0

Giáo án THỂ DỤC LỚP 4 CẢ NĂM (CÓ HÌNH)

70 563 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2015, 02:33

TUN 1: K HOCH BI HC BI 1: GII THIU CHNG TRèNH TRề CHI DIT CC CON VT Cể HI I/ MC TIấU: - Gii thiu chng trỡnh TD lp Yờu cu HS bit c mt s ni dung c bn ca chng trỡnh v cú thỏi hc ỳng - Mt s quy nh gi hc Yờu cu HS bit nhng im c bn v tng bc dng vo quỏ trỡnh hc Biờn ch t, chn cỏn s - Hc gim chõn ti ch-ng li Yờu cu thc hin tng i ỳng - ễn trũ chi: Dit cỏc vt cú hi Yờu cu tham gia vo trũ chi tng i ch ng II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a) Gii thiu bi: Gii thiu chng trỡnh trũ chi di cỏc vt cú hi b) Cỏc hot ng: Thi lng Hot ng dy Hot ng hc ( phỳt ) - phỳt *H1: Gii thiu chng trỡnh TD lp Biờn ch - hng ngang t chc luyn, chn cỏn s b mụn (Lp trng - Thc hin theo GV, l cỏn s b mụn TD, cú nhim v qun lý chung, CS T trng cú nhimv t chc t mỡnh luyn) *Mc tiờu: HS bit c mt s ni dung c bn ca chng trỡnh v cú thỏi hc ỳng *Cỏch tin hnh: cú thỏi hc ỳng v chn BCS theo tinh thn dõn ch H: - phỳt GATD2 HK1 - hng ngang *H2: Ph bin ni quy hc (Cỏn s b mụn t - Thc hin theo GV, chc trung lp ngoi sõn, trang phc gi CS hc phi m bo) *Mc tiờu: Cú thỏi hc ỳng Bựi Vn Chc *Cỏch tin hnh: GV ph bin H: - phỳt * H3: Trũ chi Dit cỏc vt cú hi *Mc tiờu: Tham gia vo trũ chi tng i ch ng *Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, gii thớch cỏch chi, lut chi, lm mu cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: - Tp hp HS thnh vũng trũn - Thc hin theo GV, CS Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: Tp hp hng dc, dúng hng, im s, cho, bỏo cỏo giỏo viờn nhn lp GATD2 HK1 Bựi Vn Chc TUN 1: K HOCH BI HC BI 2: TP HP HNG DC, DểNG HNG, IM S CHO, BO CO KHI GIO VIấN NHN LP I/ MC TIấU: - ễn mt s kh nng HN ó hc lp 1, Yờu cu thc hin tng i chớnh xỏc ng tỏc - Hc cỏch cho, bỏo cỏo GV nhn lp v kt thỳc gi hc Yờu cu thc thin mc tng i ỳng II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a) Gii thiu bi: Tp hp hng dc, dúng hng, im s, cho, bỏo cỏo giỏo viờn nhn lp b) Cỏc hot ng: Thi lng Hot ng dy Hot ng hc ( phỳt ) - phỳt *H1: Tp hp hng dc, dúng hng - hng dc *Mc tiờu: Thc hin tng i chớnh xỏc ng tỏc - Thc hin theo GV, *Cỏch tin hnh: GV ph bin cỏch thc hin v CS hng dn HS luyn Ln 1-2 GV iu khin, nhng ln sau CS iu khin giỏo viờn quan sỏt, sa sai H: - phỳt GATD2 HK1 *H2: im s - hng dc *Mc tiờu: Thc hin tng i chớnh xỏc ng tỏc - Thc hin theo GV, *Cỏch tin hnh: GV ph bin cỏch thc hin v CS hng dn HS luyn Ln 1-2 GV iu khin, nhng ln sau CS iu khin giỏo viờn quan sỏt, sa sai H: Bựi Vn Chc - phỳt *H3: Cho, - hng ngang bỏo cỏo giỏo - Thc hin theo GV, viờn nhn lp v CS kt thc gi hc *Mc tiờu: Thc thin mc tng i ỳng *Cỏch tin hnh: GV ph bin cỏch thc hin v hng dn HS luyn Ln 1-2 GV iu khin, nhng ln sau CS iu khin giỏo viờn quan sỏt, sa sai H: Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: Dn hng ngang, dn