Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán BETA khóa luận tốt nghiệp

88 708 2
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán BETA khóa luận tốt nghiệp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lời cam đoan Em xin cam đoan nội dung luận văn tốt nghiệp đã viết là do bản thân thực hiện trên cơ sở tìm hiểu và tham khảo các nguồn tài liệu khác nhau, không sao chép các chuyên đề hay luận văn của người khác, nếu phát hiện có sai phạm, em xin chịu kỷ luật với nhà trường. Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2012 Sinh viên MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài chính BCTN Báo cáo thường niên BLPH Bảo lãnh phát hành BSI Công ty cổ phần chứng khoán BETA CK Chứng khoán CP Cổ phiếu CTCP Công ty cổ phần CPI Chỉ số giá tiêu dùng CBCNV Cán bộ công nhân viên CF Chi phí CTCK Công ty chứng khoán DTT Doanh thu thuần ĐHĐ Đại hội đồng GSTT Giám sát tuân thủ HCNH Hành chính nhân sự HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HSX Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội KH Khách hàng KSNB Kiểm soát nội bộ IPO Chào bán chứng khoán niêm yết lần đầu ra công chúng NĐ-CP Nghị định-Chính phủ NĐT Nhà đầu tư OTC Thị trường giao dịch Chứng khoán phi tập trung QLSCĐ Quản lý sổ cổ đông ROA Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên tổng tài sản bình quân ROE Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân ROS Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu SGDCK Sở giao dịch chứng khoán TK Tài khoản TTCK Thị trường chứng khoán TNHH Trách nhiệm hữu hạn TVTCDN Tư vấn tài chính doanh nghiệp UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà Nước VCSH Vốn chủ sở hữu WTO Tổ chức thương mại thế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU stt Tên bảng biểu Trang CHƯƠNG II 2.1 Các sự kiện tiêu biểu của BSI những năm qua 2.2 Sơ đồ tổ chức 2.3 Biểu phí hoạt động môi giới áp dụng từ 9/4/2012 2.4 Số liệu tuyệt đối về DT,CF,lợi nhuận hoạt động môi giới 2.5 Tỷ trọng doanh thu môi giới trong tổng doanh thu thuần 2.6 Số liệu tuyệt đối về DT,CF,LN hoạt động góp vốn đầu tư 2.7 Tỷ trọng DT hoạt động góp vốn đầu tư trong tổng DTT 2.8 Số liệu tuyệt đối về DT,CF,lợi nhuận hoạt động tư vấn 2.9 Tỷ trọng DT hoạt động tư vấn trong tổng DTT 2.1 0 Số liệu tuyệt đối về DT,CF,lợi nhuận hoạt động khác 2.11 Tỷ trọng DT hoạt động khác trong tổng DTT 2.12 Bảng hệ số vòng quay tổng tài sản của BSI năm 2009-2011 2.13 Bảng hệ số vòng quay tổng tài sản bình quân toàn ngành chứng khoán năm 2009-2011 2.14 Bảng hệ số vòng quay vốn lưu động năm 2009-2011 2.15 Bảng hệ số vòng quay tổng vốn lưu động bình quân toàn ngành chứng khoán năm 2009-2011 2.16 Bảng tỷ lệ chi phí HĐKD trên doanh thu thuần từ 2009-2010 2.17 Tỷ suất ROS,ROA,ROE công ty năm 2009-2011 2.1 8 Bảng tỷ suất ROS,ROE,ROA trung bình toàn ngành CK 2.19 Chất lượng đầu tư tự doanh năm 2009-2011 2.2 0 Hiệu quả gia tăng vốn chủ sở hữu từ 2009-2011 2.21 Tài khoản giao dịch CK của công ty từ 2008-2011 2.22 Biểu phí môi giới của BSI và các CTCK khác từ tháng 2/2012 CHƯƠNG III 3.1 Một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch của BSI trong năm 2012 Phụ Lục a Bảng cân đối kế toán của BSI từ 2008-2011 b Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BSI từ 2008-2011 MỞ ĐẦU 1)Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới,TTCK đang dần trở thành một kênh huy động vốn chính của nền kinh tế đất nước. Đến hết năm 2011,TTCK Việt Nam đã được 11 tuổi,tuy nhiên hoạt động vẫn tồn tại nhiều bất ổn và biến động ,đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước và UBCKNN.Chính phủ đã đề ra lộ trình phát triển của TTCK giai đoạn từ 2011-2020,với mục tiêu trọng tâm là phát triển TTCK ổn định, vững chắc, cấu trúc hoàn chỉnh với nhiều cấp độ, đồng bộ về các yếu tố cung - cầu; tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Là một thành viên của TTCK Việt Nam,CTCP CK BETA cũng đang trên đà phát triển.Ra đời sau giai đoạn bùng nổ năm 2006-2007 của TTCK,CTCP CK BETA dù gặp nhiều khó khăn vẫn để bước tiếp trên con đường phấn đấu trở thành một trong những CTCK hàng đầu.