0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG, CHI NHÁNH SÀI GÒN

60 364 2
  • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG, CHI NHÁNH SÀI GÒN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2015, 08:03

( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN BÁO CÁO THỰC TẬP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GÒN. SVTH : PHẠM LÊ THANH HUYỀN MSSV : 040124100367 LỚP : GVHD : HUỲNH QUỐC KHIÊM TP. HCM, THÁNG 03/2013 ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com NHẬN XÉT CỦA KHOA ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………… ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TMCP : Thương mại cổ phần KQKD : Kết quả kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng NVTD : Nhân viên Tín dụng ĐVCV : Đơn vị cho vay HĐTC : Hợp đồng thế chấp ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com MỤC LỤC LỜI MỞ Đ ẦU LỜI CẢM ƠN CHƯƠNG I 1 CƠ S Ở LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG 1 1.1. Khái niệm tín dụng 1 1.2. Nguồn gốc ra đ ời của tín dụng 1 1.3. Bản chất của tín dụng 2 1.4. Một số hình thức tín dụng chủ yếu 4 1.4.1. Tín dụng th ương m ại 4 1.4.2 Tín dụng ngân hàng 5 1.4.3 Tín dụng nhà n ư ớc 5 1.4.4 Tín dụng không chính thống 6 1.4.5 Tín dụng thuê mua 6 1.5 Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị tr ư ờng 7 1.5.1 Tín dụng là đi ều kiện đ ảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra th ư ờng xuyên liên tục 7 1.5.2 Tín dụng huy đ ộng, tập trung vốn thúc đ ẩy sự phát triển kinh tế 7 1.5.3 Tín dụng góp phần tích tụ, tập trung vốn thúc đ ẩy sản xuất kinh doanh 7 1.5.4 Tín dụng góp phần đi ều chỉnh ổn đ ịnh và t ăng trư ởng kinh tế 8 1.5.5 Tín dụng góp phần nâng cao đ ời sống của nhân dân và thực hiện các chính sách xã hội khác của nhà n ư ớc 9 1.5.6 Tín dụng góp phần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế 9 CH ƯƠNG II 10 ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com TH ỰC TRẠNG VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG M ẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG – CHI NHÁNH SÀI GÒN 10 2.1. Khái quát về Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long 10 2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long 10 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và đi vào ho ạt đ ộng 10 2.1.1.2 Thành tích và giải th ư ởng lớn 11 2.1.1.3 S ơ đ ồ bộ máy tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban 13 2.1.1.4 Chức n ăng và nhi ệm vụ của các phòng ban 14 2.1.1.5 Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long 2010 – 2012 16 2.1.2 Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Sài Gòn 18 2.1.2.1 Lịch sử hình thành và đi vào ho ạt đ ộng của Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Sài Gòn 18 2.1.2.2 S ơ đ ồ tổ chức của Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long – chi nhánh Sài Gòn 19 2.1.2.3 Chức n ăng và nhi ệm vụ của các phòng ban 19 2.1.2.4 Chức n ăng và nhiêm v ụ của Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long – chi nhánh Sài Gòn 20 2.1.3 Xu h ư ớng phát triển của Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long: 21 2.2. Nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Sài Gòn: 22 2.2.1 Giai đo ạn 1: Tìm kiếm khách hàng; tiếp nhận hồ s ơ vay v ốn. 22 2.2.2 Giai đo ạn 2: Thẩm đ ịnh hồ s ơ vay v ốn. 23 2.2.3 Giai đo ạn 3: Quyết đ ịnh tín dụng. 24 2.2.4 Giai đo ạn 4: Giải ngân 26 2.2.5 Giai đo ạn 5: Kiểm tra giám sát; thu hồi nợ và thanh lý hợp đ ồng tín dụng 26 2.3. Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com Long – chi nhánh Sài Gòn trong những n ăm v ừa qua 28 2.3.1 Phân tích theo mục đích s ử dụng 28 2.3.2 Phân tích theo thời hạn cho vay 31 2.3.3 Tỷ lệ nợ quá hạn 32 CH ƯƠNG III 35 M ỘT SỐ Đ Ề XUẤT NÂNG CAO CHẤT L Ư ỢNG HOẠT Đ ỘNG TẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG M ẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GÒN 35 3.1. Đ ề xuất đ ối với phòng Tín dụng của Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn 35 3.2. Đ ề xuất đ ối với Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn 36 3.2.1 Trong lĩnh vực kinh doanh 36 3.2.2 Trong lĩnh vực công nghệ 36 3.2.3 Trong lĩnh vực tài chính 37 3.2.4 Chính sách lãi vay cần linh hoạt h ơn 37 3.2.5 Th ực hiện cho vay không có đ ảm bảo với những khách hàng có đ ủ đi ều kiện vay tín chấp 38 3.2.6 Nới lỏng đi ều kiện cho vay, quan tâm đ ến tính khả thi của dự án 38 3.2.7 Đa d ạng hóa sản phẩm dịch vụ, đ ặc biệt là sản phẩm tín dụng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 39 3.2.8 Quy đ ịnh phải có Báo cáo l ưu chuy ển tiền tệ trong những hồ s ơ tài chính c ủa khách hàng là doanh nghiệp 39 3.2.9 Quy đ ịnh một quy trình xử lý thật cụ thể, riêng biệt đ ối với những khoản nợ có vấn đ ề 40 3.2.10 Quản trị đi ều hành 42 3.2.11 Về nhân sự 42 3.2.12 Hợp tác phát triển 43 ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com 3.3. Đ ề xuất đ ối với Ngân hàng Trung ương 43 3.3.1 Tăng cư ờng vai trò giám sát, thanh tra của Ngân hàng Trung ương 43 3.3.2 Nâng cao quy mô ho ạt đ ộng và chất l ư ợng hoạt đ ộng của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC) 44 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã đổi mới một cách căn bản về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và dịch vụ… Có thể nói hoạt động của hệ thống ngân hàng đã có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp đổi mới và phát triển nền kinh tế đất nước. Hoạt động ngân hàng là một trong những lĩnh vực không thể thiếu được đối với sự phát triển của nền kinh tế. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, vấn đề hội nhập là tất yếu khách quan, hệ thống ngân hàng thương mại không chỉ là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân mà còn mang trong mình vận hội vươn rộng ra khu vực thế giới. Đó cũng chính là yêu cầu đòi hỏi mỗi ngân hàng phải nâng cao năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao chuẩn hóa hoạt động bằng các chuẩn mực quốc tế, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ. Muốn làm được điều này thì các ngân hàng thương mại cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động kinh doanh không những thu được lợi nhuận cho ngân hàng mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Tìm ra được những giải pháp hay là một yêu cầu bức thiết cho mỗi ngân hàng thương mại trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các tổ chức tín dụng hiện nay. Đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Sài Gòn” đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long trên địa bàn và trên thị trường tài chính. ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com LỜI CẢM ƠN Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hiểu hơn về thực tế chuyên ngành cũng như môi trường làm việc trong tương lai, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long – chi nhánh Sài Gòn đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long – phòng giao dịch Gò Vấp. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long – phòng giao dịch Gò Vấp, từ ngày 09/01/2013 đến ngày 07/04/2013, em đã có cơ hội quan sát và tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng cũng như môi trường làm việc thực tế. Những kiến thức từ lần thực tập đã giúp em hiểu sâu hơn về cách thức làm việc của Ngân hàng cũng như môi trường làm việc tại đây. Trong khi thực tập, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của Giảng viên hướng dẫn và phòng Tín dụng của Kienlongbank – phòng giao dịch Gò Vấp. Em xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn, GV. Huỳnh Quốc Khiêm người đã hướng dẫn em trong quá trình thực tập và viết báo cáo, cũng như Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được thực tập tại phòng giao dịch Gò Vấp. Em cũng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân viên tại đây: Anh Bùi Văn Sơn – Giám đốc Kienlongbank, phòng giao dịch Gò Vấp. Anh Nguyễn Đặng Quốc Hùng – Nhân viên phòng Tín dụng. Anh Hồ Trường Vũ – Nhân viên phòng Tín dụng. [...]... thức hợp tác kinh tế ở mức độ cao hơn CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG – CHI NHÁNH SÀI GÒN 1 Khái quát về Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com 1 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long 1 Lịch sử hình thành và đi vào hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long, tên quốc tế là Kienlong... mại cổ phần Kiên Long – chi nhánh Sài Gòn Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long – chi nhánh Sài Gòn hoạt động kinh doanh theo Quy chế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long và theo Quy định của pháp luật cũng như các ngân hàng chuyên doanh khác Ngân hàng ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com Thương mại cổ phần Kiên Long – chi nhánh Sài Gòn có chức năng của Ngân hàng chuyên doanh là kinh... nhập Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Sài Gòn cùng với hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long cung cấp và gia tăng các tiện ích ngân hàng, góp phần phát triển ngành ngân hàng nói riêng và của nền kinh tế - xã hội nói chung Sau gần 2 năm hoạt động tại 197 – 199 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, ngày 19-09-2009, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long – chi nhánh Sài Gòn. .. triển đúng đắn Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong hệ thống Ngân hàng Thương mại nói riêng và các Tổ chức Tài chính nói chung 2 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Sài Gòn 6 Lịch sử hình thành và đi vào hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com Kiên Long, chi nhánh Sài Gòn Trước sự tăng... Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ nông thôn lên đô thị và đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long Qua 18 năm hoạt động, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long đã trở thành một ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin của khách hàng Từ một ngân hàng hoạt động tín dụng tại các vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long với số... không ngừng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long, ngân hàng đã quyết định mở rộng hoạt động của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 26-07-2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký quyết định cho phép thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Sài Gòn tại 197 – 199 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Đây là một trong những chi n lược mở rộng hoạt động của Kienlongbank... lợi và động lực mạnh mẽ đẩy mạnh, mở rộng hoạt động tín dụng, nâng cao vai trò, hiệu quả của tín dụng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống nhân dân 4 Một số hình thức tín dụng chủ yếu 1 Tín dụng thương mại Tín dụng thương mại là loại tín dụng phổ biến nhất trong tín dụng quốc tế, là loại tín dụng giữa các doanh nghiệp cấp cho nhau vay, không có sự tham gia của Ngân hàng hoặc... chọn; đặc biệt trong nhiều năm liền, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long luôn được Ngân hàng Nhà nước xếp loại A theo tiêu chí xếp loại hoạt động Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long đã nhận được nhiều bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đặc biệt trong năm 2007 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long được ( Word Reader - Unregistered... toán Bộ phận ngân quỹ Bộ phận tín dụng (Nguồn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long – chi nhánh Sài Gòn cung cấp) 8 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban Giám đốc chi nhánh: là người trực tiếp điều hành và chịu mọi trách nhiệm trước Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long và trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị mình Giám đốc trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của đơn... của Ngân hàng đã lên 3.000 tỷ đồng và đặc biệt trong năm 2013 sẽ tăng vốn điều lệ lên 3.600 tỷ đồng Hiện tại, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long đã có mạng lưới hoạt động tại các vùng trọng điểm trong cả nước với 96 Chi nhánh và Phòng Giao dịch Phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 150 Chi nhánh và Phòng Giao dịch trong cả nước Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long liên kết với các đối tác: • Ngân hàng Thương . TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG M ẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG – CHI NHÁNH SÀI GÒN 10 2.1. Khái quát về Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long 10 2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên. XUẤT NÂNG CAO CHẤT L Ư ỢNG HOẠT Đ ỘNG TẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG M ẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GÒN 35 3.1. Đ ề xuất đ ối với phòng Tín dụng của Ngân hàng Th ương m ại cổ phần Kiên Long – Chi. tế ở mức độ cao hơn. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG – CHI NHÁNH SÀI GÒN 1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG, CHI NHÁNH SÀI GÒN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG, CHI NHÁNH SÀI GÒN,

Từ khóa liên quan