công tác kế toán tiêu thụ và xác dịnh kết quả kinh doanh của công ty cổ phần dược đức minh hưng yên

74 300 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 18:15

Trường CĐ Bách Khoa Khoa Kế toán LỜI MỞ ĐẦU Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả là bước cuối cùng cần đạt tới của các doanh nghiệp ( DN ) nhất là trong DN thương mại, việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá càng tốt thì kết quả càng cao. Cái đích mà tất cả các ông chủ quan tâm tới là lợi nhuận, lợi nhuận không chỉ là kết quả kinh doanh của riêng chủ DN mà nó thể hiện ở đây là kết quả kinh doanh của tất cả cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp. Đức Minh là một doanh nghiệp kinh doanh thuốc em rất vinh dự được về đây thực tập, em thật sự bị cuốn hút khi mọi chứng từ thủ tục đều tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt,giá vốn xác định chính xác, các chi phí đều rõ rành. Báo cáo kết quả kinh doanh rất linh động từng tháng, từng quý. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được chia làm 3 phần. Phần 1 : Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác dịnh kết quả kinh doanh. Phần II : Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả. Phần III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ HH và xác định kết quả. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm hạn chế của bản thaâ, bản báo cáo của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của các thầy, cô giáo đặc biệt là cô giáo : Trần Thị Bích Nga , anh chị trong Phòng kế toán của Công ty cổ phần Dược Đức Minh Hưng Yên. Em xin chân thành cảm ơn ./. Báo cáo thực tập chuyên đề Nguyễn Thị Thúy 4.1 TTBần – Hưng Yên 1 Trường CĐ Bách Khoa Khoa Kế toán Phần I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH I - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 1. Doanh thu bán hàng và các khoản làm giảm trừ doanh thu: 1.1 Doanh thu bán hàng: 1.1.1. Khái niệm doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng là toàn bộ giá trị hợp lý của các khoản sẽ thu được từ cac hoạt động giao dịch như bán sản phẩm hàng hoá cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán ( nếu có ). 1.1.2. Nguyên tắc hoạt động doanh thu bán hàng Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi viết hoá đơn bán hàng phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, các khoản phụ thu, thuế GTGT phải nộp và tổng giá thanh toán. Doanh thu bán hàng phải được phản ánh theo số tiền bán hàng chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hoá chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu được phản ánh trên tổng giá thanh toán. Đối với hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu thì doanh thu tiín trên tổng giá trị mua bán. Doanh thu bán hàng ( kể cả doanh thu nội bộ ) phải được theo dõi chi tiết theo từng loại sản phẩm nhằm xác định chính xác đầy đủ, kết quả kinh doanh của từng mặt hàng khác nhau. Trong đó doanh thu nội bộ là doanh thu của những sản phẩm hàng hoá cung cấp lẫn nhau giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một hệ thống tổ chức như : Giá trị các loại sản phẩm, hàng hoá được dùng để trả lương cho cán bộ, công nhân viên, giá trị các sản phẩm đem biếu, tặng hoặc tiêu thụ dùng trong nội bộ DN. Báo cáo thực tập chuyên đề Nguyễn Thị Thúy 4.1 TTBần – Hưng Yên 2 Trường CĐ Bách Khoa Khoa Kế toán 1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu: Các khoản giảm trừ doanh thu theo quy định bao gồm : Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. 