hng Trũ chi: qua ng li GATD2 HK1 Bựi Vn Chc TUN 2: K HOCH BI HC BI 3: DN HNG NGANG, DN HNG TRề CHI: QUA NG LI I/ MC TIấU: - ễn mt s kh nng HN ó hc lp Yờu cu thc hin tng i chớnh xỏc, trt t - ễn cỏch cho, bỏo cỏo GV nhn lp Yờu cu thc thin tng i ỳng, trt t - ễn trũ chi : Qua ng li Yờu cu hc sinh bit cỏch chi v tham gia II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a Gii thiu bi: Dn hng ngang, dn hng Trũ chi qua ng li b Cỏc hot ng: Thi lng Hot ng dy Hot ng hc ( phỳt ) - phỳt *H1: Tp hp hng dc, dúng hng - hng dc *Mc tiờu: Thc hin tng i chớnh xỏc ng tỏc - Thc hin theo GV, *Cỏch tin hnh: GV ph bin cỏch thc hin v CS hng dn HS luyn Ln 1-2 GV iu khin, nhng ln sau CS iu khin giỏo viờn quan sỏt, sa sai H: - phỳt GATD2 HK1 *H2: Dn hng ngang, dn hng - hng ngang *Mc tiờu: Thc hin tng i chớnh xỏc ng tỏc - Thc hin theo GV, *Cỏch tin hnh: GV ph bin cỏch thc hin v CS hng dn HS luyn Ln 1-2 GV iu khin, nhng ln sau CS iu khin giỏo viờn quan sỏt, sa sai H: Bựi Vn Chc - phỳt - phỳt *H3: Cho, bỏo cỏo giỏo - hng ngang viờn nhn lp v - Thc hin theo GV, kt thc gi hc CS *Mc tiờu: Thc thin mc tng i ỳng *Cỏch tin hnh: GV ph bin cỏch thc hin v hng dn HS luyn Ln 1-2 GV iu khin, nhng ln sau CS iu khin giỏo viờn quan sỏt, sa sai H: - hng dc - Thc hin theo GV, *H4: Trũ chi qua ng li CS * Mc tiờu: bit cỏch chi v tham gia c vo trũ chi * Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, gii thiu cỏch chi, lut chi, lm mu cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: Dn hng ngang, dn hng Trũ chi: nhanh lờn bn i GATD2 HK1 Bựi Vn Chc TUN 2: K HOCH BI HC BI 4: DN HNG NGANG, DN HNG TRề CHI: NHANH LấN BN I I/ MC TIấU: - ễn mt s kh nng HN Yờu cu thc hin tng i chớnh xỏc, p - ễn trũ chi: Nhanh lờn bn i Yờu cu hc sinh bit cỏch chi v tham gia nhit tỡnh II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a Gii thiu bi: Dn hng ngang, dn hng Trũ chi nhanh lờn bn i b Cỏc hot ng: Thi lng Hot ng dy Hot ng hc ( phỳt ) - phỳt *H1: Tp hp hng dc, dúng hng - hng dc *Mc tiờu: Thc hin tng i chớnh xỏc ng tỏc - Thc hin theo GV, *Cỏch tin hnh: GV ph bin cỏch thc hin v CS hng dn HS luyn Ln 1-2 GV iu khin, nhng ln sau CS iu khin giỏo viờn quan sỏt, sa sai H: - phỳt GATD2 HK1 *H2: Dn hng ngang, dn hng - hng ngang *Mc tiờu: Thc hin tng i chớnh xỏc ng tỏc - Thc hin theo GV, *Cỏch tin hnh: GV ph bin cỏch thc hin v CS hng dn HS luyn Ln 1-2 GV iu khin, nhng ln sau CS iu khin giỏo viờn quan sỏt, sa sai H: Bựi Vn Chc - phỳt *H3: Trũ chi nhanh lờn bn i - hng dc * Mc tiờu: bit cỏch chi v tham gia c vo trũ - Thc hin theo GV, chi CS * Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, gii thiu cỏch chi, lut chi, lm mu cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh: ễn HN - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: Quay trỏi, quay phi Trũ chi: nhanh lờn bn i GATD2 HK1 Bựi Vn Chc TUN 3: K HOCH BI HC BI 5: QUAY TRI, QUAY