Ứng dụng số phức vào gải các bài toán đại số

22 1.3K 2
Ứng dụng số phức vào gải các bài toán đại số

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

S DNG S PHC VÀO GII MT S BÀI TOÁN I S Nguyn Vn Mnh 1 A. T VN  Trong chng trình ph thông, i s (phng trình , h phng trình, bt đng thc, lng giác, ) là mt trong nhng ni dung trng tâm, xuyên sut quá trình , nó có mt hu ht trong các kì thi i hc, Cao đng và Trung hc chuyên nghip cng nh trong các k thi hc sinh gii trong nhng nm gn đây. Vic gii các bài toán v i s có nhiu phng pháp nh : bin đi tng đng , đt n ph , lng giác hoá , hình hc…, mc dù có nhiu cách gii nh th , nhng đng trc các bài toán dng này vn còn nhiu hc sinh lúng túng, cha đa ra đc li gii , hoc đa li gii cha chính xác . Nhiu hc sinh bây gi đang còn hc theo kiu “làm nhiu ri quen dng , làm nhiu ri nh”, nu hc nh th s không phát trin đc t duy sáng to, s không linh hot khi đng trc mt tình hung mi l hay mt bài toán tng hp . Vì lí do đó, đ giúp hc sinh tháo g nhng vng mc trên , nhm nâng cao cht lng dy và hc, đáp ng nhu cu đi mi giáo dc và giúp hc sinh có thêm phng pháp trong gii toán ,tôi đã quyt đnh ly đ tài : “S dng s phc vào gii mt s bài toán i s ”. Vi đ tài này tôi hy vng s giúp cho hc sinh d dàng nm bt và vn dng thành tho s phc vào gii toán nói chung , gii các bài toán v i s nói riêng . B. GII QUYT VN  I. C s lý lun ca vn đ Trong chng trình THPT s phc đc đa vào và ging dy  lp 12. S ra đi ca s phc là do nhu cu m rng ca tp hp s, s phc là cu ni hoàn ho gia các phân môn i s, Lng giác, Hình hc và gii tích (th hin rõ qua công thc 1 0 i e    ). Khi làm toán trên s phc hc sinh s d dàng thc hin đc vì các đnh ngha và phép toán trong chng trình khá c bn. Vi nhng tính cht c bn ca s phc, khi ging dy ni dung này giáo viên có nhiu hng khai thác, phát trin bài toán to nên s lôi cun, hp dn ngi hc. Bng vic kt hp các tính cht ca s phc vi mt s kin thc đn gin v lng giác, gii tích, đi s và hình hc giáo viên có th xây dng đc khá nhiu dng toán vi ni dung hp dn và hoàn toàn mi m.  giúp hc sinh có s nhìn sâu và rng hn v s phc và thy đc mi liên h mt thit gia s phc vi i s, Lng giác, Hình hc và gii tích, trong quá trình ging dy tôi luôn tìm tòi khai thác và kt hp các kin thc khác v toán hc đ xây dng các bài tp cho hc sinh. II. Thc trng ca vn đ Khái nim v s phc và các phép toán là mt trong nhng khái nim c bn , đn gin . Hc sinh d dàng bit đc vic thc hin các phép toán v s phc  dng đi s cng nh dng lng giác và vic gii phng trình bc hai. WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S DNG S PHC VÀO GII MT S BÀI TOÁN I S Nguyn Vn Mnh 2 Khi s dng đnh ngha hai s phc bng nhau bng cách tách phn thc, phn o s cho ta mt h phng trình, khi s dng công thc Moa-vr ta s thy đc mi liên h gia s phc vi các biu thc v lng giác cng nh các biu thc v k n C trong khai trin nh thc Niu-Tn và khi s dng tính