0

Giáo án THỂ DỤC LỚP 4 CẢ NĂM (CÓ HÌNH)

56 7,756 403

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 13:00

Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 Ngày soạn: 15 /8/2010 Ngày giảng: 17 /8/2010 TUẦN 1: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC” I/ MỤC TIÊU: - Phổ biến nội dung chương trình lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. - Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện tốt. Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn . - Trò chơi: “chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu tham gia tương đối chủ động vào trò chơi. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (4 phút) - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát. 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) . 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài: Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp – trò chơi “chuyền bóng tiếp sức”. b) Các hoạt động: Thời lượng ( phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học 4 - 6 phút 4 - 6 phút *HĐ1: Giới thiệu chương trình TD lớp 4. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn. (Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung, Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện) *Mục tiêu: HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. *Cách tiến hành: có thái độ học tập đúng và chọn BCS theo tinh thần dân chủ. ĐH:                           *HĐ2: Phổ biến nội quy học tập (Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân, trang phục trong giờ học phải đảm bảo). *Mục tiêu: Có thái độ học tập đúng. - 4 hàng ngang . - Thực hiện theo GV, CS. - 4 hàng ngang . - Thực hiện theo GV, CS. GATD4 – HK1 1 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 6 - 8 phút *Cách tiến hành: GV phổ biến. ĐH:                           * HĐ3: Trò chơi “chuyển bóng tiếp sức”. * Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động. *Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. ĐH: - Tập hợp HS thành vòng tròn . - Thực hiện theo GV, CS. 4. Cũng cố: (4 phút) - Thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống lại bài. IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: giậm chân tại chổ. - Rút kinh nghiệm. - Nội dung buổi học sau: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp. Ngày soạn: /8/2010 Ngày giảng: /8/2010 TUẦN 1: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 2: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ - TRÒ CHƠI: “CHẠY TIẾP SỨC” I/ MỤC TIÊU: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật về ĐHĐN đã học ở lớp dưới. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, nghiêm, nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng khẩu lệnh. - Trò chơi: “chạy tiếp sức”. Yêu cầu học sinh tham gia trò chơi đúng luật. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (4 phút) - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát. 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) . GATD4 – HK1 2 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Trò chơi: “chạy tiếp sức”. b) Các hoạt động: Thời lượng ( phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học 7 - 9 phút 5 - 7 phút 6 - 7 phút *HĐ1: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. *Mục tiêu: Thực hiện tương đối chính xác động tác. *Cách tiến hành: GV phổ biến cách thực hiện và hướng dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển giáo viên quan sát, sửa sai. ĐH: *HĐ2: Điểm số. *Mục tiêu: Thực hiện tương đối chính xác động tác. *Cách tiến hành: GV phổ biến cách thực hiện và hướng dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển giáo viên quan sát, sửa sai. ĐH: * HĐ3: Trò chơi “ lò cò tiếp sức”. * Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi ở mức chủ động. * Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi, làm mẫu. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. ĐH: - 4 hàng ngang . - Thực hiện theo GV, CS. - 1 hàng dọc . - Thực hiện theo GV, CS. - 2 hàng dọc. - Thực hiện theo GV, CS. 4. Cũng cố: (4 phút) - Thả lỏng. GATD4 – HK1 3 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 - GV cùng HS hệ thống lại bài. IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: Giậm chân tại chổ. - Rút kinh nghiệm. - Nội dung buổi học sau: Quay phải, trái, dàn hàng, dồn hàng – Trò chơi: “thi xếp hàng nhanh”. Ngày soạn: /8/2010 Ngày giảng: /8/2010 TUẦN 2: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 3: QUAY PHẢI, TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI: “THI XẾP HÀNG NHANH” I/ MỤC TIÊU: - Cũng cố nâng cao kĩ thuật quay phải (trái), dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác động tác, thực hiện đúng khẩu lệnh. - Trò chơi: “thi xếp hàng nhanh” . Yêu cầu học sinh tham gia trò chơi đúng luật, trật tự. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (4 phút) - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát. 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) . 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài: Quay phải, Trái, dàn hàng, dồn hàng - Trò chơi: “thi xếp hàng nhanh”. b) Các hoạt động: Thời lượng ( phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học 12 - 14 phút 6 - 8 phút *HĐ1: Tập hợp hàng dọc, dàn hàng, dồn hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái. *Mục tiêu: Thực hiện tương đối chính xác động tác. *Cách tiến hành: GV phổ biến cách thực hiện và hướng dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển giáo viên quan sát, sửa sai. ĐH: * HĐ2: Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”.* Mục tiêu: - 4 hàng ngang . - Thực hiện theo GV, CS. - 4 hàng dọc. - Thực hiện theo GV, GATD4 – HK1 4 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 tham gia trò chơi đúng luật, trật tự * Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. ĐH: CS. 4. Cũng cố: (4 phút) - Thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống lại bài. IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: Tập quay phải, quay trái. - Rút kinh nghiệm. - Nội dung buổi học sau: Động tác quay sau – Trò chơi: “nhảy đúng nhảy nhanh”. Ngày soạn: /8/2010 Ngày giảng: /8/2010 TUẦN 2: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 4: ĐỘNG TÁC QUAY SAU - TRÒ CHƠI: “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH” I/ MỤC TIÊU: - Cũng cố nâng cao kĩ thuật quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác. - Học động tác quay sau.Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với quay sau. - Trò chơi: “nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu học sinh tham gia trò chơi đúng luật, nhanh, trật tự. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (4 phút) - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát. - Trò chơi: “diệt các con vật có hại”. 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) . 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài: Động tác quay sau - Trò chơi: “nhảy đúng nhảy nhanh”. b. Các hoạt động: GATD4 – HK1 5 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 Thời lượng ( phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học 6 - 7 phút 6 - 7 phút 6 - 8 phút *HĐ1: Tập hợp hàng dọc, dàn hàng, dồn hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. *Mục tiêu: Thực hiện tương đối chính xác. *Cách tiến hành: GV phổ biến cách thực hiện và hướng dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển giáo viên quan sát, sửa sai. ĐH: *HĐ2: Học kỹ thuật động tác quay sau. *Mục tiêu: Nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với quay sau. *Cách tiến hành: GV giải thích cách thực hiện, làm mẫu và hướng dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. giáo viên quan sát, sửa sai. * HĐ3: Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”. * Mục tiêu: Học sinh tham gia trò chơi đúng luật, nhanh, trật tự. *Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. ĐH: - 4 hàng dọc. - Thực hiện theo GV, CS. - 4 hàng ngang . - Thực hiện theo GV, CS. - 2 hàng dọc . - Thực hiện theo GV, CS. 4. Cũng cố: (4 phút) - Thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống lại bài. IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: Tập động tác quay sau. - Rút kinh nghiệm. - Nội dung buổi học sau: Đi đều, đứng lại, quay sau – Trò chơi: “kéo cưa lừa sẻ”. GATD4 – HK1 6 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 Ngày soạn: /9/2010 Ngày giảng: /9/2010 TUẦN 3: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 5: ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU - TRÒ CHƠI: “KÉO CƯA LỪA SẺ” I/ MỤC TIÊU: - Cũng cố nâng cao kĩ thuật đi đều đứng lại quay sau. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác, quay đúng hướng, thực hiện đúng khẩu lệnh. - Trò chơi: “kéo cưa lừa sẻ”. Yêu cầu học sinh tham gia trò chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (4 phút) - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát. 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) . 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài: Đi đều, đứng lại, quay sau - Trò chơi: “kéo cưa lừa sẻ”. b. Các hoạt động: Thời lượng ( phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học 12 - 14 phút 6 - 8 phút *HĐ1: Ôn đi đều, đứng lại, quay sau. *Mục tiêu: Thực hiện tương đối chính xác, quay đúng hướng, thực hiện đúng khẩu lệnh. *Cách tiến hành: GV phổ biến cách thực hiện và hướng dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển giáo viên quan sát, sửa sai. ĐH: *HĐ2: Trò chơi “ kéo cưa lừa sẻ”. * Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động *Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính - 4 hàng dọc. - Thực hiện theo GV, CS. - 2 hàng ngang đối diện. - Thực hiện theo GV, CS. GATD4 – HK1 7 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 thức. ĐH 4. Cũng cố: (4 phút) - Thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống lại bài. IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: Tập động tác quay sau. - Rút kinh nghiệm. - Nội dung buổi học sau: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại – Trò chơi: “bịt mắt bắt dê”. Ngày soạn: /9/2010 Ngày giảng: /9/2010 TUẦN 3: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 6: ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ” I/ MỤC TIÊU: - Cũng cố nâng cao kĩ thuật động tác quay sau. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng, đúng với khẩu lệnh. - Học động tác mới: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại.Yêu cầu HS nhận biết đúng hướng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác. - Trò chơi: “bịt mắ bắt dê”. Yêu cầu học sinh tham gia trò chơi tập trung , chú ý khả năng định hướng, chơi đúng luật, nhiệt tình. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (4 phút) - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát. - Trò chơi: “làm theo hiệu lệnh”. 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) . 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi: “bịt mắt bắt dê”. b. Các hoạt động: Thời lượng ( phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học GATD4 – HK1 8 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 5 - 6 phút 6 - 8 phút 6 - 8 phút *HĐ: Ôn kỹ thuật động tác quay sau. *Mục tiêu: Thực hiện tương đối đúng, đúng với khẩu lệnh. *Cách tiến hành: GV nhắc lại cách thực hiện, làm mẫu và hướng dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. giáo viên quan sát, sửa sai. *HĐ2: Học đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. *Mục tiêu: HS nhận biết đúng hướng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác. *Cách tiến hành: GV phổ biến cách thực hiện và hướng dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển giáo viên quan sát, sửa sai. ĐH: * HĐ3: Trò chơi “bịt mắt bắt dê” . * Mục tiêu: Nắm vững cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động, nhanh nhẹn. * Cách tiến hành : giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. ĐH: - 4 hàng ngang. - Thực hiện theo GV, CS. - 4 hàng dọc. - Thực hiện theo GV, CS. - HS tập hợp thành vòng tròn. - Thực hiện theo GV, CS. 4. Cũng cố: (4 phút) - Thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống lại bài. IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: Tập đi đều đúng nhịp. - Rút kinh nghiệm. - Nội dung buổi học sau: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại – Trò chơi: “chạy đổi chổ vỗ tay nhau”. Ngày soạn: 11 /9/2010 Ngày giảng: 13/9/2010 GATD4 – HK1 9 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 TUẦN 4: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 7: ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI: “CHẠY ĐỔI CHỔ VỖ TAY NHAU” I/ MỤC TIÊU: - Ôn : Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu HS nhận biết đúng hướng vòng,bảo đảm cự ly đội hình làm quen với kỹ thuật động tác. - Trò chơi: “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. Yêu cầu học sinh tham gia trò chơi tập trung, nhiệt tình, chú ý khả năng định hướng. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (4 phút) - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát - Trò chơi: “chim bay cò bay”. 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) . 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi: “chạy đổi chổ vỗ tay nhau”. b. Các hoạt động: Thời lượng ( phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học 5 - 6 phút 6 - 8 phút 6 - 8 phút *HĐ: Ôn kỹ thuật động tác quay sau. *Mục tiêu: Thực hiện tương đối đúng, đúng với khẩu lệnh. *Cách tiến hành: GV nhắc lại cách thực hiện, làm mẫu và hướng dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. giáo viên quan sát, sửa sai. *HĐ2: Học đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. *Mục tiêu: HS nhận biết đúng hướng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác. *Cách tiến hành: GV phổ biến cách thực hiện và hướng dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển giáo viên quan sát, sửa sai. ĐH: * HĐ3: Trò chơi “ - 4 hàng ngang. - Thực hiện theo GV, CS. - 4 hàng dọc. - Thực hiện theo GV, CS. GATD4 – HK1 10 Bùi Văn Chức [...]... “nhảy ô tiếp sức” - Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung Ngày soạn: 29 /10/2010 Ngày giảng: 01/11/2010 TUẦN 11: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 21: TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô TIẾP SỨC” ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG GATD4 – HK1 31 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 I/ MỤC TIÊU: - Ôn và kiểm tra thử 5 động tác thể dục đã học Yêu cầu thực hiện đúng động... 6 - 8 phút GATD4 – HK1 - 2 hàng dọc * HĐ2: Trò chơi: “kết bạn” - Thực hiện theo * Mục tiêu: Rèn luyện sự tập trung chú ý, phản xạ GV, CS nhanh, chơi đúng luật, nhiệt tình * Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức 19 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 ĐH: 4 Cũng cố: (4 phút) - Thả lỏng... Tập trung chú ý, chơi đúng luật, bình tỉnh - Thực hiện theo *Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại GV, CS cách chơi, luật chơi cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức ĐH: 4 Cũng cố: (4 phút) - Thả lỏng - GV cùng HS hệ thống lại bài IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút) GATD4 – HK1 22 Bùi Văn Chức Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 - Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: Ôn tập ĐHĐN... động tác - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động nhiệt tình II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi - Học sinh: Trang phục gọn gàng GATD4 – HK1 24 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Khởi động: (4 phút) - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát 2 Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) 3 Bài mới: a... Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 4 - 5 phút 5 - 6 phút Năm học 2010 - 2011 - 4 hàng ngang Ôn 3 - Thực hiện theo GV, CS *H 4: động tác: Vươn thở, tay, chân *Mục tiêu: thực hiện được từng động tác tương đối chính xác *Cách tiến hành: GV nêu tên, nhắc lại cách thực hiện và hướng dẫn HS tập luyện Lần 1-2 GV vừa hô nhịp vừa làm mẫu, những lần sau CS Vừa hô nhịp vừa làm mẫu Giáo viên quan sát, sửa... mẫu Giáo viên quan sát, sửa sai ĐH:                          *HĐ3: Ôn 4 động tác: vươn thở, tay, chân, lưngbụng *Mục tiêu: Thực hiện cơ bản đúng động tác *Cách tiến hành: GV nêu tên, hướng dẫn HS tập 27 - 4 hàng ngang - Thực hiện theo GV, CS - 4 hàng ngang Bùi Văn Chức Giáo án thể dục lớp 4 luyện Lần 1-2 GV vừa hô nhịp vừa làm mẫu, những lần sau CS Vừa hô nhịp vừa làm mẫu Giáo. .. diễn GATD4 – HK1 17 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 ĐH: 6 - 8 phút - 2 hàng dọc * HĐ2: Trò chơi “ném bóng trúng đích” - Thực hiện theo * Mục tiêu: Tập trung chú ý, bình tỉnh, khéo léo, ném GV, CS bóng chính xác *Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức ĐH: 4 Cũng cố: (4 phút) -... rồi chơi chính thức ĐH: 32 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 4 Cũng cố: (4 phút) - Thả lỏng - GV cùng HS hệ thống lại bài IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: Ôn 5 động tác đã học - Rút kinh nghiệm - Nội dung buổi học sau: Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi: “kết bạn” Ngày soạn: 29 /10/2010... là cậu ông Trời” Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi, tích cực, chủ động II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi - Học sinh: Trang phục gọn gàng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Khởi động: (4 phút) - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát GATD4 – HK1 34 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 2 3 a b Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 Trò chơi: “chẳn lẻ” Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) Bài... xác - Học động tác lưng-bụng Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác GATD4 – HK1 26 Bùi Văn Chức Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 - Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời” Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động nhiệt tình II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi - Học sinh: Trang phục gọn gàng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Khởi động: (4 phút) - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát 2 Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 . lượng ( phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học GATD4 – HK1 14 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 12 - 14 phút 6 - 8 phút *HĐ1: Ôn đi đều, quay phải,. HỌC: GATD4 – HK1 18 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010 - 2011 - Giáo viên: Còi. - Học sinh: Trang phục gọn gàng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (4 phút). thức. ĐH: - 4 hàng ngang. - Thực hiện theo GV, CS. - Tập hợp HS thành vòng tròn. - Thực hiện theo GV, CS. GATD4 – HK1 13 Bùi Văn Chức Trường tiểu học Cẩm Sơn 1 Giáo án thể dục lớp 4 Năm học 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án THỂ DỤC LỚP 4 CẢ NĂM (CÓ HÌNH), Giáo án THỂ DỤC LỚP 4 CẢ NĂM (CÓ HÌNH),