PHI TRề CHI: NHANH LấN BN I I/ MC TIấU: - ễn mt s k nng HN Yờu cu thc hin tng i chớnh xỏc, p - Hc quay phi, quay trỏi Yờu cu thc hin c ng tỏc tng i ỳng k thut, phng - ễn trũ chi: Nhanh lờn bn i Yờu cu hc sinh tham gia ỳng lut v bit cỏch chi II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a Gii thiu bi: Quay trỏi, quay phi Trũ chi nhanh lờn bn i b Cỏc hot ng: Thi lng Hot ng dy Hot ng hc ( phỳt ) - phỳt *H1: Tp hp hng dc, dúng hng, im s - hng dc *Mc tiờu: Thc hin tng i chớnh xỏc, p - Thc hin theo GV, *Cỏch tin hnh: GV ph bin cỏch thc hin v CS hng dn HS luyn Ln 1-2 GV iu khin, nhng ln sau CS iu khin giỏo viờn quan sỏt, sa sai H: - phỳt GATD2 HK1 *H2: Hc quay phi, quay trỏi - hng ngang *Mc tiờu: Thc hin c ng tỏc tng i ỳng - Thc hin theo GV, k thut, phng CS *Cỏch tin hnh: GV ph bin cỏch thc hin v hng dn HS luyn Ln 1-2 GV iu khin, nhng ln sau CS iu khin giỏo viờn quan sỏt, sa sai H: Bựi Vn Chc - phỳt *H3: Trũ chi nhanh lờn bn i - hng dc * Mc tiờu: bit cỏch chi v tham gia c vo trũ - Thc hin theo GV, chi CS * Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, gii thiu cỏch chi, lut chi, lm mu cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh: ễn HN - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: Quay trỏi,quay phi ng tỏc th v tay GATD2 HK1 10 Bựi Vn Chc TUN 15: K HOCH BI HC BI 30: TRề CHI: VềNG TRềN I U I/ MC TIấU: - ễn bi th dc phỏt trin chung Yờu cu thuc bi, thc hin tng ng tỏc tng i chớnh xỏc, u, p - Tip tc hc trũ chi Vũng trũn Yờu cu bit cỏch chi v tham gia vo trũ chi theo iu tng i ch ng II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - Chy mt vũng quanh sõn tp, ụn bi TDPTC - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a) Gii thiu bi: Trũ chi: vũng trũn i u b) Cỏc hot ng: Thi lng GATD2 HK1 Hot ng dy 56 Hot ng hc Bựi Vn Chc ( phỳt ) 10 - 12 phỳt - 10 phỳt *H1: ễn bi th dc phỏt trin chung - hng ngang *Mc tiờu: Thc hin c ng tỏc tng i - Thc hin theo GV, ỳng CS *Cỏch tin hnh: GV nờu tờn, nhc li cỏch thc hin v hng dn HS luyn Ln 1-2 GV va hụ nhp va lm mu, nhng ln sau CS Va hụ nhp va lm mu Giỏo viờn quan sỏt, sa sai H: *H2: Trũ chi: vũng trũn * Mc tiờu: Bit cỏch chi v tham gia vo trũ chi mc ban u *Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: - HS hp thnh vũng trũn - Thc hin theo GV, CS Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh: ễn ng tỏc ca bi TDPC - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: Trũ chi: nhúm nhúm - Trũ chi: vũng trũn GATD2 HK1 57 Bựi Vn Chc TUN 16: K HOCH BI HC BI 31: TRề CHI: NHểM BA NHểM BY - TRề CHI: VềNG TRềN I/ MC TIấU: - ễn trũ chi: vũng trũn v nhúm nhúm Yờu cu HS bit cỏch chi v tham gia vo trũ chi tng i ch ng II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a) Gii thiu bi: Trũ chi: nhúm ba nhúm by - Trũ chi: vũng trũn b) Cỏc hot ng: Thi lng ( phỳt ) GATD2 HK1 Hot ng dy 58 Hot ng hc Bựi Vn Chc - 11 phỳt *H1: Trũ chi: vũng trũn * Mc tiờu: Bit cỏch chi v tham gia vo trũ chi mc ban u *Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: - HS hp thnh vũng trũn - Thc hin theo GV, CS - 11 phỳt * H2: Trũ chi nhúm nhúm * Mc tiờu: Bit cỏch chi v tham gia c vo trũ chi * Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: - HS hp thnh vũng trũn - Thc hin theo GV, CS Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh: ễn ng tỏc ca bi TDPC - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: Trũ chi: nhanh lờn bn i - Trũ chi: vũng trũn GATD2 HK1 59 Bựi Vn Chc TUN 16: K HOCH BI HC BI 32: TRề CHI: NHANH LấN BN I - TRề CHI: VềNG TRềN I/ MC TIấU: - ễn trũ chi: nhanh lờn bn i v vũng trũn Yờu cu HS bit cỏch chi v tham gia vo trũ chi tng i ch ng II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - ễn bi TDPTC - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a) Gii thiu bi: Trũ chi: nhanh lờn bn i - Trũ chi: vũng trũn b) Cỏc hot ng: Thi lng GATD2 HK1 Hot ng dy 60 Hot ng hc Bựi Vn Chc ( phỳt ) - 11 phỳt *H1: Trũ chi nhanh lờn bn i - hng dc * Mc tiờu: bit cỏch chi v tham gia c vo trũ - Thc hin theo GV, chi CS * Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: - HS hp thnh vũng - 11 phỳt *H2: Trũ chi: vũng trũn trũn * Mc tiờu: Bit cỏch chi v tham gia vo trũ chi - Thc hin theo GV, mc ban u CS *Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh: ễn ng tỏc ca bi TDPC - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: Trũ chi: bt mt bt dờ - Trũ chi: nhúm ba nhúm by GATD2 HK1 61 Bựi Vn Chc TUN 17: K HOCH BI HC BI 33: TRề CHI: BT MT BT Dấ TRề CHI: NHểM BA NHểM BY I/ MC TIấU: ễn trũ chi: bt mt bt dờ v nhúm ba nhúm by Yờu cu tham gia vo trũ chi tng i ch ng, ỳng lut II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - Chy mt vũng trờn sõn tp, ụn bi TDPTC - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a) Gii thiu bi: Trũ chi: bt mt bt dờ - Trũ chi: nhúm ba nhúm by b) Cỏc hot ng: GATD2 HK1 62 Bựi Vn Chc Thi lng Hot ng dy ( phỳt ) - 11 phỳt *H1: Trũ chi: bt mt bt dờ * Mc tiờu: Tham gia vo trũ chi tng i ch ng, ỳng lut *Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: - 11 phỳt * H2: Trũ chi nhúm nhúm * Mc tiờu: Tham gia vo trũ chi tng i ch ng, ỳng lut * Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: Hot ng hc - HS hp thnh vũng trũn - Thc hin theo GV, CS - HS hp thnh vũng trũn - Thc hin theo GV, CS Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh: ễn ng tỏc ca bi TDPC - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: Trũ chi: vũng trũn - Trũ chi: b khn GATD2 HK1 63 Bựi Vn Chc TUN 17: K HOCH BI HC BI 34: TRề CHI: VềNG TRềN - TRề CHI: B KHN I/ MC TIấU: - ễn trũ chi: vũng trũn v b khn Yờu cu tham gia vo trũ chi tng i ch ng, ỳng lut II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - Chy mt vũng trờn sõn tp, ụn bi TDPTC - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a) Gii