0

cách tiếp cận hiện thực đời sống của nam cao trong tiểu thuyết

22 852 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 20:57

Cách tiếp cận hiện thực đời sống của Nam Cao trong tiểu thuyết PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nam Cao là một nhà văn lớn, nổi bật của nền văn xuôi hiện đại. Bên cạnh truyện ngắn, Nam Cao đã viÕt nhiÒu tiÓu thuyết (tuy phần lớn đã thất lạc bản thảo), bên cạnh Sống mòn còn có Truyện người hàng xóm- truyện dài được đăng báo vào năm 1944. Tác phẩm Truyện người hàng xóm còn Ýt được chú ý, nhất là những thành công về nghệ thuật. Nam Cao víi tư cách là một nhà tiÓu thuyết vẫn còn cần được nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện hơn nữa. Sống mòn là mét tiểu thuyết xuất sắc, đã được khẳng định thống nhất về phương diện thể loại. Truyện người hàng xóm là mét trong hai tác phẩm truyện dài còn lại của Nam Cao. Nhận định về thể loại tiểu thuyết, trong giới nghiên cứu còn có ý kiến chưa thống nhất. Để thuận lợi cho việc tìm hiểu nghệ thuật tự sự của Nam Cao trong hai tác phẩm khá dày dặn có dấu hiệu đặc trưng của tiểu thuyết này, căn cứ vào đặc trưng thể loại thể hiện trong tác phẩm, chúng tôi tạm xếp Truyện người hàng xóm vào thể loại tiểu thuyết. Nghiên cứu nghệ thuật tù sù trong tiÓu thuyết của Nam Cao chính là góp phần khẳng định vị trí xứng đáng của nhà văn trong hàng ngò những tiÓu thuyết gia Việt Nam giai đoạn 1940- 1945. 2. Lịch sử vấn đề Đương thêi, các sáng tác của Nam Cao chưa được đánh giá đúng mức. Trước Cách mạng tháng Tám, giíi phê bình chưa biÕt đến bên cạnh mét Nam Cao- Cây bót truyện ngắn còn một Nam Cao- Cây bót tiÓu thuyết và về phương diện thể loại tiÓu thuyết, Nam Cao cũng có những thành công xuất sắc. Năm1956, Nguyễn Đình Thi đánh giá Sống mòn mới bước đầu chỉ ra cách tiÕp cận hiện thực mới mẻ của tiÓu thuyết Nam Cao. Khoảng những năm 60, Hà Minh Đức đánh giá 1 cao Sống mòn về quá trình tâm lý của nhân vật Thứ trong việc thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm, song bên cạnh khen, tác giả còn chê tác phẩm có vấn đề trong việc “khắc hoạ tính cách điÓn hình”. Truyện người hàng xóm hầu nh bị phủ nhận. Hồng Chương đã nhận xét nặng nề về Sống mòn, cho rằng văn học hiện thực ở thời kỳ này bộc lé rõ tính chất yếu đuối của thời kỳ suy tàn.Phong Lê năm 1968 đã đánh giá chính xác về kiÓu nhân vật trong tiÓu thuyết của Nam Cao, còng đã chú ý tíi cách thức thể hiện riêng của Nam Cao, nhưng Ýt chó ý về giá trị nghệ thuật của tiÓu thuyết Nam Cao.Phan Cự Đệ năm 1974 đã bàn đến nghệ thuật của tiÓu thuyết Nam Cao trong sù so sánh với tiÓu thuyết của các nhà văn khác cùng thời về ngôn ngữ độc thoại néi tâm nhân vật” và thấy tính chất “đa thanh” trong ngôn ngữ Sống mòn. Những đánh giá về nghệ thuật tiÓu thuyết của Nam Cao nh trên còn là những ý kiÕn lẻ tẻ chưa thành hệ thống, chưa làm nổi rõ sự cách tân của Nam Cao trong tiÓu thuyết hiện đại Việt Nam. Sau này, Nguyễn Hoành Khung chỉ ra những điÓm nổi bật của phong cách Nam Cao giá trị nội dung, sở trường miêu tả và phân tích tâm lý nhân vật, sắc thái hiện đại rõ rệt, nhưng míi chó ý đến Sống mòn mà không nhắc đến Truyện người hàng xóm. Trong Từ điÓn văn học", ông chỉ giíi thiệu vài nét về nội dung tác phẩm.Nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh khẳng định bản lĩnh và tài năng của Nam Cao khi viÕt về những “cái hàng ngày” là xuất phát từ “những tư tưởng sâu", tiÓu thuyết Sống mòn là “thật sự đạt tới hình thức hiện đại”. Truyện người hàng xóm có một vài yếu tố mới mẻ về tư tưởng và bót pháp. Xung quanh Sống mòn, Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ ra những mới mẻ của tác phẩm về cốt truyện tâm lý ,Đỗ Đức Hiểu phát hiện về không gian sống o bế của nhân vật .Phong Lê khẳng định thêm về ba không gian bị thu hẹp, khẳng định lại về tính chất hướng ngoại của tác phẩm tạo nên nhịp điệu và giọng điệu thích hợp với Sống mòn. 2 Nhà nghiên cứu Trần Đăng SuyÒn đã nghiên cứu về nghệ thuật tự sự trong các sáng tác của Nam Cao về nhiÒu phương diện loại hình, thi pháp nhưng tập trung trong sự phân tích đánh giá các sáng tác của Nam Cao nãi chung, bao gồm cả truyện ngắn. Luận án tiến sĩ khoa học Ngữ văn của Hà Bình Trị đã có một bài phân tích về những thành công của Truyện người hàng xóm nhưng trong khuôn khổ một chương viết nên chưa phân tích thật cụ thể. Nh vậy, nghiên cứu về nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Nam Cao là tiếp tục đi vào một vấn đề vẫn đang được mở ra , mét việc cần thiÕt để khẳng định tư cách nhà tiÓu thuyết và tài năng tiÓu thuyết của Nam Cao 3. Nhiệm vụ của đề tài Trong phạm vi luận văn này, chúng tôi sẽ đi vào nghiên cứu, tìm hiÓu nghệ thuật tự sự của tiÓu thuyết Nam Cao trên các phương diện về cách tiÕp cận hiện thực, sự độc đáo về cốt truyện và kết thúc, nghệ thuật xây dựng nhân vật và nghệ thuật trần thuật, là những phương diện chủ yếu trong nghệ thuật tự sự của một tác phẩm, cũng là những phương diện thể hiện rõ nhất tài năng tiÓu thuyết của Nam Cao. Từ đó khẳng định lại thành công của Nam Cao trong thể loại tiÓu thuyết, sự đa dạng, phong phú, đặc sắc trong phong cách của Nam Cao, góp phần khẳng định vị trí không thể thay thế của Nam Cao trong tiÕn trình phát triÓn của tiÓu thuyết Việt Nam hiện đại. 4. Phương pháp nghiên cứu 1. Phương pháp hệ thống 2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 3. Phương pháp so sánh 5. Cấu tróc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn chính được chia làm 4 chương: Chương 1: Cách tiếp cận hiện thực đời sống của Nam Cao trong tiểu thuyết 3 Chương 2: Cốt truyện và kết cấu Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật Chương 4: Nghệ thuật trần thuật 4 PHẦN NÉI DUNG Chương 1 CÁCH TIÕP CẬN HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG CỦA Nam CAO TRONG TIÓU THUYẾT 1. TiÕp cận hiện thực từ hướng thế sự, đời tư Các tác phẩm văn học hiện thực trong những giai đoạn đầu đều hướng ngòi bót của mình vầo các giai tầng với tư cách xã hội của nó, khắc hoạ những mâu thuẫn, thể hiện trong tiểu thuyết của Ngô Tất Tố, Vò Trọng Phụng,Nguyễn Công Hoan. Nam Cao sáng tác vào chặng cuối của chủ nghĩa hiện thực nhưng tiểu thuyết hiện thực của Nam Cao lại đạt được những thành công vượt