0

nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân xã chương dương trong giai đoạn hiên nay, thực trạng và giải pháp

34 2,970 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:27

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI  TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Trung cấp lý luận chính trị K14B09 huyện Thường Tín Đề tài: “Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Nông Dân Xã Chương Dương trong giai đoạn hiên nay, Thực Trạng Và Giải Pháp” Người thực hiện : Người hướng dẫn : GVC : Phó trưởng khoa dân vận Thường Tín, tháng 9 năm 2011 Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong MỤC LỤC Mở đầu ……………………………………………………………………… 1. Lý Do Chọn Đề Tài………………………………………………………… 2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài………………………………………………… 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………… 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu…………………………………… 5. Kết cấu của tiểu luận…………………………………………………………. Chương 1 : Cơ sở lý luận về nông dân và công tác vận động nông dân…… 1.1 Khái niệm về nông dân………………………………………………………. 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về nông dân và công tác vận động nông dân………………………………………………………… 1.3 Yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân xã Chương Dương, thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm…………………………… Chương 2 : Công Tác Vận Động Nông Dân Và Hoạt Động Của Hội Nông Dân Xã Chương Dương, Thực Trạng, Nguyên Nhân Và Kinh Nghiệm……. 2.1 Đặc điểm tình hình xã Chương Dương………………………………………. 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội………………………………………… 2.1.2 Tình hình tổ chức bộ máy cán bộ hội nông dân xã Chương Dương………. 2.2 Thực trạng công tác vận động nông dân xã và hoạt động của hội nông dân xã Chương Dương……………………………………………………………… 2.2.1 Những kết quả đạt được và nguyên nhân………………………………… 2.2.2 Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân……………………………………. 2.3 Một số kinh nghiệm rút ra…………………………………………………… Chương 3: Phương Hướng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Nông Dân Xã Chương Dương Trong Những Năm Tới. 3.1 Phương hướng và mục tiêu chủ yếu…………………………………………. Trang 5 5 7 7 7 8 9 9 9 12 15 15 15 16 17 19 22 23 25 25 25 Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo 2 Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 3.1.1 Phương hướng chung………………………………………………………. 3.1.2 Một số mục tiêu chủ yếu…………………………………………………… 3.2 Một số giải pháp chính………………………………………………………. 3.2.1 Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng…………………… 3.2.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ cho hội viên và nông dân……………………………………………………………………… 3.2.3 Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội nông dân xã……… 3.2.4 Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng đọi ngũ cán bộ hội 3.2.5 Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền, mặt trận, và các đoàn thể nhân dân khác……………………………………… Kết luận 26 27 27 28 28 29 29 31 Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo 3 Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Ký hiệu chữ viết tắt HND : Hội nông dân CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – hiện đại hóa BCH : Ban chấp hành NQ/W : Nghị quyết trung ương TC/TW : Chỉ thị trung ương KL/TW : Kết luận trung ương XHCN : Xã hội chủ nghĩa Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo 4 Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, là thành viên của mặt trận tổ quốc Việt Nam. Nhìn lại 81 năm xây dựng và phát triển Hội nông dân luôn coi trọng công tác vận động nông dân sớm xây dựng khối liên minh Công - Nông. Khối liên minh công nông ngày càng được củng cố vững chắc, tạo thành đội quân hùng hậu của Cách Mạng, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong Cách Mạng tháng Tám ( 1945 ). Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN và trong công cuộc đổi mới đất nước. Nhờ có liên minh với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân đã phát huy tinh thần Cách mạng và khả năng tiềm tàng đóng gớp phần to lớn vào những thắng lợi của Cách mạng, qua đó giai cấp nông dân cũng có nhiều biến đổi, trưởng thành : từ địa vị nô lệ, bị áp bức bóc lột đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ nông thôn, là lực lượng hùng hậu nhất trong khối liên minh Công – Nông – Trí thức, là nền tảng của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Công cuộc đổi mới đất nước, sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới trong những nặm qua đã tác động sâu sắc đến tình hình nông dân nước ta. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội của Đảng đã đề ra mục tiêu vận động nông dân là: " Xây dựng giai cấp Nông dân về mọi mặt để xứng đáng là một lực lượng cơ bản trong việc xây dựng nông thôn mới , góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa”. “Nghị quyết số 26/NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng tại kỳ hợp thứ 7 khoá 10 về nông Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo 5 Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra quan điểm mục tiêu " Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn phát huy bản chất văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước” xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh Công nhân – Nông dân – Trí thức vững mạnh tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã nêu " tập trung củng cố kiện toàn xây dựng tổ chức nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động sát với đời sống nông dân thủ đô để hội thực sự trở thành người bạn tin cậy, là chỗ dựa tinh thần của nông dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân thủ đô, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng, chính quyền đề xuất tham gia xây dựng các chủ trương chính sách của thành phố về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng và xây dựng nông thôn mới " - Từ thực tế ở cơ sở đặt ra công tác vận động nông dân trong giai đoạn hiện nay để từng bước CNH-HĐH nông thôn và xây dựng nông thôn mới , quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý trong nông nghiệp, theo nghị quyết 10 của bộ chính trị đã giải phóng sức sản suất ở nông thôn, phát huy tinh thần làm chủ, tiềm năng to lớn của nông dân, góp phần to lớn đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Song, nhìn chung trình độ văn hóa, kỹ thuật còn thấp, năng suât lao động chưa cao, hiện nay còn nhiều vấn đề gây băn khoan cho nông dân như : giá cả thị trường tiêu thụ, chế biến sản phẩm và cung ứng vật tư. Hoạt động của HND ngày càng được củng cố về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chỗ dựa tinh thần bảo vệ và chăm lo mọi quyên lợi cho nông dân, là nòng cốt cho việc xây dựng nông thôn mới để từng bước CNH-HĐH nông Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo 6 Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nghiệp nông thôn. Nhưng cũng còn nhiều mặt hạn chế như tỷ lệ tập hợp hội viên, nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt hội, kinh phí để tổ chức các phong trào, chế độ chính sách đối với cán bộ hội. - Là chủ tịch hội nông dân cơ sở, qua quá trình công tác của bản thân nên tôi chọn đề tài nâng cao chất lượng hoạt động của HND xã Chương Dương trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp. Làm tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận của mình. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài.  Mục tiêu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng của HND xã Chương Dương, làm rõ những kết quả , tồn tại hạn chế, nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm từ đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của HND xã Chương Dương trong những năm tới.  Nhiệm vụ: - Làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về nông dân và công tác vận động nông dân. - Làm rõ đặc điểm tình hình và thực trạng công tác vận động của hội nông dân xã những năm qua. - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của HND xã trong những năm tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . - Đối tượng nghiên cứu : công tác vận động nông dân và hoạt động của hội nông dân - Phạm vi nghiên cứu : Công tác vận động nông dân và hoạt động của hội nông dân xã Chương Dương từ năm 2007 đến nay, phương hướng đến năm 2017. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận : Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về nông dân và công tác vận động nông dân. Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo 7 Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong - Phương pháp nghiên cứu : Đề tài sử dụng phương pháp chung của chủ nghĩa Mác – Lênin là phương pháp vận dụng biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử trong đó coi trọng phương pháp cụ thể : logic, lịch sử, so sánh, tập hợp 5. Kết cấu của tiểu luận : Ngoài phần mở dầu, kết luận, danh mục, tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm 3 chương : Chương 1 : Cơ sở lý luận về nông dân và công tác vận động nông dân. Chương 2 : Công tác vận động nông dân và hoạt động của hội nông dân xã Chương Dương, thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm. Chương 3 : Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cáo chất lượng hoạt động của hội nông dân xã Chương Dương trong những năm tới. Kết luận. Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo 8 Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÔNG DÂN VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN. 1.1, Khái Niệm Về Nông Dân Nông dân ở nước ta là những người lao động sống ở nông thôn nghề nghiệp chính là sản xuất nông nghiệp và nguồn sống chủ yếu dựa vào các sản phẩm từ nông nghiệp Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị của giai cấp nông dân Việt Nam, là thành viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 1.2, Tư Tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về nông dân và công tác vận động nông dân. • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân. Bác Hồ đã sớm nhận thấy cần tập hợp nông dân vào một tổ chức. Hồ Chí Minh khẳng định " nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân " ( 1 ) . Tổng kết quá trình lãnh đạo Cách mạng, Hồ Chí Minh đã khẳng định : " trải qua các thời kỳ Đảng đã nắm vững và giải quyết đúng đắn vấn đề nông dân, củng cố được liên minh Công – Nông. Đảng ta đã đấu tranh chống những xu hướng hữu khuynh và " tả " khuynh, đánh giá thấp vai trò của nông dân là quân chủ lực Cách mạng, là đồng minh chủ yếu và tin cậy nhất của giai cấp công nhân, là lực lượng cơ bản cùng với giai cấp công nhân xây dựng Chủ nghĩa xã hội " ( 2 ) • Quan điểm của Đảng về nông dân và công tác vận động nông dân  1 : Hồ Chí Minh toàn tập, NXB chính trị quốc gia năm 1995  2 : Hồ Chí Minh toàn tập, NXB chính trị quốc gia năm 1995 Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo 9 Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã đặt ra vấn đề xây dựng ngay tổ chức của giai cấp nông dân để tập hợp nông dân. Trong sách lược vắn tắt của Đảng đã ghi “Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo” “phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dây cày ( Công hội Hợp tác xã ) khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia” . ( 3 ) Trong chương trình tóm tắt của Đảng cũng đề ra nhiệm vụ " Đảng phải tập hợp đa số quần chúng nông dân, chuẩn bị cách mạng thổ địa và lật đổ bọn địa chủ và phong kiến" Đảng ta và Hồ Chí Minh đã nhìn nhận đánh giá đúng bản chất cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam và vai trò của giai cấp nông dân trong cách mạng Đảng, Bác Hồ khẳng định vai trò to lớn của nông dân trong kháng chiến nông dân là lực lượng chủ lưc. Trong xây dựng nông dân là cơ bản, ngày nay nông dân là trung tâm nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Đảng, Bác Hồ luôn coi trọng công tác vận động nông dân và xây dựng khối liên minh Công – Nông - Trí thức. Ngay từ khi mới thành lập ,Đảng đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn với mục tiêu đầu tiên của cách mạng là " Độc lập dân tộc,người cày có ruộng ", đáp ứng đúng yêu cầu nguyện vọng tha thiết của nông dân,nên đã dấy lên cao trào cách mạng của công nhân ,nông dân. Suốt quá trình cách mạng ,đường lối chính trị các chủ trương chính sách của Đảng đã đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng và lợi ích trước mắt, lợi ích lâu dài của giai cấp nông dân nên họ đã một lòng một dạ tin theo Đảng, liên minh chặt chẽ với giai cấp công nhân, đấu tranh cách mạng kiên cường dũng cảm. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng chỉ ra rằng khi nào đường lối chủ trương của Đảng đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích thiết thân của nông dân thì khi đó phong trào nông dân phát triển mạnh mẽ, cách mạng giành được nhiều thắng lợi chẳng hạn như chủ trương : " Phá kho thóc của Nhật để cứu đói " , giảm tô giảm tức, cải cách ruộng đất, chuyển đổi cơ chế quản lý nông nghiệp theo nghị quyết X của Đảng Ngược  3 Tiểu luận tốt nghiệp Lê Văn Thảo 10 [...]... Chương Dương Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài , từ thực trạng của hội nông dân xã trong những năm qua cho thấy , những kết quả đạt được trong công tác vận động nông dân của hội nông dân xã Chương Dương, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân đã rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác vận động nông dân và củng cố xây dựng hội nông dân, từ đó đề ra phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt. .. lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và nhiệm vụ của hội, mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương và chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần của hội viên, nông dân 2.2 Thực trạng công tác vận động nông dân và hoạt động của hội nông dân xã Chương Dương Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam Hội nông dân. .. và toàn xã hội Trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực phát triển cho nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân 1.3 Yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân xã Chương Dương trong giai đoạn. .. dạy nghề và nâng cao tay nghề cho nông dân : + Năm 2007 mở lớp mây tre đan cho 50 hội viên nông dân + Năm 2008 mở lớp nâng cao tay nghề thêu cho 50 hội viên nông dân + Năm 2009 mở lớp nâng cao tay nghề thêu cho 50 hội viên nông dân + Năm 2010 mở lớp nâng cao tay nghề thêu cho 50 hội viên nông dân + Năm 2011 mở lớp may công nghiệp cho 35 hội viên nông dân - Thực hiện chương trình trợ giúp nông dân vốn,... thiết thực, thiết thân, thì nông dân mới thiết tha vào hội chăm lo đến lợi ích chính đáng của nông dân, đến tâm tư nguyện vọng của nông dân, tổ chức nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân thì nông dân mới tin tưởng và ra sức củng cố xây dựng tổ chức hội Tiểu luận tốt nghiệp 24 Lê Văn Thảo Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG... nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới và là lực lượng chủ yếu thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra Tiểu luận tốt nghiệp 14 Lê Văn Thảo Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong CHƯƠNG 2 : CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ CHƯƠNG DƯƠNG, THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 2.1 Đặc điểm tình hình xã Chương Dương 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh... hoạt động của hội nông dân xã Chương Dương trong những năm tới Từ kết quả nghiên cứu về thực trạng của hông dân xã và các giải pháp đã khẳng định thêm về tầm quan trọng trong công tác vận động nông dân của Đảng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước Một số kiến nghị đề xuất : Cơ sở hội là cầu nối liên minh giữa nông dân với Đảng, vậy cấp ủy các cấp cần có những quan tâm hướng về cơ sở nhất là với hi hội, tổ hội. .. hoạt hội, đa dạng hóa các hình thức để tập hợp nông dân vào hội thì việc tuyên truyền vận động nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của hội được sâu rộng hơn - Nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo tạo điều kiện để hội nông dân hoạt động thì nơi đó tổ chức các phong trào của hội rễ dàng hơn tổ chức của hội vững mạnh hơn - Chỉ khi nào hoạt động của hội thiết... kiện toàn nâng cao bộ máy, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ hội Kiện toàn nâng cao bộ máy, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, ban chấp hành hội nông dân xã và ban chấp hành các chi tổ hội đảm bảo chất lượng, có đủ trình độ, phẩm chất , năng lực, đáp ứng nhu cầu , nhiệm vụ công tác hội, phong trào nông dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông Tiểu luận tốt nghiệp... yếu vẫn từ sản xuất nông nghiệp và cũng là lực lượng lao động chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp, đóng góp phần lớn vào phát triển kinh tế của địa phương Hoạt động của hội nông dân và phong trào nông dân có vai trò quan trọng trong phong trào thi đua lao động sản xuất thực hành tiết kiệm, tiếp thu khoa học ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng xuất, chất lượng, thực hiển chuyển đổi . động nông dân và hoạt động của hội nông dân xã Chương Dương, thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm. Chương 3 : Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cáo chất lượng hoạt động của hội nông dân xã. cầu nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân xã Chương Dương, thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm…………………………… Chương 2 : Công Tác Vận Động Nông Dân Và Hoạt Động Của Hội Nông Dân Xã Chương. cứu : công tác vận động nông dân và hoạt động của hội nông dân - Phạm vi nghiên cứu : Công tác vận động nông dân và hoạt động của hội nông dân xã Chương Dương từ năm 2007 đến nay, phương hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân xã chương dương trong giai đoạn hiên nay, thực trạng và giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân xã chương dương trong giai đoạn hiên nay, thực trạng và giải pháp,

Từ khóa liên quan