thiu bi: Trũ chi: vũng trũn - Trũ chi: b khn b) Cỏc hot ng: Thi lng GATD2 HK1 Hot ng dy 64 Hot ng hc Bựi Vn Chc ( phỳt ) - 11 phỳt *H1: Trũ chi: vũng trũn * Mc tiờu: Tham gia vo trũ chi tng i ch ng, ỳng lut *Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: - 11 phỳt * H2: Trũ chi b khn * Mc tiờu: Tham gia vo trũ chi tng i ch ng, ỳng lut * Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: - HS hp thnh vũng trũn - Thc hin theo GV, CS - HS hp thnh vũng trũn - Thc hin theo GV, CS Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh: ễn ng tỏc ca bi TDPC - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: Trũ chi: vũng trũn - Trũ chi: nhanh lờn bn i GATD2 HK1 65 Bựi Vn Chc TUN 18: K HOCH BI HC BI 35: TRề CHI: VềNG TRềN - TRề CHI: NHANH LấN BN I I/ MC TIấU: - ễn trũ chi: vũng trũn v nhanh lờn bn i Yờu cu tham gia vo trũ chi tng i ch ng, ỳng lut II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - Chy mt vũng trờn sõn tp, ụn bi TDPTC - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a) Gii thiu bi: Trũ chi: vũng trũn - Trũ chi: nhanh lờn bn i b) Cỏc hot ng: Thi lng GATD2 HK1 Hot ng dy 66 Hot ng hc Bựi Vn Chc ( phỳt ) - 11 phỳt *H1: Trũ chi: vũng trũn * Mc tiờu: Tham gia vo trũ chi tng i ch ng, ỳng lut *Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: - 11 phỳt *H2: Trũ chi nhanh lờn bn i * Mc tiờu: Tham gia vo trũ chi tng i ch ng, ỳng lut * Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: - HS hp thnh vũng trũn - Thc hin theo GV, CS - HS hp thnh vũng trũn - Thc hin theo GV, CS Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh: ễn ng tỏc ca bi TDPC - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: ễn hc k I GATD2 HK1 67 Bựi Vn Chc TUN 18: K HOCH BI HC BI 36: ễN TP HC K I I/ MC TIấU: - H thng nhng ni dung chớnh ó hc hc k I Yờu cu HS bit c ó hc c nhng gỡ, im no cn phỏt huy hoc khc phc hc k II II/ DNG DY HC: - Giỏo viờn: Cũi - Hc sinh: Trang phc gn gng III/ HOT NG DY HC: Khi ng: (4 phỳt) - Xoay cỏc khp, v tay v hỏt - Trũ chi: dit cỏc vt cú hi Kim tra bi c: Gi 1-2 HS lờn thc hin (2 phỳt) Bi mi: a) Gii thiu bi: ễn hc k I b) Cỏc hot ng: Thi lng GATD2 HK1 Hot ng dy 68 Hot ng hc Bựi Vn Chc ( phỳt ) 12 - 14 phỳt - phỳt *H1: S kt hc k I - hng ngang * Mc tiờu: H thng nhng ni dung chớnh ó hc - Thc hin theo GV, hc k I Yờu cu HS bit c ó hc c CS nhng gỡ, im no cn phỏt huy hoc khc phc hc k II * Cỏch tin hnh : Giỏo viờn v HS tng hp li nhng kin thc v k nng cỏc em ó hc -HN : Tp hp hng dc (ngang), Dúng hng, im s, dn hng ngang, Quay phi (trỏi), Chuyn i hỡnh hng dc (ngang) thnh vũng trũn v ngc li -Bi TD phỏt trin chung (8 ng tỏc): Vn th, Tay, Chõn, Ln, Bng, Ton thõn, Nhy, iu ho -Bi RLTT v KNVCB: -Trũ chi ng: Bt mt bt dờ, B khn, Vũng trũn, Nhanh lờn bn i, Nhúm nhúm *Xen k ủeồ vaứi HS leõn minh hoaù Trong HKI a s HS tham gia hc tt mụn TD cú tinh thn