cht v môđun ca s phc  dng bt đng thc s cho ta các bt đng thc đi s tng ng . iu đó chng t rng s phc liên h rt gn gi vi các bài toán v đi s, nên ta có th khai thác s phc nh mt công c đ gii toán. Tuy nhiên vic vn dng vn đ này vào gii các bài toán đi s thì hc sinh vn cha thành tho, còn lúng túng. Hng dn các em vn dng tt phn này s to cho các em có thêm phng pháp, có s linh hot hn trong vic gii quyt các dng toán v đi s. Trc khi áp dng đ tài này vào dy hc, tôi đã kho sát cht lng hc tp ca Hc sinh (v vn đ s dng s phc vào gii mt s bài toán đi s). ã thu đc kt qu nh sau : Lp S s Gii Khá TB Yu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 12A 3 50 3 6 18 36 28 56 1 2 0 0 12A 6 54 2 4 16 30 34 63 2 3 0 0 12 B 5 52 1 2 10 19 33 63 8 16 0 0 Nh vy s lng Hc sinh nm bt các dng này không nhiu do cha có đc ngun kin thc và k nng cn thit . Thc hin đ tài này tôi đã khai thác vic s dng s phc thông qua các ng dng c th và bài tp tng ng cho mi ng dng đ ó . Cui cùng là bài tp tng hp đ hc sinh vn dng các tính cht đã đc hc vào gii quyt . Do khuôn kh đ tài có hn nên tôi ch đa ra đc bn ng dng đ gii quyt mt s bài toán v đi s đó là: ng dng gii h phng trình, ng dng trong vic chng minh bt đng thc, ng dng trong vic chng minh các đng thc lng giác và ng dng trong vic tính tng các biu thc cha k n C (s các t hp chp k ca n ). III. Gii pháp t chc thc hin Thc hin đ tài này v ni dung tôi chia làm ba phn : Phn 1 . Nêu các kin thc c bn s dng trong đ tài Phn 2 . Nêu các ng dng Phn 3 . Gii mt s bài toán v đi s thông qua các bài tp tng ng cho mi ng dng. Sau đây là ni dung c th : Phn 1. Các kin thc c bn Các kin thc c bn s dng trng đ tài bao gm các đnh ngha và tính cht t sách giáo khoa mà hc sinh đã đc hc. 1. nh ngha * Mt s phc là mt biu thc dng a + bi , trong đó a , b là nhng s thc và i là s tha mãn 2 1 i   . Kí hiu s phc đó là z và vit z a bi   WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S DNG S PHC VÀO GII MT S BÀI TOÁN I S Nguyn Vn Mnh 3 i đc gi là đn v o , a đc gi là phn thc , b đc gi là phn o ca s phc z a bi   . * Hai s phc 1 2 ; z z a bi c di     gi là bng nhau nu a = c , b = d . Khi đó ta vit 1 2 z z  . * Cho z a bi   , ta có s phc liên hp ca z là z a bi   , môđun ca z là 2 2 z a b   . * Vi mi s phc 1 2 3 ; ; z z z ta có: 1 2 1 2 z z z z    và 1 2 3 1 2 3 z z z z z z      . 2. Phng trình bc hai Dng : 2 0 Az Bz C    , trong đó A, B , C là nhng s phc 0 A  Cách gii Xét bit thc 2 4 B AC    * Nu 0   thì phng trình có hai nghim phân bit 1 2 B z A     , 2 2 B z A     (trong đó  là mt cn bc hai ca  ) * Nu 0   thì phng trình có nghim kép 1 2 2 B z z A    . 3. Dng lng giác ca s phc * Mi s phc z đu có th vit đc di dng ( os ) z r c isin     ( trong đó r là môđun ca z và  là mt acgumen ca z ) đc gi là dng lng giác ca s phc. * Nu ( os ) z r c isin     thì z có ba cn bc ba là 3 3 3 2 2 4 4 ( os .sin ) , ( os .sin ) , ( os .sin ) 3 3 3 3 3 3 r c i r c i r c i                  * Nu ( os ) z r c isin     thì * (cos sin ) (n N ) n n z r n i n      (công thc Moa-vr). 