0

ĐỀ TÀI KHOA HỌC: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC GIỮ TIỀN CỦA CÔNG TY KHẢO SÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

36 568 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2014, 09:24

Đề tài khoa học Các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ tiền của công ty khảo sát trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nội dung trình bày với kết cấu gồm các phần sau: phần 1 giới thiệu, phần 2 mô hình lý thuyết và các nghiên cứu trước đây, phần 3 dữ liệu và phương pháp nghiên cứu, phần 4 kết quả thực nghiệm, phần 5 kết luận. [...]... lúc này s góp ph n t i thi ng v n t T nm l c c a công ty v i vi c s d ng v ợ h nh mc v vi c n m gi ti n m c n m gi ti n m gi a ngu n C D ng nv nh công ty 11 Chi trả cổ tức M t công ty hi c t c có th N th p b ng cách gi m các kho n thanh toán c t c c không tr c t c thì s d ng th ng v ng v n v i chi phí ng v ợc l i, m t công ty D i ta cho r ng các công ty chi tr c t c n m gi ti n m c t c Cơ hội đầu tư... phá s a các kho T n m t (g ng ng hợ gi m c ti n m Tài sản lưu động thay thế C ợ D ng s n m gi ít ti n m Đòn bẩy N nc Đ gi ng ho ng tài chính, các công ty có h s N m t nhi s T y cao d ki n s gi ti n ợ y còn là m t ch s ng công ty có h s ợ V ng n m gi ti n m y, m i quan h gi a vi c n m gi ti n m t và h s Quy mô công ty M M O ợ Đ N ợ 12 P R V H ợ R N Z ợ òn ti n T K N ợ V òn ti n b t đ nh C V ợ đến h n... C ợ ợ V T ợ ợ B S ợ ợ d N ợ ty c ợ âm 2.2.2 L M ợ ợ M L ợ 13 ợ ợ V ợ K ợ ợ ợ Cơ hội đầu tư M ợ ợ ợ Đòn bẩ T V ợ ợ ợ ợ C ợ ợ ợ ợ ợ M ợ Quy mô công ty C ợ O òn ti n L ợ 2.2.3 J ợ C ợ D 14 Cơ hội đầu tư N ợ NPV Đ V ợ Đòn bẩ C Đ V Quy mô công ty C V ợ n nh n T ợ y V ợ B ợ T W P N ợ H ợ V B ợ ợ ợ 15 2: T B M LT C (DIV) C (MTB) T (NWCASS) Đ LT + + - - - + + C (LEV) Quy mô công ty (REALSIZE) - D + D (CASHFLOW)... and Wei Z 2010 T Q Nợ ợc B TTCK V N K M ợ ợ N N P ợ W Đ ợ 10 D H công ty không ợ ợ ợ ợ B ợ M ợ P 2.2 Ph n này tôi s th o lu n v ba mô hình lý thuy t, nh ng mô hình này có th giúp nh nh mc ph Đ ng th i m gi ti n m ra r ng, nh ng ng t mc n vi c n m gi ti n m t có s khác nhau gi a các mô hình ổi 2.2.1 T ợc thi t n m gi ti n m t t C l p b ng cách cân b ng gi a chi phí biên và lợ lợi ích c a vi c n m gi ti... n 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% u n t Đ MTB B V W n c ph T T - MTB iả 3.2.2 DIV ợ - - 18 Đ ợ ợ O 1999) Tôi công ty Tôi D ợ ợ Nợ ợ O ợ ợ ợ 1999) Q ợ tôi ợ D ợ ợ ợ B 16,66% B B T ợ 19 3: BI N STT CÁCH T NH 1 T (CASH) T 2 C (DIV) B 3 C (MTB) 4 5 6 7 8 9 T TS, TS-VCSH+T (LEV) Quy mô công ty (REALSIZE) D T L TS- ợ TS- TS LNST KH T TS- (CASHFLOW) Nợ (DEBTMA) Nợ (BANKDEBT) T Vay ợ VCP T T S TS (NWCASS)... -0.363521 -0.118549 -0.019552 0.309542 -0.172231 0.340636 0.106484 1 0.082099 0.060308 0.035588 -0.068919 0.134744 -0.100116 -0.005775 -0.069461 DIV Multicollinearity test 1 Mean VIF = 1.3458 Q L LEV BANKDEBT DEBTM DIV -0.005775 Do các h s các c p bi u không quá l n, và ki t qu là 1,3458 nên v ng tuy ng tuy g quan gi a VIF nh n k t qu mô hình 4 4.1 C SH = α β1 X ε (1) ε Tôi ợ X ợ MTB NWC SS LEV C SHFLOW... Đ hay không 29 H C M W M „C ‟ W king Paper (New York University, 2002) Afza, T., & Adnan, S.M (2007) Determinants of corporate cash holdings: A case study of Pakistan Proceedings of Singapore Economic Review Conference (SERC) 2007, August 01-04, Organized by Singapore Economics Review and The University of Manchester (Brooks World Poverty Institute), Singapore 164-165 HM L R C M “T P ” E Journal of... liquidity management of listed firms in Ghana Asia - Pacific Journal of Business Administration, 1(2), 189-198, G Y O O corporate cash holdi J M ‟ ‟ W P N U „ Y „ E R V –9 31 Kim, C.-S M D S ‟ J „T F rporate liquidity: Q V pp 305–34 Kim, J., Kim, H., & Woods, D (2011) Determinants of corporate cash-holding levels: An empirical examination of the restaurant industry International Journal of Hospitality... Portfolio, 21, 293–324 Ferreira, M.A., & Vilela, A.S (2004) Why do firms hold cash? Evidence from EMU countries Management, 10(2), 295-319 F M „C ‟ W P (Kellogg School of Management, Northwestern University, 2002) Gill A and Shah, C (2012): Determinants of Corporate Cash Holdings: Evidence from Canada International Journal of Economics and Finance, 4(1); Hardin III, W.G., Highfield, M.J., Hill, M.D., &... BalanceRequirements on the Cash Balances of Manufacturing Corporations: An Empirical Study The Journal of Finance, 32, 31-40 Chen, N., and Mahajan A.(2010): Effects of Macroeconomic Conditions on Corporate Liquidity International Evidence International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887, Issue35 Barclay, M S C J „T ‟ J of Finance, Vol 50, 1995, pp 609–31 B C „L ‟ E -financial companies; an . m công ty. 11 Chi tr c tc. Mt công ty hi c tc có th ng vn vi chi phí thp bng cách gim các khon thanh to n c tc cc li, mt công ty không. này s góp phn ti thi ng vn t n mm gia ngun lc ca công ty vi vic s dng. các công ty có h s y cao d kin s gi tin mt nhi s y còn là mt ch s ng công ty có h
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI KHOA HỌC: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC GIỮ TIỀN CỦA CÔNG TY KHẢO SÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, ĐỀ TÀI KHOA HỌC: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC GIỮ TIỀN CỦA CÔNG TY KHẢO SÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM,

Từ khóa liên quan