Đề án tái cấu trúc TTCK của Chính phủ năm 2011-2020 muốn thực hiện thành công, đòi hỏi bản thân các CTCK-Những thành viên có vai trò quyết định trong thị trường -phải có sự cải thiện,nâng cao chất lượng,hiệu quả HĐKD ngay từ bây giờ. Xuất phát từ mục tiêu đó em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán BETA” 2)Phạm vi nghiên cứu + Những kiến thức cơ bản về hiệu quả HĐKD của CTCK + Thực trạng của HĐKD tại BSI từ 1/1/2008 đến 31/12/2011. 3)Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản sau: - Hệ thống toàn bộ lý thuyết cơ bản về hiệu quả HĐKD của CTCK. - Tìm hiểu, đánh giá thực trạng hiệu quả HĐKD tại CTCP CK Beta. - Kết quả đánh giá về hiệu quả hoạt động sẽ giúp đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 4)Kết cấu đề tài Với phạm vi nghiên cứu và mục đích nghiên cứu như trên, do đó nội dung đề tài gồm các phần chính sau: Chương I: Những vấn đề chung về hiệu quả HĐKD của CTCK. Chương II: Thực trạng hiệu quả HĐKD của CTCPCK BETA. Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả HĐKD của CTCPCK BETA. CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1.Khái quát về TTCK 1.1.1.Khái niệm TTCK TTCK là một thị trường nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, trao đổi CK nhằm mục đích kiếm lời. 1.1.2.Vai trò TTCK với nền kinh tế: TTCK là một định chế tài chính tất yếu của nền kinh tế thị trường phát triển, chiếc cầu nối vô hình giữa cung và cầu vốn trong nền kinh tế. Một TTCK lành mạnh và hoạt động có hiệu quả sẽ tạo điều kiện khai thác tốt các tiềm năng của nền kinh tế, tạo sự lành mạnh trong việc thu hút và phân phối vốn trong nền kinh tế một cách có hiệu quả nhất. TTCK góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế . Chức năng cơ bản của TTCK là công cụ huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế và tăng tiết kiệm quốc gia thông qua việc phát hành và luân chuyển CK có giá. Việc mua đi bán lại CK trên TTCK đã tạo điều kiện di chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu vốn, tạo điều kiện chuyển hướng đầu tư từ ngành này sang ngành khác, từ đó góp phần điều hoà vốn giữa các ngành kinh tế, tạo ra những động năng cho HĐKD, góp phần tạo nên sự phát triển nhanh và đồng đều của nền kinh tế. TTCK tạo điều kiện thu hút và kiểm soát vốn đầu tư nước ngoài. Với nguyên tắc công khai thông tin, TTCK là nơi mà các NĐT nước ngoài có thể theo dõi và nhận định một cách dễ dàng hoạt động của các ngành, các CTCK trong nước. Hơn nữa, TTCK thu hút vốn thông qua mua bán CK, từ đó tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các NĐT nước ngoài. TTCK là phương tiện giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế, tài chính. Bên cạnh việc tăng thu ngân sách từ thuế, Nhà nước thường sử dụng biện pháp phát hành trái phiếu Nhà nước-một hình thức tín dụng Nhà nước, trong đó Nhà nước vay tiền của công chúng. TTCK còn là công cụ đánh giá HĐKD và phong vũ biểu của nền kinh tế. TTCK phản ánh tình trạng của các CTCK và của cả nền kinh tế quốc gia. Các thị giá CK được thể hiện thường xuyên trên thị trường đã phản ánh giá trị tài sản của CTCK, mức độ đầu tư, trạng thái kinh tế. Chỉ có những CTCK làm ăn lành mạnh, có hiệu quả cao, hứa hẹn triển vọng tương lai tốt đẹp thì giá trị thị trường của CK công ty mới cao và ngược lại.Với vai trò phong vũ biểu của nền kinh tế, TTCK giúp những người đầu tư và những người quản lý có cơ sở đánh giá thực trạng và dự đoán tương lai của nền kinh tế. 1.1.3.Hàng hóa tham gia thị trường a)Cổ phiếu: Là loại CK xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.Hay nói cách khác,cổ phiếu là một bằng chứng xác nhận việc đầu tư vốn của một chủ thể vào một CTCP . b)Trái phiếu: Là loại CK xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.Trái phiếu có thể là chứng chỉ vay nợ thể hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành phải trả nợ cho người nắm giữ trái phiếu một số tiền nhất định ,vào những khoảng thời gian nhất định và phải trả lại khoản tiền gốc khi khoản tiền vay đến hạn.Khác với cổ phiếu là một CK vay vốn,trái phiếu là một CK nợ trung và dài hạn, tổ chức phát hành phải có nghĩa vụ trả nợ lãi trái phiếu và hứa hoàn trả vốn gốc của trái phiếu cho chủ sở hữu trái phiếu khi đáo hạn. c)Các CK phái sinh: Là một loại tài sản tài chính có nguồn gốc từ một loại tài sản cơ sở khác(cổ phiếu,trái phiếu,các chỉ số CK,ngoại tệ,….) và giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị ,trạng thái tài sản cơ sở đó.Về hình thức,CK phái sinh là các hợp đồng hay thỏa thuận mua bán giữa 2 bên cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình,xác nhận quyền được mua bán một loại CK nhất định trong tương lai theo các điều kiện đã được thỏa thuận trước.Hợp đồng này được định giá và giao dịch trên thị trường như những CK thông thường. 1.1.4. Chủ thể tham gia thị trường Chủ thể tham gia TTCK có thể chia thành: tổ chức phát hành, NĐT, các tổ chức kinh doanh và các tổ chức có liên quan đến TTCK. a) Tổ chức phát hành Tổ chức phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua TTCK. Tổ chức phát hành là tổ chức cung cấp các CK - hàng hoá của TTCK. - Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương. - Công ty phát hành là nhà phát hành các cổ phiếu và trái phiếu công ty. - Các tổ chức tài chính là nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái phiếu, chứng chỉ thụ hưởng,chứng chỉ quỹ, phục vụ cho hoạt động của họ. [...]... xây dựng hình ảnh ra công chúng, việc tập trung xây dựng văn hóa và thương hiệu,uy tín của CTCK ngay trong nội bộ sẽ hình thành một văn hóa làm việc tích cực để phát huy thế mạnh của tập thể, tăng cường nội lực và sức mạnh của công ty CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA 2.1 Khái quát về Công ty cổ phần chứng khoán BETA CTCP CK BETA thành lập ngày 06/12/2007... vấn phát hành cổ phiếu: Công ty CP Xây lắp Cơ Khí và Lương thực thực phẩm (MCF), Công ty CP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (LAF) ,Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình (KHB) , Công ty CP Tập đoàn INTIMEX, Công ty Cổ phần Bất động sản Petrolimex (PLAND), Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhà Việt N.E.T.C.O.M, Công ty CP May Thêu Đức Phúc,Ngân hàng TMCP Gia Định, Ngân hàng TMCP Nam Á, Công ty CP Xây lắp... NĐT có tổ chức c) Các tổ chức kinh doanh trên TTCK - Công ty chứng khoán - Quỹ đầu tư chứng khoán - Các trung gian tài chính d) Các tổ chức có liên quan đến TTCK - Cơ quan quản lý Nhà nước - Sở giao dịch chứng khoán/ Trung tâm giao dịch CK - Hiệp hội các nhà kinh doanh CK - Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ CK - Công ty dịch vụ máy tính CK - Các tổ chức tài trợ CK - Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm... của