4. Công thc nh thc Niu-tn   0 1 1 n n n k n k k n n n n n n a b C a C a b C a b C b          . H qu   0 1 1 n k k n n n n n n x C C x C x C x        . 5. Tng n s hng đu tiên ca cp s nhân Cho   n u là mt cp s nhân vi công bi 1 q  , ta có 1 1 2 (1 ) 1 n n u q u u u q       Phn 2. Các ng dng ca s phc 1. ng dng gii h phng trình Kin thc s dng * H pt ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) A x y B x y A x y iC x y B x y iD x y C x y D x y          . WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S DNG S PHC VÀO GII MT S BÀI TOÁN I S Nguyn Vn Mnh 4 * Nu ( os ) z r c isin     thì z có ba cn bc ba là 3 3 3 2 2 4 4 ( os .sin ) , ( os .sin ) , ( os .sin ) 3 3 3 3 3 3 r c i r c i r c i                  2. ng dng trong vic chng minh bt đng thc Kin thc s dng * Cho z a bi   , ta có môđun ca z là 2 2 z a b   . * Vi mi s phc 1 2 3 ; ; z z z ta có: 1 2 1 2 z z z z    và 1 2 3 1 2 3 z z z z z z      . 3. ng dng trong vic chng minh các đng thc lng giác Kin thc s dng * Nu ( os ) z r c isin     thì * (cos sin ) (n N ) n n z r n i n      (công thc Moa-vr). * Cho   n u là mt cp s nhân vi công bi 1 q  , ta có 1 1 2 (1 ) 1 n n u q u u u q       4. ng dng trong vic tính tng các biu thc cha k n C (s các t hp chp k ca n ) Kin thc s dng *   0 1 1 n k k n n n n n n x C C x C x C x        . * Nu ( os ) z r c isin     thì * (cos sin ) (n N ) n n z r n i n      (công thc Moa-vr). * A + Bi = C + Di A C B D       Phn 3. Gii mt s bài toán v đi s thông qua các bài tp tng ng cho mi ng dng. Ta s xét tng ng dng vào gii toán đi s thông qua các ví d . Sau cùng là các bài tp vn dng . 1. NG DNG TRONG VIC GII H PHNG TRÌNH Kin thc s dng * H pt ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) A x y B x y A x y iC x y B x y iD x y C x y D x y          . * Nu ( os ) z r c isin     thì z có ba cn bc ba là 3 3 3 2 2 4 4 ( os .sin ) , ( os .sin ) , ( os .sin ) 3 3 3 3 3 3 r c i r c i r c i                  Ví d 1. Gii các h phng trình sau: a. 3 2 2 3 2 6 5 6 2 5 3 x xy x y y          Gii WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S DNG S PHC VÀO GII MT S BÀI TOÁN I S Nguyn Vn Mnh 5 Hpt   3 2 2 3 2 6 6 2 5 5 3 x xy i x y y i         3 1 3 5 2 2 x yi i           z x yi    là mt cn bc ba ca 1 3 5 2 2 i        ,vì 1 3 5 5( os sin ) 2 2 3 3 i c             1 3 5 2 2 i        có ba cn bc 3 là: 3 3 3 0 1 2 7 7 13 13 5( os sin ) ; 5( os sin ) ; 5( os sin ) 9 9 9 9 9 9 z c z c z c             xét 0 1 2 ; ; z z z z z z    , ta đc : 3 3 3 3 3 3 7 13 5. os 5. os 5. os 9 9 9 ; ; 7 13 5.sin 5.sin 5.sin 9 9 9 x c x c x c y y y                                  là nghim ca hpt đã cho b. 