1.2.1. Khái niệm : Chiết khấu thương mại : Là khoản DN bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn. Giảm giá hàng bán : Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Giá trị hàng bán bị trả lại : là giá trị khối lượng hàng đã bán xác dịnh là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. 1.2.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu : Các khoản giảm trừ doanh thu phải được hạch toán riêng, trong đó các khoản chiết khấu : Chiết khấu thương mại, giảm gía hàng bán bị trả lại được như sau : - DN phải có quy chế quản lý và công bố công khai các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán bị trả lại. - Các khoản chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán cho số hàng bán ra trong kỳ phải đảm bảo DN kinh doanh có lãi. - Phải ghi rõ trong hợp đồng kinh tế và hoá đơn bán hàng. 2. Khái niệm vai trò và cách xác định kết quả kinh doanh : 2.1 Khái niệm : Xác định kết quả kinh doanh là việc số chênh lệch giữa doanh thu, thu nhập thuần với các khoản chi phí của các hoạt động kinh tế đã thực hiện trong DN trong kỳ, nếu thu nhập lớn hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lãi, thu nhập nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lỗ. Việc xác định kết quả bán hàng thường được tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào từng đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Báo cáo thực tập chuyên đề Nguyễn Thị Thúy 4.1 TTBần – Hưng Yên 3 Trường CĐ Bách Khoa Khoa Kế toán 2.2 Vai trò : Xác dịnh kết quả kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với DB mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, việc xác định chính xác hiệu quả hoạt động của các DN đối với nhà nước thông qua việc nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước, xác định cơ cấu chi phí hợp lý và sử dụng hiệu quả cao số lợi nhuận thu được giải quyết hài hoà giữa các lợi ích kinh tế : Nhà nước, tập thể và các cá nhân người lao động. Như đã khẳng định , mua hàng bán hàng là phải giám sát chặt chẽ hàng hoá nhập kho , hàng hoá tiêu thụ trên tất cả các phương diện, số lượng, chất lượng hợp lý của các khoản chi phí đồng thời phân bổ cho chiín xác cho đúng hàng bán để xác định kết quả kinh doanh. 2.3 Cách xác định kết quả kinh doanh : Kết quả bán hàng Doanh thu giá còn CPBH,CPQLDN ( Lãi thuần từ hoạt = bán hàng - hàng bán – phân bổ cho số động bán hàng) thuần hàng bán. Trong đó : Doanh thu Tổng doanh thu Các khoản giảm Thuế xuất khẩu Bán hàng = bán hàng - trừ doanh thu theo - Thuế TTĐB phải thuần quy định nộp NSNN thuế GTGT phải nộp (áp dụng phương pháp trực tiếp ) 3. Các phương thức tính giá trị vốn hàng xuất kho để bán : - Phương pháp nhập trước , xuất trước ( fifo ) Phương pháp này dựa trên giả thuyết là hàng hoaánhập trước thì sẽ được xuất trước. Do đó giá trị hàng hoá xuất kho được tính hết theo giá nhập kho rồi mới tính tiếp giá nhập kho lần sau. Như vậy giá trị hàng hoá tồn sẽ được phản ánh với giá trị hiện tại vì được tính giá thành của những lần nhập kho mới nhất. - Phương pháp nhập sau xuất trước. Báo cáo thực tập chuyên đề Nguyễn Thị Thúy 4.1 TTBần – Hưng Yên 4 Trường CĐ Bách Khoa Khoa Kế toán Phương pháp này dựa trên giả thuyết là hàng hoá nào nhập kho sau nhất sẽ được xuất ra sử dụng trước. Do đó giá trị hàng hoá xuất kho được tính hết theo giá nhập kho lần trước rồi mới tính tiếp giá nhập kho lần sau. Như vậy giá trị hàng hoá tồn sẽ được phản ánh với giá trị hiện tại vì được tính giaáthành của những lần nhập kho mới nhất. - Phương pháp nhập sau xuất trước : Phương pháp này dựa trên giả thuyết là hàng hoá nào nhập kho sau nhất sẽ được xuất ra sử dụng trước. Do đó giá trị hàng hoá xuất kho được tính thết theo giá nhập kho mới nhất, rồi tính tiếp theo giá nhập kho kế tiếp sau đó. Như vậy giá trị hàng hoá tồn kho sẽ được tính theo gía tồn kho cũ nhất. - Phương pháp bình quân gia quyền : Là phương pháp căn cứ vào giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị nhập trong kỳ để tính giá bình quân của một đơn vị hàng hoá. Sau đó tính giá trị hàng xuất kho bằng cách lấy số lượng hàng hoá xuất kho nhân với giá đơn vị bình quân. Nếu gía đơn vị bình quaâ được tính theo từng lần nhập hàng thì gọi là bình quân gia quyền liên hoàn. Nếu giá đơn vị bình quân chỉ được tính một lần một lúc cuối tháng thì gọi là bình quân gia quyền lúc cuối tháng. - Phương pháp gia quyền thực tế đích danh : Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp DN quản lý hàng hoá theo từng lô hàng nhập. Hàng xuất kho thuộc lô hàng nào thì lấy đơn giá của lô hàng đó để tính. Phương pháp này thường được sử dụng với những loại hàng có giá trị cao, thường xuyên cải tiến mẫu mã chất lượng. 4. Các phương thức bán hàng : Phương thức bán hàng là các DN chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho khách hàng và thu được tiền hoặc quyền thu tiền về số lượng hàng hoá tiêu thụ. * Các phương thức bán hàng : Hoạt dộng mua bán hàng hoá của các DNTM có thể thực hiện qua 2 phương thức : Bán buôn và bán lẻ. Trong đó bán buôn là bán hàng cho các đơn Báo cáo thực tập chuyên đề Nguyễn Thị Thúy 4.1 TTBần – Hưng Yên 5 Trường CĐ Bách Khoa Khoa Kế toán vị sản xuất kinh doanh để tiếp tục cho quá trình lưu chuyển hàng hoá còn bán lẻ là bán hàng cho người tiêu dùng chấm dứt quá trình lưu chuyển hàng hoá. Hàng hoá bán buôn và bán lẻ có thể thực hiện theo các phương thức khác nhau : + Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp : Là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho hay trực tiếp tại các phân xưởng, không qua kho của DN. Số hàng này khi giao cho người mua thì được trả tiền ngay hoặc được chấp nhận thanh toán. Vì vậy sản phẩm xuất bán được coi là đã bán hoàn thành. + Kế toán bán hàng theo phương thức gửi hàng đi cho khách hàng : Là phương thức mà bên bán gửi hàng đi cho khách hàng theo các điều kiện ghi trong hợp đồng, số hàng chuyêể đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán, khi khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng đã chuyển giao, thì số hàng này được coi là đã bán về bên bán đã mất quyền sở hữu về số hàng đó. + Kế toán bán hàng theo phương thức gửi đại lý, ký gửi bán đúng giá thưởng hoa hồng : Là phương thức mà bên chủ hàng ( bên giao đại lý ) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý ( bên đại lý ) để bán. Bên nhận đại lý, ký gửi phải bán hàng theo đúng gía bán theo đúng quy định và được hưởng thù lao đại lý dưới hình thức hoa hồng. + Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp : Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh toán lâầ đâầ ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và chịu một tỷ lệ lãi xuất nhất định. DN chỉ hạch toán vào TK511. Doanh thu bán hàng , phần doanh thu bán hàng thông thường ( bán hàng thu tiền một lần ) phâẩ lãi trả chậm được coi như một khoản thu nhập hoạt động tài chính và hạch toán vào bên có TK515. Thu nhập từ hoạt động tài chính theo phương thức bán này, về mặt kế toán khi giao hàng cho khách coi là đã bán nhưng thực chất thì DN mới chỉ mất quyền sở hữu về số hàng đó. Báo cáo thực tập chuyên đề Nguyễn Thị Thúy 4.1 TTBần – Hưng Yên 6 Trường CĐ Bách Khoa Khoa Kế toán + Kế toán bán hàng theo phương thức hàng đồi hàng : Là phương thức bán hàng mà DN đem sản phẩm vật tư, hàng hoá để đổi lấy vật tư hàng hoá khác không tương tự. Giá trao đổi là giá hiện hành của vật tư, hàng hoá tương ứng trên thị trường. * Các phương thức thanh toán : - Thanh toán ngay bằng tiền mặt : Hàng hoá của công ty sau khi giao cho khách hàng khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt. - Thanh toán không dùng tiền mặt : Theo phương thức này, hàng hoá của Công ty sau khi giao cho khách hàng, khách hàng có thể thanh toán bằng séc hoặc chuyển khoản. II - CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG Các chứng từ kế toán chủ yếu được sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kin doanh : - Hoá đơn mua hàng. - Hoá đơn bán hàng - Hoá đơn GTGT - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Phiếu thu, phiếu chi - Bảng kê bán lẻ hàng hoá - Chứng từ thanh toán khác III - KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1. Kế toán bán hàng 1.1 Tài khoản sử dụng * Hạch toán doanh thu bán hàng va các khoản giảm trừ doanh thu. Để hạch toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu kế toán sử dụng tài khoản chủ yếu sau : 1.1.1 TK 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ “ TK 511 “ Doanh thu bán hàng “ Báo cáo thực tập chuyên đề Nguyễn Thị Thúy 4.1 TTBần – Hưng Yên 7 Trường CĐ Bách Khoa Khoa Kế toán Tài khoản này sử dụng để phát triển tổng doanh thu bán hàng thực tế của DN. Nội dung kết cấu của tài khoản này như sau : TK 511 “ Doanh thu bán hàng - Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp. - Doanh thu bị triết khấu giảm giá và bán hàng bị trả lại trong kỳ. - Kết chuyển doanh thu thuần TK911 để xác định kết quả . - Doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm ( doanh thu chưa có thuế đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp thuế khấu trừ và doanh thu có thuế đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ) trong kỳ. TK 511 Không có số dư và được chi tiết thành 4 tài khoản cấp 2 TK 511 “ Doanh thu bán hàng hoá “ TK 5112 “ Doanh thu bán các sản phẩm “ TK 5113 “ Doanh thu cung cấp dịch vụ “ TK 5114 “ Doanh thu trợ cấp, trợ giá “ 1.1.2. TK 152 “ Doanh thu nội bộ. Tài khoản này phản ánh doanh thu của sản phẩm hàng hoá dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp hạch toán ngành. Ngoài ra, tài khoản này còn sử dụng để theo dõi một số nội dung được coi là tiêu thụ khác và sử dụng sản phẩm hàng hoá để biếu, tặng, quẳng cáo, trao hàng… hoặc để trả lương cho người lao động bằng sản phẩm hàng hoá. Nội dung TK 512 tương tự như tài khoản 511 và được chi tiết thành 3 tài khoản cấp 2. TK 5121 “ Doanh thu bán hàng “ TK 5122 “ Doanh thu bán thành phẩm “ TK 5123 “ Doanh thu cung cấp dịch vụ “ TK 512 không có số dư Báo cáo thực tập chuyên đề Nguyễn Thị Thúy 4.1 TTBần – Hưng Yên 8 Trường CĐ Bách Khoa Khoa Kế toán 1.1.3. TK 521 “ Triết khấu thương mại “ TK 521 “ TRiết khấu thương mại “ TK 521 : Triết khấu thương mại - Các khoản chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ - Kết chuyển toàn bộ khoản chiết khấu thương mại sang TK 511 Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản DN bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn. Tài khoản này không có số dư. 1.1.4. TK 531 – Hàng bán trả lại : Dùng để phản ánh doanh thu của một số hàng hoá, thành phẩm lao