sc cần thiết và quan trọng. Xut phỏt t thc tin ú cho nờn chỳng tụi ó tỡm tũi, th nghim trong thc tin v rỳt ra c mt s bin phỏp t chc trin khai ng dng CNTT vo ging dy nhm i mi phng phỏp dy hc để gúp phn xây dựng cỏc trờng THPT Lo Cai đạt chuẩn quốc gia. 2. Tình hình nghiên cứu: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về tính cấp thiết phải t chc trin khai ng dng CNTT vo ging dy. Tôi và các lónh đạo nhà trờng đó tập trung nghiªn cøu lý luËn: Ph©n tÝch nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn công ngh thụng tin, ng dng cụng ngh thụng tin. Tìm hiểu thực tiễn việc ng dng cụng ngh thụng ca một số trờng THPT trong tnh v một số trờng THPT ngoài tỉnh. Sử dụng phơng pháp chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm trong thực tiễn Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn tôi nhận thấy nếu thực hiện đợc các biện pháp trin khai ng dng CNTT vo ging dy ợc đề xuất sau đây chắc chắn cht lng giỏo dc nói chung, cht lng hot ng dy hc trờng THPT nói riêng sẽ hiệu quả hơn. 3. Mc ớch sỏng kin. xut cỏc bin phỏp t chc trin khai vic ng dng CNTT vo ging dy trng THPT Lo Cai nhm nõng cao cht lng ging dy, hc tp ca giỏo viờn v hc sinh. 3. Nhim v ca sỏng kin 3.1. H thng hoỏ nhng vn lý lun c bn v CNTT, ng dng CNTT vo vic dy v hc trong nh trng 3.2. Kho sỏt thc trng vic t chc trin khai ng dng CNTT v nguyờn nhõn ca thc trng ú trng THPT s 1 thnh ph Lao Cai v mt s trng THPT trờn a bn tnh. 3.3. xut mt s bin phỏp t chc trin khai ng dng CNTT vo ging dy trng THPT trong iu kin hin nay. 4. i tng nghiờn cu. Cỏc bin phỏp t chc trin khai vic ng dng CNTT vo ging dy ti trng THPT s 1 thnh ph Lao Cai v mt s trng THPT trờn a bn tnh. 6. Phm vi nghiờn cu. Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu khía cạnh t chc trin khai vic ng dng CNTT vo ging dy ti trờng THPT số 1 thành phố Lao Cai nói riêng và mt s trờng THPT trờn a bn tnh Lao Cai. CH ƯƠ NG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY 1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề Trên thế giới, các nước có nền giáo dục phát triển đều chú trọng đến ứng dụng CNTT như: Australia, Canađa, Nhật bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ Để có được ứng dụng CNTT như ngày nay họ đã trải qua rất nhiều các chương trình quốc gia về tin học hoá cũng như ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là ứng dụng vào khoa học công nghệ và giáo dục. Họ coi đây là vấn đề then chốt của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, là chìa khoá để xây dựng và phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tăng trưởng nền kinh tế để xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức, hội nhập với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Vì vậy họ đã thu được những thành tựu rất đáng kể trên các lĩnh vực như: Điện tử, sinh học, y tế , giáo dục, Ở Việt Nam cũng đã có Chương trình quốc gia về CNTT (1996- 2000) và Đề án thực hiện về CNTT tại các cơ quan Đảng (2003-2005) ban hành kèm theo Quyết định 47 của Ban Bí thư TƯ Đảng. Mặt khác, tại các cơ quan quản lý nhà nước đã có Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước (2001-2005) ban hành kèm theo Quyết định số: 112/2001/QĐ - TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục Bộ giáo dục và Đào tạo đã rất quan tâm đến ứng dụng CNTT trong các nhà trường thông qua Chỉ thị nhiệm vụ các năm học đặc biệt từ năm học 2008-2009 được chọn là năm học với chủ đề: “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới quản lý tài chính” những năm học tiếp theo Bộ giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục chỉ đạo: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, thống nhất quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT trong Giáo dục - Đào tạo ” Như vậy, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường nói chung và trong giảng dạy nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục - Đào tạo định hướng hoạt động cho các nhà trường nhằm từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tỉnh Lào Cai còn hạn chế và chưa có ai nghiên cứu vì thế đây là đề tài mang tính mới. 1.2. Một số khái niệm cơ bản. 1.2.1. Khái niệm tổ chức. Khái niệm tổ chức được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau: Theo Từ điển Tiếng Việt - NXB Giáo dục Hà Nội -1996, trang 1007: “Tổ chức là làm cho thành một chỉnh thể có một cấu tạo nhất định”. Nếu xét theo góc độ quản lý thì tổ chức là một trong bốn chức năng của quản lý. Tổ chức ở đây được xem xét dưới hai góc độ: bộ máy và công việc. Khi thành lập một bộ máy phải sắp xếp được cơ cấu của bộ máy (số lượng, tính chất các mối quan hệ). Tổ chức công việc, sắp xếp công việc, làm cái gì trước, làm cái gì sau, phải tìm ra được logic hợp lý, phân công con người, liên kết con người, ràng buộc con người bằng các tính chất công việc. Trong đó, công tác tổ chức bao gồm việc xác định và nhóm gộp các hoạt động, giao phó quyền hành của người quản lý và tạo sự liên hợp thực hiện mục tiêu. Để quản lý nhà trường, hiệu trưởng phải thực hiện bốn chức năng của quản lý, trong đó, “tổ chức” tức là dựa vào quy định của cấp trên, hiệu trưởng xây dựng cơ cấu bộ máy, quy định mối quan hệ, sắp xếp giáo viên nhằm phát huy tối đa năng lực của họ và ưu thế của bộ máy. Xây dựng các mối quan hệ bên ngoài trường để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, xây dựng các quy định nội bộ, các quan điểm thực hiện để nhằm tạo được sự đồng bộ, đồng thuận. 1.2.2. Khái niệm triển khai. Triển khai là mở rộng ra trên phạm vi, quy mô lớn - triển khai công việc, triển khai đội hình 1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học. 1.3.1. Khái niệm hoạt động dạy học. Hoạt động dạy học là hoạt động chuyên biệt của người giáo viên nhằm tổ chức, điều khiển, triển khai, điều chỉnh quá trình lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng và kỹ xảo trong hoạt động học tập của học sinh từ đó giúp các em không chỉ lĩnh hội mà còn biết cách lĩnh hội tri thức tạo ra sự phát triển tâm lý, hình thành nhân cách. 1.3.2. Khái niệm công nghệ Theo quan điểm truyền thống: Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, kỹ thuật, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm. Theo quan điểm hiện đại: Công nghệ là tổ hợp của bốn thành phần có tác động qua lại với nhau và cùng thực hiện bất kỳ quá trình sản xuất và dịch vụ nào: - Thành phầntrang thiết bị bao gồmcác thiếtbị, máy móc, nhà xưởng, - Thành