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 0 3 6 3 1 0 x xy x y x y x y xy y              Gii Hpt 3 2 2 3 ( 1) 3 ( 1) 1 3( 1) 1 x y x x y y            3 2 2 3 ( 1) 3 .( 1) 3( 1) . 1 x y x i x y y i              3 ( 1 ) 1 x iy i      1 z x yi     là mt cn bc 3 ca 1 i  , vì 1 2( os sin ) 4 4 i c      Nên 1 i  có 3 cn bc ba là: 6 6 6 0 1 2 3 3 17 17 2( os sin ) ; 2( os sin ) ; 2( os sin ) 12 12 4 4 12 12 z c i z c i z c i             xét 0 1 2 ; ; z z z z z z    , ta đc: 6 6 1 2. os 12 2.sin 12 x c y              ; 6 6 3 1 2. os 4 3 2.sin 4 x c y              ; 6 6 17 1 2. os 12 17 2.sin 12 x c y              Ví d 2. Gii các h phng trình: a. 2 2 2 2 5 7 5 7 0 7 5 5 0 x y x x y x y y x y                 Gii WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S DNG S PHC VÀO GII MT S BÀI TOÁN I S Nguyn Vn Mnh 6 K 2 2 0 x y   Hpt 2 2 2 2 5 7 5 7 5 5 7 x y x y x i y x y x y                2 2 2 2 ix 5. 7 5. 7 x iy y x yi x y x y          (*) t 2 2 2 2 1 ix ; x iy y i z x yi x y z x y z          , khi đó : (*) 5 7 5. 7 i z z z     2 7 5 7 5 0 z z i      7 5 5 z i z i         Vi 7 5 z i   7 5 x y          ; vi 5 z i  0 5 x y         (tmđk) KL: h phng trình có hai nghim là: (7 ; 5  ) và (0 ; 5 ) b. 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 0 2 3 2 3 (2 1) 1 2 4 x y x xy x y x y x y xy y x y y                 Gii Hpt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( )( ) 3 ( ) 2( 2 ) 0 2 ( ) 3 ( ) 4( ) 2(2 ) 0 x y x y x x y x y xy x y y x y x y x y                    Nu x = y = 0 ; tha mãn h pt nên x = y = 0 là nghim ca h Nu 2 2 0 x y   Hpt 2 2 2 2 2 2 2 3 2. 0 2 2 3 4 2. 0 x y x y x x y x y xy y x y                      2 2 2 2 2 3 2. x y x y x x y      +i.[ 2 2 2 2 3 4 2. x y xy y x y      ] = 0 2 2 2 2 2 2 ( 2 ) 3( ) 2. 4. 4 0 x iy y xi x xyi y x yi i x y x y              2 2 2 2 2 ( ) 3( ) 2. 4. 4 0 x iy y xi x yi x yi i x y x y             t 2 2 2 2 1 ix ; x iy y i z x yi x y z x y z          ; ta có phng trình: 2 2 4 3 4 0 i z z i z z      WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S DNG S PHC VÀO GII MT S BÀI TOÁN I S Nguyn Vn Mnh 7 3 2 2 3 4 2 4 0 ( 1)( 2 4 2) 0 z z iz i z z z i             2 1 1 3 2 4 2 0 1 z z z i z z i z i                      Vi 1 1 0 x z y        ; vi 3 3 1 x z i y          ; vi 1 1 1 x z i y           KL: h pt đã cho có 4 nghim là : (0 ; 0) ; (1; 0) ; (3 ; -1) và (-1; 1) . Ví d 3. Gii các h phng trình: a. 12 1 . 2 3 12 1 . 6 3 x y x y y x                         Gii K : , 0 ; 3 0 x y y x    t 3 u x v y        ( u , v  0 ). Ta có h phng trình: 2 2 2 2 12 2 3 12 6 u u u v v v u v             2 2 2 2 12 12 2 3 6 u v u i v i u v u v               2 2 12. 2 3 6 u iv u vi i u v        ; đt z u iv   2 2 1 u iv u v z     ; ta có pt 1 12. 2 3 6 z i z    2 2( 3 3 ). 