trội, đặc biệt hiếm thấy, tiếp cận hiện thực theo hướng đời tư, thế sù. Và chính ở góc độ này, tiÓu thuyết của Nam Cao đã đạt đến những chiều sâu mới. Những vấn đề xã hội mà tiÓu thuyết của nhà văn đặt ra thì không những sâu sắc và rộng lớn hơn mà còn mới mẻ, táo bạo nữa. Sống mòn xoay quanh cuộc đời của những Thứ, San, Oanh, Đích. Không có mâu thuẫn giai cấp, không có đấu tranh xung đột giữa các tầng líp, chỉ có những kiÕp người mòn mỏi lê thê. Các sự kiện chính không nhiều nhưng hiện thực đời sống ngột ngạt đến tắc thở Êy vẫn hiện lên thật rõ, thật ám ảnh. Không gian truyện không mở rộng, số lượng nhân vật không nhiÒu. Truyện xoay quanh những vặt vãnh hàng ngày, nhưng chính những vặt vãnh tưởng như tầm thường Êy lại trãi buộc, bào mòn con người .Tầng líp thống trị chỉ được nhắc đến Ýt ái. Phần còn lại chiÕm trung tâm của tác phẩm là hiện thực ngày càng ngột ngạt eo hẹp, khó thở, nó xiÕt chặt bóp nghẹt con người. Cuộc sống của mỗi nhân vật dù ở nông thôn hay thành thị thì cũng cùng chung một nhịp: sống mòn (hay là chết mòn còng vậy). Mỗi nhân vật trong tác phẩm là mét kiÓu sống mòn. Tập hợp những kiÕp người trong Sống mòn lại ta thấy cả một thế gian nhân loại đang rên xiÕt ngột thở, đang quằn quại trong một cuộc đời mòn ra, rỉ ra, mốc lên, tù đọng, giÉm chân tại chỗ, bế tắc không lối thoát. Truyện ngưêi hàng xóm xoay quanh cuộc đời mét số nhân vật ở một xóm ngoại ô nghèo lại có cái 5 tên khá thơ mộng “xóm Bài Thơ”, xoay quanh những lặt vặt thường ngày, những va chạm hết sức nhá nhặt của lũ trẻ con, những tính toán, ghen tuông, đố kỵ vặt vãnh dẫn đến va chạm của những người lớn. Nhưng đằng sau những mảnh đời tư Êy, ta vẫn nh thấy những vấn đề lớn lao của cuộc đời sống thế sù . Đấy là những cuộc đời lầm than, mái mòn không lối thoát. Tất cả cho thấy một xã hội thuộc địa quằn quại trong bế tắc. 2. Từ những cái xoàng xĩnh, tầm thường mà đề cập đến những vấn đề lớn lao của đời sống con người Xu hướng viÕt về phong tục nông thôn là xu hướng chung của nhiều tác phẩm giai đoạn 1940-1945 do ảnh hưởng của những yếu tố khách quan xã hội với những tiÓu thuyết Quê người của Tô Hoài, Ngoại ô của Nguyễn Đình Lạp, Sống nhờ của Mạnh Phú Tư Song cùng phản ánh hiện thực đời sống theo hướng đời tư, thế sự, nhưng ngòi bót Nam Cao lại hướng tới khuynh hướng triÕt lý hoá, khái quát hoá. Những cái hàng ngày trong sáng tác của Nam Cao bên cạnh phản ánh một đời sống hiện thực tăm tèi, ngột ngạt còn vươn tới bề sâu bề xa những triÕt lý nhân sinh quan về đời sống con người, những trăn trở, những câu hỏi thậm chí còn bỏ ngỏ. Nhà văn không đóng vai trò chỉ là người kể lại mét câu chuyện nữa mà còn nh mét người nêu ra vấn đề, đặt ra một vấn đề để cùng đối thoại víi người đọc. Cái gánh nặng Sống mòn đâu phải chỉ là vấn đề của thời đại Nam Cao và đến bây giờ đâu phải đã hết. Cuộc vận lén giữa cái tôi cá nhân Ých kỉ, ham thích phàm tục với sù vươn lên, hoàn thiện chính mình, sống đúng với nhân cách con người là cuộc vật lộn muôn đời. Sù ham thích hào nhoáng, sự giả dèi, che đậy cái Ých kỉ phải chăng là cái bản tính chung của loài người ? Những ý nghĩa mang tầm triÕt lý sâu sắc Èn chứa trong tác phẩm đã làm cho tiÓu thuyết của Nam Cao có một chiÒu sâu hiÕm thấy. Truyện một người hàng xóm đặt ra sâu xa trong tác phẩm biÕt bao vấn đề của đời sống nhân sinh: vấn đề tạo dựng môi trường sống sao cho lành mạnh với mỗi con người, nhất là với trẻ nhỏ, sù ám ảnh của thêi 6 thơ Êu đối víi sù trưởng thành của mỗi mét con người, sù ảnh hưởng của định kiÕn xã hội và dư luận. Mỗi chi tiÕt đời thường tưởng như nhỏ nhặt vặt vãnh trong tiÓu thuyết Nam Cao đều mang âm vang của đời sống xã hội. Quan niệm của Nam Cao về tác phẩm văn học đã cho thấy ý thức tự giác của nhà văn khi bám sát đời sống hiện thực và đưa nó vào tác phẩm: Theo ông, một tác phẩm viÕt về phong tục, chỉ tả được cái bề ngoài của xã hội thì xoàng lắm.” Một tác phẩm thật có giá trị phải vượt lên bên trên tất cả mọi bê cõi và giíi hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nã phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nã ca tụng lòng thương, tình bác ái, sù công bình…Nó làm cho người gần người hơn” (Đời thừa). Sức sống lâu bền âm vang sâu rộng của tiÓu thuyết Nam Cao đối víi người đọc nhiÒu thế hệ chính là ở chỗ đó. Đọc Nam Cao người đọc thấy hầu như không cò và sức ám ảnh về sức hót của Nam cao víi người đọc bởi chính những điÒu cứ phải trăn trở day dứt không sao dứt được Êy. Nó tạo nên sức sống lâu bền với thêi gian của tác phẩm. 7 Chương 2 CỐT TRUYỆN VÀ KẾT CẤU 1. Cốt truyện Cốt truyện của tiểu thuyết trước Nam Cao là kiểu cốt truyện hấp dẫn với tình tiÕt gay cấn biÕn cố bất ngờ. Trong tiÓu thuyết của Nam Cao, cốt truyện có vai trò khiêm tốn hơn, thường được nới láng, giãn ra chứ không dồn nén, tãi ra chứ không bã chặt tập trung chặt chẽ như tiÓu thuyết truyền thống. TiÓu thuyết Sống mòn hầu như không có biÕn cố sự kiện gì lớn. Toàn bộ tác phẩm từ đầu chí cuối chỉ xoay quanh những vặt vãnh, tẹp nhẹp diÔn ra trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi con người là mét mảnh đời tư dẫu kết hợp tất cả lại, ta có một bức tranh hiện thực đời sống đang “mốc lên, mòn ra, rỉ đi”, đang sống mà như chết, giữa các nhân vật hầu như không có một va chạm nào lớn hay mét sù kiện làm thay đổi sè phận của họ. Cuối truyện míi có một biÕn cố xuất hiện: cuộc chiÕn tranh thế giíi thứ hai, nhưng vừa míi thấp thoáng hiện ra thì cuốn tiÓu thuyết lại đã vội vàng khép lại. Cốt truyện Truyện người hàng xóm có nhiÒu sù kiện hơn nhưng lại được tãi ra chứ không dồn dập tập trung, còng không rõ được đâu là sự kiện chính, đâu là sự kiện phô. Cả tác phẩm hầu như không có sự kiện nào lớn trừ sù kiện cậu bé HiÒn đến ở nhà ông giáo Toản. HiÒn chuyÓn ra ngoài, tách rời khái xóm Bài Thơ, nhưng cuộc sống của cậu bé vẫn thế. Cuối tác phẩm, Nam Cao chỉ còn chú ý tíi Léc, HiÒn và TiÒn, mét chút tới cô Viên, Đạc, ông Ngã. Còn những nhân vật khác dường như bị bỏ lửng. Nhà văn không nhằm kể một câu chuyện gây cấn kịch tính có đầu có cuối mà nhằm khắc hoạ những kiÕp sống mù xám, quẩn quanh, bế tắc trong một xã hội đen tối, thiÕu điÒu kiện cho một cuộc sống trong lành. Trong sáng tác của Nam Cao, cốt truyện được xây dựng dùa trên cơ sở miêu tả những cuộc đấu tranh néi tâm của nhân vật. Các sù kiện trong tiÓu thuyết chỉ như một nguyên nhân, một nguồn gốc, một cái cớ cho những dòng chảy miên man của cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ của nhân vật. Sự vận động của cốt truyện chủ yếu là sự vận động của nội tâm nhân 8 vật. Cái bị thay đổi không phải là cuộc đời nhân vật, mèi quan hệ giữa các nhân vật mà chủ yếu là trạng thái tâm lý của nhân vật. Nam Cao thể hiện cuộc sống chân thật, khách quan đúng như nó tồn tại: đầy những điÒu vặt vãnh tẹp nhẹp nhưng nó bủa vây, nã bào mòn con người đi ghê gớm. Những soi mói, cạnh khoé, va chạm của Thứ, San víi Oanh là cái cằn cỗi đi của những tÊm lòng vốn rất rộng lượng bao dung. HiÒn trong Truyện người hàng xóm, khi bị ném ra giữa cuộc đời, những vết thương tinh thần bấn loạn và một cuộc đời bế tắc, tối tăm đã đẩy anh đến một cái chết đột ngột và quá ư phi lý. TiÓu thuyết của Nam Cao đã xoá bỏ ranh giíi văn học với hiện thực, tiÕp cận rất gần với đời sống hiện thực. Nam Cao cũng như các nhà văn hiện thực thời kỳ 1940 –1945 dường như luôn tù cảm thấy chính mình cũng là nạn nhân viÕt về những nạn nhân cùng hội cùng thuyền. 2. Kết cấu 2.1.Kết cấu lắp ghép và kết cấu mở Ở cấp độ kết cấu hình tượng, Nam Cao không xây dựng nhân vật theo các tuyến tương phản: thiện- ác, chính- tà. Nhân vật trong tiÓu thuyết của Nam Cao được xây dựng, theo mèi quan hệ bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau nhằm làm nổi bật bức tranh hiện thực đời sống.TiÓu thuyết của Nam Cao không xoay quanh mét xung đột cơ bản mà thường tạo kiÓu kết cấu lắp ghép. Sống mòn được tạo nên bởi vô số những mảng lắp ghép. Bên cạnh cuộc sống mòn ra, rỉ đi của mấy anh chị giáo khổ tiÓu tư sản, Nam Cao còn chú ý tíi khắc hoạ cuộc sống của dân nghèo ngoại ô. Những nhân vật có mặt trong tác phẩm nhiều khi chẳng có quan hệ chặt chẽ gì với Thứ. Nhưng trong mèi liên hệ ngầm của tác phẩm, Nam Cao đã làm nổi bật lên một bức tranh xã hội rộng lớn qua bộ mặt tinh thần của nó. Trong Truyện người hàng xóm, Nam Cao tái hiện những kiÕp người lầm than, mù xám, những con người vừa đáng thương lại vừa đáng trách, không có quan hệ chặt chẽ với nhau xoay quanh mét xung đột, một mâu thuẫn nào. Họ là những mảnh sáng tối của cuộc sống.Cuối truyện, Nam Cao lại phơi ra một mặt khác của cái xã hội tư sản thành thị, vừa là một 9 mảng míi mẻ, vừa có sức soi chiÕu lại cuộc sống nghèo ở xóm Bài Thơ xưa. Lối kết cấu lắp ghép đã được Nam Cao đưa tư tưởng, chủ đề của tác phẩm thấm đến từng bộ phận nhỏ, từ những mảnh đời thường, xoàng xĩnh mà nói lên những vấn đề lớn lao của thời đại. Bên cạnh kết cấu lắp ghép nhiÒu số phận, mảnh đời, nhà văn còn lồng ghép nhiÒu vấn đề của mỗi cá nhân nhưng lại có âm vang của hiện thực đời sống, những mâu thuẫn giữa ước mơ và hiện thực, giữa khát khao vươn lên sống có ý nghĩa, sống có Ých víi những dục vọng phàm tục, thấp hèn, giữa một chủ nghĩa nhân đạo, sâu sắc, thÊm thía víi lèi sống nhỏ nhen, Ých kỷ, hẹp hòi… Trong Truyện người hàng xóm, Nam Cao chó ý sắp đặt cạnh nhau những mối quan hệ: Người lớn với người lớn, người lớn với trẻ con, trẻ con víi trẻ con… tạo nên cho tiÓu thuyết của Nam Cao tính chất đa tầng nghĩa, tạo kiÓu kết cấu tưởng như kết cấu phóng túng, láng lẻo nhưng kỳ thực hết sức chặt chẽ, thống nhất. Tiểu thuyết của Nam còn sử dụng lối kết cấu mở. Sống mòn khÐp lại nhưng cuộc đời mòn mỏi, bế tắc, chết mòn về tinh thần của tất cả các nhân vật vẫn còn. Bi kịch tinh thần vẫn tiếp tục dai dẳng thậm chí còn đau đớn hơn Truyện người hàng xóm kết thúc bằng cái chết của Hiền. TiÒn, Léc đến với nhau, cái kết thúc có vẻ như có hậu nhưngchẳng có câu trả lời nào cho tương lai của họ. Chính lối kết cấu mở này đã giúp vấn đề mà nhà văn đề cập tới trong tác phẩm trở nên gay gắt, gây Ên tượng mạnh mẽ, sâu đậm, bức thiết con người phải có hành động giải phóng. 2.2. Kết cấu trong tiÓu thuyết Sống mòn Lùa chọn khắc hoạ nhân vật từ đời sống nội tâm bên trong, Nam Cao lùa chọn kiÓu kết cấu tâm lý,cã cảm giác thế giíi nghệ thuật hết sức tản mạn, tuỳ tiện, bởi luôn hướng theo logic tâm lý của nhân vật. Chuyện nọ gọi ra chuyện kia, cảnh này gắn cảnh nọ liên miên diÔn ra trong trí óc Thứ. Nếu có mét sù việc nào đó chen vào thì lại tạo cơ hội cho hàng loạt những suy nghĩ miên man, những đấu tranh, dằn vặt, những phán xét mình 10 [...]... có cách chiếm lĩnh hiện thực đời sống từ bề sau, bề sâu của nó Đồng thời ở mỗi tiểu thuyết của mình, căn cứ vào vấn đề được đề cập tới trong tác phẩm, Nam Cao lại có một lối kết cấu riêng không lặp lại, cho thấy sự đa dạng trong bót pháp của một nhà văn tài năng 21 Đi vào những con người bé nhỏ trong đời sống, ngòi bót của nhà văn lại thường trĩu nặng những suy tư khi chủ nghĩa hiện thực ở Nam Cao. .. sản phẩm của hoàn cảnh của văn học hiện thực, vừa tiếp thu kiểu con người tâm lí, con người cảm giác vốn là thế mạnh, là thành tựu của văn học lãng mạn 2 Đến các thủ pháp xây dựng nhân vật 2.1 Khắc họa nhân vật từ đời sống nội tâm KiÓu nhân vật của văn học hiện thực con người đời thường, con người của đời sống hiện thực, không tô vẽ, không cường điệu hoá.Khác với các tiÓu thuyết trước Nam Cao, trong hầu... tiÕp cận gần với nhân vật Khoảng cách giữa người đọc với nhân vật như được rút ngắn, vai trò của nhà văn như là người kể chuyện mờ đi, hơi thở cuộc sống thực trở nên gần gũi Đó là một trong những tính chất hiện đại của tiÓu thuyết Nam Cao Đi sâu vào đời sống nội tâm của nhân vật , khắc họa tính chân thật của hình tượng nhân vật, tiểu thuyết Nam Cao có kiÓu nhân vật không hoàn hảo, kiểu nhân vật của. .. tách rời phân tích đời sống xã hội nãi chung Thế giíi bên trong của nhân vật trong tác phẩm của Nam Cao có liên quan mật thiÕt đến xã hội bên ngoài, là một phương tiện quan trọng để Nam Cao thể hiện thực trạng đời sống xã hội đó Ngòi bót phân tích tâm lý sắc sảo của Nam Cao vừa cho thấy mối cảm thông đồng cảm vô cùng của một tấm lòng nhân đạo sâu sắc, vừa cho thấy một cảm quan hiện thực cực kỳ sắc bén... nghĩa sâu sắc về con người và cuộc sống Tiểu thuyết của Nam Cao đã thoát khỏi tính chất sử thi, tràn đầy những sự việc vặt vãnh mà như nhà văn tự gọi là "những chuyện không muốn viết" Nhưng những vặt vãnh trong tiểu thuyết của Nam Cao là những vặt vãnh có chọn lọc kĩ lưỡng, có dụng công nghệ thuật trong đó Đồng thời khai thác đời sống hiện thực từ đời sống tinh thần của nó, nhà văn cũng đã chạm đến những... vật chính diện của Ngô Tất Tè Ýt nhiều có màu sắc lí tưởng hoá Nhân vật trong các sáng tác của Nam Cao không chia thành tuyến Nam Cao phát hiện ra các bề sâu, bề xa của hiện thực qua phân tích tâm lý nhân vật, có một cái nhìn về con người và cuộc sống hiện thực nghiêm ngặt, tỉnh táo Phần lớn nhân vật trong các sáng tác của Nam Cao đều không hoàn hảo, lý tưởng Con người trong tác phẩm của ông vừa có... phạm vi hạn hẹp của một thời, mét xã hội cụ thể Tiểu thuyết của Nam Cao còn đánh dấu một bước phát triển mới mẻ cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại về các phương diện khác của nghệ thuật tự sự: cốt truyện được nới lỏng, tiếp cận sát hiện thực đời sống, tưởng chõng lỏng lẻo nhưng kì thực lại hết sức chặt chẽ Kết cấu hết sức độc đáo Lối kết cấu lắp ghép,kết cấu tâm lí làm cho tác phẩm của nhà văn vừa có... nhân tính Văn Nam Cao rất hiện đại Tác phẩm của ông dường nh không cũ đi bao nhiêu dù thời gian đã lùi xa một phần bởi một lối văn phong hiện đại đi sâu vào lòng người Đặt tiểu thuyết Nam Cao vào dòng chảy không ngừng, hình thành và phát triển liên tục của tiểu thuyết Việt Nam nói riêng, của văn xuôi Việt Nam hiện đại nói chung mới thấy đáng trân trọng và khâm phục vô cùng những đóng góp của nhà văn... tác của Nam 12 Cao ta đều nhận thấy nhân vật của Nam Cao được khắc hoạ chủ yếu từ đời sống nội tâm Từ những toan tính lo âu những dằn vặt khổ đau, chiêm nghiệm hay triÕt lý của nhân vật mà ta nhìn ra bản chất của người Êy cao thượng hay thấp hèn, đáng thương hay đáng trách… KiÓu nhân vật nội tâm xuất phát từ chính quan niệm nghệ thuật về con người của Nam Cao: Sống tức là cảm giác và tư tưởng Sống. .. tính Nhưng trong tiÓu thuyết của Nam Cao, nhịp điệu trần thuật lại ngược lại, nhìn chung là chậm rãi Cảm nhận về một cuộc sống mòn mỏi, quẩn quanh, bế tắc với những kiÕp người bé mọn, lầm than, ngoi ngóp trong một cuộc sống tù đọng đã khiÕn 18 Nam Cao chọn cho mình một lối trần thuật chậm rãi đến vậy Cuộc sống dường nh không trôi Ngày này qua tháng khác, các nhân vật trong tiÓu thuyết của Nam Cao kẽo . Cách tiếp cận hiện thực đời sống của Nam Cao trong tiểu thuyết PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nam Cao là một nhà văn lớn, nổi bật của nền văn xuôi hiện đại. Bên cạnh truyện ngắn, Nam Cao. 1 CÁCH TIÕP CẬN HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG CỦA Nam CAO TRONG TIÓU THUYẾT 1. TiÕp cận hiện thực từ hướng thế sự, đời tư Các tác phẩm văn học hiện thực trong những giai đoạn đầu đều hướng ngòi bót của. diện thể hiện rõ nhất tài năng tiÓu thuyết của Nam Cao. Từ đó khẳng định lại thành công của Nam Cao trong thể loại tiÓu thuyết, sự đa dạng, phong phú, đặc sắc trong phong cách của Nam Cao, góp
- Xem thêm -

Xem thêm: cách tiếp cận hiện thực đời sống của nam cao trong tiểu thuyết, cách tiếp cận hiện thực đời sống của nam cao trong tiểu thuyết,

Từ khóa liên quan