phần kỹ năng và tay nghề: Liên quan đến kỹ năng nghề nghiệp của từng người, hoặc của từng nhóm người. - Thành phần thông tin: Liên quan đến các bí quyết, các quá trình, các phương pháp, các dữ liệu, các bản thiết kế. - Thành phần tổ chức: Thể hiện trong việc bố trí, sắp xếp và tiếp thị. 1.3.3. Khái niệm CNTT. CNTT là một lĩnh vực khoa học rộng lớn nghiên cứu các khả năng và các phương pháp thu thập, lưu trữ, truyền và xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật (máy tính điện tử và các thiết bị thông tin khác). 1.3.3.1. Khái niệm tin học. “Tin học là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu cấu trúc và tính chất của thông tin khoa học, cùng với việc thu thập, xử lý, lưu trữ, biến đổi và truyền gửi chúng”. CNTT và tin học đều là lĩnh vực khoa học rộng lớn nhưng có nhiều chuyên ngành hẹp. Khi nói đến đưa tin học và CNTT vào nhà trường nghĩa là: - Tăng cường đầu tư cho việc giảng dạy môn tin học cho cán bộ, giáo viên và học sinh. - Sử dụng CNTT làm công cụ hỗ trợ việc dạy và học các môn học - Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của nhà trường về các mặt: quản lý nhân sự (cả giáo viên và học sinh), quản lý tài chính, quản lý thi, 1.3.3.2. Khái niệm mạng, mạng máy tính. Mạng máy tính là thuật ngữ để chỉ nhiều máy tính được kết nối với nhau qua cáp truyền tin và làm việc với nhau. Một số mạng được gọi là Local Area Network (LAN) kết nối những máy tính ở những khoảng cách ngắn, sử dụng cáp và phần cứng đã cài đặt trên máy. Mạng LAN thường dùng phổ biến trong các trường học, nội bộ cơ quan. Các mạng máy tính lớn hơn được gọi là Wide Area Network (WAN) kết nối nhiều máy tính ở khoảng cách lớn hơn và sử dụng các đường truyền tương tự như những thiết bị sử dụng trong các hệ thống điện thoại. Internet là một liên mạng của vô số máy tính trên toàn thế giới, nó khai thác được sức mạnh tổng hợp của tập thể các máy tính có mặt trên mạng cộng tác với nhau. Mạng internet, một trong những thành tựu vĩ đại nhất của CNTT và thông tin, có khả năng đóng vai trò của một phương tiện hiệu quả và cực kỳ thuận lợi để đem tri thức và nội dung giáo dục và đào tạo đến cho cộng đồng. 1.3.3.3. Tin học hoá quá trình dạy học. Với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đưa tin học vào nhà trường, thực hiện tin học hoá quá trình dạy học hiện nay, rất nhiều phần mềm tin học đã được giáo viên tiếp nhận và ứng dụng vào quá trình giảng dạy. Chẳng hạn phần mềm powerpoint, phần mềm mathtype (nhập, trình bày các hình vẽ toán, các công thức …) Nhiều loại sách hướng dẫn ứng dụng CNTT vào dạy học đã được biên soạn như ứng dụng CNTT vào giảng dạy các môn học. Nhiều các đĩa CVD và DVD được lưu hành trong giáo dục cũng như trên thị trường; giúp giáo viên khai thác thông tin cần thiết ứng dụng vào bài giảng như: Từ điển bách khoa điện tử, hoá học ảo, công thức vật lý ảo… Hầu hết các trường đã được trang bị các phương tiện kỹ thuật như: Ti vi, đầu máy quay đĩa, đèn overhead, projecter, máy computer…, trong đó máy computer là phương tiện kỹ thuật quan trọng nhất. Máy tính đã được đưa vào nhà trường như là một công cụ để khai thác điểm mạnh của kỹ thuật này, hỗ trợ quản trị và giảng dạy. Tin học hoá quá trình dạy học, giáo dục đóng vai trò cốt lõi của sự đổi mới, cải cách giáo dục cũng như để đổi mới quản lý giáo dục. Tuy nhiên, tin học hoá quá trình dạy học không có nghĩa là chúng ta cắt bỏ hoàn toàn phương pháp giảng dạy truyền thống. Siêu tỷ phú Billgates đã đưa ra 3 lời khuyên “vàng” trong giới trẻ Việt Nam là: “Mọi công việc đòi hỏi phải có học, được đào tạo. Tiếp đó hãy làm việc chăm chỉ, học hành chăm chỉ, điều quan trọng là làm việc cho bản thân và đất nước của mình. Ngành máy tính khiến các bạn có nhiều cơ hội. Hãy sử dụng Internet như một công cụ học hành. Dù lĩnh vực nào hãy sử dụng máy tính, Internet. CNTT sẽ là tương lai của đất nước các bạn. Với số hoá các bạn sẽ khiến Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng”. 1.4. Tổ chức triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học. Tổ chức, triển khai ứng dụng CNTT vào dạy học là công việc, là nhiệm vụ của các nhà quản lý giáo dục nói chung và của mỗi nhà quản lý các cơ sở giáo dục đào tạo nói riêng. Muốn tổ chức triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học có hiệu quả thì trước hết nhà quản lý phải nắm chắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, phát triển CNTT trong nước và trong ngành giáo dục. Bộ Chính trị ra chỉ thị 58 CT/TW chủ trương: “Ứng dụng và phát triển CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với khu vực. Mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đều phải ứng dụng CNTT để phát triển”. Nghị định 49/CP của Chính phủ cũng nêu rõ: “Cần nhanh chóng đào [...]... viờn t trỡnh A v tin hc ph thụng v tin hc vn phũng, 60% giỏo viờn t trỡnh B tr lờn v tin hc ph thụng hoc tin hc vn phũng a chuyờn tin hc vo bi dng cho giỏo viờn thng xuyờn v nh k, nh: Hng nm nh trng cú k hoch bi dng cho giỏo viờn vo hố hoc u cỏc nm hc a chuyờn tin hc vo sinh hot t chuyờn mụn, chng hn mi thỏng bi dung tin hc trong t mt ln giỏo viờn trao i bi dng nõng dn v trỡnh tin hc Nu bit phi... cỏc phũng nghe, nhỡn, tin hc, cỏc phũng thớ nghim thc hnh mụn vt lớ, hoỏ hc, sinh hc Nh trng v Hi cha m hc sinh kờu gi cỏc bc ph huynh ng h v giỳp cỏc thy giỏo, cụ giỏo mua mỏy tớnh xỏch tay phc cho ng dng cụng ngh thụng tin trong dy hc v giỏo dc bng cỏch cho nh trng vay tin khụng tớnh lói, tr dn trong 3 nm (Tng s tin cho vay l gn 150 triu ng) Nh ú, vic ng dng cụng ngh thụng tin trong dy hc v giỏo dc... trong giỏo dc s l gii phỏp chin lc nhm ỏp ng nhu cu ca nn kinh t da trờn tri thc (Knovoledge-Base economy) Trong cỏc trng ph thụng, vic ging dy o to nhõn lc CNTT ( Vit Nam u th k XXI) s theo cỏc hng: - Dy tin hc nh mt mụn hc chớnh thc tt c cỏc cp hc, bc hc (t tiu hc n Trung hc ph thụng) Vic duy trỡ tin hc trong trng ph thụng s to ra mt ngun nhõn lc th h mi, cú kin thc v tin hc tt chun b cho vic tin. .. chuyờn viờn lnh ngh trong lnh vc CNTT, giỏo dc ph cp v CNTT trong trng trung hc, ph bin kin thc v CNTT trong xó hi, ng thi tng cng ỏp dng CNTT trong bn thõn nghnh Giỏo dc v o to Chin lc phỏt trin cụng ngh thụng tin v truyn thụng Vit Nam n nm 2010 v nh hng n nm 2020 nờu rừ quan im: Cụng ngh thụng tin v truyn thụng l cụng c quan trng hng u thc hin mc tiờu thiờn niờn k, hỡnh thnh xó hi thụng tin, rỳt ngn quỏ... CNTT trong i mi PPDH: GV thit k GADHTC Mụi trng ng dng CNTT Mc 1: ng dng CNTT mc ủn gin, mc ph cp (mc c bn) GV cú kin thc k nng tin hc c bn Mc 2: ng dng CNTT mc nõng cao GV cú kin thc k nng tin hc nõng cao hoc GV cú th kt hp vi GV tin hc hay cỏc chuyờn gia CNTT GADHTC cú ng dng CNTT GADHTC ủin t Mụ hỡnh 3.1: Mụ hỡnh ng dng CNTT trong i mi PPDH Sau khi nh trng ó tin hnh bi dng nõng cao trỡnh tin hc... k 2005-2010 ó xỏc nh: Khơi dậy và phát huy tiềm năng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha m học sinh và cộng đồng dân c tham gia phát triển giáo dục góp phần tích cực xây dựng nhà trờng đạt chuẩn Quốc gia Nh th, trong nhng nm qua, vic u t cho s nghip giỏo dc c cỏc cp y ng, Chớnh quyn quan tõm hn trc Ch trng ng dng cụng ngh thụng tin trong ging dy c cỏc nh trng, cỏc ban, ngnh, on th xó... cho CNTT - Dy ngh tin hc ng dng cho hc sinh ph thụng cn phõn bit vic dy tin hc nh mt mụn hc trong nh trng ph thụng vi vic dy tin hc nh mt mụn ngh cỏc trung tõm hng nghip dy ngh - S dng CNTT nh l mt cụng c h tr c lc nht cho i mi phng phỏp ging dy, hc tp tt c cỏc mụn hc, cp hc, ngnh hc - Vic s dng mỏy tớnh nh l mt cụng c lm vic trong quỏ trỡnh hc tp em li nhng li ớch cho ngi hc: Tin hc giỳp cho vic... cụng ngh thụng tin trong dy hc trong nh trng c y mnh hn Tuy nhiờn, vic son giỏo ỏn tớch cc cú ng dng cụng ngh thụng tin cha c tt c cỏc giỏo viờn ng h, trỡnh tin hc ca giỏo viờn cũn hn ch v cũn mt rt nhiu thi gian cho vic son bi õy l mt s khú khn rt ln cn tr vic ng dng CNTT vo dy hc 2.3 ỏnh giỏ chung 2.3.1 u im Qua nhng phõn tớch trờn cho thy lónh o cỏc nh trng ó th hin c s c gng ca mỡnh trong vic t... vai trũ quan trng ca giỏo dc v o to trong phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc Xõy dng c ch phi hp gia cỏc t chc on th, cỏc hi vi nh trng trong vic chm lo phỏt trin s nghip giỏo dc v o to núi chung v ng dng CNTT trong ging dy núi riờng to ng lc thỳc y nhn thc ca cỏn b giỏo viờn trong cỏc nh trng 3.2.2 Nõng cao cht lng i ng cỏn b, giỏo viờn v mi mt, c bit l bi dng trỡnh tin hc i ng giỏo viờn l lc lng quyt... ng ca hc sinh trong vic tip cn kin thc, do ú phi nhn mnh n phng phỏp hc chim lnh kin thc p dng s phm, phõn hoỏ, ỏp ng thc tin khụng ng nht ca hc sinh thụng qua vic hc sinh t hc Thc hin liờn mụn, liờn ngnh v ni dung thụng qua vic thu thp thụng tin cú bn cht khỏc nhau v x lý nú bng cỏc ni dung h tr a phng tin - S phỏt trin mnh m ca CNTT s lụi cun cụng tỏc qun lý giỏo dc vo tin trỡnh tin hc hoỏ l iu . dụng thiết bị dạy học và đồ dùng dạy học tự làm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trong nhà trường được đẩy mạnh hơn. Tuy nhiên, việc soạn giáo án tích cực có ứng dụng công nghệ. tâm đến ứng dụng CNTT trong các nhà trường thông qua Chỉ thị nhiệm vụ các năm học đặc biệt từ năm học 2008-2009 được chọn là năm học với chủ đề: “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin và đổi. vi, quy mô lớn - triển khai công việc, triển khai đội hình 1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học. 1.3.1. Khái niệm hoạt động dạy học. Hoạt động dạy học là hoạt động chuyên biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Phạm vi nghiên cứu., Mô hình 3.1: Mô hình ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm