0

Báo cáo chuyến đi thực tế du lịch “hành trình di sản miền trung”

35 1,762 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:47

  Lời nói đầu      !"#$%&"'()*+,"$%&"'-./"-0"%("#1 2 3"#4-5+"#,6789:7  ;,-$(6<$:-"$=->-?: 2 ,-@+A-""#-5:%B$%C.C(+(6<">-  D<$E(F"  GHEH ;  Lời nói đầu Là Sinh viên khoa Du lịch- Sư Phạm với sức trẻ, lòng nhiệt tình, ham mê khám phá, khao khát học hỏi. Chuyến đi học thực tế môn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 là cơ hội cho em được thăm quan, khám phá, trải nghiệm và ghi dấu chân mình trên mảnh đất Miền Trung thân thương. Chuyến đi học thực tế này không chỉ đem lại cho chúng em vô vàn kiến thức thực tế mà còn là cơ hội để cả lớp thật sự hiểu biết lẫn nhau, quan tâm, chia sẻ, đoàn kết và yêu thương nhau nhiều hơn . Chuyến đi là những kỉ niệm đầy ắp tiếng cười bên bạn bè, là giây phút xúc động nghẹn ngào khi bước chân đến thăm nơi yên nghỉ của những người anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc. Xin cảm ơn các thầy cô giáo khoa Du Lịch Sư Phạm rất nhiều vì đã giúp đỡ, chỉ dẫn chúng em hoàn thành tốt chuyến đi học thực tế “Hành trình di sản Miền Trung” 8 ngày 7 đêm này. Xin chúc các thầy, các cô thật nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp giảng dạy!  Sinh viên lớp Đh.VNH1 k6 trong chuyến đi học thực tế “Hành trình di sản Miền Trung”   I"J+*KL6$%&"M,6)=-+ !"#$%&"'()*+,"$%&"'-./"-0" %("#1:,C"J+*K>L$C:#-C$N"#,6OOP><""#,6QOOP RSC"J+*K+ !"#$%&">9>LTU)V+ CW=-.CSW I"J+*KL6$%&"M,6)=-+3"#4-5+:,"9:C"J+*K4,M/"$X"C" J+*K>L> T+UX"+3"#>?$Y+Z+4,$[+-5"$%S"#+(6<">-W\++3"#4-5+ >9>LTU)V+ CW<(+]">-0(+^"_C"J+*K.`>-0(+^""a"##&W=-.CSW I"J+*KL6$%&"M,6"b-'("#$(6<$:-"4,U !"#U\U$(6<$:-" J$%c"$(6<"4,$=->-?:K:,C"J+*K>L$[+-5"$%S"#+(6<"$C:d(C"@+ $[+$<4NCd(CW I"J+*KL6UX"$V+"a"#M,-@+A-""#-5:%B$%C.C(+(6<">->? #-BU+SM/"$[S,"$-5"4,$,"+3"#$%S"#"#0"#-5U$ !"#)C-+eC:&"W    !"#$ %&#'(&)*+&,&#'&- %&./0+&-1(&/2/3%&4&-/5678/091:/%&. (Thời gian 8 ngày 7 đêm - Ô tô) ;#<=>>?@A>>?B &-%CD%&.@0+&-1(& ??f     Dg-,"+(6<"  $C:  d(C" %&  #'(&  )*+& ,& #'&- ?EED hR><"",,"#7FGH$=-C"GS"#_C"E-c:_ ,C:i(jA\+'N"#+X"_$['Sk".\"#$ g"#$Z+>l+./" +eC,C:fbún cá rô đồng, bánh cuốn, bún chảm ?I?DC(>9i(jA\+$-<U$n+)c"oR%c"> p"#>-i(jA\++9+! b-+-c:"# q"#J3KGF7_+-c:"# q"#+\+'C"$r"# "Y-$-<"#$%c"+(b+,"$%&"" f3LG#FM3NOs nơi có vị trí chiến lược trong lịch sử_"#r:"&" 3"1#NPHM 'QP KR C"t"#_>-d(C+tC=--_d(CC"9C+9 +tCi(6<$r"#$%c""B-#@+m ?f i(jA\+'N"#+X""#^"#!-4,k"$% C$=-",,"#=ES"#s D\+.="=ES"#_SF7T8#5I" ?D C(>9_i(jA\+$-<U$n++(b+,"$%&">-i(/"#%*_$%c" > p"#>-#u$k:4,),:)v'X"# !"#$=-&R1F3Q7Us nơi 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi từ 17 đến 22 đã hy sinh anh dũng để bảo vệ con đường nối liền hậu phương với tiền tuyến trong thời kỳ kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược ?D <"#LCw"#Eb+_"#R$(6<$:-"_'X"# !"# I??D Ec"oR>-xy"#tC V??D -d(C]:zS#C"# V?f i(jA\+><" WXYF@ 3!GCZ/ nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại của thế giới an giấc ngàn thui(jA\+4,S'X"# !"#4,),:)v$=-U]":b=-$ {"#_ .C(>9$['S$C:d(C"4,+nU/") ("-5:  VE?D Ec"oR40A\+.="GBi(j ???f <"Gw"#{-_i(jA\+40A\+.="GBi(j"F"U|"# "#^"#!-_k"$}-4,"#^>c:$=-i(/"#&" &-%CD0+&-1(&@[3\2;#]#B ?I??f i(jA\+$%/U|"#A\+.="_)c"oR>-$k:d(C"5$}"#F ^U_G&F`a1/nơi được Unessco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. =->X6_o(}"#$(60"_"# T+'|"# K *G+-"Un+>b"#_G&FbcF&GPF#GP F&cdPF1`ePF3PF#fg ' {-.X()|"#"B-"!-+9+S".3"#"#]:$NE,S+/6.C"#_+-c: "# q"#+\+A}-$=+"y$(65$>~U> T+A-<"$=SMg-$-c""-c" d(C,"#"#,"$-c""-c"A• h?D<"GS"#C_+/>S,"Ag->b"#+,S"#,6:{- V?Dh<UoS"#$(60"_'("#S="$%c".3"#S" V?D<">-?::(C4u4,S-c"!"Jd(C>b"#-c"!"+9>0"$p$]">b"# GS"#CK ???D i(jA\+%CM<"$(60"$%g40 ??f i(jA\+$%g40k"$% C$=-*3GT_G&F E?f i(jA\+)c"oR$C:d(C"&iFF#j*/nơi quy tập hơn 10.000 ngôi mộ các anh hùng liệt sỹ từng chiến đấu và hy sinh trên con đường Trường Sơn huyền thoại. ?D <"#€C$%C"#% p"#!"_"#R>-<(4k"_'X"# !"# I?D -<U$n++(b+,"$%&"_i(jA\+)c"oR><"$k:#k 0!#snơi được ví như nấm mồ chung của các chiến sĩ trong chiến dịch 82 ngày đêm máu lửa vào mùa hè năm 1972. h??D Nghe thuyết minh tại Thành Cổ, dâng hương,thăm quan bảo tàng tại đây. A??D i(jA\+"F"U|"#"#^"#!-_k"$}-$=-A\+.=" -0"4, "#^>c:$=-(< &-%CD#C2 ;#]#B ?h?f hR> Cd(jA\+$C:d(C"OJZ%c"> p"#>-i(j A\+$C:d(C"7ldsmô hình kiến trúc quy mô trên 40 công trình lớn nhỏ và kết tinh của nghệ thuật phong thủy độc đáo tạo lên sự cổ kính uy nghiêm của tẩm lăng đế vương hùng mạnh nhà Nguyễn 4,7l`!3 smột công trình nghệ thuật được thiết kế công phu bằng gốm sứ nổi tiếng với kiến  trúc văn hoá Đông Tây kết hợp tinh xảo ?VEf h(}"#oR4,S$k:d(C")k"#-"="# ?A?D Ec"oR><")k"#D/-*" ?AE?D <")k"#D/-*"_$['S+nU/"_$C:d(C" ?ED Ec"oR>-$C:d(C"+tC-c"n+YAV"_> T+oX6'["#$N "a"#"k:>](+eC$<A^•4{-"#@"$\UG {+(6c"&"M\$ #-\++CSP:#w:•$]"# ??DEc"oR40A\+.=" -0" ?f i(jA\+k"$% C$=-A\+.=" -0"g(< ?f hR> Ci(jA\+>-$C:d(C" 3d&U Z s nơi đã từng là kinh thành của 13 vị vua triều Nguyễn trong 143 năm. Thăm Kỳ đài, Cửu vị thần công, cửa Ngọ Môn, lầu Ngũ Phụng, điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Cửu Đỉnh, Hiển Lâm Các. Thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, m E?Dr$>]("#R$(6<$:-"4,$C:d(C"$['S=-b- h?DEc"oR40A\+.=" -0" V?f i(jA\+k"$}-g",,"#4{->l+./"oZ(<fBánh bèo, lọc, nậm, khoái, chè hẻmmi(jA\+$['SA\:U\$,"U}(< #^>c:$=-(< &-%CD2/3%&4&-@.6&/3%&4&-;#]#B ?h??D hR>9"i(jA\+4,Ag-,">-,‚"# ?f i(jA\+k"$% C$=-",,"#D-"# ?f hR>9"i(jA\+$C:d(C"4,:(C.r:$=-3KkU6s di sản văn hóa thế giới được Unessco công nhận vào năm 2003 i(jA\+M\+Mbtham quan Phố cổ, chùa Cầu Nhật Bản, bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, nhà cổ hang trăm năm tuổi, Hội quán Phước Kiến và xưởng thủ công mỹ nghệ… %c"> p"#>-_i(jA\+$C:d(C"7^mMnN^fop V??f i(jA\+k"$}-$=-",,"#U&Q A??D ['S$C:d(C$,"U},‚"#$(65$>~U40>c:4{- Cầu quay sông Hàn, Cầu Thuận Phướcm$ g"#$Z+>l+./", ‚"#mỳ Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da, ốc hút… #^>c:$=-A\+.="N!"J,‚"#K &-%CED3%&4&-@#:&3q6r*s&@3%&4&-;#]#B  ?I??f i(jA\+)c"oR)c"oRAg-,">-$C:d(C"#m^Fn *) !WltFZc> T+"R +S+3"#"F""k:QQQ s với hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp của nền văn minh  Chămpa được kết tinh trong những di chứng vật chất trường tồn, chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật được tạo lập trong một thời gian dài suốt 9 thế kỷ. ?f i(jA\+k"$% Cg",,"#D-"#4,"#^"#!-$=-A\+.="N !" ??f i(jA\+$C:'[+ !"#$%&" #uFMv $=-ML-M-?"ƒ Dc I?D i(jA\+Ec"oR$%g40A\+.=" V?f i(jA\+> T+oR>9">-k"$}-$=-",,"#U&Q AED hR> Cd(jA\+40A\+.="N!""#^"#!-_$['S$C:d(C" &-%CID3%&4&-@2;#]#B ?I??f i(jA\+)c"oRAg-,"40$,"U}(<$!:b"#%c" > p"#>-_i(jA\++-c:"# q"#4„>~U+eC+/"#M-?"-c" CJ,‚"#K_vw7lKPHM^LG!W ??D i(jA\+k"$% C$=-",,"#S,"#I" ED hR>9"d(jA\+40A\+.=" -0" ??f i(jA\+$['S$C:d(C"_A\:U\4,:(C.r: ^x !Z$=-y3K1F4,OJZ V??f i(jA\+k"$}-$=-",,"#S,"#I" A??f i(jA\+$FU$%("#$=-M<"$(60"_)c"$(60"w"#"#RFZ 4,!^LGF^lHMF=$%c"'|"#.3"# !"#$!:b"# #^>c:$=-(< &-%ChD2/5678;#]#B ?h??f i(jA\+$%/U|"#A\+.="_)c"oRAg-,"40#5I" ??f i(jA\+k"$% C$=-,"U}w"#{-_i(/"#&" V??f <"…CE|_i(jA\+"F"U|"#"#^"#!- V?D †"$}-_$ g"#$Z+>l+./"#5I"$=-",,"#=ES"# A?f i(jA\+$C:'[+ !"#$%&"-FF)u>l+M-5$với phần giao lưu văn nghệ cùng những trò chơi vô cùng hấp dẫn $=-b- $% p"#",,"# ??D C)CA<$$B+_d(jA\+"#^"#!-$=-A\+.="=ES"# &-%CVD5678@091:@%&.;#B ?I??f i(jA\+$%/U|"#A\+.=" ?h?D <"A(:bM,S,"#*)SC"_'X"# !"#  ?A??D Ec"oR40d(c"#S=-4,d(c"b-\+w_'X"# !"#_$['S$C: d(C" ?f i(jA\+k"$% C$=-i(c"b-M\+4,)c"oRAg-,"40,b- %c"> p"#40_i(jA\+"#^+X"$=-C"9C$['S:(C <FPzFPuMFPvmFm40),:d(, E?DhR'N"#+X"gC"9C_A\+"#^_$['S:(C.r: V?DhR'N"#g",,"#7FGHg,C:_A\+"#^4,:(C .r:$['S ???f x0><"$% p"#=-@+3"##-5U,b-_A<$$B++ !"#$%&" %&#'(&)*+&,&#'&- Thầy cô giáo khoa Du lịch – Sư Phạm chụp ảnh cùng sinh viên lớp Đh. VNH1 k6 khi tham dự Teambuilding tại bãi biển Mỹ Khê –Đà Nẵng.  F"ou$f S4{-)*+$%&"$&$p-#-C"$[+$<+9+c")5+A\){"_"‡$),"#,64,"#,6 EV'S),:b$.}M=":/-:c+nU/"4,:(C>w>?oRU^+p_),::‡$$p- #-C"+eC+/>S,"_'S#-CS$3"#4,$p-$-<$"c"/" g"#A3"#"ˆ${-4-5+'- +(6?" l+>-?:$X:)V+eC "4-c""9-+("#4, "4-c"ASC(E*+"9-%-c"#), "k"#>b"#_"-5$$&"_+9.Z+AˆR4,:(}">-"-0("!->?A\:U\_:(}"> T+ >l$+X"><""-0(4t"#>‡$+eCYi(}+!""aC_+ !"#$%&"$%c"),+ !"# $%&"',"+S "4-c">-@+$[+$<:n+>V++V"),$V+)y6A-""#-5:$[+ $<_$V+)y6$%-$Z+40+\+'-./"4,>-?:'()*+g-4F6$RSR:+ !"#$%&" @+$[+$<,"$%&"'-./"-0"%("#17"#,6•>c:$%c"S,"$S,"UtTU 4{- "4-c" [...]... thể thực hiện thành công chuyến đi học thực tế này BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG BÁO CÁO CHUYẾN ĐI. .. “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG PHỤ LỤC Một số trò chơi sử dụng trên xe 1 Nói và làm ngược * Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo * Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm * Địa đi m: trong phòng, ngoài sân * Thời gian: 5 ->... cho khách du lịch để họ không bỡ ngỡ và xa lạ với địa phương nơi họ đến du lịch Chuyến đi cũng giúp em tạo được mối quan hệ ban đầu với những hướng dẫn viên tại đi m để giú mình có thêm hiểu biết về đi m du lịch ngay lúc đó và để thuận lợi cho việc dẫn khách đi tham quan đi m du lịch đó sau này Học hỏi được kinh nghiệm tổ chức và sắp xếp thực BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG... hoàn thành công việc của nhóm mình em nghĩ bản thân cần tự tin hơn để có thể thuyết minh tốt khi thuyết minh tại đi m BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG Đến thăm vàchụp ảnh lưu niệm tại quê Bác BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG 3 Bài thuyết minh tại đi m “Thuyết minh về làng Sen” Xin chào cô giáo và các bạn Vừa rồi chúng ta đã được đến thăm làng Hoàng Trù,... tìm ra bài học, tìm ra những kiến thức cho riêng mình “Hành trình di sản Miền Trung” là tour tuyến trọng đi m của du lịch Việt Nam Các đi m du lịch chúng em được đến tham quan, tìm hiểu là đều là những đi m du lịch thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan Tham gia chuyến hành trình này chúng em được trở về cội nguồn, về thời kì lịch sử vàng son của đất nước dưới triều các vua Nguyễn,... người Việt Nam Để BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG tưởng niệm công lao trời biển của Người, hướng dẫn viên xin mời Quý khách ta tham quan nhà tưởng niệm và dâng hoa lên Bác Yêu cầu: Di tích Làng Sen- quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di tích văn hóa cấp quốc gia Đây là địa đi m gắn với thân thế của chủ tịch Hồ Chí Minh Khách du lịch là sinh viên ngành du lịch với mục đích... cầu: văn phong báo chí, ít sử dụng tính từ, hạn chế các câu mang quan đi m cá nhân, sự kiện phải chính xác để giúp du khách hiểu đúng và có thêm kiến thức bổ ích BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG 4 Bài học kinh ngiệm rút ra sau chuyến đi Phương pháp dạy và học truyền thống là cách truyền kiến thức một chiều, thầy cô giảng bài, sinh viên nghe và ghi chép Cách học này di nhiên sẽ... hàng cau rất đẹp Theo lời Bác kể, ban quản lí khu di tích đã dựng và trồng lại cây trong vườn nhà Bác như bây giờ chúng ta thấy đấy ạ Bác đi vào nhà lớn, đi hết năm gian, đi đến đâu Bác chỉ cho mọi người vị trí đặt, để BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG các đồ vật theo ký ức của Người Bác bước đến gian thờ cúng gia tiên Nhìn lên bàn thờ mới được làm lại, Bác bùi ngùi: - Hồi xưa... sinh viên đi thực tế trong quá trình học được xem như một việc làm nâng cao vai trò chủ động của sinh viên trong học tập Bên cạnh việc hàng ngày lên giảng đường nghe thầy giáo, cô giáo giảng bài, giờ đây, sinh viên du lịch chúng em đã được đi học thực tế để phục vụ cho việc học môn nghiệp vụ lữ hành và nghiệp vụ hướng dẫn Những chuyến đi thực tế đó giúp sinh viên chúng em có được cái nhìn toàn di n hơn... ha, ha”, “Trời, đất, nước” 15h45: Thuyết minh về Thanh Hóa Dừng nghỉ mua đặc sản Thah Hóa 30phút Tổ chức hoạt náo: chơi trò hát nối, đoán tên danh nhân Bội của số 4 Thuyết minh về Ninh Bình BÁO CÁO CHUYẾN ĐI THỰC TẾ “HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG Hát các bài hát về tình bạn, trường lớp Nghỉ 30phút tại Hà Nam Tổng kết chuyến đi Mời trưởng Quý khách và 1 sốbạn trong lớp lên phát biểu cảm nghĩ Cảm ơn Nhắc . quốc. Xin cảm ơn các thầy cô giáo khoa Du Lịch Sư Phạm rất nhiều vì đã giúp đỡ, chỉ dẫn chúng em hoàn thành tốt chuyến đi học thực tế “Hành trình di sản Miền Trung” 8 ngày 7 đêm này. Xin chúc các. dạy!  Sinh viên lớp Đh.VNH1 k6 trong chuyến đi học thực tế “Hành trình di sản Miền Trung”   I"J+*KL6$%&"M,6)=-+. ;  Lời nói đầu Là Sinh viên khoa Du lịch- Sư Phạm với sức trẻ, lòng nhiệt tình, ham mê khám phá, khao khát học hỏi. Chuyến đi học thực tế môn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 là cơ hội cho em được thăm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo chuyến đi thực tế du lịch “hành trình di sản miền trung”, Báo cáo chuyến đi thực tế du lịch “hành trình di sản miền trung”,

Trích đoạn