12 0 z i z      ( 3 3) (3 3) ( 3 3) (3 3) z i z i              ; do u , v  0 nên ( 3 3) (3 3) z i     2 2 (3 3) 3 3 4 2 3 3 3 3 12 6 3 (3 3) u x x v y y                               LK: h pt đã cho có nghim duy nht : 4 2 3 12 6 3 x y          . WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S DNG S PHC VÀO GII MT S BÀI TOÁN I S Nguyn Vn Mnh 8 b. 1 3 . 1 2 1 7 . 1 4 2 x x y y x y                          Gii K : , 0 ; 0 x y y x    ; đt ; x u y v   ( u , v  0 ). Ta có h phng trình: 2 2 2 2 2 3 4 2 7 u u u v v v u v             2 2 2 2 2 4 2 . . 7 3 u v u i v i u v u v               2 2 2 4 2 7 3 u vi u vi i u v        ; đt z u iv   2 2 1 u iv u v z     , ta có pt 2 1 2 4 2 1 2 2 2 . 1 0 3 7 3 7 z i z i z z               ; có ' 2 38 4 2 2 . ( 2. ) 21 21 21 i i        1 2 2 2 2 3 21 7 1 2 2 2 2 3 21 7 z i z i                                        Do u , v  0 , nên 2 2 1 2 11 4 3 21 21 3 7 22 8 2 2 2 7 7 7 u x u y v v                          KL: h pt đã cho có nghim duy nht 11 4 22 8 ( ; ) ; 21 7 3 7 7 x y          WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S DNG S PHC VÀO GII MT S BÀI TOÁN I S Nguyn Vn Mnh 9 2. NG DNG TRONG VIC CHNG MINH BT NG THC Kin thc s dng * Cho z a bi   , ta có môđun ca z là 2 2 z a b   . * Vi mi s phc 1 2 3 ; ; z z z ta có: 1 2 1 2 z z z z    và 1 2 3 1 2 3 z z z z z z      . Ví d 1. Chng minh rng vi x R   , ta luôn có: 2 2 2 5 2 5 2 5 x x x x      Gii Bđt     2 2 2 2 1 2 1 2 2 5 x x       Xét các s phc 1 1 2 z x i    ; 2 1 2 z x i    1 2 2 4 z z i     Vì 1 2 1 2 z z z z         2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 5 x x        Nên  đpcm Ví d 2. Chng minh rng vi , , x y z R   , ta luôn có: 2 2 2 2 2 2 x xy y x xz z y yz z         Gii Bđt 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 y y z z x x y yz z                                   Xét 1 3 2 2 y y z x i    ; 2 3 2 2 z z z x i         1 2 1 3 2 2 z z y z y z i       Vì 1 2 1 2 z z z z    2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 y y z z x x                                    2 2 2 2 1 3 2 2 y z y z y yz z                    nên  đpcm Ví d 3. Chng minh rng vi x R   , ta luôn có: 2 2 2 2 1 1 16 32 1 1 4 8 2 4 10 4 2 2 2 2 5 5 2 2 5 5 x x x x x x x            Gii Bđt 2 2 2 2 32 64 8 16 4 8 20 4 2 4 5 5 5 5 x x x x x x x              WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S DNG S PHC VÀO GII MT S BÀI TOÁN I S Nguyn Vn Mnh 10   2 2 2 2 2 2 2 2 16 8 4 8 2 4 2 4 2 4 5 5 5 5 x x x x                                                    Xét 1 2 z x i   ; 2 4 2 z x i    ; 3 16 8 5 5 z x i    ; 4 4 8 5 5 z x i    1 2 4 4 z z i     ; 3 4 12 16 5 5 z z i     , vì 1 2 3 4 1 2 3 4 z z z z z z z z                2 2 2 2 12 16 4 4 4 2 4 5 5 VT                    nên  đpcm Ví d 4. Cho a , b, c, d là bn s thc tha mãn điu kin     2 2 2 2 1 2 ; c 36 12 a b a b d c d         .Chng minh rng :       6 2 2 2 1 a c b d      Gii T gi thit ta có         2 2 2 2 1 1 1 ; 6 6 36 a b c d         Xét     1 2 3 1 1 , 6 6 , z 5 5 z a b i z c d i i           1 2 3 ( ) ( ) z z z c a d b i        , vì 1 2 3 1 2 3 z z z z z z          2 2 1 6 5 2 c a d b              6 2 2 2 1 a c b d       Ví d 5. Cho , , 0 a b c  tha mãn ab + bc + ca = 1.Chng minh rng : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 b a c b a c ba cb ac       Gii Bđt 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 a b b c c a                          Xét 1 2 3 1 2 1 2 1 2 ; ; z i z i z i a b b c c a       1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 z z z i a b c a b c                      , vì 1 2 3 1 2 3 z z z z z z      2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3VT a b c a b c a b c                             ,vì ab + bc + ca = 1 1 1 1 1 a b c     , nên VT 3   đpcm WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM [...]... - Ph bài - Kh h nh t àm - Tham kh ,h th - Nghiên c ình hu ùh à các sách tài li 19 Nguy WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S ÀO GI - Luôn t C K b nh cao ch ra các tính ch toán hình h nên không th d Cu ùng, nghi góp ý , b à làm bài t ên và b n bè ài, ta th , ã giúp h à các tính ch inh s ài toán c háp trong gi , ,t êu c Ngoài ài ài còn à toán t ãc ên c ,t th i Tôi xin chân thành c H ày 09 àh R àn thi... 3 cos 3 cos 3 cos Bài 4 Ch 3 9 6 9 9 9 2 Bài 5 Cho a, b, c là các s ãn: cosa + cosb + cosc = sina + sinb + sinc = 0 Ch a cos2a + cos2b + cos2c = sin2a + sin2b + sin2c = 0 b 3cos(a+b+c) = cos3a + cos3b + cos3c và 3sin(a+b+c) = sin3a + sin3b + sin3c Bài 6 Ch 1 Cn2 Cn4 y2 2 1 Cn Cn3 Cn5 2 2n Bài 7 Tính t A= 1 0 2 4 46 48 C 50 -3C 50 +32 C 50 - -323C 50 +324 C 50 -325C 50 50 50 2 Bài 8 Tính t 4 7 3k... gi Nhà xu 2008 – 2009 2 Toán nâng cao gi Phan Huy Kh – Nhà xu à N 2000 3 Bi à áp d Nguy T – Nhà xu 4 Toán b – Nhà xu 5 Tuy –4l Nhà xu Gi Hà N à N 2009 1998 21 Nguy WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S ÀO GI M m A ………………………………………… 1 B Gi …………………………………………………… 1 I …………………………………………… 1 II Th ên c 1 III Các gi t th c hi ………………………… 2 Ph i 2 Ph … … 3 Ph Gi ài toán v thông qua các bài t cho m ……………………………………………………... Cnk c Giúp các em n ên h ình , gi v gi v b , th õ òc s vào gi ào vi nói riêng T ào thì s s ào gi oán và s ào Sau khi áp d ã kh L 12A3 12A6 12 B5 S s 50 54 52 ch h 2 Ki Do th thì ph Gi Khá SL % SL 10 20 25 9 17 27 4 8 20 ên , so sánh v TB % 50 50 38 SL 15 18 26 % 30 33 50 Y SL 0 0 2 % 0 0 4 Kém SL % 0 0 0 0 0 0 ên rõ r ãt trên l òn h ày ên : - N vi à kh d ên kh ình - Các ki ra cho h h - Ph bài - Kh... GI M ài t Bài 1 Gi a c x 3 2 y3 3x 2 y x 1 1 3 xy b y 6 x 1 3 y 1 ình sau x 2 y d 6 x x y 1 y Bài 2 a Cho x 2 y 2 1 , ch b Cho x, y, z > 0 th x2 c Cho a, b là hai s r 40 d Ch x2 ãn x 12 x x2 11x x 3 x2 y 4 : 9 4( x z 1 Ch y 1 x2 3x y x2 y2 x 3y x 2 y2 3 0 11y y2 12 y y2 y) 3 2( x y) 3 2 y2 1 1 z2 82 2 y z2 ãn a2 b2 16 8a 6b Ch 0 , ta luôn có: x , y, z xy y 2 yz z 2 x 2 xz z 2 1 1 1 1 Bài 3 Ch r... i 20 M 20 20 3 i 2 220 cos 4 3 20 3 2 isin 4 3 1 i 2 20 2 20 1 2 220 cos 6 3 i 2 isin 2 20 cos 6 20 6 isin 20 6 219 219 3 i 20 So sánh ph 0 2 310 C20 - 39 C20 Ví d 3 4 6 38 C20 - 37 C20 Tính các t i trong hai cách tính trên ta có: 16 18 32 C20 - 3C20 20 C20 = - 219 : 14 Nguy WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S ÀO GI 0 2 4 6 12 14 A = C 15 -3C 15 +5C 15 -7C 15 + +13C 15 -15C 15 3 5 7 13 15 B = 2C 1... 1) x nx (n 1) x nx sin cos sin sin 2 2 i 2 2 1 A Bi x x sin sin 2 2 ( n 1) x nx (n 1) x nx sin cos sin sin 2 2 ;B= 2 2 1 A x x sin sin 2 2 Ví d Tính các t cos cos cos n n q k sin( Sn k 0 isin k ) k 0 ; ( Ta có : T iSn cos n q k cos( k ) ; Tn q cos( ; q là các s Gi ) i.sin( ) qn cos( n ) i.sin( n ) 12 Nguy WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S ÀO GI (cos i.sin ) 1 q(cos i.sin ) q2 (cos2 i.sin2 ) qn (cosn... i)14 = 15 15 2 cos 15 4 15 4 isin 2 cos 27 27i 15.27 So sánh ph có: 15i 4 isin 14 14 15 4 2 cos 15.27i cos 14.27 14 4 27i 7.28 15 à 4 isin isin 4 14 4 15 2 2 2 2 i 2 15.27 2 7i + 15i(1 + i)14 trong hai cách tính trên ta 0 2 4 6 12 14 C 15 -3C 15 +5C 15 -7C 15 + +13C 15 -15C 15 = 7.28 3 5 7 13 15 2C 1 -4C 15 +6C 15 -8C 15 + +14C 15 -16C 15 = -2 7 15 Ví d Tính t 0 S = C20 3 C20 6 3 C20 C20k 15 C20 18... Nguy WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM S 3 AB ÀO GI 3 AB 4 3 AB 5 A3 3 cos 2 7 Nên 3 3 3 3 cos 4 7 3 cos 8 7 3 3 AB 3 7 0 5 33 7 A 3 5 33 7 4 6 1 3 cos 3 cos 5 33 7 7 7 2 2 7 cos AB 3 ,mà cos 7 , thay vào 6 7 cos 8 7 1 5 33 7 2 4 Cnk (S Ki n 1 * 1 x Cn0 Cn x Cnk x k Cnn x n * N z r(cos isin ) thì zn r n (cos n i sin n ) (n N* ) (công th A C * A + Bi = C + Di B D Ví d Tính t 0 2 4 6 16 18 20 A = 310... 2qcos q2 qsin(n ) qn 2 sin(n qn 2 sin(n ) q.cos(n - )-q n 1cos ( n 1) q n 2 cos( n 1 2 q cos q2 Ví d Ch r 2 4 8 1 3 cos 3 cos 3 cos 3 5 33 7 7 7 7 2 Gi k2 k2 i.sin Ta có x k cos ; ( k = 0 ,1, ,6) là các nghi 7 7 x7 1 , t x k (k = 0 ,1, , 6) là nghi ) V Sn x x 5 y x 1 0 1 , x x y3 y2 y3 y1 y2 y3 y1 x xk 1 xk xk 1 x xk 2 2 x 1 x 1 0 2k ( k = 1 ,2 ,3 ) là 7 viet ta có: 2.cos 2y 1 0 2; 2 y1 y2 y3 A y2 . Phn 3. Gii mt s bài toán v đi s thông qua các bài tp tng ng cho mi ng dng. Ta s xét tng ng dng vào gii toán đi s thông qua các ví d . Sau cùng là các bài tp vn dng nhiên vic vn dng vn đ này vào gii các bài toán đi s thì hc sinh vn cha thành tho, còn lúng túng. Hng dn các em vn dng tt phn này s to cho các em có thêm phng pháp, có. vic gii quyt các dng toán v đi s. Trc khi áp dng đ tài này vào dy hc, tôi đã kho sát cht lng hc tp ca Hc sinh (v vn đ s dng s phc vào gii mt s bài toán đi s).

Ngày đăng: 23/02/2015, 19:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan