0

quyền chọn chứng khoán

105 290 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 06:04

Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán” GVHD: Th.S Dương Kha Mục lục Danh mục hình và biểu đồ 5 Danh mục các từ viết tắt 6 Lời mở đầu 7 Chương 1: Những lý luận cơ bản về thị trường quyền chọn và điều kiện áp dụng quyền chọn vào thị trường chứng khoán 9 1.1 Giới thiệu về quyền chọn: 10 1.1.1 Định nghĩa: 10 1.1.1.1 Quyền chọn là gì? 10 1.1.1.2 Quyền chọn mua: 10 1.1.1.3 Quyền chọn bán: 10 1.1.2 Phân loại hợp đồng quyền chọn: 11 1.1.2.1 Theo quyền của người mua: 11 1.1.2.2 Theo thời gian thực hiện: 12 1.1.2.3 Theo thị trường giao dịch: 12 1.1.3 Các chủ thể tham gia thị trường quyền chọn: 13 1.1.4 Cơ chế hoạt động của quyền chọn: 14 1.1.5 Ưu nhược điểm của quyền chọn: 17 1.1.5.1 Ưu điểm: 17 1.1.5.2 Nhược điểm: 18 1.1.6 Sự phát triển của thị trường quyền chọn: 18 1.2 Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn: 21 1.2.1 Phương trình lợi nhuận: 21 1.2.2 Giao dịch quyền chọn mua: 22 1.2.2.1 Mua quyền chọn mua: 22 1.2.2.2 Bán quyền chọn mua: 23 1.2.3 Giao dịch quyền chọn bán: 24 1.2.3.1 Mua quyền chọn bán: 24 1.2.3.2 Bán quyền chọn bán: 26 1 Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán” GVHD: Th.S Dương Kha 1.2.4 Quyền chọn mua và cổ phiếu – Quyền chọn mua được phòng ngừa: 26 1.2.5 Quyền chọn bán và cổ phiếu – Quyền chọn bán bảo vệ: 28 1.2.6 Quyền chọn mua và quyền chọn bán lai tạp: 30 1.3 Điều kiện áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán: 31 1.3.1 Điều kiện về sự phát triển thị trường chứng khoán: 31 1.3.2 Điều kiện về pháp lý: 31 1.3.3 Điều kiện về thông tin trên thị trường: 33 1.3.4 Điều kiện về kỹ thuật: 34 1.3.5 Điều kiện về con người: 34 1.4 Những tác động không mong muốn của quyền chọn chứng khoán: 35 Chương 2: Một vài ví dụ về áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thế giới. .36 2.1 Mô hình Mỹ: 36 2.1.1 TTCK Mỹ: 36 2.1.2 Sàn giao dịch quyền chọn chứng khoán Chicago (CBOE): 37 2.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 37 2.1.2.2 Tổ chức sàn giao dịch: 39 2.1.2.3 Giao dịch và thanh toán: 41 2.1.2.4 Cơ chế giám sát: 44 2.2 Mô hình Châu Âu: 45 2.2.1 Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu (“Euronext N.V.”): 45 2.2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 45 2.2.1.2 Hoạt động của Euronext N.V: 47 2.2.1.3 Tổ chức và quản lý: 47 2.2.2 Sàn giao dịch giao sau và quyền chọn tài chính quốc tế London (LIFFE):48 2.2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 48 2.2.2.2 Nguyên tắc giao dịch: 49 2.2.2.3 Quy trình giao dịch: 50 2.3 Mô hình Nhật: 53 2.3.1 Thị trường chứng khoán Nhật: 53 2.3.2 Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE): 54 2 Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán” GVHD: Th.S Dương Kha 2.3.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 54 2.3.2.2 Cơ chế giao dịch: 55 2.3.2.3 Cơ chế giám sát: 57 2.4 Nghiên cứu về khủng hoảng tài chính 2008: 57 2.4.1 Mức độ sử dụng công cụ phái sinh cho mục đích phòng ngừa và đầu cơ:.57 2.4.2 Trường phái cho rằng công ty không nên sử dụng công cụ phái sinh: 60 2.4.2.1 Công cụ phái sinh-Tác nhân của cuộc khủng hoảng TC toàn cầu: 60 2.4.2.2 Phòng ngừa rủi ro không những không làm giảm thiểu rủi ro mà còn làm gia tăng rủi ro: 63 2.4.3 Trường phái cho rằng công ty nên sử dụng công cụ phái sinh: 64 2.5 Bài học kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam khi ứng dụng quyền chọn chứng khoán vào TTCK Việt Nam: 70 Chương 3: Áp dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán vào Việt Nam 73 3.1 Thị trường chứng khoán Việt Nam: 73 3.1.1 Giai đoạn 2000-2005 73 3.1.2 Giai đoạn 2006-2010 74 3.2 Sự cần thiết của ứng dụng giao dịch quyền chọn trong TTCK Việt Nam: 80 3.2.1 Tạo công cụ bảo vệ lợi nhuận cho nhà đầu tư 80 3.2.2 Thúc đẩy phát triển chứng khoán Việt Nam 81 3.2.3 Tác động gián tiếp đến các công ty niêm yết trên TTCK 81 3.3 Ứng dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường Việt Nam: 82 3.3.1 Những điều kiện khi áp dụng quyền chọn chứng khoán trong thị trường chứng khoán Việt Nam 82 3.3.1.1 Các điều kiện thuận lợi: 81 3.3.1.2 Các khó khăn còn tồn tại: 84 3.3.2 Giải pháp để sử dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam 85 3.3.2.1 Giải pháp về xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý: 85 3.3.2.2 Giải pháp về tổ chức quản lý của các cơ quan chức năng: 90 3.3.2.3 Nhóm giải pháp phát triển thị trường: 92 3 Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán” GVHD: Th.S Dương Kha 3.3.2.4 Giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 98 3.3.2.5 Các nhóm giải pháp khác: 100 3.4 Mô hình giao dịch đề xuất cho Việt Nam: 101 Kết luận 103 Tài liệu tham khảo 104 4 Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán” GVHD: Th.S Dương Kha Danh mục hình và biểu đồ Chương 1: Hình 1.1: Mua quyền chọn mua 23 Hình 1.2: Bán quyền chọn mua 24 Hình 1.3: Mua quyền chọn bán 25 Hình 1.4: Bán quyền chọn bán 26 Hình 1.5: Quyền chọn mua được phòng ngừa 27 Hình 1.6: Quyền chọn bán bảo vệ 29 Chương 2: Hình 2.1: Mô hình của sàn giao dịch CBOE 41 Hình 2.2: Quy trình giao dịch của LIFFE 50 Hình 2.3: Giao dịch trên thị trường quyền chọn TSE 56 Hình 2.4: Tổng giá trị danh nghĩa chứng khoán phái sinh của hệ thống ngân hàng Mỹ 58 Hình 2.5: Tỷ trọng các giao dịch phái sinh 59 Hình 2.6: Mức độ sử dụng công cụ phái sinh trong phòng ngừa và đầu cơ 59 Hình 2.7: Lãi suất ở Mỹ giai đoạn 2001-2005 61 Hình 2.8: Nhu cầu nhà ở Mỹ giai đoạn 1995-2007 62 Hình 2.9: Chênh lệch lãi suất ở Mỹ 65 Hình 2.10: Doanh số bán nhà ở Mỹ giai đoạn 1995-2007 66 Hình 2.11: Đòn bẩy tài chính của ngân hàng Mỹ ở quý I năm 2008 68 Chương 3: Hình 3.1: Số lượng CTCK giai đoạn 2000 78 Hình 3.2: Thống kê mã số chứng khoán niêm yết 2000-2010 79 Hình 3.3: Mô hình giao dịch quyền chọn chứng khoán đề xuất cho thị trường chứng khoán Việt Nam 101 5 Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán” GVHD: Th.S Dương Kha Danh mục các từ viết tắt Tên viết tắt Tên tiếng anh Tên tiếng việt AMEX The American Stock Exchange Thị trường chứng khoán Mỹ ATM At the money Ngang giá quyền chọn BVLP Bolsa de Valores de Lisboa e Porto Sàn giao dịch quyền chọn Lisbon và Porto CBOE Chicago Board Options Exchange Sở giao dịch quyền chọn Chicago CDS Credit Default Swap Hợp đồng bảo lãnh nợ khó đòi CORES-FOP Computerized Order Routing and Execution System for Futures and Options Hệ thống đặt lệnh và thực hiện lệnh tự động cho hợp đồng giao sau và hợp đồng quyền chọn CTCK Công ty chứng khoán DN Doanh nghiệp EURONEXT N.V Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu FANNIE MAE Federal National Mortgage Association Hiệp hội quốc gia tài trợ bất động sản của Mỹ FED Cục dự trữ liên bang Mỹ FREDDIE MAC Federal Home Loan Mortgage Corporation Tập đoàn cho vay quốc gia Mỹ HNX Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM IPO Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng ITM In the money Cao giá quyền chọn LCE London Commodity Exchange Sàn giao dịch hàng hóa 6 Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán” GVHD: Th.S Dương Kha LIFFE London International Financial Futures and Options Exchange Sàn giao dịch giao sau và quyền chọn tài chính quốc tế LIFFE CONCERT London International Financial Futures and Options Exchange Connect Sàn giao dịch điện tử về giao sau và quyền chọn tài chính quốc tế LTOM London Commodity Exchange Sàn giao dịch quyền chọn London MBS Mortgage Backed Securities Hợp đồng cho vay bất động sản có thế chấp NĐT Nhà đầu tư NHTM Ngân hàng thương mại NYSE New York Stock Exchang Sàn giao dịch chứng khoán New York OTM Out the money Kiệt giá quyền chọn OCC Option Clearing Corporation Công ty thanh toán hợp đồng quyền chọn PHLX Philadelphia Exchange Sở giao dịch chứng khoán Philadenphia PSE Pacific Stock Exchange Sở giao dịch chứng khoán Pacific SEC Securities Exchange Commission Ủy ban giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ SGDCK Sở giao dịch chứng khoán TSE Tokyo Stock Exchange Sở giao dịch chứng khoán Tokyo TTCK Thị trường chứng khoán TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán UBCK Ủy ban chứng khoán WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới 7 Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán” GVHD: Th.S Dương Kha LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Ngày này, hội nhập là xu hướng chung của cả thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam. Sự hội nhập toàn cầu mang lại nhiều điều thuận lợi nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều khó khăn. Những khó khăn đó chính là các rủi ro có thể nhận thấy hoặc các rủi ro tiềm ẩn. Các rủi ro này tồn tại một cách ngẫu nhiên trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính, tín dụng, Các rủi ro có thể làm nhà đầu tư tổn thất, công ty bị phá sản, và nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái. Để hạn chế điều này thì công cụ phái sinh là một trong những lựa chọn tối ưu nhất, và nó ngày càng được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới như là công cụ chủ yếu và không thể thiếu trong việc quản trị rủi ro. Trong thời gian qua, TTCK Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, được xem là thị trường chứng khoán hấp dẫn nhất năm 2006. Nhưng vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Việc chỉ số VN-Index tăng giảm hết sức thất thường dẫn đến một số nhà đầu tư thua lỗ nặng, không thể nào trụ vững trên thị trường nên ồ ạt bán tháo để bảo toàn vốn và sớm rút ra khỏi thị trường, làm cho thị trường càng trở nên trầm trọng hơn, dễ dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ. Một thị trường rủi ro như vậy thì việc áp dụng công cụ phái sinh trong thị trường chứng khoán là rất cần thiết. Một trong số những công cụ phái sinh có thể phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư trong tương lai đó là quyền chọn chứng khoán. Trên thế giới thì nó đã trở thành một công cụ phòng ngừa không thể thiếu của các nhà đầu tư, công ty, Để áp dụng được nó vào thị trường ở Việt Nam thì cần phải tìm hiểu và nghiên cứu trên cả lý thuyết và thực tiễn. Đó cũng chính là lý do tôi chọn chuyên đề về Quyền chọn chứng khoán, nhằm đưa ra một hướng phát triển mới cho nền chứng khoán Việt Nam. 2. Nội dung đề tài: 8 Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán” GVHD: Th.S Dương Kha Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề cơ bản về quyền chọn, thị trường quyền chọn, nghiên cứu một số mô hình tổ chức giao dịch quyền chọn chứng khoán tiêu biểu trên thế giới. Nghiên cứu các điều kiện để áp dụng quyền chọn trên TTCK. Nghiên cứu lịch sử hình thành phát triển của TTCK Việt Nam, thực trạng TTCK Việt Nam hiện nay từ đó đánh giá các điều kiện để phát triển giao dịch quyền chọn chứng khoán tại Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp để áp dụng giao dịch quyền chọn và đề xuất mô hình giao dịch hợp đồng quyền chọn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là nghiên cứu các lý luận cơ bản về quyền chọn chứng khoán, các điều kiện để áp dụng quyền chọn chứng khoán và khả năng áp dụng quền chọn chứng khoán vào TTCK Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: các lý luận về quyền chọn chứng khoán, TTCK Việt Nam, thị trường quyền chọn Mỹ, thị trường quyền chọn Châu Âu. 4. Phương pháp nghiên cứu của chuyên đề: Sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như phân tích-tổng hợp, thống kê-mô tả, so sánh-đối chiếu, phương pháp quan sát thực tế để khái quát vấn đề cần nghiên cứu. 5. Kết cấu của chuyên đề: Chuyên đề tốt nghiệp: “Quyền chọn chứng khoán”, được kết cấu thành 3 chương :  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quyền chọn và điều kiện để áp dụng quyền chọn chứng khoán vào TTCK  Chương 2: Một vài ví dụ về áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thế giới.  Chương 3: Áp dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán vào Việt Nam 9 Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán” GVHD: Th.S Dương Kha Chương 1: Những lý luận cơ bản về thị trường quyền chọn và điều kiện áp dụng quyền chọn vào thị trường chứng khoán 1.1 Giới thiệu về quyền chọn: 1.1.1 Định nghĩa: 1.1.1.1 Quyền chọn là gì? Quyền chọn là một hợp đồng giữa hai bên – người mua và người bán – trong đó cho người mua quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để mua hoặc bán một tài sản nào đó vào một ngày trong tương lai với giá trị đã đồng ý vào ngày hôm nay. Người mua quyền chọn trả cho người bán một số tiền gọi là phí quyền chọn. Người bán quyền chọn sẵn sang bán hoặc tiếp tục nắm giữ tài sản theo các khoản của hợp đồng nếu được người mua muốn thế Một quyền chọn để mua tài sản gọi là quyền chọn mua (call). Một quyền chọn bán tài sản gọi là quyền chọn bán (put). Mặc dù thị trường quyền chọn được giao dịch trên thị trường có tổ chức, nhưng phần lớn các giao dịch quyền chọn được quản lý riêng giữa hai bên, những người này tự tìm đến với nhau và họ cho rằng họ thích như vậy hơn là giao dịch tài sàn. Loại thị trường này gọi là thị trường OTC, đây chính là loại thị trường quyền chọn xuất hiện đầu tiên. Khi phân tích các quyền chọn, chúng ta thương tập trung vào các sàn giao dịch có tổ chức nhưng các nguyên tắc định giá và việc sử dụng chúng trên thị trường OTC cũng tương tự như thế.Hầu hết các quyền chọn mà chúng ta quan tâm là mua hoặc bán 1.1.1.2 Quyền chọn mua: Quyền chọn mua là quyền được ghi trong hợp đồng cho phép người mua lựa chọn quyền mua một số lượng chứng khoán trong tương lai với giá đã được thỏa thuận trước trong hợp đồng hiện tại. Thời gian có hiệu lực của hợp đồng quyền chọn được xác định đến ngày đáo hạn. Giá thực thi quyền chọn được gọi là giá thực hiện. 1.1.1.3 Quyền chọn bán: 10 [...]... giá quyền chọn mua Giá quyền chọn mua Giá quyền chọn mua – C là khoản tiền đã được chi trả để mua quyền chọn mua Để hòa vốn, người mua quyền chọn mua phải thực hiện quyền chọn ở một mức giá đủ cao để bù đắp chi phí quyền chọn 1.2.2.2 Bán quyền chọn mua: Bán quyền chọn mua là một chiến lược kinh doanh giá xuống và mang lại lợi nhuận có giới hạn chính là phí quyền chọn, nhưng mức lỗ thì vô hạn Bán quyền. .. Quyền chọn là công cụ chứng khoan phái sinh, sự tồn tại của quyền chọn phụ thuộc tương đối vào các chứng khoán trên thị trường Để ứng dụng giao dịch quyền chọn, trước tiên phải có các chứng khoán trên thị trường, những loại chứng khoán đó là cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số,… Càng nhiều loại chứng khoán trên thị trường, quyền chọn càng có cơ hội phát triển 1.3.2 Điều kiện về pháp lý: Quyền chọn chứng khoán. .. quyền chọn mua đó là toàn bộ chứng khoán cơ sở của quyền chọn, biên bản thỏa thuận để bên thứ ba nắm giữu chứng khoán cơ sở, hoặc chứng khoán có thể hoán đổi ra chứng khoán cơ sở, hoặc một hợp đồng quyền chọn mua cùng loại chứng khoán cơ sở có thời gian đáo hạn dài hơn, giá thực hiện thấp hơn, hoặc quyền mua cổ phiếu cơ sở có giá thực hiện ngang bằng hoặc thấp hơn giá thực hiện quyền chọn Đối với quyền. .. đáo hạn Đây cũng là một kết quả của một quyền chọn mua, do đó tên của chiến lược này là quyền chọn mua lai tạp 30 Chuyên đề: Quyền chọn chứng khoán GVHD: Th.S Dương Kha 1.3 Điều kiện áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán: 1.3.1 Điều kiện về sự phát triển thị trường chứng khoán: Một trong những điều kiện quan trọng để có thể áp dụng quyền chọn trên TTCK là TTCK phải phát triển đến...Chuyên đề: Quyền chọn chứng khoán GVHD: Th.S Dương Kha Quyền chọn bán là quyền được ghi trong hợp đồng cho phép người mua quyền chọn bán lựa chọn quyền bán một số lượng chứng khoán trong tương lai với giá đã được thỏa thuận trước trong hợp đồng hiện tại 1.1.2 Phân loại hợp đồng quyền chọn: 1.1.2.1 Theo quyền của người mua: Hợp đồng quyền chọn mua (Call options): Là một thỏa... đề: Quyền chọn chứng khoán GVHD: Th.S Dương Kha Điểm hòa vốn xảy ra khi giá cổ phiếu vào lúc đáo hạn bằng với giá cổ phiếu ban đầu cộng với phí quyền chọn Điều này là hiển nhiên vì giá cổ phiếu phải tăng so với mức giá cổ phiếu ban đầu một mức đủ để bù đắp phí quyền chọn bán 1.2.6 Quyền chọn mua và quyền chọn bán lai tạp: Quyền chọn mua và quyền chọn bán lai tạp có thể xây dựng từ các cổ phiếu và quyền. .. chế mức tổn thất tối đa trong phạm vi giá phí quyền chọn Đối với quyền chọn bán còn có thể dùng để tự bảo hiểm cho trường hợp giảm giá chứng khoán mà NĐT đang nắm giữ Quyền chọn cho phép NĐT xây dựng một danh mục chứng khoán đa dạng với chi phí ban đầu thấp hơn việc mua thẳng chứng khoán đó Thứ tư, quyền chọn là công cụ để tìm kiếm lợi nhuận: Thông qua quyền chọn NĐT có thể có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận... giá phí quyền chọn cộng với 10% giá trị thị trường của chứng khoán cơ sở Mức ký quỹ thông thường của quyền chọn bán sẽ là giá trị nào lớn hơn trong hai giá trị tính toán sau: + Một trăm phần trăm giá phí quyền chọn cộng với 20% giá trị thị trường của chứng khoán cơ sở trừ đi phần thua lỗ (nếu có) + Một trăm phần trăm giá phí quyền chọn cộng với 10% giá trị thực hiện quyền chọn  Trường hợp quyền chọn. .. Người mua quyền chọn bán phải bù đắp đủ chi phí quyền chọn đã trả trước nhờ quyền chọn bán phải bù đắp đủ chi phí quyền chọn đã trả trước nhờ giá thực hiện quyền chọn Trong bất kỳ trường hợp nào, mua một quyền chọn bán là một chiến lược phù hợp nếu dự đoán giá thị trường sẽ giảm Mức lỗ được giới hạn ở mức phí quyền chọn, và lợi nhuận tiềm năng cũng khá cao Hơn nữa, thực hiện một giao dịch quyền chọn bán... nhuận chiến lược Nc: số quyền chọn mua Np: số quyền chọn bán Ns: số lượng cổ phiếu Với: Nc, Np, Ns > 0: nhà đầu tư đang mua quyền hay mua cổ phiếu; Nc, Np, Ns < 0: nhà đầu tư đang bán quyền hay bán cổ phiếu Giả sử số quyền chọn mua, quyền chọn bán, cổ phiếu tiêu chuẩn là 100 Để xác định lợi nhuận từ một chiến lược đặc biệt; chúng ta chỉ cần biết có bao nhiêu quyền chọn mua, quyền chọn bán và cổ phiếu . về quyền chọn chứng khoán, các điều kiện để áp dụng quyền chọn chứng khoán và khả năng áp dụng quền chọn chứng khoán vào TTCK Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: các lý luận về quyền chọn chứng khoán, . quyền chọn bán: 24 1.2.3.2 Bán quyền chọn bán: 26 1 Chuyên đề: Quyền chọn chứng khoán GVHD: Th.S Dương Kha 1.2.4 Quyền chọn mua và cổ phiếu – Quyền chọn mua được phòng ngừa: 26 1.2.5 Quyền chọn. Quyền chọn bán và cổ phiếu – Quyền chọn bán bảo vệ: 28 1.2.6 Quyền chọn mua và quyền chọn bán lai tạp: 30 1.3 Điều kiện áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán: 31 1.3.1 Điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: quyền chọn chứng khoán, quyền chọn chứng khoán, , Chương 1: Những lý luận cơ bản về thị trường quyền chọn và điều kiện áp dụng quyền chọn vào thị trường chứng khoán, Chương 2: Một vài ví dụ về áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thế giới, 2 Mô hình Châu Âu:, 4 Nghiên cứu về khủng hoảng tài chính 2008:, 5 Bài học kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam khi ứng dụng quyền chọn chứng khoán vào TTCK Việt Nam:, Chương 3: Áp dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán, b) Giải pháp để tiến tới thành lập một sàn giao dịch quyền chọn niêm yết tập trung:

Mục lục

Xem thêm