luyn nõng cao sc kho, bit dng nhng kin thc ó hc vo thc t Bờn cnh ú cũn mt s ớt HS tinh thn luyn cha cao, dn n thnh tớch t cha tt Nhng thnh tớch cỏc em ó t HKI cn phỏt huy tt hn na HKII Thụng bỏo kt qu hc ca HS *H2: Trũ chi: bt mt bt dờ * Mc tiờu: Tham gia vo trũ chi tng i ch ng, ỳng lut *Cỏch tin hnh : Giỏo viờn nờu tờn trũ chi, nhc li cỏch chi, lut chi cho HS chi th, ri chi chớnh thc H: Cng c: (4 phỳt) - Th lng - GV cựng HS h thng li bi IV/ HOT NG NI TIP: (2 phỳt) GATD2 HK1 69 Bựi Vn Chc - HS hp thnh vũng trũn - Thc hin theo GV, CS - Biu dng hc sinh tt, giao bi v nh: ễn ng tỏc ca bi TDPC - Rỳt kinh nghim - Ni dung bui hc sau: Trũ chi: bt mt bt dờ v nhanh lờn bn i GATD2 HK1 70 Bựi Vn Chc [...]... 18: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG I/ MỤC TIÊU: - Ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu hoàn thiện các động tác thể dục - Học điểm số 1-2,1-2,…theo đội hình hàng ngang Yêu cầu biết và điểm đúng số rõ ràng, có động tác quay đầu sang trái II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi - Học sinh: Trang phục gọn gàng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Khởi động: (4 phút) - Xoay... thiệu bài: Ôn bài thể dục b) Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học ( phút ) 12 - 14 *HĐ1: Ôn bài thể dục phát triển chung - 4 hàng ngang phút *Mục tiêu: Thực hiện được động tác tương đối đúng - Thực hiện theo GV, *Cách tiến hành: GV nêu tên, nhắc lại cách thực CS hiện và hướng dẫn HS tập luyện Lần 1-2 GV vừa hô nhịp vừa làm mẫu, những lần sau CS Vừa hô nhịp vừa làm mẫu Giáo viên quan sát,... mẫu Giáo viên quan sát, sửa sai ĐH: 6 - 8 phút - 4 hàng ngang - Thực hiện theo GV, CS *H 4: Ôn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, Lườn, bụng của bài thể dục *Mục tiêu: thực hiện được từng động tác tương đối chính xác *Cách tiến hành: GV nêu tên, nhắc lại cách thực hiện và hướng dẫn HS tập luyện Lần 1-2 GV vừa hô nhịp vừa làm mẫu, những lần sau CS Vừa hô nhịp vừa làm mẫu Giáo viên quan sát, sửa sai 4 Cũng... II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi - Học sinh: Trang phục gọn gàng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Khởi động: (4 phút) - Xoay các khớp, vỗ tay và hát 2 Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) 3 Bài mới: a) Giới thiệu bài: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại – Ôn 4 động tác của bài thể dục b) Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động dạy ( phút ) 3 - 4 phút *HĐ1: Chuyển đội... lần sau CS điều khiển Giáo viên quan sát, sửa sai ĐH: 5 - 7 phút *HĐ3: Ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân, Lườn - 4 hàng ngang của bài thể dục - Thực hiện theo GV, *Mục tiêu: thực hiện được từng động tác tương đối CS chính xác *Cách tiến hành: GV nêu tên, nhắc lại cách thực hiện và hướng dẫn HS tập luyện Lần 1-2 GV vừa hô nhịp vừa làm mẫu, những