vụ, dịch vụ bán nhưng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân : Do vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất hoặc kém phẩm chất, sai quy tắc, không đúng chủng loại. Kết cấu và nội dung TK 531 hàng bán bị trả lại . TK 531 hàng bán bị trả lại - Trị giá hàng bán bị trả lại, đã trả tiền cho người mua hàng hoặc tính vào khoản nợ phải thu của khách hàng về số sản phẩm hàng hoá đã bán ra. - Kết chuyển trị giá của hàng bán bị trả lại vào TK 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc TK 521 – doanh thu nội bộ để xác định doanh thu. TK 531 - Hàng bán bị trả lại có số dư 1.1.5 TK 532 giảm giá hàng bán Dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán trực tiếp phát sinh trong kỳ kế toán. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 532 giảm giá hàng bán TK 532 giảm giá hàng hoá - Giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng - Kết chuyển các khoản hàng bán vào beê nợ TK511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TK 521 doanh thu nội bộ TK 532 giảm giá hàng bán không có số dư. Báo cáo thực tập chuyên đề Nguyễn Thị Thúy 4.1 TTBần – Hưng Yên 9 Trường CĐ Bách Khoa Khoa Kế toán Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng TK521,531,532 TK 511,512 TK 111,112,131 K/C các khoản ghi giảm Doanh thu vào cuối kỳ DT bán hàng theo giá bán Không chịu thuế GTGT TK 33311 Tổng giá TK 333 Thuế GTGT thanh toán cả thuế TK 152.153.156 Thuế GTGT phải nộp (Theo PP trực tiếp) Doanh thu thực tế = vật tư hàng hoá TK 33311 TK 911 Thuế GTGT được khấu trừ nếu có K/C doanh thu thuần TK 334 về tiêu thụ Thanh toán tiền lương với CNV = sản phẩm hàng hoá 3. Hạch toán giá vốn hàng bán Sau khi tính được giá trị mua của hàng hoá xuất bán, ta tính được giá vốn của hàng hoá đã bán ra. Trị giá vốn Trị giá mua Chi phí thu mua Hàng xuất bán = Mua hàng mua + Phân bổ cho hàng đã bán Trong đ ó : Chi phí thu mua Trị giá thu mua Chi phí thu mua phân bổ cho hàng - của hàng tồn + cần phân bổ đã bán đầu kỳ phát sinh trong kỳ trị giá mua tồn = x của hàng Trị giá mua hàng + trị giá mua hàng Tồn đầu kỳ nhập trong kỳ Báo cáo thực tập chuyên đề Nguyễn Thị Thúy 4.1 TTBần – Hưng Yên 10 [...]... sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm báo cáo tài chính II- Đặc điểm chung về tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả : 1 Đặc điểm về hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá : Công ty cổ phần Dợc Đức Minh Hng Yên tài kinh doanh thuốc tân dợc Mặt hàng thuốc là mặt hàng rất đa dạng và nhiều chủng loại Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, các công. .. nh kt qu kinh doanh hch toỏn kt qu kinh doanh k toỏn s dng TK 911 Xỏc nh kt qu kinh doanh Ti khon dựng tớnh toỏn, xỏc nh kt qu cỏc hot ng kinh doanh chớnh, ph, cỏc hot ng khỏc v TK 421 Li nhun cha phõn phi ti khon ny cho bit tỡnh hỡnh l lói ca doanh nghip Tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh dùng để phản ánh xác định kết quả kinh doanh, sản xuất kinh doanh và các hoạt động của doanh nghiệp... công ty Hoạt động bán hàng là hoạt động chính của công ty Đây là quá trình mà hàng hoá tiêu thụ để thu tiền về cho DN trong đó bao gồm cả lợi nhuận Đặc điểm của doanh nghiệp thơng mại là ( T- H-T ) gồm 2 quá trình mua và bán Vì vậybán hàng đợc coi là một khâu rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp Công ty cổ phần Dợc Đức Minh Hng Yên có hai hình thức bán hàng : Hình thức bán buôn và. .. phiếu bán hàng và viết hoá đơn GTGT cho hai quầy, lúc này mới xác định doanh thu bán hàng tại quầy, đồng thời kế toán quầy căn cứ vào danh sách liệt kê nộp lại số tiền bán lẻ cho thủ quỹ 3 Chứng từ và tài khoản sử dụng trong hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại công ty CP Dợc Đức Minh Hng Yên , ghi nhận các nghiệp vụ bán hàng kế toán sử dụng các chứng từ nh sau : - Phiếu thu - Phiếu giao... lý - Xử lý các khoản lỗ về kinh doanh D cuối kỳ : Lãi cha phân phối hoặc cha sử dụng Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2 : - TK 421 : Lợi nhuận trớc thuế : Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân phối kết quả và lãi cha phân phối thuộc về năm trớc - Tài khoản 4212 : Lợi nhuận năm nay phản ánh về kết quả kinh doanh, tình hình phân phối lãi và số lãi cha phân phối của năm nay Bỏo cỏo thc tp... doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, nội dung, kết cấu tài khoản này phản ánh nh sau: TK 911 Xác định kết quả kinh doanh - Trị giá vốn hàng hoá thành phẩm đã - Doanh thu thuần trong kỳ bán - Thu nhập hoạt động tài chính - Chi phí BH và chi phí quản lý DN - Thu nhập bất thờng - Chi phí hoạt động tài chính - Kết chuyển thực lỗ - Chi phí hoạt động tài chính - Chi phí bất thờng - Kết chuyển thực lãi Bỏo cỏo... thuc - T chc qun lý thụng kinh kinh t, bỏo cỏo thng kờ trong ton cụng ty, tng hp bỏo cỏo thng xuyờn lờn giỏm c hoc bỏo cỏo t xut khi giỏm c cú yờu cu m bo bớ mt thụng tin kinh t i vi nhng ngi khụng cú trỏch nhim trong cụng tỏc kinh doanh - Cụng tỏc kinh doanh : Tham mu cho Giỏm c v cỏc hot ng kinh doanh ton cụng ty v trc tip t chc kinh doanh trờn th trng thc hin k hoch ca cụng ty m bo vic lm, chi... phải thanh toán của khách cho thủ quỹ Đồng thời khách hàng qua thủ quỹ thanh toán tiền hàng, thủ quỹ viết phiếu thu làm 2 niên giao cho khách một liên lu lại Khách hàng cầm phiếu thu qua kế toán máy lấy hoá đơn GTGT và nhận hàng tại kho của Công ty - Hình thức bán lẻ : Sau mỗi tuần kế toán quầy liệt kê hàng bán lẻ tại hai quầy trong tuần đa kế toán máy Kế toán máy đánh phiếu bán hàng và viết hoá đơn... viện, kế toán bán hàng 1 và kế toán bán hàng 2 vào máy đánh hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho, chuyển hoá đơn cho thủ kho xuất hàng Khách hàng phải qua thủ quỹ thanh toán hoặc ghi nợ cầm phiếu thu hoặc phiếu nợ qua 2 kế toán bán hàng lấy hoá đơn GTGT và nhận hàng của thủ kho Ngoài ra công ty còn có 2 quầy thuốc bán lẻ phục vụ khách mua sỉn,mua lẻ, hạch toán riêng biệt 2 Các phơng thức bán hàng tại công. .. chi phớ qun lý doanh nghip ( CPQLDN ) Chi phớ qun lý doanh nghip Cho hot ng kinh doanh Thng mi Chi phớ qun lý ton DN Doanh thu B/h = Tng DT cỏc hot ng x hoỏ ca cỏc hot kinh doanh ca DN ng kinh doanh hot ng KDca DN thng mi * Hch toỏn chi phớ qun lý doanh nghip : hch toỏn chi phớ qun lý doanh nghip k toỏn s dng TK 642 Chi phớ qun lý doanh nghip Ti khon ny dựng phn ỏnh nhng chi phớ m doanh nghip ó . làm 3 phần. Phần 1 : Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác dịnh kết quả kinh doanh. Phần II : Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả. Phần. CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH I - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 1. Doanh thu bán hàng và các khoản làm giảm trừ doanh. KINH DOANH I - ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH ẢNH HƯỞNG TỚI TỔ CHỨC KẾ TOÁN 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Dược Đức Minh – Hưng Yên. - Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Dược Đức Minh Hưng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan