0

quy trình đo đạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện phú tân, an giang

45 1,149 1
  • quy trình đo đạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện phú tân, an giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 21:02

ðỗ Khoa Nam Quy trình ño ñạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận QSD ñất tại huyện Phú Tân MỤC LỤC Trang TÓM LƯỢC 1 CHƯƠNG 1: 2 1.1. ðịa ñiểm thực tập: 2 1.2. Sơ lược về huyện Phú Tân 2 1.2.1. Vị trí ñịa lý, ñịa hình, thổ nhưởng: 2 1.2.2.Lịch sử 4 1.2.3. Xã hội Giáo dục: 5 1.2.4. Y tế: 6 1.2.5. Kinh tế: 6 1.2.6. Chính trị - tổ chuacs ñảng 8 1.3. Thuận lợi và khó khăn của huyện Phú Tân 8 1.3.1. Thuận lợi 8 1.3.2. Khó khăn 9 1.4. Sơ lược về cơ quan 10 1.4.1. Vị trí 10 1.4.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự: 10 1.4.3. Sơ ñồ tổ chức 11 1.4.4. Chức năng và nhiệm vụ 13 1.5. Nội dung liên quan ñến tiểu luận 14 1.5.1. Nội dung 14 1.5.2. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 14 1.5.3. Phương pháp 14 1.5.4. Quy trình công nghệ 14 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG 16 2.1. Khái niệm vai trò của việc cấp GCNQSDð 16 2.1.1. Khái niệm 16 2.1.2. Vai trò 16 2.2. Cơ sở pháp lý và các nội dung liên quan ñến nội dung thực tập 16 2.2.1. Cơ sở pháp lý 16 2.2.2. Nhũng quy ñịnh chug 17 2.2.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật 17 2.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Phú Tân 20 2.4. Cấp giấy chứng nhận ñối với ñất ñã và ñang sử dụng 21 2.4.1. ðiều kiện và hò sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDð 21 2.4.2. Trình tự thực hiện 21 2.5. Các yếu tố liên quan ñến việc cấp giấy chứng nhận QSDð 23 2.5.1. Hồ sơ ñịa chính 23 2.5.2. Các yếu tố khác 23 2.6. Quy trình ño ñạc 25 2.6.1. Công tác ban ñầu 25 2.6.2. Công tác chuẩn bị trước khi ño 25 2.6.3. Tiến hành ño ñạc 25 2.6.4. Xác ñịnh mốc ranh 26 2.6.5. ðo vẽ chi tiết 27 2.6.6. Phương pháp ño 27 2.6.7. Công tác nội nghiệp 33 2.6.8. Kết quả 36 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 3.1. Kết luận 37 3.2 Kiến nghị 38 DANH SÁCH BẢNG Tên Bảng: Trang Bảng 1: Quy trình công nghệ thành lập bản ñồ ñịa chính khi ño vẽ bản ñồ bằng phương pháp toàn ñạc 15 Bảng 2: Quy ñịng giới hạn sai số 18 Bảng 3: Quy ñịnh chỉ tiêu kỹ thuật 19 Bảng 4: Quy ñịnh sai số khi ño góc 19 Bảng 5: Tiêu chuẩn kỹ thuật khi thành lập bản ñồ 20 Bảng 6: Trình tự, thủ tục thực hiện ñăng ký QSDð hộ gia ñình, cá nhân 22 Bảng 7: Số liệu ño chi tiết bà Lê Thị So 29 Bảng 8: Bảng số liệu ño chi tiết bà Lê Thị Thanh Nga 33 DANH SÁCH HÌNH Tên hình Trang Hình 1: Bản ñồ hành chính tỉnh An Giang 3 Hình 2: Sơ ñồ chỉ dẫn vị trí ñến VPðKQSD ð huyện Phú Tân 10 Hình 3: Sơ ñồ tổ chức Phòng TN & MT huyện Phú Tân 11 Hình 4: Sơ ñồ tổ chức Văn phòng ðăng ký Quyền sử dụng ñất huyện Phú Tân 12 Hình 5: Quy trình cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng ñất ñối với ñất ñã và ñang sử dụng 23 Hình 6: Sơ ñồ phát họa khu ñất bà Lê Thi So 28 Hình 7: Sơ ñồ ño chi tiết khu ñất bà Lê Thị So 28 Hình 8: Sơ ñồ phát họa trước khi ño của bà Lê Thị Thanh Nga 32 DANH SẤCH CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Tên ñầy ñủ Chữ viết tắt Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ TN &MT Tài nguyên và Môi Trường TN & MT Văn phòng ðăng ký Quyền sử dụng ñất VPðKQSDð Ủy ban nhân dân UBND Mỉcostation Mỉco Auto Cad Cad Bản ñồ ñịa chính BððC Giấy chứng nhận GCN Thị Trấn TT 1 TÓM LƯỢC ðất ñai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. ðể có thể quản lý, khai thác sử dụng ñất ñai một cách có hiệu quả, cũng như phát triển ñịnh hướng lâu dài thì ngành Quản Lý ðất ðai giữ vai trò hết sức quan trọng trong xã hội ñể nhà nước có thể quản lý tài nguyên tốt hơn thì việc ño ñạc cấp giấy chứng nhận QSDð giữ vai trò hết sức quan trọng. Mục ñích ñề tài “ðo ñạc cấp giấy chứng nhận QSDð “. Nhằm ñáp ứng ñược nhu cầu người sử dụng ñất ñược chứng nhận quyền sử dụng ñất hợp pháp, nhằm xác lập mối quan hệ ñầy ñủ giửa nhà nước với người sử dụng ñất làm cơ sở ñể nhà nước nắm chắc và quản lý chặt chẻ toàn bộ ñất ñai theo pháp luật. ðề tài: “Quy trình ño ñạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận QSDð”. ðược thực hiện tại văn phòng ñăng ký QSDð huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. ðây là cơ quan quản lý ñất ñai cấp huyện nhưng ñã áp dụng ñược những kỹ thuật và công nghệ hiên ñại ñể giải quyết những công việc trong ngành. Thời gian thực tập: 8 tuần. từ ngày 16 tháng 04 ñến ngày 19 tháng 06 năm 2009 ðối tượng, phạm vi nghiên cứu: Cá nhân, hộ gia ñình sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Phú Tân. ðề tài: “ Quy trình ño ñạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận QSDð”. Là những vấn ñề rút ra từ quá trình tham gia thực tế. ðề tài gồm ba phần chính. - Phần giới thiệu - Phần nội dung - Phần kết luận và kiến nghị. Do thời gian thực tập có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong ñược ñóng góp nhiệt tình của ban giám hiệu, quí thầy cô cùng các anh chị em trong cơ quan hoàn thiện cuốn tiểu luận này ñược ñầy ñủ và ñạt kết quả tốt vào công việc thực tế. Xin chân thành cảm ơn. 2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ðỊA ðIỂM THỰC TẬP: Tại Văn phòng ðăng ký Quyền sử dụng ñất huyện Phú Tân. Toạ lạc tại ấp trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang. 1.2. SƠ LƯỢC VỀ HUYỆN PHÚ TÂN: 1.2.1.Vị trí ñịa lý, ñịa hình, thổ nhưởng Phú Tân là huyện phía ðông Bắc trong tỉnh An Giang. Huyện lỵ là thị trấn Phú Mỹ bên bờ phải sông Tiền. Phú Tân rộng 307,1 km², phía Bắc giáp huyện Tân Châu ñường ranh giới dài 22,294 km, phía Tây giáp thị xã Châu ðốc và Châu Phú, phía ðông Nam giáp Chợ Mới, phía ðông giáp tỉnh ðồng Tháp. Bốn phía Phú Tân ñược bao bọc bởi các con sông. Sông Tiền ở phía ðông, kênh Vĩnh An (nối sông Tiền với sông Hậu) ở phía Bắc và Tây Bắc, nhánh sông Vàm Nao (nối sông Tiền với sông Hậu) ở phía Nam và Tây Nam. Phú Tân là một cù lao nổi có ñộ cao từ 1 ñến 2 mét. ðất ñai ở Phú Tân là loại ñất phù sa. Năm 2004, Phú Tân có 233,2 nghìn nhân khẩu. Người Kinh là dân tộc ña số (98%). Ngoài ra còn có người Hoa, người Chăm. Về hành chính, huyện bao gồm thị trấn Phú Mỹ, thị trấn Chợ Vàm và 17 xã là: Long Sơn, Long Hoà, Phú Lâm, Phú Long, Phú Hiệp, Phú Thạnh, Hoà Lạc, Phú Thành, Phú An, Phú Thọ, Hiệp Xương, Phú Bình, Phú Xuân, Bình Thạnh ðông, Phú Hưng, Tân Hoà, Tân Trung. Phú Tân là huyện cù lao, diện tích tự nhiên 33.100 ha, thuận lợi cho việc phát triển trồng trọt, nhất là cây lúa và nuôi trồng thuỷ sản. Huyện có tới trên 85% dân số theo ñạo Hoà Hảo. Huyện có những công trình kiến trúc nổi tiếng như: chùa Giồng Thành, thánh ñường Mubarak. ðặc sản nổi tiếng của huyện là bánh phồng Phú Mỹ. Làng nghề bánh phồng Phú Mỹ hình thành, tồn tại và phát triển gần 70 năm nay, có 50 cơ sở sản xuất, thu hút khoảng 300 lao ñộng. Trong ñó, các gia ñình nổi tiếng có truyền thống làm bánh như gia ñình cụ Lê Minh Dơn, Ngô Thị Dờn, Trần Văn Tâm Nguyên liệu làm bánh phồng là loại nếp ñặc sản ñược trồng tại Phú Tân. Bánh phồng Phú Mỹ nhỏ bằng cái dĩa nhưng nướng chín phồng to hơn cái quạt nan. Bánh vừa xốp, vừa mềm, có vị béo của nếp, vị ngọt của ñường, mùi thơm của sữa, mè, ñậu. 3 Hình 1: Bản ñồ hành chính tỉnh An Giang VPðKQSð PHÚ TÂN 4 1.2.2. Lịch sử: Huyện Phú Tân thành lập vào tháng 12 năm 1968, trên cơ sở tách một phần của 2 quận Tân Châu và Châu Phú. Tháng 9 năm 1974, Phú Tân và một vài xã của ðồng Tháp tách thành hai huyện Phú Tân A và Phú Tân B. Năm 1976, hai huyện này lại nhập lại thành Phú Tân hiện nay. Tên gọi Phú Tân là do tên Châu Phú và Tân Châu ghép lại. Năm 1836, vùng ñất Phú Tân ngày nay thuộc ñịa bàn các thôn: Bình Thạnh ðông, Hoà Lạc, Mỹ Lương của tổng An Lương và các thôn: Long Sơn, Phú Lâm của tổng An Thành; thuộc huyện ðông Xuyên, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang. Năm 1876, các thôn này thuộc hạt Châu ðốc. Năm 1899, các thôn này ñược tách thành 5 xã của quận Châu Thành và 4 xã của quận Tân Châu, tỉnh Châu ðốc. Năm 1956, vùng ñất này thuộc quận Châu Phú và quận Tân Châu, tỉnh An Giang, cụ thể như sau: Quận Châu Phú gồm các xã: Bình Thạnh ðông, Hiệp Xương, Hoà Lạc, Hưng Nhơn thuộc tổng An Lương và xã Châu Giang thuộc tổng Châu Phú. Quận Tân Châu gồm các xã: Hoà Hảo, Phú An, Phú Lâm thuộc tổng An Lạc và xã Long Sơn thuộc tổng An Thành. Ngày 01-10-1964, vùng ñất này lại thuộc quận Châu Phú và quận Tân Châu, tỉnh Châu ðốc, ñịa giới này ñược giữ nguyên cho ñến năm 1975. Về phía Cách mạng, sau tháng 08-1945, ñịa bàn Phú Tân thuộc hai huyện Châu Phú và Tân Châu của tỉnh Châu ðốc. Từ 1948 - 1950, huyện Tân Châu thuộc tỉnh Long Châu Tiền và huyện Châu Phú thuộc tỉnh Long Châu Hậu. Từ giữa năm 1951, ñịa bàn Phú Tân thuộc quận Tân Châu, tỉnh Long Châu Sa. Tháng 10-1954, Phú Tân thuộc tỉnh Châu ðốc. Giữa năm 1957, Phú Tân thuộc tỉnh An Giang, nhưng chưa thành huyện. Tháng 12-1968, thành lập huyện Phú Tân thuộc tỉnh An Giang, trên cơ sở 4 xã của huyện Tân Châu là Long Sơn, Phú Lâm, Phú An, Hoà Hảo và 4 xã của huyện Châu Phú là Hoà Lạc, Bình Thạnh ðông, Hiệp Xương, Hưng Nhơn. Tháng 05-1974, huyện Phú Tân, thuộc tỉnh Long Châu Tiền. Tháng 09-1974, Phú Tân nhận thêm một số xã của huyện Hồng Ngự và chia thành hai huyện là Phú Tân A và Phú Tân [...]... Sơn, Phú Lâm, Phú An, Hoà H o, Hi p Xương, Hưng Nhơn, Hoà L c, Châu Giang, Bình Th nh ðông, thu c t nh An Giang Huy n l là tr tr n M Lương Ngày 25-4-1979, thành l p th tr n Ch Vàm và 4 xã: Phú Thành, Phú Th nh, Phú Th , Phú Bình Ngày 23-08-1980, ñ i tên xã Hoà H o thành Tân Hoà, xã Châu Giang thành Phú Hi p, xã Hưng Nhơn thành Phú Hưng, th tr n M Lương thành xã Phú M Ngày 12-01-1984, thành l p 2 xã Phú. .. Huy n Phú Tân A g m 6 xã là: Long Sơn, Phú Lâm, Hoà L c, Châu Giang, Long Thu n, Phú Thu n Huy n Phú Tân B g m 8 xã là: Phú An, Hoà H o, Hưng Nhơn, Hi p Xương, Bình Th nh ðông, Tân Hu , Tân Qu i, Tân Long Tháng 05-1975, Phú Tân A giao xã Long Thu n và Phú Thu n v H ng Ng ; Phú Tân B giao 3 xã Tân Hu , Tân Qu i, Tân Long v huy n Tam Nông, giao xã Châu Phong v huy n Phú Châu ð n tháng 02-1976, huy n Phú. .. thành l p ngày 26 tháng 05 năm 2006 to l c t i p trung 2, th tr n Phú M , huy n Phú Tân, t nh An Giang. (cách phà Thu n Giang kho ng 500 m theo hư ng ñi Tân Châu) Hình 2: Sơ ñ ch d n v trí ñ n VPðKQSDð huy n Phú Tân 1.4.2 Cơ c u nhân s : Văn phòng ðăng ký Quy n s d ng ñ t là m t trong hai ñơn v c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Phú Tân Cơ c u nhân s g m có: 10 • Trư ng phòng: NGUY N H NG L C •... chính vô cùng quan tr ng và làm căn c ñ c p GCN QSDð 1.5.2 ð i tư ng và ph m vi nghiên c u: ð i tư ng: H gia ñình, cá nhân ñang s d ng ñ t Ph m vi: Trên ñ a bàn toàn huy n Phú Tân 1.5.3 Phương pháp: Công vi c ño ñ c ph i tuân th theo các văn b n pháp lu t do nhà nư c quy ñ nh như: Ngh ñ nh 181, Ngh ñ nh 84, Thông tư 04, Lu t ñ t ñai 2003, các Quy t ñ ng c a U ban nhân dân t nh An Giang Các bư c th... Các quy ñ nh c th t ng ñ a phương 2.2.2 Nh ng quy ñ nh chung: Khi ti n hành ño ñ c ph c v công tác c p GCNQSDð c n theo các quy ñ nh chung như: C n có c t m c, biên b n ño ñ c……và các quy ñ nh khác theo quy ñ nh c a pháp lu t Khi ño ñ c nh ng khu v c có t l b n ñ l n c n tuân th theo các quy ñ nh trong Quy ph m thành l p b n ñ ñ a chính như: t l b n ñ như th nào thì di n tích khu ño ra sao? Các quy. .. CH NG NH N TRÊN ð A BÀN HUY N PHÚ TÂN: Th c hienj ch trương c a y ban nhân dân t nh An Giang v vi c t ch c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t nông nghi p và ñ t , ñ t chuyên dùng, ñ t vư n t p ñô th và nông thôn UBND huy n ch ñ o Phòng TN & MT ph i h p các nghành có liên quan cùng UAND c p xã, TT t p trung t ch c thuwch hi n, ñ n nay huy n ñã cơ b n hoàn thành công tác c p GCN QSDð Nông nghi p, ñ... S d ng ñúng m c ñích và không có tranh ch p o Không th c các trư ng h p trên 2.6.4 Xác ñ nh m c ranh: Trư c khi ño ñ c ta c n xác ñ nh m c ranh quan sát t ng quát khu ñ t ñ xem các m c ranh, ñi u tra ngu n g c ñ t ( các m c ranh ph i làm ñư c tr ñá), và xem xét t ng quát các ñ a v t c n ño xung quanh Xác ñ nh tim ñư ng, l gi i, các m c quy ho ch, các m c hành lan an toàn giao thông Xác ñ nh các ñ a... cán b ch ch t, cán b chuyên trách ñư c ki n toàn Tình hình an ninh , chính tr , an ninh nông thôn, tr t t an toàn xã h i ñư c gi v ng 1.3 THU N L I VÀ KHÓ KHĂN HUY N PHÚ TÂN: 1.3.1 Thu n l i: Môi trư ng t nhiên: An Giang nói chung, Phú Tân nói riêng có khí h u nhi t ñ i gió mùa, nhi t ñ trung bình 270C, lư ng mưa trung bình 1400- 1500mm Ngoài ra Phú Tân còn ñư c bao b c b i sông Ti n hàng năm ñư c phù... tài s n th ch p ñã ñư c công ch ng Mà ña ph n tài s n ñó là tài s n c a chung không ñư c công ch ng nên không th vay ngân hàng ñư c.(VD: HTX nông nghi p Phú An) 1.4 SƠ LƯ C V CƠ QUAN: 1.4.1 Vi trí: Văn phòng ðăng ký Quy n s d ng ñ t thu c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Phú Tân và ch u s qu n lý c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng Văn phòng ðăng ký Quy n s d ng ñ t huy n Phú Tân thành l p ngày 26... nhân chuyên nghành công tác tư tư ng, 315 ñ ng chí ñư c b i dư ng ki n th c qu c phòng, 116 ñ ng chí ñư c b i dư ng ki n th c công tác ñ ng, ch c trách c a bí thư chi b và c p y viên cơ s , 163 ñ ng chí ñư c b i dư ng v công tác v n ñ ng qu n chúng, 9 ñ ng chí h c trung c p ph v n, 7 ñ ng chí h c trung c p chính tr quân s , 15 ñ ng chí h c trung c p chuyên nghành công an Nh v y, trình ñ cán b ñư c . MT huyện Phú Tân 11 Hình 4: Sơ ñồ tổ chức Văn phòng ðăng ký Quy n sử dụng ñất huyện Phú Tân 12 Hình 5: Quy trình cấp Giấy chứng nhận Quy n sử dụng ñất ñối với ñất ñã và ñang sử dụng 23 Hình. Nhũng quy ñịnh chug 17 2.2.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật 17 2.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Phú Tân 20 2.4. Cấp giấy chứng nhận ñối với ñất ñã và ñang sử dụng. ño ñạc cấp giấy chứng nhận QSDð giữ vai trò hết sức quan trọng. Mục ñích ñề tài “ðo ñạc cấp giấy chứng nhận QSDð “. Nhằm ñáp ứng ñược nhu cầu người sử dụng ñất ñược chứng nhận quy n sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình đo đạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện phú tân, an giang, quy trình đo đạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện phú tân, an giang, quy trình đo đạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện phú tân, an giang

Từ khóa liên quan