lần sau CS Vừa hô nhịp vừa làm mẫu Giáo viên quan sát,... mẫu Giáo viên quan sát, sửa sai ĐH: 4 - 5 phút GATD2 – HK1 *HĐ2: Ôn động tác tay - 4 hàng ngang *Mục tiêu: Thực hiện tương đối đúng, đẹp - Thực hiện theo GV, *Cách tiến hành: GV nêu tên, nhắc lại cách thực CS hiện và hướng dẫn HS tập luyện Lần 1-2 GV vừa hô 13 Bùi Văn Chức nhịp vừa làm mẫu, những lần sau CS Vừa hô nhịp vừa làm mẫu Giáo viên quan sát, sửa sai ĐH: 4 - 5 phút *HĐ3: Học động tác chân - 4. .. HỌC: - Giáo viên: Còi - Học sinh: Trang phục gọn gàng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Khởi động: (4 phút) - Xoay các khớp, vỗ tay và hát 2 Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) 3 Bài mới: a) Giới thiệu bài: Ôn 5 động tác của bài TDPTC b) Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học ( phút ) 12 - 14 *HĐ1: Ôn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, Lườn, - 4 hàng ngang phút bụng của bài thể dục. .. mẫu Giáo viên quan sát, sửa sai ĐH: 3 - 4 phút GATD2 – HK1 *HĐ2: Ôn động tác tay - 4 hàng ngang *Mục tiêu: Thực hiện tương đối đúng, đẹp - Thực hiện theo GV, *Cách tiến hành: GV nêu tên, nhắc lại cách thực CS hiện và hướng dẫn HS tập luyện Lần 1-2 GV vừa hô 15 Bùi Văn Chức nhịp vừa làm mẫu, những lần sau CS Vừa hô nhịp vừa làm mẫu Giáo viên quan sát, sửa sai ĐH: 4 - 5 phút *HĐ3: Ôn động tác chân - 4. .. HỌC BÀI 17: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ÔN ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC I/ MỤC TIÊU: - Ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác, đều, đẹp - Trò chơi: “bịt mắt bắt dê” Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi - Học sinh: Trang phục gọn gàng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Khởi động: (4 phút) - Chạy một... *Các tổ tổ chức luyện tập, cho các tổ thi đua trình diễn bài thể dục 6 - 8 phút *HĐ3: Trò chơi “ nhanh lên bạn ơi” - 4 hàng dọc * Mục tiêu: biết cách chơi và tham gia được vào - Thực hiện theo GV, CS trò chơi * Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức ĐH: 4 Cũng cố: (4 phút) - Thả lỏng - GV cùng HS hệ thống lại bài IV/ HOẠT ĐỘNG ... HOẠCH BÀI HỌC BÀI 18: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG I/ MỤC TIÊU: - Ôn thể dục phát triển chung Yêu cầu hoàn thiện động tác thể dục - Học điểm số 1-2,1-2,…theo... lên thực (2 phút) Bài mới: a) Giới thiệu bài: Ôn thể dục b) Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học ( phút ) 12 - 14 *HĐ1: Ôn thể dục phát triển chung - hàng ngang phút *Mục tiêu:... cáo giáo viên nhận lớp GATD2 – HK1 Bùi Văn Chức TUẦN 1: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 2: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ CHÀO, BÁO CÁO KHI GIÁO VIÊN NHẬN LỚP I/ MỤC TIÊU: - Ôn số khĩ ĐHĐN học lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án THỂ DỤC LỚP 4 CẢ NĂM (CÓ HÌNH), Giáo án THỂ DỤC LỚP 4 CẢ NĂM (CÓ HÌNH),