công ty là 400 tỷ đồng Tên giao dịch bằng tiếng Việt : Công ty cổ phần chứng khoán BETA Tên giao dịch bằng tiếng Anh : Beta Security Incorporation Tên viết tắt: BSI Hội sở : 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM Chi nhánh Sài Gòn: 38-40-42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, 27 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội Website công ty: ... dụng tài sản của công ty Hệ số này cho biết với mỗi một đồng tài sản bình quân sử dụng trong kỳ có bao nhiêu đồng doanh thu thuần được tạo ra Hệ số này càng cao cho thấy việc sử dụng tài sản của công ty vào các hoạt động kinh doanh càng hiệu quả Tuy nhiên muốn có kết luận chính xác về mức độ hiệu quả của việc sử dụng tài sản của công ty cần so sánh hệ số vòng quay tài sản của công ty đó với hệ số vòng... khác của quá trình kinh doanh chỉ thay đổi trong phạm vi xác định thì để tăng lợi nhuận đòi hỏi các CTCK buộc phải nâng cao hiệu quả HĐKD có nghĩa là đạt kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất Vì vậy nâng cao hiệu quả HĐKD chính là điều kiện hết sức quan trọng để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của CTCK - Nâng cao hiệu quả HĐKD là nhân tố thúc đẩy sự cạnh tranh và tiến bộ trong kinh doanh Trong khi TTCK... nhập ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận của công ty - Chính sách khác: Các chính sách của nhà nước sẽ có ảnh hưởng tới công ty, nó có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thách thức với công ty, bao gồm : các chính sách thương mại, chính sách phát triển ngành, phát triển kinh tế, thuế, các chính sách điều tiết cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO, các công ty trong nước đang... càng cao càng phản ánh CTCK đã sử dụng tiết kiệm các nguồn lực ,và do đó nâng cao hiệu quả HĐKD là đòi hỏi khách quan để CTCK thực hiện mục tiêu bao trùm, lâu dài là tối đa hoá lợi nhuận Chính sự nâng cao hiệu quả HĐKD là con đường nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tồn tại, phát triển của mỗi CTCK - Hiệu quả HĐKD là công cụ hữu hiệu để các nhà quản trị CTCK thực hiện nhiệm vụ quản trị kinh doanh. .. mục tiêu của CTCK đã đề ra - Nâng cao hiệu quả HĐKD sẽ có sự tác động trực tiếp và tạo điều kiện nâng cao đời sống cho CBCNV của công ty Nếu như CTCK HĐKD có hiệu quả cao, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, chất lượng cuộc sống CBCNV được nâng lên nhờ tăng lương, các khoản thưởng, chế độ xã hội, ngược lại nếu như các CTCK HĐKD không có hiệu quả sẽ có nhiều CBCNV bị thất nghiệp, lương thấp,bị nợ lương,không... c)Nguyên tắc công khai thông tin : Nhằm đảm bảo công bằng trong buôn bán và hình thành giá CK, đảm bảo quyền lợi cho người mua bán CK, giảm các hoạt động gian lận trong kinh doanh CK, mọi hoạt động trên TTCK đều phải được công khai, như các loại CK được đưa ra mua bán trên thị trường, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty phát hành CK, số lượng CK và giá cả các loại CK giao dịch.Việc công khai . hành BSI Công ty cổ phần chứng khoán BETA CK Chứng khoán CP Cổ phiếu CTCP Công ty cổ phần CPI Chỉ số giá tiêu dùng CBCNV Cán bộ công nhân viên CF Chi phí CTCK Công ty chứng khoán DTT Doanh thu. thiện ,nâng cao chất lượng,hiệu quả HĐKD ngay từ bây giờ. Xuất phát từ mục tiêu đó em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng. hiệu quả HĐKD của CTCK. - Tìm hiểu, đánh giá thực trạng hiệu quả HĐKD tại CTCP CK Beta. - Kết quả đánh giá về hiệu quả hoạt động sẽ giúp đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả

Ngày đăng: 03/01/2015, 19:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan